alumnilist

รายชื่อ

047.jpg picture by cmu3507

credit: Alex (image)


(หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงตามหนังสือ 20 ปี สมาคมฯ อาจยังไม่ค่อยถูกต้องนัก

1.   พญ. กนกศรี สมินทรปัญญา (สิบหมู่)

2.   พญ. กรกช กองสิงห์

3.   พญ. กรกนก สุขพันธ์

4.       นางสาวกรุณา รักษวิณ

5.        พญ. กอบเกื้อ เลาหพจนารถ

6.        นพ.ก้องกฤษฎ์ ไชยเศรษฐ

7.        พญ. กฤษณา เพิ่มทองชูชัย

8.        นพ.กำจร จันทร์แจ่ม

9.        นพ.กำพล เครือคำขาว

10.     นพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช

11.     นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ

12.     นพ.จตุภรณ์ ขันตี

13.     นพ.จักริน ปิงคลาศัย

14.     พญ.จันทร์เพ็ญ ลาภิเศษพันธ์

15.     พญ.จารุวรรณ ตันติพลากร

16.     นพ.จิรศักดิ์ ธนะจักร

17.     พญ.จิระพร วงษ์สมบูรณ์

18.     พญ.ฉัตรดาว สุจริต

19.     พญ.ชมพูนุท จิตรานนท์

20.     พญ.ชลาลัย คล้ายพิมพ์

21.     นพ.ชวลิต มหัทธนพรรค

22.     นพ. ชัชวาล พละภิญโญ

23.     นพ.ชัยรัตน์ วงศ์วรพิทักษ์

24.     นพ.ชัยรัตน์ สันติภาพ

25.     พญ.ชินานาฎ มั่นคง

26.     พญ.ฐปณีย์ เลิศทัศนีย์

27.     พญ.ฐิติมา ศิริวรัญญา

28.     นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง

29.     พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ (คันธวงศ์)

30.     นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล

31.     นพ.ณัฐวุฒิ ลิ้มตระกูล

32.     นพ.ณัฐวุฒิ สายหล้า

33.     พญ.ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์ (ไกรวพันธุ์)

34.     พญ.ดวงดารา สุรินทร์แก้ว

35.     พญ.ดุจลดา คันธา

36.     พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์

37.     นพ.ทรงวุฒิ ประสพสุข

38.     นพ.ทรงวุฒิ บุญส่งศรีกุล

39.     นพ.ทรงษิต ตันเสนีย์

40.     นพ.ธรณิศ จันทรารัตน์

41.     นพ.ธวัฒชัย วงศ์วารี

42.     พญ.ธัญญา จันทร์หลวง

43.     นพ.ธานินทร์ ภิญโญพรพาณิชย์

44.     พญ.ธิตินันท์ ศรีกุลมนตรี

45.     พญ.ธีรนาถ ตันวิพงษ์ตระกูล

46.     พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน

47.     พญ.บราลี สันติวุฒน์

48.     นพ. บุญเลิศ

49.     พญ.ประไพ เดชคำรณ

50.     นพ.ปริญญา พวงศรีทอง

51.     พญ.ปัทมา ริมมากุลทรัพย์

52.  พญ. ปาริชาติ ณรงค์ตะณุพล (ปฏิภาคศิริ)

53.     พญ.ปิยวรรณ นันทรัตนสกุล

54.     นพ.พงศ์กฤช เนียมหุ่น

55.     พญ.พรรณราย เทพวงศ์

56.     พญ.พัฒนวดี อุตวิชัย

57.     นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

58.     พญ.พิมพ์ สุวรรณรัตน์

59.     พญ.พิมพ์ขวัญ กำเนิดศุภผล

60.     พญ.ภัทรลดา บุรุษพัฒน์

61.     พญ.ภัทราภรณ์ สุวรรณาลัย

62.     นพ.ภีม หล่อวิทยา

63.     นพ.มงคล มาเจริญรุ่งเรือง

64.     พญ.มณทิชา อัตถากร (จันทร์ผ่อง)

65.     นพ.มนัสวี อัตถากร

66.     นพ.มาฆะฤกษ์ บุญยะลีพรรณ

67.     พญ.รังรักษ์ สวนดอก (เจริญไพบูลย์) 

68.     นพ.รัฐกานต์ ปาระมี

69.     นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

70.     นพ.รัตนา คุรุนาถ

71.     พญ.ลินดา อัครขจรไชย

72.     นพ.วณิช ตัณฑวิวัฒน์     (ถึงแก่กรรม)

73.     นพ.วรทัศน์ คำตรี

74.     นพ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล

75.     พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

76.     พญ.วาสนา คงเมือง (จิตต์อนงค์)

77.     พญ.วีริศา โทนุสิน

78.     นพ.วุฒิพงษ์ เชื้อนันตา

79.     พญ.ศนิอร อิทธิเวชช์ (เอี๋ยวสกุล)

80.     นายศรัณย์ สุขหิรัญวัฒน์

81.     พญ.ศรินนา ศิริกุล

82.     พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

83.     พญ.ศศิลักษณ์ อำนักมณี

84.     พญ.ศศิวิมล ใจเอื้อ

85.     พญ.ศิริสุข อุตมา

86.     พญ.ศิวพร จันทร์ประสิทธิ์

87.     นพ.ศุภชัย วนิชชากรกูล

88.     นพ.ศุภชัย ศิริสุขเกษม

89.     นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ

90.     -

91.     นพ.สมชาย ยงศิริ

92.     พญ.สาธิตา ปูรณโชติ

93.     พญ.สาลี่ พลอยแสงสาย

94.     พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

95.     พญ.สิริรัตนา สุขหิรัญวัฒน์ (ประสงค์ความดี)

96.     นพ.สืบสาย คงแสงดาว

97.     พญ.สุขุมาภรณ์ เพียรใจ

98.     นพ.สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน

99.     พญ.สุธิดา อารยเมธี

100.  นพ.สุพจน์ พวงลำไย

101.  นพ.สุพัฒน์ ปัญญานุกุล

102.  พญ.สุภาวดี ปอแก้ว (เหง้าไม้)

103.  นพ.สุเมธ วงศ์พิมพ์

104.  นพ.สุรชัย จิรประภากร

105.  นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

106.  นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ

107.  นพ.สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล

108.  นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

109.  พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร

110.  พญ.สุวิมล แซ่จึง

111.  นายแสวง ชีวเกรียงไกร

112.  พญ.หฤทัย ไกรวพันธุ์

113.  นพ.อกนิษฐ์ ธนิกกุล

114.  พญ.อนิตา มนัสสากร

115.  นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์

116.  พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ (โตสิตารัตน์)

117.  พญ.อมรรัตน์ ทังสุภูติ

118.  นพ.อรรถสิทธิ์ โนวังหาร

119.  พญ.อรวรรณ โรจนนิรันดร์กิจ

120.  นพ.อริยะ สุขุประการ

121.  นพ.อัครเดช สุยะพันธ์

122.  พญ.อัจนามาส ประสารศรี

123.  พญ.อัญชนา ซัจเดว์

124.  นพ.อาณัติ วณิชชากร

125.  พญ.อุบล แสงอนันต์

126.  พญ.อุมาพร เถียรทอง

 

 

Comments