BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2005

QUỐC HỘI

 

Số: 40/2005/QH11

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Ngày 14 Tháng 06 năm 2005       


BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Bộ luật này quy định về hàng hải.

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II
TÀU BIỂN

CHƯƠNG III
THUYỀN BỘ

CHƯƠNG IV
CẢNG BIỂN

CHƯƠNG V
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG VI
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ
HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG VII
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

CHƯƠNG VIII
ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

CHƯƠNG IX
HOA TIÊU HÀNG HẢI

CHƯƠNG X
LAI DẮT TÀU BIỂN

CHƯƠNG XI
CỨU HỘ HÀNG HẢI

CHƯƠNG XII
TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM

CHƯƠNG XIII
TAI NẠN ĐÂM VA

CHƯƠNG XIV
TỔN THẤT CHUNG


CHƯƠNG XV
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI
CÁC KHIẾU NẠI HÀNG HẢI

CHƯƠNG XVI
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI

CHƯƠNG XVII
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÀNG HẢI

CHƯƠNG XVIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

------------------------michaelhoan-------------------------

---------------------------------------------------------