หน่วยที่ 4

 อยู่อย่างพอเพียง 


มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

 

ตัวชี้วัด ม1/3    -   อธิบายความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.             อธิบายความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง  

2.             สรุปความเป็นมา ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง

3.             สรุปหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง

4.             ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

5.             ยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อสังคมไทย อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง

6.             อธิบายความสัมพันธ์ของโครงการตามพระราชดำริกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง

7.             บอกคุณค่าและความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริที่มีต่อสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม

8.             ระบุหลักการทรงงานจากโครงการตามพระราชดำริได้ถูกต้อง

 

แผนผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้แกนกลาง


Comments