Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden die gelden bij Clinidogs Hondentrainingen

Algemeen

-Door betaling van het cursusgeld verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
-Alle tussen Clinidogs en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
-Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.
-Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.
-Clinidogs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.
-Mondelinge en/of schriftelijke (email) aanmeldingen voor cursussen, workshops zijn definitief. Bij annulering blijft men het lesgeld verschuldigd.
-Clinidogs behoud het recht om gemaakte foto's en/of filmmateriaal te publiceren op haar website of elders.Op gemaakte foto's geldt copyright behorende aan Clinidogs.
-Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers aanwezig te zijn bij de lessen en vallen hond en kind onder diens verantwoordelijkheid en verzekering..
-Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaresse van Clinidogs en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

De verplichtingen Clinidogs

-Clinidogs werkt enkel met instructeurs en gedragstherapeuten die proffesioneel zijn opgeleid.
-De cursist dient het cursusgeld contact of per bank voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan de 1-ste les te voldoen.
Eerder zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
-Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beeindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter cq. dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten (15,= euro).
-Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen.
-Indien een cursist zonder afzegging een les verzuimt vervalt het recht om deze les in te halen.
-Men heeft dan geen recht op restitutie van het cursusgeld.
-Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
-Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de cursus moet worden beeindigd,
wordt het resterende cursusgeld onder aftrek van de kosten van het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
-Alle cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn 5 minuten voor aanvang.
-U dient er voor te zorgen dat u geen overlast veroorzaakt in de buurt.
-Op het cursusterrein dienen de honden aangelijnd te zijn.
-Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
-De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dient de cursist dit zelf op te ruimen en schoon te maken.
 
-Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur gebruik te maken van onze cursusruimte en/of trainingsmateriaal.
-De honden hebben een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1.50 m.
-Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan.
-De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
-De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
-Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.

Veiligheid en gezondheid

-Zieke of kreupele honden worden niet tot de training toegelaten. Uiteraard kunt u zelf wel de les volgen.
-Alle honden dienen op en om het cursusterrein aangelijnd te zijn.
-Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein word gemeld bij de instructeur.
-Het is niet toegestaan honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar. Dus ook geen puppy of vast gebonden hond!
-Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen dit veroorzaakt vaak gevechten.
-Pups dienen naar leeftijd geênt of getitert te zijn, instructeur behoudt het recht de eigenaar hier op te wijzen.
-Wij verzoeken u dringend, ook voor uw eigen gezondheid, uw huisdieren elke 6 weken te ontvlooien en zo nodig te ontwormen (of eventueel een ontlastingonderzoek te laten doen.
Dit dient voor alle aanwezige huisdieren tegelijk gebeuren.
-Indien een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is,
wordt de hond niet tot de training toegelaten dit ter beoordeling van de instructeur.
Bij twijfel dient u voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
-Bij sterke vermoedens van ziekte zoals HD, ED kan een verklaring van de dierenarts geeist worden,
(alvorens (weer) tot de training toegelaten te worden. Dit ter bescherming van de hond.
-Is een van uw honden (dit hoeft dus niet de 'cursushond' te zijn) gedurende de afgelopen 3 maanden op enige wijze in omstandigheden geweest waardoor besmetting met hondenziekte of enige ander ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt,
dan kunt u niet eerder beginnen of de cursus hervatten dan dat het besmettingsgevaar volledig is geweken.
Denk ook aan kennelhoest, die heerst in sommige vakantie opvangmogelijkheden. En bijv. Giardia.
-Voorts raden wij u aan naar tentoonstellingen, of dergelijke locaties waar veel honden bij elkaar komen,
uw eigen waterbakje mee te nemen en daar geen andere hond uit te laten drinken.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Clinidogs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over een cursus, opleiding of een docent kan de Opdrachtgever per e-mail aan Clinidogs een klacht indienen.
De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee weken bij Clinidogs in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaan van de klacht.
Clinidogs behandelt alle klachten vertrouwelijk.
Clinidogs zal er naar streven de klacht binnen 6 weken af te handelen.
Een deelnemer die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van het instituut of een medewerker van Clinidogs, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de directie.
De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.
Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van twee jaar. Het dossier is uitsluitend door de directie en, indien van toepassing, de onafhankelijke derde te raadplegen.
Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd.
Van de beslissing op de klacht wordt de deelnemer en het instituut binnen 6 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de commissie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager en het instituut worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.


Vertrouwenspersoon en klachtenregeling


Deelnemers kunnen indien gewenst een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem.
Op grond van een klacht zal het bevoegd gezag passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen, en indien gewenst ook met de indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden.
Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige.
De functie van onafhankelijke derde wordt momenteel waargenomen door Herma Schreurs
De onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht binnen twee maanden nadat deze is voorgelegd. Deze beoordeling is bindend voor Clinidogs en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel c.q. advies.
Signalering knelpunten door deelnemers
Deelnemers kunnen schriftelijk aan de directie kenbaar maken welke voorzieningen, onderwerpen binnen Clinidogs voor verbetering vatbaar zijn dan wel bemiddeling behoeven. Hiertoe wordt door deelnemer pas overgegaan nadat het onderwerp is voorgelegd aan de naar het oordeel van de deelnemer direct betrokkenen, en er geen antwoord is ontvangen binnen een redelijke termijn.


Directie/ coördinator:
Mw. S. Vlaming
E: clinidogs@gmail.com
T: 06 20600942


Vertrouwenspersoon:
Dh. A.Kikkert
E: A3Kikkert@hotmail.com
T:06-51931280


Beroepsmogelijkheid onafhankelijke derde:
Mevr. H. Schreurs
E: info@hermaschreurs.nl
T: 06 44754870


Klachtencommissie:
Herma Schreurs, de onafhankelijke persoon, aangewezen door Clinidogs.
Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de inbrenger van de klacht.
Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de twee bovenstaande aangewezen personen.
Mediation:
Klachten waarbij het instituut, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de onafhankelijke derde geen uitkomst kunnen bieden wordt de hulp van een mediator ingeschakeld:
Centrum Onderwijs Mediation, www.onderwijsmediation.nl


Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar onder nummer 37113296