แบ่งตามรูปร่างของเมฆ

      เมฆนั้นแบ่งเป็น ประเภทใหญ่ๆคือ แบบเป็นชั้น (layered) ในแนวนอน และ แบบลอยตัวสูงขึ้น (convective) ในแนวตั้ง,โดยจะมีชื่อเรียกว่า

 สตราตัส (stratus) ซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นชั้น) และ คิวมูลัส (cumulus)ซึ่งหมายถึงทับถมกันเป็นกอง) ตามลำดับนอกจากนี้แล้วยังมีคำที่ใช้ในการ

บอกลักษณะของเมฆ

        §  สตราตัส (stratus) หมายถึง ลักษณะเป็นก้อนสุมกัน

        §  คิวมูลัส (cumulus) หมายถึง ลักษณะเป็นชั้น 

หน้าเว็บย่อย (5): alto cirrus cumulus nimbus stratus
Comments