นับวันถอยหลัง สอบ O-NET /NT /RT


       เตรียมความพร้อมสอบ O-NET /NT /RT

 ครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

           โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
O-NET ป.6,ม.3

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563


https://drive.google.com/file/d/1GKo7m8ynnOaH2A1PfbmUuflij1A-oIhY/view?usp=sharing


สอบ O-NET :การประเมินคุณภาพระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


RT ชั้น ป.1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


https://drive.google.com/file/d/1kRHxOuKTdQ5pnFFUg4GPjkbqWSq6DMmK/view?usp=sharing
สอบ RT :การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

NT  ชั้น ป.3

วันที่ 4 มีนาคม 2563


https://drive.google.com/file/d/1MSR5qN7OxmijsOHZ3P3_FRnxldHoGyot/view?usp=sharing
สอบ NT :การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3