Informatie‎ > ‎

Veelgestelde vragen

Wat is een CLB?

 

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers,  psychologen, psychologische assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn. Die verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het de welbevinden van leerlingen te bevorderen tijdens hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling (m/v) zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende mensen van een CLB in een team werken.

 

 

Wat is eigen aan de CLB-begeleiding?

 

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

·          De leerling staat centraal

·          De begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline

·          De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijk werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen

·          De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen en zoekt samen met hen naar oplossingen

·          Het CLB begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie

·          Er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroeponderwijs en de erkende vormingen, het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar

·          De dienstverlening is gratis.

 

Is begeleiding een recht?

 

Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller. Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd eerst uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 14 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 14 jaar).

 

 

Kan begeleiding ook verplicht worden?

 

In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:

·          Bij spijbelgedrag;

·          Bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

 

 

Waarom zou je als ouder met een CLB contact opnemen?

 

Ouders stellen zich vaak heel wat vragen over de ontwikkeling van hun kind en dat is heel normaal. Maar wanneer moet je je als ouder écht zorgen maken over jouw kind? Soms denken ouders dat een bepaalde situatie wel vanzelf zal veranderen of dat het probleem er wel zal uitgroeien. Bijgevolg zoeken ze geen hulp of ondersteuning. Later blijkt dan dat het probleem onderhuids bleef bestaan en ondertussen alleen maar groter werd: het kind is nog meer verward, heeft nog extra moeilijkheden gekregen, of is angstiger en nog meer ontmoedigd, enz. in dit stadium wordt de begeleiding natuurlijk extra moeilijk.
Het is dus aangeraden dat ouders en/of leerlingen tijdig contact opnemen met het CLB.

Wens je informatie, advies, raad of een andere visie op jouw kind in verband met zijn ontwikkeling of het schoolgaan, aarzel dan niet en neem contact op met het CLB.

 

 

Hoe neem je contact op met een CLB?

 

Maak een telefonische afspraak, stuur een e-mail of loop gewoon even langs bij het CLB. De school van jouw kind helpt je trouwens graag verder wanneer je contact wenst op te nemen met een CLB. In sommige gevallen kan het CLB ook zélf de eerste stap voor een gesprek zetten.

 

 

Mag je naar om het even welk CLB gaan?

 

Door jouw kind in een bepaalde school in te schrijven, kies je sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidsplan of beleidscontract heeft afgesloten. De school en de CLB-medewerkers staan samen in voor de begeleiding van de leerlingen.

 

 

Behoort het CLB altijd tot hetzelfde onderwijsnet als de school?

 

Het CLB en de school waarmee het samenwerkt behoren niet noodzakelijk tot hetzelfde net. Een CLB kan tot één van de volgende netten behoren:

·          Het vrij gesubsidieerd net (ingericht door een vzw);

·          Het officieel gesubsidieerd net (steden en gemeenten of de provincie als inrichtende macht);

·          Het net van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Een CLB kan scholen begeleiden die behoren tot gelijk welk onderwijsnet (vrij gesubsidieerd onderwijs, stedelijk en gemeentelijk onderwijs, provinciaal onderwijs, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Een CLB kan dus netoverschrijdend werken.

 

 

Wie kan er beroep doen op een CLB?

 

De drie voornaamste ‘klanten’ van een CLB zijn: de leerling, zijn ouders en de school.

·          De leerling, de ouders of de leerling en de ouders samen

Het CLB is er op de eerste plaats voor de leerling van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en voor zijn ouders. Ook leerlingen van de erkende vormingen (leercontracten e.d.) behoren tot de doelgroep.
Ouders en leerlingen kunnen met allerlei vragen naar een CLB trekken op bijvoorbeeld het vlak van studiemethode, zich niet thuis voelen in de klas, slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, groeistoornissen, schrijfmotoriek, angst om naar school te gaan, …
Wat ook de reden is, als leerlingen zich op een of andere manier niet goed in hun vel voelen of hun ontwikkeling dreigt vast te lopen, zal het CLB hulp bieden met een begeleiding op maat. In een aantal gevallen zal naar andere diensten doorverwezen worden.

 

·          De leerkrachten en de directie van de school

Een school en een CLB sluiten na overleg een beleidsplan of beleidscontract af voor de duur van drie schooljaren. Jaarlijks kan dat contract of plan worden bijgestuurd. Hierin worden de taken van de begeleiding van de leerlingen verdeeld tussen school en CLB. Na de ouders is de leraar immers het best geplaatst om signalen op te vangen van bijvoorbeeld leerproblemen, leesmoeilijkheden, pestgedrag, gedragsstoornissen, … De leerkracht kan trouwens zelf al veel ondernemen om de leerling te begeleiden. De tijd dat de leerkracht voornamelijk kennis overdroeg, is stilaan voorbij. De leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens het onderwijsproces. Ook de klassenleraar, de groene leerkracht, de vertrouwensleerkracht en de cel leerlingenbegeleiding op school zetten hiertoe hun beste middelen in. Voor ondersteuning bij die begeleiding kan de school een beroep doen op de deskundigheid van het CLB.

 

 

Wat staat er in een beleidsplan of beleidscontract?

 

Een beleidsplan of –contract geeft onder meer een antwoord op vragen als:

·          Op welke manier werken school en CLB samen?

·          Is er een vast lokaal op school voor CLB?

·          Is er CLB-personeel op bepaalde dagen bereikbaar op school?

·          Op welke wijze maakt het CLB zijn werking in de school bekend aan ouders en leerlingen?

·          Welke acties worden er in de loop van het schooljaar georganiseerd om problemen te voorkomen en hoe is de taakverdeling?

 

 

Wat is het verschil tussen een beleidsplan en een beleidscontract?

 

Men spreekt van een beleidsplan als de inrichtende macht van een school en een CLB identiek zijn. Je kunt met jezelf geen contract afsluiten.

Wanneer de inrichtende machten van school en CLB verschillen, heb je met een beleidscontract te maken.

 

 

Lost een CLB alle problemen en vragen op?

 

Een CLB kan niet alle problemen oplossen. Soms moet het CLB op zijn beurt doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten. De medewerkers van het CLB zullen in elk geval eerst luisteren naar jouw vragen, ze helpen verduidelijken en formuleren. Hiervoor zijn soms wel meerdere gesprekken nodig.

In vele gevallen zal het CLB – meestal in samenspraak en samenwerking met de leerlingen, ouders, school of leerkracht – zélf de begeleiding uitvoeren. In andere gevallen zal het CLB verwijzen naar andere, meer gespecialiseerde diensten. Het CLB heeft een goed overzicht over de mogelijkheden die in elke regio of provincie aanwezig zijn.

 

 

Hoe verloopt het eerste gesprek met een CLB-medewerker?

 

De vraag van een leerling, ouder of leerkracht leidt tot een eerste gesprek. In dit eerste gesprek zal een CLB-medewerker de precieze boodschap achter de vraag beluisteren.

Enkele voorbeelden:

·          Komt de vraag van een ouder die hulp zoekt bij een opvoedingsprobleem?

·          Zijn er problemen bij het leren lezen of schrijven?

·          Gaat het over zelfvertrouwen, pesten, veel ruzie maken, faalangst, emotionele vragen, kansarme gezinnen, … ?

·          Vraagt men steun bij de keuze van een studierichting?

·          Wenst een leerkracht informatie over een correcte houding tegenover te drukke of zwaarlijvige kinderen?

In veel gevallen kan de CLB-medewerker in een eerste gesprek reeds de nodige informatie geven aan de vrager.

 

 

Wat volgt er na een eerste gesprek?

 

Vaak is één gesprek voldoende om de vragen te beantwoorden en is een volgende gesprek niet meer nodig. Sommige vragen vereisen een verdere opvolging.

Bij opeenvolgende begeleidingsgesprekken wordt meestal gewerkt naar het zoeken van oplossingen. Soms voert de CLB-medewerker de gesprekken met de leerling, in andere gevallen spreekt hij met de ouders. Soms spreekt de CLB-medewerker met de ouders en de leerling samen indien dat gewenst is en positief kan bijdragen tot een oplossing.

In het geval van doorverwijzing wordt de verdere begeleiding of behandeling aan een hulpverlener van een andere dienst aangeraden of toevertrouwd en verder opgevolgd vanuit het CLB.

Soms is voor de oplossing van een probleem verder onderzoek vereist. Daarbij kan het gaan over psychologische, medische of sociale onderzoeken. Het is ook mogelijk dat een hele groep leerlingen of een klas bij dit onderzoek betrokken wordt.

 

 

Is een medisch onderzoek verplicht?

 

In sommige leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Daarnaast kan er op die manier belangrijke informatie verzameld worden over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren.

Indien ouders of leerlingen van 14 jaar niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de CLB-arts verzet aantekenen en een andere (CLB-)arts kiezen. Voor meer informatie over deze procedure kan je bij het CLB terecht.

 

 

Neemt het CLB nog andere initiatieven om over de gezondheid van jouw kind te waken?

 

Naast het medisch onderzoek doet het CLB aan preventieve jeugdgezondheidszorg. Hiermee wil men de gezondheidstoestand van leerlingen bewaken, behouden of bevorderen. Om deze opdracht te realiseren, kan het CLB-team één van volgende acties ondernemen:

·          Een georganiseerd medisch onderzoek of consult organiseren;

·          Beschermingsmaatregelen nemen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen in het schoolmilieu;

·          Aan gezondheidspreventie doen of dergelijke initiatieven ondersteunen;

·          Inentingen aanbieden, toedienen of hiervoor doorverwijzen.

 

 

Waar gaan de gesprekken met een CLB-medewerker door?

 

Deze gesprekken gaan door zowel op school als in het CLB.

 

 

Is de CLB-medewerker ook op een andere manier betrokken bij de werking van de school?

 

De CLB-medewerker neemt op school ook deel aan klassenraden en aan verschillende besprekingen. Dat gebeurt vooral als deze besprekingen te maken hebben met de begeleiding van leerlingen en het voorkomen van problemen bij jongeren.

 

 

Over welke gegevens beschikt het CLB?

 

In een CLB wordt een massa aan informatie bijgehouden over onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor behandeling van leerproblemen, verschillende behandelings- en trainingsmogelijkheden, studiemogelijkheden, enz. Zo kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten zeer snel een antwoord krijgen op heel wat vragen. Een CLB is dan ook een echt informatiecentrum.
In een CLB wordt ook per leerling een leerlingdossier of CLB-dossier bijgehouden gedurende de volledige schoolloopbaan. De inhoud van het CLB-dossier behoort tot het beroeps- of ambtsgeheim van de CLB-medewerkers.
Attesten die nodig zijn bij het inschrijven van een leerling in het eerste leerjaar van het lager en van het secundair onderwijs of in het buitengewoon onderwijs, worden door het CLB uitgereikt.

 
 Heb je nog andere vragen?

Contacteer de hoofdzetel