คณาจารย์

 

  
คณาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
   ชื่อ :  ดร.จักรพรรดิ์ วะทา

 งาน : ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 080-1096765

 โทรสาร : 02-5612364

 e-mail : chakr_w@hotmail.com

 
 ชื่อ :  ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

 งาน : ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 086-9932349

 โทรสาร : 084-7272872

 e-mail : prapatpongs@yahoo.com 

 ชื่อ : รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ  

 งาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 089-1554725

 โทรสาร :

 e-mail : somgiart@yahoo.com

 
 ชื่อ : ดร.สุขุม มูลเมือง 

 งาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 084-7558080

 โทรสาร :

 e-mail : sukhumoon@hotmail.com 

 
 ชื่อ : รศ.ดร.พีรพงษ์ ทิพนาค 

 งาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 087-7172212

 โทรสาร :

 e-mail : ptipnak@yahoo.com  website: tonpai.net

 
 
 ชื่อ : ศาสตราจารย์ทวีป ศิริรัศมี

 งาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 08 1924 5394

 โทรสาร : 0 2889 3524

 e-mail : staweep@gmail.com

 
 ชื่อ : ดร.ณัฐรัฐ ธนธิติกร (กุ้ง)

 งาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ. 

 โทรศัพท์ : 084-4848840

 โทรสาร :

 e-mail : drnattarat@gmail.com


 ชื่อ : รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร

 งาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ที่อยู่ : มกธ.

 โทรศัพท์ : 081-7032436 

 โทรสาร :

 e-mail : drnattarat@gmail.com


 ชื่อ : รศ.ประไพศรี โห้ลำยอง 

 งาน : อาจารย์ผู้ร่วมสอน

 ที่อยู่ : จ.กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท์ : 085-1287926

 โทรสาร :

 e-mail : prapai9@hotmail.com


 

 ชื่อ : ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ   

 งาน : อาจารย์พิเศษ

 ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท์ : 081-1435959

 โทรสาร :

 e-mail : phet_huak@yahoo.com

Comments