Clan Gregor Gebet


Dieses Gebet wurde von Rev. James Benson, ehemaliger Pfarrer der Balquhidder Kirche geschrieben. Es wird jedes Jahr für den Gedenkgottesdienst in der Balquhidder Kirche benutzt. Die Gälische Übersetzung wurde durch unseren Präsidenten, Iain MacGregor beigesteuert.


DAS CLAN GREGOR GEBET

Gott der Herr, wir danken Dir das Du uns durch all die Jahrzehnte geleitet hast, in Zeiten des Friedens und des Unglückes. Du hast in uns die Qualitäten des Mutes, Loyalität, Großzügigkeit und offen zu sein gegenüber anderen, reifen lassen.

In Demut und Reue bekennen wir uns zu unseren Sünden der Vergangenheit und bitten Dich flehend um Vergebung.

Wir versammeln uns an diesem Ort, in unserem Erbe verpflichtet, gehen zusammen in deinem Weg vereint. Gib uns Kraft und Mut im Gebet, um die Ehre unseres Clans in den kommenden Tagen aufrecht zu erhalten.

Segne uns, einen jeden von uns , und halten uns an, betend, Dir treu zu sein, treu unserem Chief  und liebvoll gegenüber jedem von uns.

Im Namen von Jesus Christus, unser Heiland, Herr und Chief über alles.

Amen

THE CLAN GREGOR PRAYER

Lord God, we give you thanks that your hand has guided Clan Gregor throughout the ages, in times of peace and in times of adversity, nurturing within us qualities of courage, loyalty and open handed generosity.

In humility and repentance, we plead for forgiveness for the sins of the past which we confess before You.

We gather in this place, united in our heritage, committed to walk together in your ways. Grant us, we pray, strength and courage to uphold the honour of our Clan in the days to come.

Bless us, each one, and keep us, we pray, close and faithful to You, loyal to our Chief, and loving to one another.

In the name of Jesus Christ our Saviour, Lord and Chief over all.

Amen

ÙRNUIGH COMUNN CLANN GHRIOGAIR

A Thighearna Dhé, tha sinn a’ toir buidheachas Duit gun do stiùir do làmh Clann Ghriogair throimh na lìnntean, ann an aimsir sith agus ann an amannan deuchainn, a’ gleidheadh ’nar measg na buadhan iomholta sin, mar mhisneachd dìlseachd agus saor fialaidheachd.

An ann iroslachadh agus le fior-aithreachas tha sinn a’ guidh maithearnas, airson gach peachadh dhe an aimsir a-chaidh seachad, tha sinn ag aìdeachadh ’na d’ lathair.

Mar a tha sinn cruinn an seo, aonachadh nar dualchas a’ gealladh gu bith a’ coishich còmhla ’na do shlighearn-sa, deònaich dhuinn ‘nar n-ùrnuigh, neart is misneach gu bhi ag cumail suas urram air cinnidh anns na làithean ri teachd.

Beannaich sinn, gach aon fo leth, agus guidheamaid gun cumadh Thu sinn dlùth agus dìleas Dhuit-se, dìleas do ar Ceann-cinnidh, agus gràdhach da-chéile.

Ann an ainm Iosa Chriosda ar Slànaighear, Tighearna, agus Ceann-cinnidh nan uile.

Amen