Părinți

Informații


Asociația de părinți Pro Liseum

Începând cu anul şcolar 2008 - 2009, afiliată Liceului Teoretic Ioan Slavici funcţionează cu statut juridic Asociaţia Părinţilor Pro Liseum (A.P.P.L.). Pentru informarea dumneavoastră cu privire la scopul înfiinţării şi funcţionării asociaţiei, citiți statutul asociaţiei. Începând cu data de 1 martie 2009 asociaţia este membră a Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi Învăţământ Preuniversitar (FNAP-IP).


Act constitutiv

Art.1. ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI – PRO LISEUM din Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu, numită în continuare Asociaţie este persoana juridică română de drept privat, fără profit şi apolitică, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 şi Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.
Art.2. În temeiul dreptului constituţional la asociere, următorii membrii fondatori consimt la constituirea asociaţiei:
a) Ţăranu Luminiţa – Elena, cu domiciliul în sat. Oleşeşti, comuna Ţifeşti, jud. Vrancea;
b) Călin Marilena, cu domiciliul în oraş Panciu, jud. Vrancea, str. Mareşal Ion Antonescu, nr. 88, bl. 16, ap.6;
c) Savin Mariana cu domiciliul în comuna Străoane, jud. Vrancea;
Art.3. Asociaţia are un patrimoniu distinct, atribuindu-i-se un sediu şi stabilindu-i-se organele de conducere.
Art.4. Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de către aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal.
Art.5. Asociaţia îşi are sediul în sat Oleseşti comuna Ţifeşti, jud. Vrancea. Asociaţia poate deschide sucursale şi filiale sau poate deschide birouri în ţară şi străinătate.
Art.6. Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a statutului.
Art.7. La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este 1000 RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizării scopului amintit.
Art.8. Asociaţia îşi propune ca scopuri:
(a) susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul copiilor din şcoala şi din învăţământul preuniversitar.
(b) Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi conducerea şcolii/grădiniţei/liceului, Inspectoratele şcolare, Administraţiile centrale şi locale, sindicatele din învăţământ, federaţii ale părinţilor, alte organizaţii naţionale şi internaţionale şi societatea civilă.
Art.9. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea generală, Colegiul director şi Comisia de cenzori.
Art.10. Colegiul director este format din:
a) Preşedinte
b) 2 Vicepreşedinţi
c) 6 membri
Art.11. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare si control, alese la constituire, sunt:
Preşedinte: Ţăranu Luminiţa- Elena
Vicepreşedinţi: Duţu Dorel, Irimescu Luminiţa
Membri: Nica Ciprian, Savin Mariana, Macovei Zamfira, Merlan Flori, Taru Mihaela, Postolache Florin, Cociorbă Luminiţa.
Art.12. Componenţa Colegiului director va fi completată şi modificată în termen de 60 de zile de la data constiturii, prin hotărârea Colegiului director existent la data constituirii, în şedinta legal constituită şi cu întrunirea votului a jumătate plus unu dintre cei prezenţi.
Art.13. Comisia de cenzori este formată din:
Şeful comisiei: Barbu Ionel
Art.14. Noi, asociaţii-membrii fondatori, împuternicim pe Ţăranu Luminiţa – Elena legitimată cu CI, eliberată la data de 19.03.2003, secţia oraşului Panciu, cod numeric personal: 2670622393715, domiciliată în sat. Oleşeşti, comuna Ţifeşti, jud. Vrancea, să reprezinte asociaţia în scopul obţinerii personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi obţinerea avizelor necesare.
Art.15. Prezentul act constitutiv este redactat în 5 exemplare, fiecare cu forţă juridică egală.

Colegiul director

Preşedinte:
Mihaela STANCIU

Vicepreşedinţi:
Duţu Gabriela, Roată Rodica

Membri:
Ţâru Mihaela, Zamfir Gabriela, Furtună Liliana, Savin Mariana, Tătaru Marinela, Milea Florina, Mariana-Luminiţa Cociorbă 


Membru de onoare:
deputat Ciprian-Nicolae NICA  

Comisia de cenzori – economist Barbu Ionel

Obiectivele Asociației

a) schimbul de informații și de experiență, în domeniul educativ, cultural, profesional și sportiv cu organizații similare din țară și străinătate;
b) editarea și tipărirea de materiale și publicații în legătură cu scopurile și activitatea desfășurată de către Liceul Teoretic “Ioan Slavici” Panciu și asociația PRO LISEUM;
c) organizarea de simpozioane și acțiuni cu teme diverse și participarea la acțiuni organizate de către asociații similare, atât din țară, cât și din străinătate;
d) promovarea și dezvoltarea activității educaționale și de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferințe și cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, în scopul creșterii eficienței și calității actului educațional în cadrul Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu, în concordanță cu standardele Uniunii Europene;
e) atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, cotizații, sponsorizări, donații, finanțări pe baza de proiecte cu surse de finanțare interne și externe, etc.
f) asigurarea unui mediu educațional necesar unui învățământ performant, prin legătura permanentă cu managementul Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu, administrațiile locale, privind măsurile administrative, gospodărești și de securitate a elevilor care frecventează Liceul Teoretic “Ioan Slavici” Panciu;
g) modernizarea bazei materiale a Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu și a managementului acestuia ;
h) realizarea unei mai mari conectivități a Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale și guvernamentale și mass-media, în vederea creșterii calității educației civice a elevilor ;
i) dezvoltarea de legături cu asociații de același tip sau conexe procesului de învățământ, la nivel național și internațional;
j) susținerea unor activități ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic și sportiv;
k) gestionarea fondurilor provenite din cotizații și alte surse în interesul elevilor, al Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu și al Asociației PRO LISEUM;

Contact

Bulevardul Independenței, nr. 2 - Panciu, jud. Vrancea

CIF: 24780922

Tel:  0237 275 373 

Fax: 0237 277 327

E-mail: secretariat@lispanciu.ro


Site-uri pentru părinți