Proiectul ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Componenta 1 - Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.

Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

 • (i)    activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe); 
 • (ii)    activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); 
 • (iii)    lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).

Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile.

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin activități cum ar fi:

 • (i)    revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;
 • (ii)    formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;
 • (iii)    creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;
 • (iv)    revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;
 • (v)    dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare.


Componenta 2 - Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ, prin acordare de granturi, în valoare totală de 49,1 milioane de Euro pentru a sprijini studenții în situație de risc.

Se vor finanța două scheme de granturi, una necompetitivă, alta competitivă.

Schema de granturi necompetitive pentru universități va acorda prioritate domeniilor de creştere economică în România, precum agricultura, ingineria, ştiinţele exacte și medicina. În cadrul acestei scheme se vor finanța activităţi eligibile, cum ar fi: programe remediale, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum şi campanii de creştere a conştientizării.

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 60.000 de studenți aflați în situație de risc din circa 300 de facultăți (aproximativ 85% din facultățile din universitățile de stat). Perioada de derulare a granturilor acordate universităților este de maximum 3 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.
Schema de granturi necompetitive va debuta în 2017 (prima etapă va include aproximativ 25% din facultățile eligibile) și va fi continuată în a doua etapă, în 2018, cu restul de facultăți eligibile.
În cadrul unei alte scheme de granturi competitive se vor finanța următoarele:

a) programe de tip ”punte”/ „summer bridge” în campus ce pot include activităţi precum:

 • (i) cursuri de vară de nivel universitar pentru elevii de liceu, pentru a le oferi elevilor o experienţă universitară timpurie;
 • (ii) parteneriate licee-universităţi-piaţa muncii, pentru a promova beneficiile învăţământului terţiar şi ale inserţiei profesionale;
 • (iii) dezvoltarea de programe de tutoriat în campus, gestionate şi coordonate de universităţi, pentru elevii de liceu, tutoriatul fiind asigurat de către personalul academic şi/ sau studenţi în ani terminali.

b) crearea, dezvoltarea și asigurarea funcționării inițiale a unor centre de învățare/ laboratoare în universităţi, cu scopul de a creşte gradul de menținere în universitate a studenţilor aflaţi în situaţie de risc, prin dezvoltarea de competenţe specifice, şi asigurarea unor servicii de sprijin academic, aliniate nevoilor studenţilor.

Vor fi oferite în jur de 160 de programe de tip punte, iar la cursurile de vară vor participa aproximativ 8.000 de elevi de liceu. Facultățile pot concura pentru obținerea mai multor granturi.
Granturile prin care se finanțează programele de tip ”punte” vor fi acordate în două etape, în 2017 – circa 50 granturi, în 2018: în jur de 110 granturi.

Al doilea tip de intervenție care va fi finanțat prin granturi competitive este înființarea de centre de învățare în 24 de universități publice din România, cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de suport social și academic pentru studenții în situație de risc. Aceste centre vor fi dezvoltate ținând cont de factorii principali care contribuie la obținerea de rezultate academice slabe și la creșterea abandonului: abilități de învățare limitate, expunere scăzută la subiecte academice noi, familiarizare redusă cu exigențele și cerințele activităților universitare.

O universitate eligibilă poate aplica pentru un singur grant, în valoare de maximum 200.000 EURO. Granturile vor fi acordate într-o singură etapă, în anul 2017.

Componenta 3 - Management de proiect, monitorizare și evaluare, în valoare estimată de 6,4 milioane de euro. 

Componenta va asigura managementul general de proiect, va monitoriza și evalua impactul celorlalte două componente asupra învățământului secundar superior și terțiar. În același timp, va include și dezvoltarea de studii privind eficiența diferitelor programe finanțate din diverse surse pentru susținerea participării școlare a elevilor din învățământul secundar superior, cum ar fi: Bani de liceu, decontarea navetei, programe care presupun acordarea unor subvenții, diverse scheme de ajutor social care sunt condiționate de frecventarea școlii, revizuirea schemei de împrumut pentru studenți la nivelul învățământului terțiar etc.

 

Subpagini (1): Chestionar - ELEVI