BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

BỘ LUẬT DÂN SỰ

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
CHƯƠNG II
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CHƯƠNG III
CÁ NHÂN
CHƯƠNG IV
PHÁP NHÂN
CHƯƠNG V
HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC
CHƯƠNG VI
GIAO DỊCH DÂN SỰ
CHƯƠNG VII
ĐẠI DIỆN
CHƯƠNG VIII
THỜI HẠN
CHƯƠNG IX
THỜI HIỆU
PHẦN THỨ HAI
TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG X
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XI
CÁC LOẠI TÀI SẢN
CHƯƠNG XII
NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG XIII
CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU
CHƯƠNG XIV
XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG XV
BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG XVI
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUYỀN SỞ HỮU
PHẦN THỨ BA
NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
CHƯƠNG XVII
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XVIII
HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG
CHƯƠNG XIX
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ UỶ QUYỀN
CHƯƠNG XX
NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN,
ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG XXI
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
PHẦN THỨ TƯ
THỪA KẾ
CHƯƠNG XXII
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XXIII
THỪA KẾ THEO DI CHÚC
CHƯƠNG XXIV
THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
CHƯƠNG XXV
THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN
PHẦN THỨ NĂM
QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXVI
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XXVII
HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXVIII
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXIX
HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXX
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXXI
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXXII
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXXIII
THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
PHẦN THỨ SÁU
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG XXXIV
QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN
CHƯƠNG XXXV
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ QUYỀN
ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
CHƯƠNG XXXVI
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
PHẦN THỨ BẢY
QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 

Bo luat dan su.doc

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Comments