หน้าหลัก

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ  โครงสร้างของเว็บ 
การออกแบบโครงสร้าง 
การพิมพ์ข้อความ  เทคนิคการใช้ภาพ 
เสียง  และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บพจ
และการสร้างเว็บเพจเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บเพจ
2. สามารถใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจได้
3. สามารถออกแบบ  สร้างและพัฒนางานบนเว็บเพจสำหรับงานธุรกิจได้
4. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนางานเว็บเพจ