Elevi

INFORMAȚII


Examene

Bacalaureat

Evaluare Națională

Admitere

Informații curente

Orar


Accesați

Administrative

Procedura de motivare a absențelor

Conform reglementărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Liceului Teoretic Ioan Slavici - Panciu, justificarea şi motivarea absenţelor se face: 

PE BAZA CARNETULUI DE ELEV, rubrica MENȚIUNI, unde se aplică cele două tipuri de ștampile – BILET DE VOIE, respectiv, CERERE DE ÎNVOIRE însoțite de semnătura directorului sau a secretarului unității. Data înscrisă în format zi/lună/an ce se va regăsi pe fila carnetului de elev prin aplicarea ștampilelor constituie data absentării elevului pentru care se poate opera motivarea.

Conform regulamentului unității, un elev beneficiază strict de 3 cereri de învoire și 3 bilete de voie pe semestru.

PRIN ADEVERINŢĂ MEDICALĂ eliberată numai de medicul de familie sau medicul specialist (în situaţia unei intervenţii medicale de specialitate), vizată de medicul cabinetului şcolar şi depusă la secretariatul unităţii de către părintele sau reprezentantul legal al elevului. Excepție fac elevii cu vârsta de minim 18 ani. Adeverința va fi în mod obligatoriu însoțită de rețeta specifică tratamentului presupus de diagnosticul medical și bonul fiscal de achiziție a medicamentației. Adeverinţa medicală trebuie să deţină parafa medicului, ştampila clinicii și numărul de înregistrare. Sub aspect deontologic medical, diagnosticele scrise pe adeverinţele medicale trebuie să se regăsească în registrul de evidenţă al pacientului deţinut de medicul de familie. Adeverinţa medicală eliberată de către medic trebuie adusă în maxim 7 zile de la data revenirii la şcoală a elevului, dar nu mai târziu de data de 3 a fiecărei luni, pentru elevii care absentează în ultimele 3 zile ale lunii precedente. În cazul în care se depăşeşte acest interval de timp, adeverinţa devine nulă, iar absenţele cumulate rămân nemotivate!

CERERE SCRISĂ formulată de un cadru didactic coordonator al unei activități sau al unui proiect înregistrată în Registrul de Intrare-Ieșire al unității și aprobată de director.

Orice absenţă motivată trebuie să aibă la bază documentele justificative enunţate mai sus! Fac excepție de la prezenta procedură absențele consemnate și motivate la sfârșitul unei ore de curs de către profesorul respectiv pentru situația întârzierii elevului din motive obiective. Motivarea absenţelor fără documente justificative constituie abatere disciplinară! Motivarea absenţelor se face numai de către diriginte care este direct răspunzător de centralizarea corectă a acestora și consemnarea numărului în rubricația ABSENȚE din catalogul clasei.

Cum reacționez în cazul situațiilor de urgență?


Educația şi protecţia elevilor în caz de cutremur.
Educația și protecția elevilor în caz de incendiu.

Financiare

Alocația de stat 

Pentru a beneficia de alocaţia de stat, toţi elevii care împlinesc 18 ani vor depune la secretariatul unităţii un dosar ce va conţine:

 • copie C.I.
 • extras de cont pe numele personal

Dosarul se întocmește pentru luna în care s-a împlinit vârsta de 18 ani !


Bani de liceu

Pentru a beneficia de bursa Bani de liceu, fiecare elev, împreună cu unul dintre părinți trebuie să depună la biroul Contabilitate următoarele documente: 

 • cerere tip de acordare a bursei – se va găsi la Contabilitate;
 • un dosar cu șină și 10 folii transparente;
 • copie după cartea de identitate a elevului;
 • copii după certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 • acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC sau alte boli grave – cf. art.1, al.3, lit.c din OMEC 4839/2004;
 • adeverințe de salariat cu veniturile brute sau cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni – iunie, iulie, august; ATENȚIE! Venitul brut pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 500.00 lei.
 • adeverință de la Primăria din localitatea de domiciliu cu privire la veniturile agricole;
 • adeverință de la Primărie sau de la Circumscripția fiscală Panciu privind veniturile obținute din alte surse;
 • declarație la notariat pe propria raspundere cu privire la veniturile pe care le dețin;
 • Ancheta socială efectuată de Primaria din localitatea de domiciliu cu mențiunea că a fost efectuată conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; (Anchetele sociale se vor efectua în perioada 26.09.2020-12.10.2020)   
 • Adeverință cu media și numărul de absențe nemotivate din clasa a VIII-a – numai pentru elevii din clasa a IX-a.
 • Adeverințe de elev pentru copiii din familie care studiază la alte instituții de învățământ.

Toate documentele se depun in original, iar cele pentru care se solicita copie vor fi insoțite și de originale pentru confruntare.

Termenul de depunere a dosarelor:  Marți, 15.09.2020 – Vineri, 25.09.2020, între orele 10.00 – 13.00 cu excepția anchetelor sociale care se pot depune până la data de 12.10.2020.

NOTĂ: Cererea și documentele personale se pot xeroxa o dată cu depunerea dosarului, contra cost. 


Programul Euro 200


Subpagini (1): Chestionare