An școlar 2013-2014

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

1     

METODOLOGIE de organizare și administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

I. DISPOZIȚII GENERALE  

Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea Evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.  (2) EN IV este o evaluare standardizată, realizată pe un eșantion de elevi aflați în clasa a IV-a în unitățile din învățământul de stat și particular din întreaga țară, care are scopul de a furniza datele și dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.  

Art. 2 (1) EN IV se desfășoară anual, pe parcursul lunii mai, și presupune o administrare cu două secvențe de evaluare. (2) Data desfășurării EN IV se stabilește de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS, și se comunică inspectoratelor școlare, până la data de 1 martie a anului școlar în care se desfășoară evaluarea. Sunt administrate probe pentru următoarele discipline: a) limba română/ limba maternă - înțelegerea textului scris; b) matematică.  (3) Toate datele publice fac referire la informații cumulate la nivel național. Rezultatele EN IV sunt incluse într-o bază de date la nivel de sistem, fără a se constitui într-un criteriu de ierarhizare pentru unitățile de învățământ eșantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanți.   

II. COORDONAREA EN IV  

Art. 3 (1) Coordonarea la nivel național a proiectării și a organizării EN IV, precum și valorificarea rezultatelor acesteia, sunt asigurate de MECTS, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare, denumit în continuare CNEE. (2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării cu direcțiile generale de specialitate din MECTS.  

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

2  

Art. 4 Pentru organizarea și desfășurarea EN IV, CNEE îndeplinește următoarele atribuții: a) elaborează proceduri pentru asigurarea calității evaluării, care orientează administratorul de test asupra modului de administrare a EN IV și care conțin un set de documente standardizate; b) organizează procesul de selecție a membrilor grupului de lucru al EN IV, cadre didactice care au responsabilitatea elaborării și a validării itemilor, a probelor și a baremelor de evaluare pentru EN IV, în strictă conformitate cu procedurile asumate; c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru; d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru învățământul primar și pentru resursa umană implicată în EN IV, inclusiv pentru cadrele didactice care activează în unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale; e) elaborează testele și baremele de evaluare; f) elaborează caietul cadrului didactic, document-tip care conține atât baremele de evaluare, cât și alte instrumente necesare evaluării; g) elaborează fișa de evaluare, document-tip în care cadrul didactic evaluator înregistrează rezultatele elevului la EN IV; h) asigură confidențialitatea testelor și a baremelor, din momentul efectiv al elaborării acestora, până în momentul în care acestea devin publice; i) asigură transmiterea către inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București denumite în continuare – ISJ/ISMB a testelor, a altor instrumente de evaluare și a Caietului cadrului didactic pentru administrarea EN IV; j) urmărește modul în care se realizează distribuirea în școli, de către inspectoratele școlare, a  testelor, a celorlalte instrumente de evaluare și a Caietului cadrului didactic; k) propune, împreună cu direcțiile de specialitate din MECTS, delegați pentru monitorizarea activităților prevăzute în cadrul EN IV; l) propune modelul documentelor de raportare: (i) raportul clasei: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fișele de evaluare, întocmit de către administratorul de test; (ii) raportul școlii: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către Comisia de organizare și administrare a EN IV din unitatea de învățământ în care sunt școlarizați elevi în clasa a IV-a și transmis inspectoratului școlar; (iii) raportul ISJ/ ISMB: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele școlilor, întocmit de către responsabilul județean/ al municipiului București;  m) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ / ISMB și prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile și recomandările rezultate; 

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

3  n) propune strategia de comunicare și de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinți, comunități locale și face precizări pentru valorificarea rezultatelor EN IV.  

Art. 5 (1) Coordonarea la nivel județean/ al municipiului București, a organizării EN IV, precum și valorificarea rezultatelor acesteia, sunt asigurate de inspectoratul școlar. (2) La nivelul ISJ/ ISMB, prin decizie a inspectorului școlar general, se desemnează o comisie de organizare și desfășurare a EN IV, condusă de un responsabil, denumit în continuare responsabil județean/al municipiului Bucureşti. (3) Comisia menționată la alin (2) desemnează un colectiv de monitori de calitate selecționați din rândul cadrelor didactice de specialitate. (4) În județele în care funcționează unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, cel puțin unul dintre membrii comisiei de organizare și desfășurare a EN IV/ monitorii de calitate este cunoscător al limbii minorității naționale în care se face predarea.   

Art. 6 Comisia de organizare și desfășurare a EN IV de la nivelul ISJ/ ISMB are următoarele atribuții: a) transmite unităților de învățământ, toate informațiile necesare organizării evaluării în condiții optime; b) răspunde de organizarea și de administrarea evaluării în condițiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul județului/ municipiului București; c) propune inspectorului școlar general, spre aprobare, componența colectivului de monitori de calitate / profesori metodiști cu care asigură organizarea evaluării; d) participă la sesiunile de formare organizate de CNEE; e) organizează un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecționați; f) organizează formarea responsabililor/ membrilor comisiilor din unitățile de învățământ cu privire la organizarea și administrarea evaluării; g) asigură confidențialitatea testelor, a instrumentelor de evaluare și a Caietului cadrului didactic din momentul primirii și până în momentul încheierii administrării EN IV; h) asigură transmiterea către CNEE a tuturor datelor necesare eșantionării unităților de învățământ în care se aplică EN IV; i) transmite procedurile și precizările pentru valorificarea rezultatelor EN IV către unitățile de învățământ în care sunt școlarizați elevi în clasa a IV-a; j) monitorizează administrarea evaluării, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie și în baza prevederilor din proceduri; k) propune conducerii ISJ/ ISMB, în situații justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unitățile de învățământ; l) centralizează datele și rapoartele primite de la fiecare unitate de învățământ eșantionată; 

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

4  m) întocmește raportul ISJ / ISMB și îl transmite la CNEE, în termenele solicitate, după avizarea lui de către inspectorul școlar general; n) analizează și prelucrează, la solicitarea inspectorului școlar general, datele oferite de rapoartele școlilor eșantionate și de raportul ISJ / ISMB, în vederea fundamentării unor decizii educaționale.  

Art. 7 (1) În unitățile de învățământ eșantionate, în care funcționează mai mult de o clasa a IV-a, se înființează Comisia de organizare și administrare a EN IV din unitatea de învățământ. (2) Comisia de organizare și administrare a EN IV din unitatea de învățământ se compune din: a) președinte – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ; b) secretar – informatician/ cadru didactic care are competențe digitale/ secretarul unității de învățământ; c) 2-4 membri – cadre didactice din unitatea de învățământ.  (3) În situația în care, în unitatea de învățământ, se susțin probe redactate într-o limbă a minorităților, cel puțin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru didactic cunoscător al limbii respective. (4) În unitățile de învățământ în care funcționează o singură clasă a IV-a, coordonarea EN IV revine directorului școlii.  

Art. 8 (1) Comisia de organizare și administrare a EN IV din unitatea de învățământ are următoarele atribuții: a) alcătuiește și transmite la CNEE lista tuturor elevilor școlarizați în clasa a IV-a; b) răspunde de organizarea și administrarea EN IV, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;  b) asigură condițiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor, a instrumentelor de evaluare și a Caietului cadrului didactic; c) asigură confidențialitatea testelor, a instrumentelor de evaluare și a Caietului cadrului didactic până în momentul în care acestea devin publice și răspunde de securitatea și integritatea acestora; d) facilitează distribuirea testelor la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă, conform precizărilor din proceduri; e) întocmește raportul școlii și îl predă responsabilului județean/ al municipiului București, pe bază de proces-verbal; f) comunică imediat responsabilului județean/ al municipiului București orice situație specială sau de încălcare a prevederilor legale; (2) Pentru unitățile de învățământ în care funcționează o singură clasă a IV-a, atribuțiile prevăzute la alineatul (1) sunt duse la îndeplinire de către director. 

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

5  (3) Directorul asigură păstrarea fișelor de evaluare și a Caietului cadrului didactic în arhiva unității de învățământ pe toată durata școlarizării elevului.  

III. ELABORAREA TESTELOR  

Art. 9 (1) Testele pentru EN IV se elaborează de către CNEE, ținând seama de următoarele cerințe: a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare parcurse în ciclul primar; b) să aibă un nivel mediu de dificultate; c) să permită o administrare cu două secvențe de evaluare; d) durata cumulată a secvențelor de evaluare să nu depășească un total de 120 de minute; e) să aibă un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. (2) Testele conțin două secțiuni; fiecare secțiune este destinată uneia dintre probele selecționate pentru anul administrării. (3) Baremele, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. (4) Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile clasei a IV-a, conform legii, în limba maternă, li se asigură testele la matematică atât în limba în care au studiat, cât și în limba română. (5) Modalitatea de transmitere a testelor la unitățile de învățământ eșantionate pentru desfășurarea EN IV este reglementată prin procedură separată. (6) Testele, instrumentele de evaluare, baremele și Caietul cadrului didactic pentru ENIV se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demarării acțiunii de elaborare a acestora și până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de confidențialitate, în condițiile legii.  

IV. DESFĂȘURAREA EN IV  

Art. 10 (1) EN IV se desfășoară printr-o singură administrare în ziua programată, în toate unitățile școlare eșantionate. Administrarea presupune două secvențe de evaluare cu o pauză de 10 minute între ele. (2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV aparține administratorului de test, care întocmește și documentele menționate în proceduri. (3) Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă și care este desemnat de președintele comisiei.  

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

6  

Art. 11 (1) Sălile în care se susține EN IV sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării. (2) Administratorul de test pregătește evaluarea prin așezarea elevilor în bănci în ordine alfabetică, în fiecare sală de clasă. (3) Înainte de începerea evaluării, administratorul de test realizează instructajul elevilor cu privire la proceduri și la importanța acestei evaluări, într-o manieră motivantă, stimulându-le încrederea în sine. (4) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care își scrie numele, prenumele și unitatea școlară.  (5) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test. (6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în sala de clasă.  (7) Se interzice administratorului de test să ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor și ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.  

Art. 12 (1) La încheierea timpului alocat secvenței de evaluare, administratorul de test recuperează testele de la elevi, conform procedurilor. (2) La încheierea perioadei de administrare a EN IV, administratorii de test predau testele și instrumentele de evaluare completate, pe bază de proces-verbal, președintelui comisiei / directorului.  

V. EVALUAREA TESTELOR  

Art. 13 (1) Inspectoratele școlare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare, câte unul pentru fiecare județ, la care sunt arondate toate școlile eșantionate din județul respectiv. (2) Coordonarea evaluării testelor în centrele de evaluare este asigurată de o comisie alcătuită din: - președinte – directorul unității de învățământ stabilite ca centru de evaluare; - secretar – cadru didactic cu competențe în domeniul informaticii; - evaluatori - învățători/ institutori/ profesori pentru învățământul primar, care evaluează testele și completează fișele de evaluare, pe baza baremului și a indicațiilor din caietul Cadrului didactic. (3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unități școlare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate.  

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

7  

(4) Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, președintele comisiei din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei, conform procedurilor.   

Art. 14 (1) Fiecare test este evaluat de două cadre didactice evaluatoare. Fiecărui item îi corespund, în funcție de posibilele răspunsuri un număr de 3-4 coduri. (2) Evaluarea testelor se face cu respectarea strictă a baremului de evaluare și a precizărilor din Caietul cadrului didactic. (3) Rezultatele evaluării se înregistrează în Fișele de evaluare, care se semnează de către cadrul didactic evaluator. (4) După încheierea procesului de evaluare, fișele de evaluare, testele, celelalte instrumente de evaluare sunt păstrate la centrul de evaluare, până la finalizarea procesului de validare a datelor, de către CNEE, cu respectarea instrucțiunilor din procedură.  

VI. VALORIFICAREA REZULTATELOR EN IV  

Art. 15 (1) Rezultatul evaluării unui test nu se finalizează printr-o notă/printr-un calificativ care să se înregistreze în catalog. Codurile corespunzătoare răspunsurilor elevilor contribuie la realizarea unui scor/ punctaj mediu național al performanțelor elevilor pe competențele fundamentale. (2) Rezultatele obținute sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii și cercetări de diagnoză a sistemului de învățământ primar, în condițiile legii. (3) În termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, comisia de organizare și administrare a EN IV din unitatea de învățământ participantă elaborează raportul școlii, în care sunt centralizate datele și rapoartele claselor participante și îl transmite ISJ / ISMB.  

Art.16 În termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, comisia de organizare și desfăşurare a EN IV din inspectoratul școlar elaborează raportul ISJ/ ISMB, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele școlilor.  

Art.17 (1) CNEE întocmește, în colaborare cu Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții și cu Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, din MECTS, raportul final al administrării EN IV.   (2) Raportul final cuprinde concluziile privind administrarea EN IV, rezultate din rapoartele inspectoratelor școlare și din monitorizarea asigurată de MECTS și CNEE, propuneri de modificare a prezentei metodologii și a procedurilor, precum și măsuri educaționale în vederea ameliorării rezultatelor învățării.    

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

8  

VII. DISPOZIȚII FINALE  

Art. 18 (1) Respectarea întocmai a prezentei metodologii și a procedurilor corespunzătoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.  (2) În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii și pentru asigurarea corectitudinii administrării EN IV, președinții comisiilor solicită fiecărui membru al comisiei completarea unui angajament scris.  

Art.19 Testele administrate în cadrul EN IV și documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se păstrează la centrul de evaluare până când sunt returnate la CNEE, conform procedurii.  

Art.20 (1) Comisia de organizare și administrare a EN IV din unitatea de învățământ asigură condiții de egalitate a șanselor pentru elevii cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. (2) Măsurile pentru asigurarea condițiilor de egalitate a șanselor pentru elevii cu deficiențe sunt următoarele: a) asigurarea posibilității de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficiențe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat); b) mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficiențe motorii sau neuro-motorii, care îi împiedică să scrie normal sau de către cei cu deficiențe vizuale grave; c) asigurarea testelor scrise cu caractere mărite pentru elevii ambliopi; d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiențe, a informațiilor din teste; e) realizarea sarcinilor de lucru pentru EN IV prin dictarea rezolvărilor, de către elevul cu deficiențe, unui al doilea cadru didactic, pe parcursul desfășurării testului.  (3) Elevii cu deficiențe din unitățile de învățământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverințe medicale. (4) Elevii școlarizați la domiciliu susțin proba de evaluare la domiciliu.  

Art.21 (1) Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, care parcurg curriculumul școlii de masă, susțin EN IV în condițiile prezentei metodologii.  (2) Elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile de masă, dar care parcurg curriculumul specific învățământului special sau care beneficiază de adaptări 

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6584 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare  a Evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a   

9  

curriculare, în baza planurilor de intervenție personalizată, susțin EN IV în condițiile prezentei metodologii, cu aceleași teste ca și colegii lor, cu menționarea, în lista elevilor comunicată de către școala eșantionată, precum și pe testul completat de către elev și în fișa de evaluare, a situației speciale a elevului.  

Art.22 Conducerile unităților de învățământ aduc la cunoștința celor interesați prevederile prezentei metodologii prin următoarele activități: a) afișarea la avizierul școlii; b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral; c) prezentarea în colectivele de elevi în clasa a IV-a; d) organizarea unor întâlniri cu părinții/ tutorii legal instituiți în vederea informării acestora.  

Art.23 Centralizarea rezultatelor EN IV în vederea prelucrării, interpretării și efectuării unor analize de sistem se realizează printr-o platformă informatică. Concursurile EVALUARE IN EDUCATIE

Calendarul etapelor – Etapa I

Matematică – 19 octombrie 2013
Limba și literatura română – 26 octombrie 2013
Limba engleză – 16 noiembrie 2013
 

Taxa de evaluare este de 20,00 lei și se va achita CASIERULUI CLASEI d-nei Cojocaru, care ii va inmana Administratorului de test (doamna prof. inv. primar Dolfina Iacob), odată cu înscrierea-cu o saptamana inainte, pentru fiecare etapă și disciplină în parte. La înscriere, vă rugăm să transmiteți datele dvs., după cum urmează:

Județ/ Localitate/ Școală/ Clasă/ Nume și Prenume elev/ CNP/ Disciplina de evaluare

La etapa competițională (finală) nu se percepe taxă de evaluare.

 În luna noiembrie vom susţine prima etapă a CONCURSULUI NAŢIONAL EUCLID la MATEMATICĂ şi LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ!
  Datele aproximative sunt:
 • 7 DECEMBRIE 2013 - MATEMATICĂ
 • 30 NOIEMBRIE 2013 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Programa de concurs pentru CLASA a IV-a la matematica:

Numere naturale mai mici sau egale cu 1.000.000

Numerele naturale: scriere, citire, formare, clase (unita.i, mii, milioane),

comparare, ordonare, rotunjire

Sistemul de numeratie pozitional: scrierea numerelor în forma zecimala (suma de

produse cu un factor 10, 100, 1000, etc.); înmultirea cu 10, 100, 1 000

Scrierea numerelor cu cifre romane.

Operatii cu numere naturale

Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

Adunarea si scaderea numerelor naturale fara si cu trecere peste ordin, cu

utilizarea terminologiei specifice;

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIALA - Prof. Inv. Primar  Dima Ramona –clasa a III-a D

                                       SEMESTRUL II

In semestrul al doilea din anul scolar 2012-2013 am participat la  urmatoarele activitati/proiecte/ parteneriate/concursuri:

 

I.                 Acorduri de parteneriat cu institutii educationale din Romania, conform Metodologiei  MECTS

1.Concursul de creatie literara si artistico- plastica “Prietenii Lecturii”editia a III-a, mai 2013-Beclean

2.Asociatia RoRec-Patrula de Reciclare - locul I pe sector

3. ”307 ganduri prin culori”-Scoala Gimnaziala nr 307, sector 2-15 mai 2013

4. Ecolimpiada elevilor-concurs de creatie literara

5. Proiectul “Fii campion”-Concurs de actorie -16 iunie 2013 –Carrefour Grand Arena

6.Concurs International “Impreuna pentru o luma mai buna”-ed. a V-a 2013

7. “Salvati planeta albastra” 8 iunie 2013-editia a VI-a

8.Proiect interjudetean  “Europa prin ochi de copil” mai 2013 S.A.M. Adjudeni-Neamt-etapa I-desene/colaje

Dumitru Corina

Dima Justin

Gigiu Daniel

Premiul I

Premiul I

Premiul I

9.”Arta prin origami”-Scoala 11 Buzau

10.”Portret de copil”-Scoala “N. Tonitza” Constanta

11.”Europa -casa noastra”

12. Lumea in anul 2345-desene

13.” Bucuriile  pascale”-Targu Mures, editia I,

14. Proiectul “Activitati in familie si extrascolare”-Carrefour Berceni

15. "OCHI PE DEGETE"-

premiul III-Dima Justin

Mentiune-Dumitru Corina

 

II. Proiecte/concursuri e-twinning, in parteneriat cu scoli europene

 

1. “Spring Campain 2013”-concurs European de afise

            2. Spatiul Public European, reprezentanta Comisiei Europene in Romania –

Concurs de desene-Ziua Europei- „ E.U. CITIZENSHIP -20 YEARS”

3. Proiect international e-twinning “WE LOVE ANIMALS”

4. Proiect international e-twinning “AUTUMN IN MY COUNTRY”, la care am obtinut Certificat de Calitate, membru fondator

5. Proiect international e-twinning “LET S SHARE ART ”

6. Proiect international e-twinning “YOUNG SCIENTIST”-membru fondator

7. “Armonia naturii”-proiect dedicat Anului International al Cetateniei 2013

 

III.Concursuri scolare

1. Comper

-limba si literatura romana:editia a II-a

      -matematica:editia a II-a

2.Evaluare in educatie

-16 FEBRUARIE 2013, etapa a II-a, limba si literatura romana:

Premiul III la nivel national-Ilie Ana Cristina, 98 puncte

Clasament judetean - Dumitru Corina-94 puncte, Ionescu Mario-93 puncte, Gigiu Daniel-93 puncte

-18 mai 2013, etapa a III-a -matematica: Premiul I la nivel national-DUMITRU CORINA+ 9 iunie 2013: Etapa Competitionala matematica "Evaluare in educatie" 

3. Arhimede:

Etapa a 2-a, 23 Februarie 2013

Dumitru Andreea Corina- 30 puncte- premiul 2

 

Etapa a-3-a, 27 Aprilie 2013

Dumitru Andreea Corina-21 puncte- mentiune

 

4. Eurojunior

-cultura generala

-English my love   Medalie de argint - Dima Justin,  Mentiune - Ionescu Mario

5.”Fii inteligent la matematica!” –

 Premiul I -Ionescu Mario, Ilie Cristina, Gigiu Daniel, Dumitru Corina, Dumitrescu Alexandru,Dima Alexandra

Premiul II-Cam Stefan, Stinga Beatrice

Premiul III-Dima Justin


6. “Comunicare Si Ortografie”-

Premiul II-Ionescu Mario, Dima Justin, Ilie Cristina,Pelea Maria, Stinga Beatrice, Dumitru Corina, Doicu Stefania

Premiul III-Mihalache Denisa, Gigiu  Daniel, Dumitrescu Alexandru, Dima Alexandra, Cojocaru Adrian, Cam Stefan

 

7. CONCURSUL DE MATEMATICA EUCLID - etapa finala - calificati Dumitru Corina, Ionescu Mario-rezultate 1 iulie 2013

CONCURSUL de matematica

“EUCLID “

Etapa I,

17 nov 2012

Ionescu Mario

97 P.

 

Ilie Cristina, 95p

 

Dumitru Corina,95 P.

 

Premiul I

 

 

Premiul  III

 

Premiul  III

 

 

 

Etapa a II-a

Ionescu Mario,

 Dima Alexandra,

Gigiu Daniel

Dima Justin

Dumitru Corina

Premiul III

Premiul III

Premiul III

Mentiune

Mentiune

 

Etapa a III-a

Dumitru Corina, 96 p

Ionescu Mario, 92 p.

Gigiu Daniel, 90 p

Ilie Ana-Cristina,83 p

Premiul II

Premiul III

Premiul III

Mentiune

 

8. CONCURSUL DE MATEMATICA ABAC-

Premiul I-DUMITRU CORINA

 

IV.Concursuri scolare organizate prin  Consiliul Local al Sectorului 4 si S.I.I.P.4


1. “Mesajul animalutelor magice”-Premiul II-Dima Justin

2. “In lumea basmelor”-Premiul III-Ilie Ana-Cristina

3. “Micii pietoni”18 mai 2013-Premiul III-Radu Dennis

4. “Jucaria Eco”, 22 aprilie 2013-Premiul II-Echipa:Gigiu Daniel, Mihalache Denisa, Dima Justin

5.”Astept, cu drag , lumina Invierii” 30 aprilie 2013-Premiul III-Dima Justin

6. Concurs pe teme ecologice - Eco 194, 22 aprilie 2013

7. Concursul “Muzica si dans”-1 iunie 2013


V.Lucrari publicate: 

1-la Conferinta Internationala “Povestea mea, povestea ta, povestea lui”, editia a V-a, 2013 “Povestea  Pinguinului Apolodor al lui Gellu Naum. Proiect De Lectie – Textul Narativ În Versuri”-Activitate educativa internationala  “Exemple de bune practici”

2-“Didactica si strategie”-Comunicarea asertiva in contextul clasei de elevi”

3-“Activitatile ecologice in scoala”-referat prezentat in proiect educational

VI.Cursuri de formare profesionala

Mai 2013-curs de formator

Iunie 2013-curs de mentor

 

VII. Activitati extrascolare

-        “Analiza actelor de violenta in unitatile scolare”-organizator ISMB, C.N. “Gh. Sincai”- martie 2013, cu diseminare la clase gimnaziale din scoala

-        18 martie 2013-vizita la Muzeul National de Istorie a Romaniei si la expozitia “Fabuloasa lume a banilor”

-        Ziua Astronomiei-16  mai 2013, sarbatorita la Facultatea de Fizica Magurele prin participarea la Atelierele experimentale si proiectii de filme - “Telescopul Hubble”, “Sa privim spre stele”

-Serbare scolara de Craciun si la sfarsit de an scolar-16 iunie 2013-organizata la Carrefour-Grand Arena

-        ATENEUL ROMAN –spectacol 16 mai 2013-“Cum sa intelegem muzica”-prezentarea instrumentelor musicale:orga, vioara baroca, clavecin, spineta

-        ATENEUL ROMAN si Ambasada Poloniei- spectacol in proiectul Clasic e fantastic - “Copilaria lui FR. Chopin” - 9 iunie 2013

-        Teatru Ion Creanga -  “Pinocchio”

-        Site-ul scolii

-        Am participat la activitatea Comisiei de primire a dosarelor de titularizare de la Scoala 129, sector 4


        VIII. Activitate sindicala –participarea la Colegiile liderilor organizate de SIIP4-

        -participarea la sarbatorirea “Zilei invatatorului”- 5 iunie 2013


 

 

 

 

An scolar 2012-2013

Rezultate English my love-semestrul al doilea:

Medalie de argint - Dima Justin

Mentiune - Ionescu Mario


9 iunie 2013:
Etapa Competitionala matematica "Evaluare in educatie" - s-a calificat Corina Dumitru.

Se tine la Scoala Sf. Andrei.

8 iunei 2013-Etapa Finala Euclid (mate) (se tine la Scoala Martisor). Calificati: Dumitru Corina, Ionescu Mario.Mult succes!

LA CONCURSUL DE MATEMATICA ABAC NE REPREZINTA CLASA DUMITRU ANDREEA CORINA PE DATA DE 4 IUNIE, ORA 16,30, LA SCOALA 190.MULT SUCCES CORINEI!Corina a luat premiul I, cu punctaj maxim. Felicitarile noastre pentru aceasta eleva exceptionala!

SUNT CALIFICATI LA ETAPA FINALA A CONCURSULUI EUCLID DIN 8 IUNIE 2013 : DUMITRU ANDREEA SI IONESCU MARIO! MULT SUCCES SI MULTA ATENTIE!

 
Etapa 1, 24 Noiembrie 2012
Dumitru Andreea Corina- 27 puncte- premiul 3
Ionescu Alexandru Mario-16 puncte
Gagiu Daniel Mihai- 14 puncte
 
Etapa a 2-a, 23 Februarie 2013
Dumitru Andreea Corina- 30 puncte- premiul 2
Ionescu Alexandru Mario- 16 puncte
 
Etapa a-3-a, 27 Aprilie 2013
Dumitru Andreea Corina-21 puncte- mentiune

Rezultat Concurs "Mesajul animalutelor magice"-Scoala 102- Dima Justin- Premiul al II-lea.
 

Rezultat concurs "In lumea basmelor", Scoala 194:

Premiul III -Ilie Cristina 97 puncte

Dumitru Corina 93 puncte

Ionescu Mario 90 puncte

Rezultat concurs "Astept, cu drag, lumina invierii!" (Scoala 190), Dima Justin, locul III

Rezultat Concurs "Jucaria Eco", Scoala 93:

-Concurs pe echipa, locul II (Mihalache Denisa, Dima Justin, Gigiu Daniel) vor primi medalii si diplome

18 mai 2013, Evaluare in educatie matematica, etapa a III-a:

Dumitru Corina 100 puncte din 100 !!Felicitari!!

Gigiu Dani 88 puncte

Ionescu Mario 85 puncte2 martie 2013: etapa a II-a Evaluare in Educatie-rezultate:

Notă: Subiectele au fost dificile.Merita incurajati si sustinuti. Felicitari tuturor participantilor!!!!

Cojocaru Adrian 87

Mihalache Denisa 65

Ionescu Mario 92

Radu Dennis-55

Pelea Maria-55

Dumitru Corina-90

Ilie Cristina-87

Gîgiu Daniel -77

Cam Stefan -60

EUCLID MATEMATICA ETAPA A III-A-20 APRILIE 2013

REZULTATE LIMBA ROMANA-NASTASESCU-EVALUARE IN EDUCATIE-ETAPA A DOUA

16 februarie 2013    :

1.Ilie Ana  98 p.

2.Dumitru Corina 94 p.

3.Gigiu Daniel 93 p.,

4.Ionescu Mario-93 p.

5.Radu Dennis 87 p.

6.Dima Justin 84 p.

7.Pelea Maria 80 p.

TOTI ELEVII PREZENTI AU LUAT PESTE 80 DE PUNCTE, CEEA CE ESTE O PERFORMANTA PENTRU CLASA CA INTREG.FELICIT TOTI PARTICIPANTII SI INVIT SI CEILALTI ELEVI IN VIITORUL CONCURS, LA CARE SE VA ANUNTA PARTICIPAREA PANA MIERCUREA DE DINAINTEA CONCURSULUI SI SE VA ACHITA LA FEL,PENTRU ELIMINAREA UNOR NEPLACERI CREATE ORGANIZATORILOR.URMATOAREA ETAPA 2 MARTIE, ETAPA A DOUA,MATEMATICA, APOI LUNA MAI, ROMANA ETAPA A TREIA.

REZULTATE EUCLID 3 FEBRUARIE 2013  -  ETAPA A II-A     -MATEMATICA:              

 IN ORDINEA CORECTARII:                                                                                cl.  punctaj

Ionescu Mario

Bucuresti Scoala 133 3 90
Cojocaru Adrian

Bucuresti Scoala 133 3 72
Pelea Maria

Bucuresti Scoala 133 3 55
Dima Alexandra

Bucuresti Scoala 133 3 91
Dima Justin

Bucuresti Scoala 133 3 84
Dumitru Corina

Bucuresti Scoala 133 3 81
Pena Andreea

Bucuresti Scoala 133 3 67
Radu Dennis

Bucuresti Scoala 133 3 63
Gigiu Daniel

Bucuresti Scoala 133 3 90
12 decembrie-Comper matematica


   DUMITRU CORINA                                                                                                                       97 puncte

DIMA NICOLETA-ALEXANDRA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 94 puncte
ILIE CRISTINA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 92 puncte
GIGIU DANIEL Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 90 puncte
IONESCU ALEXANDRU-MARIO Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 90 puncte
DIMA JUSTIN-CRISTIAN Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 85 puncte
DUMITRESCU ALEXANDRU-CRISTIAN Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 84 puncte
CATRUNA GIULIA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 81 puncte
RADU GEORGE-DENNIS Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 77 puncte
CAM STEFAN Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 74 puncte
MIHALACHE ANDREEA-DENISA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 69 puncte
COJOCARU ADRIAN Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 67 puncte
VACARUS DANIELA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 65 puncte
CIRSTEA GABRIELA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 60 puncte
PELEA MARIA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 59 puncte
DOICU STEFANIA Matematica cls. III Etapa I 2012-2013 48 puncte

5 decembrie Comper limba romana


IONESCU ALEXANDRU-MARIO Romana cls. III Etapa I 2012-2013 93 puncte
DIMA JUSTIN-CRISTIAN Romana cls. III Etapa I 2012-2013 90 puncte
GIGIU DANIEL Romana cls. III Etapa I 2012-2013 90 puncte
ILIE CRISTINA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 85 puncte
DUMITRU CORINA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 83 puncte
DIMA NICOLETA-ALEXANDRA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 79 puncte
COJOCARU ADRIAN Romana cls. III Etapa I 2012-2013 78 puncte
DOICU STEFANIA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 75 puncte
PELEA MARIA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 70 puncte
CAM STEFAN Romana cls. III Etapa I 2012-2013 69 puncte
CATRUNA GIULIA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 65 puncte
RADU GEORGE-DENNIS Romana cls. III Etapa I 2012-2013 64 puncte
VACARUS DANIELA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 59 puncte
MIHALACHE ANDREEA-DENISA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 56 puncte
DUMITRESCU ALEXANDRU-CRISTIAN Romana cls. III Etapa I 2012-2013 50 puncte
CIRSTEA GABRIELA Romana cls. III Etapa I 2012-2013 48 puncte

24 nov. -concurs ARHIMEDE EDITIA a X a

1. Dumitru Corina, 27 puncte, calificata pt etapa a doua

2.Ionescu Mario, 16 puncte

3. Gigiu Daniel, 14 puncte.Felicitari tuturor!E primul lor concurs Arhimede.

REZULTATE MATEMATICA EUCLID, ETAPA I,  17 NOV. 2012:

1.IONESCU MARIO, 97 PUNCTE

2. ILIE CRISTINA, 95 PUNCTE

3.DUMITRU CORINA, 95 PUNCTE

TOTI OBTIN PREMII. 

subiectele aici:

http://www.concurs-euclid.ro/uploadsubiecte/9b8437b15d88f1d57f7f0f1f8330955b.pdf

baremul aici:

http://www.concurs-euclid.ro/uploadsubiecte/712e48ac878bb9db9dff6b4f964248a8.pdf


REZULTATE ETAPA I EVALUARE IN EDUCATIE (Natasescu),

MATEMATICA, 20 octombrie 2012:

1. Ionescu Mario, 96 puncte

2.Dumitru Corina 91 puncte

3.Dima Justin 61 puncte

4.Gigiu Daniel 84 puncte

5.Radu Dennis 68 puncte

6. Cojocaru Adrian 63 puncte

7.Cam Stefan 65 puncte

8.Dumitrescu Alexandru 81 puncte

LB. ROMANA, 13 oct. 2012:

Aici gasiti subiectele:

http://www.evaluareineducatie.ro/client/files/1350119194+Clasa3_Subiecte_Romana_2013E1.pdf

Aici gasiti baremul de corectare:

http://www.evaluareineducatie.ro/client/files/1350119209+Clasa3_Bareme_Romana_2013E1.pdf

1. Ionescu Mario, 94,5 puncte

2.Dumitru Corina 85 puncte

3.Dima Justin 75,5 puncte

4.Gigiu Daniel 74,5 puncte

5.Radu Dennis 72 puncte

6.Catruna Giulia 70 puncte

7.Cam Stefan 57 puncte

8.Dumitrescu Alexandru 56 puncte

 Inscrierile la cursurile Arhimede,  la Centrul de excelenta Arhimede :

Pentru continuarea înscrierilor prin ocuparea locurilor libere, vă puteţi adresa direct titularilor de curs, astfel:

 •     Lb. romana cls. a  III-a, D-na Prof. Mihaela Necula tel 0723-331874
 •     Matematica cls. a III-a, D-na Prof. Aida Frujina, tel 0728-939560

S-AU ANUNTAT UNELE DATE CALENDARISTICE PENTRU CONCURSURILE DE ANUL ACESTA, IATĂ CE AVEM:

NOU: CONCURSUL EUCLID (MATEMATICA), COST 20 LEI, CENTRU INSCRIERE:Scoala 194 M. Sorescu, PROFESOR COORDONATOR Georgina Todea - georginatodea@yahoo.com

Etapa intai are loc pe     17 noiembrie 2012

Etapa a 2-a are loc pe  3 februarie 2013  aici aveti programa etapei a doua  http://www.concurs-euclid.ro/upload/programa_etapa_2_euclid_primar_2012-2013.pdf

Etapa a 3-a are loc pe   

Etapa finala are loc pe


"FII INTELIGENT"-ROMANA-15 LEI, MATE-15 LEI (INSCRIERILE SE FAC SAPT. VIITOARE)

2012-2013 "EUROJUNIOR", rezultate etapa I:

Dima Justin, Dumitru Corina si Ionescu Mario -92 de puncte fiecare, Mentiuni

Cojocaru Adrian si Gigiu Daniel câte  88p., 

Ilie Ana 84 p.,

Dima Alexandra 80 p.,

Mihalache Denisa 68p., 

Radu Dennis 64 p.

Rezultate Eurojunior English My love:

Dima Justin - 103 p., Medalie de aur

Ilie Ana - 92 p., Mentiune


"EVALUARE IN EDUCATIE "("NASTASESCU"):

Etapa a doua:

romana-16 februarie 2013,

mate-2 martie 2013


Etapa I
 
 

Limba și literatura română - 13 octombrie 2012

Matematică - 20 octombrie 2012

 COST / PARTICIPARE/ 20 LEI.Se poate achita si in ziua concursului, cu inscriere prelabila pe lista.


Problema lunii - Regulamentul concursului
 
La data de 20 a fiecărei luni, ora 20.00,va apărea pe site-ul Fundației de Evaluare în Educație, www.evaluareineducatie.ro, problema propusă spre rezolvare.

În termen de 48 ore de la apariția problemei pe site, participanții vor trimite e-mailuri cu soluția problemei și datele lor de identificare (conform formularului de pe site).

http://www.evaluareineducatie.ro/modules/ro/problema-lunii/DATELE DE DESFĂŞURARE CONCURSURILE "COMPER":
ETAPA I
ComPer-Comunicare: 5 decembrie 2012
ComPer-Mate 2000: 12 decembrie 2012
ETAPA II
ComPer-Comunicare: 8 mai 2013
ComPer-Mate 2000: 15 mai 2013
ETAPA III (NAŢIONALĂ)
ComPer-Comunicare: 5 iunie 2013
ComPer-Mate 2000: 12 iunie 2013

CALENDARUL CONCURSURILOR "CANGURUL" ÎN ANUL SCOLAR 2012-2013

Cangurul Lingvist, secţiunea engleză-germană, clasele III-XII

Data concursului 7 februarie 2013
Proba de baraj va fi stabilita dupa desfasurarea primei etape a concursului.

Cangurasul matematician, clasele I-III

Data concursului 28 februarie 2013


Cangurasul Explorator, clasele I-IV

Data concursului 4 aprilie 2013

Cangurul Lingvist, sectiunea Poveştile Cangurului, clasele I-IV

Data concursului 24 mai 20132011-2012

Uitati de ce spuneam la sedinta ca sunt mandra de ei:

Felicitari maxime-Rezultatele Concursului "Fii inteligent la ...matematica!", din  saptamana "Scoala altfel":

1.Cătrună Catalina-Giulia-100 puncte

2.Dima Justin-Cristian 100 puncte

3. Dima Alexandra-Nicoleta 100 puncte

4. Dumitru Andreea-Corina-100 puncte

5. Ilie Ana-Cristina-100 puncte

6. Gigiu Mihai-Daniel-100 puncte

7. Ionescu Alexandru- Mario-100 puncte

Aceasta este singura situatie a punctajelor venita in scoala.


CONCURSUL SCOLAR NATIONAL DE COMPETENTA SI PERFORMANTA - COMPER
Editia a II-a 2011-2012

ETAPA NATIONALA matematică-13 iunie 2012 -REZULTATE:

 1. DUMITRU CORINA 95 PUNCTE-PREMIUL I

 2. DIMA JUSTIN 100 PUNCTE-PREMIUL I

  GRILA DE PREMIERE Etapa Nationala:
  Premiul I: 91 ‐100 puncte
  Premiul al II‐lea: 81‐90 puncte
  Premiul al III‐lea: 71 ‐80 puncte
  Mentiune: 60 ‐70 puncte

  REZULTATE elevi ETAPA I si a II-a:

CAM STEFAN

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

65 puncte

CAM STEFAN

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

80 puncte

CAM STEFAN

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

95 puncte

CAM STEFAN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

70 puncte

CATRUNA CATALINA-GIULIA

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

80 puncte

CATRUNA CATALINA-GIULIA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

85 puncte

CATRUNA GIULIA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

80 puncte

CATRUNA GIULIA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

70 puncte

CIRJALIU MARIAN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

55 puncte

COJOCARU ADRIAN

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

70 puncte

COJOCARU ADRIAN

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

80 puncte

COJOCARU ADRIAN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

65 puncte

DIMA JUSTIN-CRISTIAN

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

100 puncte

DIMA JUSTIN-CRISTIAN

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

100 puncte

DIMA JUSTIN-CRISTIAN

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

100 puncte

DIMA JUSTIN-CRISTIAN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

90 puncte

DIMA NICOLETA-ALEXANDRA

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

80 puncte

DIMA NICOLETA-ALEXANDRA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

95 puncte

DIMA NICOLETA-ALEXANDRA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

85 puncte

DIMA NICOLETA-ALEXANDRA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

85 puncte

DOICU STEFANIA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

55 puncte

DOICU STEFANIA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

70 puncte

DUMITRESCU ALEXANDRU-CRISTIAN

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

75 puncte

DUMITRESCU ALEXANDRU-CRISTIAN

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

50 puncte

DUMITRESCU ALEXANDRU-CRISTIAN

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

65 puncte

DUMITRESCU ALEXANDRU-CRISTIAN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

65 puncte

DUMITRU ANDREI

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

50 puncte

DUMITRU ANDREI

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

75 puncte

DUMITRU CORINA

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

100 puncte

DUMITRU CORINA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

100 puncte

DUMITRU CORINA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

100 puncte

DUMITRU CORINA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

95 puncte

GÎGIU MIHAI-DANIEL

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

85 puncte

GÎGIU MIHAI-DANIEL

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

90 puncte

GÎGIU DANIEL

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

85 puncte

GÎGIU DANIEL

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

90 puncte

ILIE CRISTINA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

90 puncte

ILIE CRISTINA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

85 puncte

IONESCU ALEXANDRU-MARIO

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

90 puncte

IONESCU ALEXANDRU-MARIO

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

95 puncte

LESAN ALEXANDRU-FLORIN

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

55 puncte

LESAN ALEXANDRU-FLORIN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

55 puncte

MATEI IULIAN

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

40 puncte

MATEI IULIAN

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

30 puncte

MIHALACHE ANDREEA-DENISA

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

80 puncte

MIHALACHE ANDREEA-DENISA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

80 puncte

MIHALACHE ANDREEA-DENISA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

75 puncte

MIHALACHE ANDREEA-DENISA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

75 puncte

MORARU ANA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

35 puncte

MORARU ANA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

45 puncte

PAVEL ANDREI

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

15 puncte

PAVEL ANDREI

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

30 puncte

PELEA MARIA

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

70 puncte

PELEA MARIA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

65 puncte

PELEA MARIA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

75 puncte

PELEA MARIA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

65 puncte

PENA ANDREEA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

60 puncte

PENA ANDREEA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

85 puncte

PENA ANDREEA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

50 puncte

RADU GEORGE-DENNIS

Matematica cls. II Etapa I 2011-2012

70 puncte

RADU GEORGE-DENNIS

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

60 puncte

RADU GEORGE-DENNIS

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

80 puncte

RADU GEORGE-DENNIS

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

70 puncte

STINGA BEATRICE

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

75 puncte

STINGA BEATRICE

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

70 puncte

VACARUS DANIELA

Matematica cls. II Etapa II 2011-2012

55 puncte

VACARUS DANIELA

Romana cls. II Etapa I 2011-2012

50 puncte

VACARUS DANIELA

Romana cls. II Etapa II 2011-2012

40 puncte

Rezultate SMART-EDITIA a XV-a-sem.II-cl. a II-a D:

Scoala Gimnaziala I-VIII Nr. 133 "G-ral Ion Dragalina"

Cls

Nume

Prenume

Cul

Mat

Rom

Eng

Fra

Baraj

Premii

2

CAM

STEFAN

80

70

70

2

CATRUNA

GIULIA


85


2

COJOCARU

ADRIAN


85

80

2

DIMA

JUSTIN

100

100

100100


2

DUMITRESCU

ALEXANDRU

95

70


2

DUMITRU

ANDREI90

2

DUMITRU

CORINA

100

100

9590


2

GIGIU

MIHAI


90

90

2

IONESCU

MARIO

100

85

90


60


2

MIHALACHE

DENISA

85

65

80

2

PAVEL

ANDREI

85

40

60

2

PELEA

MARIA


45


2

RADU

DENNIS

95

75

80


Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 17 februarie 2012-rezultate:

 • Calificativul Excelent:
 • Corina, Daniela, Adrian , Stefan, Justin, Mario, Dani, Alexandra
 • Calificativul Foarte bine:
 • Cristina, Andreea , Denisa
 • Calificativul Bine:
 • Alexandru, Dennis
 • Punctaj sub 10 puncte:
 • Maria


Rezultate "Evaluare in educatie"- matematica, etapa a III-a din 11.05.2012:

1.Dumitru Corina-mentiune-97 puncte
2.Dima Alexandra
3.Gigiu Daniel-90 puncte
4.Cam Stefan
5.Cojocaru Adrian

etapa a II-a 3 martie 2012

1/2. Gigiu Daniel -90 puncte/Ionescu Mario-90 puncte
3.Dumitru Corina 83p.
4.Dima Al. 80 p.
5. Radu Dennis 73 p.
6/7.Cam Stefan 71 p./Dumitrescu Al. 71 p.
8.Pena Andreea 59 p.
9.Cojocaru Adrian 56 p.
10.Mihalache Denisa 54 p.
11.Pavel Andrei 48 puncte
10 puncte s-au acordat din oficiu.

Rezultate "Evaluare in educatie" - limba si literatura română - etapa a II-a 25 februarie 2012
1.Dumitru  Corina 98,5 puncte-
Premiu III pe tara, medalie de bronz,
2.Ionescu Mario-93 puncte
3.Dima Justin-80 puncte
4.Cam Stefan -61 puncte
5.Cojocaru Adrian-60 puncte

Rezultatele concursului DE CULTURĂ GENERALĂ
EUROJUNIOR 2011-clasa a II-a, afișate pe 18 ianuarie 2012, dupa multe dezbateri si contestatii:

1.IONESCU MARIO - MEDALIE DE ARGINT, 102 PUNCTE
2. DIMA JUSTIN -MEDALIE DE BRONZ, 101 PUNCTE
3.DIMA ALEXANDRA, MENTIUNE-92 PUNCTE
4.DUMITRU CORINA, MENTIUNE,92 PUNCTE
5. GÎGIU DANIEL, MENTIUNE, 92 PUNCTE
6.CĂTRUNĂ GIULIA-88 PUNCTE
7.COJOCARU ADRIAN, 88 PUNCTE
8.PENA ANDREEA 88 PUNCTE
9.CAM STEFAN, 80 PUNCTE
10.MIHALACHE DENISA, 76 PUNCTE
11.PELEA MARIA-76 PUNCTE
12.RADU DENNIS-76 PUNCTE
13.LESAN FLORIN, 72 PUNCTE
14.VACARUS DANIELA -64 PUNCTE
15. MORARU ANA - 48 PUNCTE

Toti participantii la acest concurs primesc felicitari, si sper ca rezultatele sa ii ambitioneze si sa lupte mai mult pe viitor!Recompensele (medaliile si diplomele) se vor da elevilor la sfârsitul anului școlar, în iunie,  la serbarea de premiere!Sper ca in semestrul doi sa depasim rezultatele din primul semestru!


Rezultatele Concursului COMPER etapa I- decembrie 2011, lb.română/matematică:

DIMA JUSTIN Romana/Mate Etapa I
100/100 puncte
DUMITRU CORINA Romana/Mate Etapa I
100/100 puncte
CAM STEFAN Romana/Mate Etapa I 95/65 puncte
IONESCU MARIO Romana/Mate Etapa I 95/90 puncte
GÎGIU DANIEL Romana/Mate Etapa I 90/85 puncte
CATRUNA GIULIA Romana/Mate Etapa I 85/80 puncte
DIMA ALEXANDRA Romana/Mate Etapa I 85/80 puncte
PENA ANDREEA Romana/Mate Etapa I 85/abs puncte
RADU DENNIS Romana/Mate Etapa I 80/70 puncte
DUMITRU ANDREI Romana/Mate Etapa I 75/abs puncte
MIHALACHE DENISA Romana/Mate Etapa I 75/80 puncte
PELEA MARIA Romana/Mate Etapa I 75/70 puncte
DUMITRESCU ALEXANDRU Romana/Mate Etapa I 65/75 puncte
VACARUS DANIELA Romana/Mate Etapa I 50/abs puncte
   COJOCARU ADRIAN                                                          - / Mate  Etapa I                             abs/ 70 puncte
Echipa de redactie a GAZETEI MATEMATICE JUNIOR va fi formată din toți elevii care au dorit acest lucru si s-au straduit sa aduca rezolvarile cerute. Primesc felicitarile mele!Astfel, din echipă fac parte următorii 8 elevi:Pena Andreea, Dumitru Corina, Dumitrescu Alexandru, Dima Alexandra, Dima Justin, Radu Dennis,Ionescu Mario, Mihalache Denisa.Ei se vor intruni sub indrumarea mea pentru elaborarea de ex. si probleme pentru Gazeta.

30 sept. 2011-anunț pentru participarea la concursul Eurojunior: propun urmatorii elevi-care au obtinut calificative bune si foarte bune la testarile initiale: Calangiu, Cam ,Cătrună ,Cojocaru, Dima J., Dima A., Dumitru C., Dumitru A., Dumitrescu, Gîgiu, Ionescu, Leșan, Mihalache, Moraru, Oncescu, Pelea, Pena, Radu, Stingă, Văcăruș.
Nu vor fi medaliati toti, cu siguranta, insa pot obtine  si mentiuni, ceea ce inseamna rezultate  bune!!!Se adaugă la portofoliile lor cerute la admiterea in clasa a IX-a.Cu acordul dv.pentru participare, elevii enumerati trebuie sa aduca 10 lei pentru acest concurs, s-a dat startul pentru colectarea banilor,azi, cand s-a anuntat concursul din clasa in clasa.


CULEGERI MATEMATICA PENTRU CONCURSUL "FII INTELIGENT", AU PRIMIT URMĂTORII ELEVI, IN ORDINE ALFABETICĂ: CAM, CĂTRUNĂ, COJOCARU,DIMA, DUMITRESCU,DUMITRU CORINA,GÎGIU,IONESCU,MIHALACHE,PENA, RADU,VĂCĂRUȘ.PARTICIPAREA LA CONCURS COSTA 14 LEI, PRET IN CARE ESTE INCLUSA SI CULEGEREA.Gazeta Matematica: 6 lei-toti elevii de mai sus.


CLASA A DOUA:
REZULTATELE CONSURSULUI "NĂSTĂSESCU'
ETAPA I:
Ionescu Mario-86 puncte
Dima Justin 85 puncte
Dumitru Corina 85 puncte
Cojocaru Adrian 78 puncte
Pena Andreea 78 puncte
Dima Alexandra 73 puncte
Cam Stefan 66 puncte
Radu Dennis-64 puncte
Leșan Florin-31 puncte
Calangiu Cristian-24 puncte
Dumitrescu Alexandru-22 puncte
Gîgiu Daniel - absent din motive medicale
Cătrună Giulia-absenta motive personale
Mihalache Denisa-idem
Elevii clasei a  II - a  D, Școala Generală 133  " G-ral Ion Dragalina", sector 4, București - an școlar 2011-2012

NR. CRT.

TABEL NOMINAL ACTUALIZAT CU ELEVII CLASEI a II-a D                        AN ȘCOLAR 2011-2012

1

ATOMEI V. ANDREEA -MIRELA

2

CAM C.V. STEFAN-MIHAI

3

CĂTRUNĂ CATALINA-GIULIA

4

CÎRJALIU S.S. MARIAN-ALEXANDRU

5

COJOCARU N.G. MIHAI- GEORGE- ADRIAN

6

DIMA   B.C. JUSTIN-CRISTIAN

7

DIMA   F. ALEXANDRA-NICOLETA

8

DOICU ALEXANDRA- STEFANIA

9

DUMITRU I. ANDREEA-CORINA

10

DUMITRU E.I. ANDREI

11

DUMITRESCU B.C. CRISTIAN -ALEXANDRU

12

GÎGIU N. MIHAI-DANIEL

 13  ILIE G. ANA- CRISTINA

14

IONESCU A.N. ALEXANDRU-MARIO

15

LEȘAN D.E. FLORIN-ALEXANDRU

16

MATEI MARIUS - IULIAN

17

MAXIM C. ALEXANDRU-MARIUS

18

MIHALACHE C. ANDREEA- DENISA

19

MORARU ANA-MARIA

20

PAVEL N. ANDREI-MARIUS

21

PELEA B. MARIA-ANTONIA

22

PENA A.L.ANDREEA- MARILENA

23

PLOEȘTEANU M.C. MARIO-CRISTIAN

24

RADU V.G. GEORGE-DENNIS

25

STÎNGĂ ALEXANDRA-BEATRICE

26

VĂCĂRUȘ DANIELA-MIRELA


TABEL CU PREMIANTII LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE SCOLARE 

CLASA I D

INST. RAMONA DIMA


Nume si prenume elev/ă

Clasa

Concurs/Olimpiada

Premiul obtinut

Profesor indrumator

DIMA JUSTIN-CRISTIAN

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

PREMIUL I - MEDALIE AUR - 103 puncte

Inst. Dima Ramona

DUMITRU ANDREEA- CORINA

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

PREMIUL I - MEDALIE AUR - 103 puncte

Inst. Dima Ramona

GÎGIU DANIEL

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

PREMIUL I - MEDALIE AUR - 103 puncte

Inst. Dima Ramona

IONESCU ALEXANDRU-MARIO

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

PREMIUL I - MEDALIE AUR - 103 puncte

Inst. Dima Ramona

CAM ȘTEFAN MIHAI

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

MENTIUNE - DIPLOMA- 100 puncte

Inst. Dima Ramona

DOICU ALEXANDRA- ȘTEFANIA

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

MENTIUNE - DIPLOMA -100 puncte

Inst. Dima Ramona

MIHALACHE ANDREEA- DENISA

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

MENTIUNE - DIPLOMA -100 puncte

Inst. Dima Ramona

PENA ANDREEA- MARILENA

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

MENTIUNE - DIPLOMA- 100 puncte

Inst. Dima Ramona

RADU GEORGE- DENNIS

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

MENTIUNE - DIPLOMA -100 puncte

Inst. Dima Ramona

VĂCĂRUȘ DANIELA-MIRELA

I D

Concursul National Interdisciplinar EUROJUNIOR

MENTIUNE - DIPLOMA- 100 puncte

Inst. Dima RamonaNume si prenume elev/ă

Clasa

Concurs

Premiu/Calificativ

Indrumator

DIMA JUSTIN-CRISTIAN

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

EXCELENT

Inst. Dima Ramona

IONESCU ALEXANDRU-MARIO

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

EXCELENT

Inst. Dima Ramona

PELEA MARIA

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

FOARTE BINE

Inst. Dima Ramona

DUMITRU ANDREEA-CORINA

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

FOARTE BINE

Inst. Dima Ramona

ONCESCU ALEXANDRU

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

FOARTE BINE

Inst. Dima Ramona

GIGIU DANIEL

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

FOARTE BINE

Inst. Dima Ramona

PENA ANDREEA- MARILENA

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

FOARTE BINE

Inst. Dima Ramona

COJOCARU ADRIAN

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

FOARTE BINE

Inst. Dima Ramona

CAM STEFAN-MIHAI

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

BINE

Inst. Dima Ramona

CALANGIU CRISTIAN

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

BINE

Inst. Dima Ramona

VĂCĂRUȘ DANIELA

I D

Concursul Cangurasul Matematician, clasele I-III, 13 aprilie 2011

BINE

Inst. Dima Ramona


Nume si prenume elev

Cl.

Concurs

Premiul obtinut

Indrumator

DUMITRU ANDREEA-CORINA

I D

Concursul Național de creație plastică „Sărbători fericite!”-Editia I - Giurgiu-2010-2011

Premiul I

Inst. Ramona Dima

CÎRJALIU MARIAN

I D

Concursul Național de creație plastică „Sărbători fericite!”-Editia I - Giurgiu-2010-2011

Premiul II

Inst. Ramona Dima

VĂCĂRUȘ DANIELA-MIRELA

I D

Concursul Național de creație plastică „Sărbători fericite!”-Editia I - Giurgiu-2010-2011

Premiul III

Inst. Ramona DimaTip:
 How to post an announcement, student of the month, word of the week, or new assignments

Student of the Month

 • Florin Leșan - a fost ales elevul săptămânii Florin a fost foarte activ in prima săptămână de școală, a dat răspunsuri foarte bune in fiecare zi și nu a ezitat să își exprime propriul punct de vedere in legatura cu o situatie creata, intr-o maniera placuta. Am remarcat progrese mari la el față de clasa I.Il desemnez elevul săptămânii!! Felicitări!
  Postat la 16 sept. 2011, 09:42 de către Ramona Dima
Se afișează postările 1 - 1 din 1. Vizualizați mai multe »

Word of the Week

 • Rugăciune Rugăciune de dimineață, scrisă de Părintele Arsenie Boca     Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare ...
  Postat la 21 mai 2011, 03:34 de către Ramona Dima
Se afișează postările 1 - 1 din 2. Vizualizați mai multe »

Recent Announcements


 • Postat la 29 sept. 2011, 05:41 de către Ramona Dima
 • ATELIERUL DE CREAȚIE din clasă - 23 septembrie 2011 In clasa a doua ne perfectionam îndemânarea, trebuie sa vedeti ce reusim sa facem!
  Postat la 29 sept. 2011, 05:45 de către Ramona Dima

 • Postat la 5 oct. 2011, 10:31 de către Ramona Dima
 • Eveniment UNESCO 7 iunie 2011:Evenimentul de azi: intre 12 si 15, la sc.190 "Marcela Peneș" s-a tinut evenimentul patronat de UNESCO- "Educatie prin turism, Ferestre deschise spre cer-manastiri ...
  Postat la 29 sept. 2011, 09:29 de către Ramona Dima
 •  
  Postat la 23 sept. 2011, 10:24 de către Ramona Dima
Se afișează postările 1 - 5 din 13. Vizualizați mai multe »

Homework Assignments

 • Homework For Week Of October 25th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Postat la 1 apr. 2011, 09:21 de către Ramona Dima
 • Homework For Week Of October 18th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Postat la 1 apr. 2011, 09:21 de către Ramona Dima
 • Homework For Week of October 11th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Postat la 1 apr. 2011, 09:21 de către Ramona Dima
Se afișează postările 1 - 3 din 3. Vizualizați mai multe »

Subpagini (1): Elevii clasei noastre