Home


ประเภทของเครื่องดนตรีสากล(Music Instruments)


ประเภทของเครื่องดนตรีสากล(Music Instruments)

ประเภทวงดนตรีสากล (Band)

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล(Music Instruments)

ประเภทเครื่องดนตรีไทย (Thai musical Instruments)ประเภทวงดนตรีไทย(Thai Band)
วงดนตรีไทย

**จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักเรียน โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เนื้อหา แบบทดสอบ รูปภาพ ได้รวบรวมและนำมาจากเว็บไซต์ต่างๆและเพจครูดนตรี ขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านครับ**

Comments