แบบบันทึกรักการอ่าน


แบบบันทึกรักการอ่าน 

ครั้งที่.................

วันที่อ่าน...............ถึง.................เดือน.....................................................พ.ศ.................
เรื่องที่อ่าน.....................................................................................................................
ผู้แต่ง............................................................................................................................
สำนักพิมพ์.....................................................................................................................
ครั้งที่พิมพ์.............................ปีที่พิมพ์.................................จำนวนหน้า.....................หน้า
ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้.............................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................ผู้อ่าน
Comments