Решение по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град

публикувано 8.03.2012 г., 7:09 от Съюз на Младите и Студентите   [ актуализирано 8.03.2012 г., 7:11 ]

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от ПОДНС, и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски гр. София

РЕШИ:

1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град - София.
2. Предлага на Министерство на образованието и науката /МОН/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ да предявят искове за собственост за всички имоти, предмет на нищожни актове на ПК по ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността и за всички имоти, за които са съставени актове за общинска собственост, като противоречащи на закона и засягащи целостта на територията на м. „Студентски град” – София.
3. Предлага на МОН и МРРБ да предявят искове за прогласяване нищожността на сделки с недвижими имоти в м. ”Студентски град” - София, апортирани в капитала на общинските търговски дружества и продадени от тях на трети лица в нарушение на закона.
4. Предлага на Областния управител да проведе административна процедура по чл. 80 ЗДС по изземване на неправомерно заети имоти - държавна собственост на територията на м. ”Студентски град” - София.
5. Предлага на областния управител да предприеме действия за издаване на АПДС за терените, върху които са изградени общежитията и са отредени за база на ВУ.
6. Предлага на МОН и МРРБ да започнат процедури по отчуждаване на възстановени имоти, за които не е възможно провеждане на искове за собственост и които са необходими за публични нужди, съгласно пар.13, ал.2 ЗУТ и чл. 17 ЗУЗСО на територията на м. ”Студентски град” - София.
7. Предлага на МОН да създаде ведомствен кадастър за територията на “Студентски град” - София. Предлага на областния управител да създаде регистър на имотите ПДС и ЧДС за територията на “Студентски град” - София. Създаването на регистрите да се предшества от пълна инвентаризация на имотите - държавна собственост.
8. Налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на м.”Студентски град” – София, до изясняване на собствеността им.
9. Предлага на МС да предприеме законодателна инициатива за създаване на нов закон за уреждане статута и начина на ползване на държавните имоти в студентските градчета или за изменения в законодателството, с които да се постигне резултат, отговарящ на обществения интерес.
10. Копие от доклада да се изпрати на Сметната палата, МВР, ДАНС и Прокуратурата на Република България и Инспектората към Висшия съдебен съвет за извършване на проверки за законосъобразността на действията на всички органи, предмет на доклада.

Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Comments