Informatie‎ > ‎CLB-werking‎ > ‎

Schoolondersteuning

Naast het leerlinggebonden aanbod heeft het CLB ook een schoolondersteunend aanbod op de vier begeleidingsdomeinen.  

Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen.  

Schoolondersteuning door het CLB

De minimale schoolondersteuning die het CLB aanbiedt, bestaat uit:

·         informatieverstrekking: in het kader van het verstrekken van informatie over het onderwijsaanbod en de aansluiting op de arbeidsmarkt, zet het CLB, samen met de school, allerlei acties rond het maken van een studie- en beroepskeuze op touw, waarin zij actief participeert. Het centrum betracht volledigheid in het verstrekken van informatie, doet dit op neutrale wijze en voor alle leerlingen van:

o    het laatste jaar van het basisonderwijs

o    het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs

o    het tweede jaar van de derde graad secundair onderwijs

·         de functie van het CLB als draaischijf tussen de school als organisatie en de netwerkpartners van het CLB

·         participatie in overleg georganiseerd door de school met betrekking tot leerlingbegeleiding. Dit betekent op zijn minst participatie in het overleg over afwezigheid op school.  In dit kader participeert het CLB bijvoorbeeld ook aan klassenraden.

·         participatie in schoolprojecten die in het teken staan van het beleid rond prioritaire doelgroepen. Dit zijn groepen van leerlingen die als gevolg van hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn. 

Ook op het vlak van de preventieve gezondheidszorg kan het CLB schoolondersteunend werken, bijvoorbeeld wanneer er preventiecampagnes opgezet worden door de school of wanneer er maatregelen genomen moeten worden bij bepaalde besmettelijke ziektes. 

 

 

Vorming School - CLB

AANDACHT VOOR LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

Op 14 mei 2013 ging op initiatief van CLB GO! Brasschaat een vormingsdag door over “Een beleid rond lichamelijke integriteit”.  Die vorming had plaats in het internaat Hof ten Bos te Brasschaat en werd gegeven door Erika Frans van SENSOA.

Er waren 80 aanwezigen uit het basis- en secundair onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs) van contractschool Remi Quadens en van de scholengroepen Forum en Agora: schooldirecties, leerkrachten, zorgleerkrachten, orthopedagogen, leerlingenbegeleiders, stafmedewerkers, internaatbeheerders, samen met medewerkers van hun CLB-team.

Ze maakten kennis met het Vlaggensysteem en hoe ermee te werken op school, om van daaruit te komen tot een relevant en consistent beleid rond lichamelijke integriteit op school- en schooloverstijgend niveau (het Raamwerk Seksualiteit en beleid).

Deze studiedag was meteen de startdag om samen met het CLB-team een concreet beleid op maat van elke school uit te werken. Er werden dan ook meteen afspraken gemaakt tussen de scholen en hun CLB-team.