Experimentat la Flipped Classroom. Curs 2013-14


L'experimentació de la Flipped Classroom amb un grup d'estudiants del Graduat en Educació Secundària del CFA Palau de Mar, ha permès constatar les possibilitats d'aquesta modalitat d'ensenyament-aprenentatge. En la Flipped Classroom els estudiants tenen accés a la teoria abans de la classe i, per tant, poden dedicar el temps que comparteixen amb els companys i companyes i el professorat a realitzar les activitats d'aprenentatge. Aquesta modalitat requereix noves formes d'estructurar els materials i nous coneixements i habilitats dels estudiants i del professorat. No obstant, en l'experimentació duta a terme, en la qual s'ha combinat amb una modalitat del blended learning (l'autoformació integrada basada en l'ús de les TIC) i l'aprenentatge basat en problemes (ABP) s'ha fet palesa una millora dels resultats dels estudiants, a falta d'un estudi més acurat que determini l'abast exacte d'aquesta millora.