Informatie‎ > ‎CLB-dossier‎ > ‎

Toegankelijkheid CLB-dossier

ClickyDoorgeven van gegevens uit het CLB-dossier

Het CLB en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het CLB-dossier bezorgen aan de volgende derden:

§  het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen

§  aan anderen om een verplichting na te komen die opgelegd wordt krachtens een wettelijke verplichting, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen naam of in naam van de niet bekwame minder- of meerderjarige leerling.

 

Raadpleging van de gegevens uit het CLB-dossier door het CLB-team 
Elke CLB-medewerker heeft, als hij betrokken is bij de begeleiding van de leerling in kwestie, toegang tot alle gegevens.
In het belang van de leerling, de ouders of ter vrijwaring van de rechten van derden kunnen in volgende gevallen de gegevens ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-personeelsleden die betrokken zijn bij de begeleiding van een bepaalde leerling:

§  Op vraag van de bekwame minderjarige leerling

§  Op vraag van de bekwame meerderjarige leerling

§  Op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling

§  Ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

 

Raadpleging van de gegevens uit het CLB-dossier door derden

Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair dossier die henzelf betreffen. Deze toegang kan in principe door rechtstreekse inzage van het dossier onder begeleiding van een CLB-medewerker.

Er zijn wettelijk een aantal uitzonderingen op het recht op toegang tot bepaalde gegevens in het dossier.

Vb: gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk worden bestempeld zijn niet toegankelijk.

Voor meer informatie kan u terecht bij het CLB dat de school van de leerling begeleidt.