ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 


การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

                การสืบค้นคงทำได้หลายวิธี เช่น อาจจะทราบแล้วว่า ต้องการค้นชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เพื่อต้องการอ่านวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ เลย ก็ต้องระบุที่ช่อง ชื่อเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่องที่ต้องการค้นลงไป ในฐานข้อมูลส่วนใหญ่แล้วจะมีช่องทางการสืบค้นให้เราระบุคำค้นได้เอง

                แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะค้นอะไรเลย ยังคิดไม่ออกว่า จะเริ่มต้นจากไหน คงต้องบอกว่า คิดถึงเรื่องที่กำลังจะทำวิทยานิพนธ์ หรือเรื่องที่กำลังคิดว่าจะทำขึ้นมาก่อน เช่น กำลังคิดจะทำเรื่อง สถานสงเคราะห์ของคนชราคงต้องหาคำสำคัญ หรือคำที่เป็นหัวใจของเรื่อง จากเรื่องนี้ก็คือ สถานสงเคราะห์” “สถานสงเคราะห์คนชรา” “คนชรา” “ผู้สูงอายุ” “คนแก่” “วัยชรา” “การสงเคราะห์ผู้สูงอายุแล้วถึงนำคำเหล่านี้ มาค้นที่ keyword หรือ subject แล้วแต่ทางเลือกที่ระบุให้ค้น  แล้วก็อาจจะนึกถึงว่า คำเหล่านั้น จะโยงหรือมีความสัมพันธ์กับคำอื่นๆ อีกหรือเปล่า จะทำให้เราสามารถหาข้อมูลได้มากขึ้น

ขั้นตอนการค้นเริ่มง่ายๆ ด้วยการ

                1. มีหัวข้อ/เรื่องที่ต้องงการจะค้น
                2. ทำ list รายการคำค้น แล้วก็ทดลองการค้น
                3. ค้นด้วยคำค้น กับช่องทางที่ฐานข้อมูลให้สืบค้นได้ อาจใช้ and or not เข้ามาช่วยในการสืบค้น หรือมี limit search เมื่อได้ผลการสืบค้น พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการหรือไม่
                4. ถ้ายังไม่ตรง ให้ลองปรับคำค้น คิดคำค้นใหม่ หรือปรับวิธีในการสืบค้นใหม่
                5. ประเมินผลการสืบค้นที่ได้
                6. ถ้าพอใจผลการสืบค้น นำไปใช้งานต่อ เขียนรายงาน พร้อมอ้างอิง

                 ลองเขียนเรื่องที่ต้องการค้นลงในกระดาษ เช่น Who should take care of elderly : the family or the government? ตีประเด็นจากโจทย์ออกมาเป็นความคิดหลัก เช่น จากโจทย์ข้างต้น สามารถแตกได้เป็น Elderly, Care, Family, Government  เขียนรายการคำที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคำที่เป็นประเด็นหลัก หรือ main concept ข้างต้น เช่น Elderly อาจจะมีคำที่เกี่ยวข้องหรือคำที่เหมือนกันคือ Aged, Senior citizen, Old folks เป็นต้น

                Care อาจจะมีคำที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่เหมือนกัน คือ Caregivers, Looking after, Home care เป็นต้น

                ถ้าสามารถแยกแยะคำได้แบบนี้ จะสามารถช่วยให้ค้นเรื่องที่ต้องการได้มากขึ้น

 

                วิธีการสืบค้นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะมีส่วนใช้ให้การสืบค้นของเรามีผลการสืบค้นที่ดี และตรงใจมากขึ้น โดยการใช้ Boolean Strategy หมายถึง การนำคำว่า and or not มาเชื่อมโยงกับคำที่ต้องการค้น เช่น (Aged OR elderly) AND (Care or Caregivers) AND (Policy or policies) 

                จากประโยคการสืบค้นข้างต้น หมายถึง ให้ระบบค้นเรื่องที่มีทั้งคำว่า aged และ elderly (เนื่องจากมีความหมายที่เหมือนกัน) ออกมา โดยเรื่องที่สืบค้นได้ต้องเกี่ยวข้องกับ Care และ Caregivers และโยงไปถึงรายการที่เป็นเรื่องที่มีคำว่า policy และ policies ออกมา  ลองสืบค้นโดยใช้ boolean ดูนะ

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ของ TIAC  แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย

                แหล่งสารสนเทศที่สำคัญที่จะกล่าวถึงในลำดับนี้ นับเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยอย่างยิ่ง เพราะฐานข้อมูลนี้ ค้นหาง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถคัดลอกข้อมูลไปใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่  ฐานข้อมูลนี้คือ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TIAC ซึ่งให้ข้อมูลบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

                วิธีการใช้ฐานข้อมูล

                การเข้าใช้ฐานข้อมูล สามารถเข้าค้นหาได้ที่ http://thesis2.tiac.or.th/thesis/ ลองเข้าไปค้นหาดูนะคะ แต่การใช้งานฐานข้อมูลนี้ มีเงื่อนไข คือ ต้องสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลเสียก่อน จึงจะได้บทคัดย่อ 

                ถ้ายังไม่เคยเข้าใช้ฐานข้อมูล ลองเข้าไปศึกษาการลงทะเบียนและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ได้ที่ http://boss.kku.ac.th/infoliteracy/etheses_main_theses%20online%20tiac.htm 

        ข้อดี
        1. เป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์มากในการทำงานวิชาการหรือวิจัย ฯลฯ
        2. สามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
        3. การใช้งานไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเปิดให้บริการของห้องสมุด
        4. การค้นหาทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
        5. การแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ HTML File ดังนั้น การ Copy ข้อมูลไปใช้งานและการแก้ไขข้อมูลทำได้ง่าย
        6. สามารถค้นหา อ่าน พิมพ์ จัดเก็บข้อมูลจากที่ใดก็ได้ที่มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าห้องสมุด

        ข้อจำกัด
        1. การเข้าดูบทคัดย่อ จะต้อง Login ทุกครั้ง ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
        2. ระบบขัดข้องบ่อย ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้
        3. บทคัดย่อที่มีในฐานไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งนี้เนื่องจากเกิดปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้จัดทำ เพราะข้อมูลที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จัดส่งข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน
        4. เมนู/เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา เช่น เครื่องมือในกรองผลลัพธ์ให้น้อยหรือแคบลงไม่มี ทำให้บางครั้งค้นแล้วได้ผลลัพธ์ที่มากเกินไปและไม่ตรงกับความต้องการ


เทคนิคการค้นหาดุษฎีนิพนธ์ของห้องสมุดวช.

        วิธีค้นหาดุษฎีนิพนธ์เฉพาะป.เอก ที่ห้องสมุดสภาวิจัยแห่งชาติ มี 2 วิธีง่ายๆ ดังนี้

        1. หากสะดวกไปที่ห้องสมุดวช. โดยตรง จะมีสมุดรายชื่อดุษฎีนิพนธ์ป.เอก แยกไว้ต่างหากจาก ป.โท โดยแยกเป็นรายเดือน รายปี ค้นหาด้วยตนเอง

        2. ค้นผ่าน Internet ที่บ้าน หรือที่ทำงาน เข้าไปที่ http://www.riclib.nrct.go.th/

         แล้วพิมพ์คำว่า "ปริญญาเอก" รายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจะปรากฎออกมาทั้งหมด แต่หากต้องการเลือกเฉพาะปี เช่น วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เฉพาะปีพ.ศ. 2552 ให้ใส่ "ปริญญาเอก""*2552" ลงไปด้วยจะได้รายชื่อรายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เฉพาะปี 2552 เท่านั้น

        3. หากต้องการตัวเล่ม Full text ให้ลองเอารายชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องไปค้นที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php แต่ต้องค้นที่มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกนะครับ ถ้าโชคดีก็จะได้ full text แบบไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุด วช.

        หมายเหตุ ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกบางมหาวิทยาลัยไม่ส่งนะครับ

        ขอให้โชคดีในการสืบค้นครับ

Comments