หน้าแรก>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แนะนำการใช้บทเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  ง30248 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

             บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง30248 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

             บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง30248 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้

  วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

  1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
  2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู คำอธิบายรายวิชา)
  3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail (หากใครไม่มีให้รีบสมัครเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ ส่งงานและดูคะแนน)
  4. เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง30248 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  5. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
  6. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้
  7. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
  8. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
  9. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
  10. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของบทที่ 1
  11. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
  12. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ
  13. นักเรียนสามารถตรวจดูคะแนนเก็บในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ทางเมนู "ตรวจสอบคะแนน"   ส่ง 24 เม.ย. 2559 23:33 โดย Krucom Social
 • ไม่มีชื่อ

  ส่ง 24 เม.ย. 2559 22:45 โดย Krucom Social
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »