Els drets dels pacients

1. REBRE ATENCIÓ MÈDICA ADEQUADA
El pacient té dret a rebre atenció mèdica per personal preparat, d'acord amb les seves necessitats de salut.

2. REBRE UN TRACTE DIGNE I RESPECTUÓS
El pacient té dret a que el metge, la infermera i el personal que li doni assistència medica s'identifiquin i a rebre un tracte digne, amb respecte a les seves conviccions personals i morals, sobretot a les relacionades amb la seva condició sociocultural, de gènere, de pudor a la seva intimitat, sigui quina sigui la seva malaltia.

3. REBRE INFORMACIÓ SUFICIENT, CLARA, OPORTUNA I VERAÇ
El pacient, o la persona responsable, té dret a que el metge l'ofereixi informació completa sobre el diagnòstic, pronòstic i tractament, de manera clara i comprensible, per afavorir el ple coneixement de l'estat de salut del pacient.

4. DECIDIR LLIUREMENT SOBRE LA SEVA ATENCIÓ
El pacient, o la persona responsable, té dret a decidir amb llibertat, de manera personal i sense pressió i a acceptar o rebutjar el procediment diagnòstic o terapèutic ofert.

5. ATORGAR O NO EL SEU CONSENTIMENT INFORMAT
El pacient o la persona responsable, en els supòsits que així assenyali la normativa, té dret a expressar el seu consentiment, sempre per escrit, quan accepti amb finalitat diagnòstica o terapèutica procediments que impliquin un risc, per la qual cosa haurà de ser informat de manera amplia i completa, així com dels beneficis que s'esperen o de les possibles complicacions o fets negatius que puguin presentar-se com a conseqüència de l'acte mèdic.

6. SER TRACTAT AMB CONFIDENCIALITAT
El pacient té dret a que tota la informació que proporcioni al seu metge, sigui utilitzada amb la més estricta confidencialitat i que no es difongui sense la seva autorització expressa, fins i tot la que derivi d'un estudi d'investigació al qual s'hagi sotmès voluntàriament, la qual cosa no limita l'obligació del metge d'informar a l'autoritat en els casos previstos per la Llei.

7. COMPTAR AMB FACILITATS PER A OBTENIR UNA SEGONA OPINIÓ
El pacient té dret a rebre per escrit la informació necessària per a obtenir una segona opinió sobre el diagnòstic, pronòstic o tractament relacionats amb el seu estat de salut.

8. REBRE ATENCIÓ MÈDICA EN CAS D'URGÈNCIA
Quan està en perill la vida, un òrgan o una funció, el pacient té dret a rebre atenció d'urgència per un metge, en qualsevol establiment de salut, sigui públic o privat, amb el pronòstic d'estabilitzar les seves condicions.

9. COMPTAR AMB UN EXPEDIENT CLÍNIC
El pacient té dret a que el conjunt de les dades relacionades amb l'atenció mèdica que rebi siguin anotats de manera veraç, clara, precisa, llegible i completa, en un expedient que haurà de complir amb la normativa aplicable, i a rebre per escrit un resum clínic veraç.

10. SER ATÈS QUAN NO ESTIGUI D'ACORD AMB L'ATENCIÓ MÈDICA REBUDA
El pacient té dret a ser escoltat i rebre resposta quan no estigui d'acord amb l'atenció mèdica rebuda.