Gebruiksvoorwaarden van de website

Disclaimer - Afwijzing van aansprakelijkheid - Gebruiksvoorwaarden van de site - Juridische informatie

Wettelijke informatie

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing van alle websites van CLB Brasschaat – Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brasschaat, hierna gezamenlijk genoemd als “CLB Brasschaat”. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze bepalingen.  Het bezoeken van deze website impliceert de bevestiging van het feit, dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen, eraan gebonden bent, er stilzwijgend mee instemt en zonder enig voorbehoud deze bepalingen aanvaard. Wij behouden ons het recht voor om op eender welk moment deze bepalingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom bevelen wij aan om deze bepalingen regelmatig te raadplegen.

 

Aansprakelijkheid - Draagwijdte van de opgenomen informatie

Wij garanderen geen correctheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de verstrekte informatie. De gegevens op de website hebben een louter informatief karakter. Gebruikers dienen zich het bestaan van deze beperkingen te vergewissen en in overeenstemming met beperkingen te handelen. Door de algemene aard van de informatie, mag deze niet beschouwd worden als beroeps- of persoonlijk advies. Wij benadrukken dus dat de informatie technische en inhoudelijke fouten of tikfouten kunnen bevatten. Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen op de website.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de website, met inbegrip van, maar zonder beperking, geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon vertrouwd zou hebben op informatie getoond op de website. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem of van afwezigheid van specifieke informatie.

De gebruiker stemt ermee in dat alle risico’s die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen, en af te zien van elke klacht tegen CLB Brasschaat of enige andere partij die het systeem van informatie of materiaal heeft voorzien, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Wij garanderen evenmin een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan.

CLB Brasschaat kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of incidentele schade, zelfs als deze voortvloeit uit herhaaldelijke of zware fout, die zou ontstaan zijn door een technische fout, de inhoud, virussen en andere computermisdrijven, de inhoud en het gebruik van hyperlinks.

Aanspraak op enige financiële compensatie is dus bijgevolg steeds uitgesloten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website.

 

Hyperlinks - verwijzingen

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen, overheden, instanties, organisaties enz. U wordt doorverwezen naar informatiebronnen die door derden beheerd worden. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Wij kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de correctheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de verstrekte informatie. De links of verwijzingen worden enkel aangeboden voor uw gebruiksgemak en informatie. Deze links impliceren geen samenwerking tussen CLB Brasschaat en de exploitanten van de externe websites of instemming met de inhoud ervan. CLB Brasschaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe, directe of incidentele schade die voortvloeit bij het gebruik van deze externe websites.

De creatie van een hyperlink van uw eigen website naar de startpagina van de website van CLB Brasschaat is mogelijk mits onze uitdrukkelijke toestemming. U kan hierover contact opnemen met onze webmaster. CLB Brasschaat zal u over de toelaatbaarheid zo spoedig mogelijk informeren.

 Verbintenissen m.b.t. de gebruiker

De gebruiker van de websites van CLB Brasschaat mogen deze niet op een zodanige manier gebruiken, dat die schade zou berokkenen aan derden. Er mogen geen berichten verspreid worden die als aanstootgevend, lasterlijk, discriminerend, kwetsend of beledigend kunnen worden ervaren of die het imago van CLB Brasschaat kunnen schaden.

De gebruiker mag de toegang tot de website niet verhinderen. De gebruiker mag evenmin schade veroorzaken aan de website. De gebruiker mag de website niet wijzigen of minder efficiënt maken. De gebruiker mag via de website geen computervirussen verspreiden of schadelijke en/of illegale informatie doorgeven of verspreiden.

Elk onwettig, geheel of gedeeltelijk, gebruik van de internetsites van CLB Brasschaat kan leiden tot rechtsvervolging in overeenstemming met de vigerende wetten.

Wij behouden ons het recht voor om aan de bevoegde autoriteiten, de gebruikers aan te geven die de Belgische of internationale wetgeving schenden of ingeval van ongeoorloofd gedrag.

Wij behouden ons het recht voor om kennis te nemen van berichten die een openbaar karakter hebben zoals nieuwsgroepen, fora e.d. indien wij een redelijk vermoeden hebben dat de communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde bezigheden. Wij behouden ons het recht voor om elke communicatie af te sluiten, zonder dit te motiveren. Wij kunnen u vragen om uw e-mailadres en naam op te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in deze nieuwsgroepen e.d., noch voor het gebruik door derden van de e-mailadressen die vermeld zijn op de nieuwsgroepen, fora e.d.

 

Auteursrecht                                                                      

CLB Brasschaat behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de website is verboden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van CLB Brasschaat. Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan de website toe te voegen, is het verboden werken door te sturen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over deze rechten zou beschikken. In elk geval vrijwaart u CLB Brasschaat tegen aanspraken van derden.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan CLB Brasschaat bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van de websites, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. CLB Brasschaat wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gegeven gevolg op bovenvermelde reacties. CLB Brasschaat houdt zich echter het recht voor om deze reacties te gebruiken. De gebruiker van de websites geeft zijn uitdrukkelijke toestemming om de inhoud van de ongevraagde reacties, zoals ideeën, concepten, kennis en technieken, te gebruiken voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de verdere ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

Privacy

De persoonsgegevens die je aan CLB Brasschaat verstrekt, kunnen worden opgenomen in de bestanden van CLB Brasschaat. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de administratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze diensten. Indien je deze informatie niet wenst te ontvangen kan dit meegedeeld worden per e-mail aan CLB Brasschaat. Door uw persoongegevens te verstrekken geeft u de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken in de omschreven doeleinden. U beschikt over een inzage- en correctierecht. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden i.v.m. uw persoonsgegevens te laten verbeteren of schrappen. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijke, gedateerde en getekende aanvraag naar CLB Brasschaat sturen. De gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van bevoegde autoriteiten en dit zonder voorafgaande toestemming.

CLB Brasschaat kan ook niet-persoonlijke gegevens registreren om bijvoorbeeld te bepalen via welke zoekmachine of website, onze website geconsulteerd werd. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd voor niet-persoonsgebonden informatiecampagnes of voor verbetering van de website.

 

Cookies

CLB Brasschaat kan gebruik maken van “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek van onze website verzonden naar de beheerder van onze website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw identiteit te controleren zodat niet telkens gebruiksnamen en paswoorden dienen ingegeven te worden. De bezoeker aanvaardt het gebruik van cookies door CLB Brasschaat. Wanneer u deze mogelijk cookies uitschakelt, garanderen wij geen goede werking van de website.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De websites van CLB Brasschaat zijn onderworpen aan het Belgische recht en bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van CLB Brasschaat om voor elk andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Het gebruik van de website is verboden in landen waar het geheel van deze bepalingen niet van toepassing is. Een eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingende recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

 

Klachten

Alle klachten in verband met verkeerdelijk gebruik van de website van CLB Brasschaat kunnen gemeld worden via email.


Cupcake recipe

cupcake recipes

cupcake frosting

cupcake decoration

Cupcake webshop

cupcake baking tools

cupcake icing

Clicky