กฎหมายจราจร

        เหตุที่ท่านต้องเรียนรู้กฎหมายจราจรก็เพราะว่า กฎหมายจราจรเป็นกฎหมายหลักในการบังคับควบคุม ให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ความยุ่งยากของกฎหมายก็คือ เมื่ออ่านกฎหมายแล้ว มักจะไม่เข้าใจ จะมีนักขับรถสักกี่คนอยากจะรู้กฎหมายอย่างแท้จริง จะมีนักขับรถกี่คนที่เอากฎหมายจราจรติดรถไปด้วย เพราะขึ้นชื่อว่ากฎหมายแล้ว ไม่ว่าฉบับไหน คงยากที่จะเข้าใจได้ง่าย ๆ อย่าว่าแต่ท่านเลยครับ นักกฎหมายเอง ก็ยังไม่ค่อยที่จะรู้กฎหมายจราจรเท่าใดนัก ยังขับรถผิดกฎหมายอยู่บ่อยๆ แต่ท่านอย่าเพิ่งกังวลนะครับ ถึงท่านจะไม่รู้ กฎหมายจราจร ก็สามารถที่จะเป็นนักขับรถที่ดีได้ เพราะกฎจราจรที่เรียนรู้กันนั้นก็เอามามาจากกฎหมายจราจรนี่เอง และเราจะ พยายามอธิบายกฎหมายจราจรให้ท่านสามารถ เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ นะครับ กฎหมายจราจรที่ใช้เป็นหลักในบ้านเรา ก็ คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก
        
        พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 และก่อนที่จะศึกษากฎหมายต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า กฎหมายจราจรมีองค์ประกอบที่สำคัญ อย่างไรบ้าง

1. องค์ประกอบของกฎหมายจราจร มี 6 อย่างดังนี้นะครับ

1.ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะกำหนด สิทธิ และ หน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด(รวมถึงคนนั่งหรือซ้อนรถด้วย) คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้า ข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์)

3. ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ฯลฯ

4. เครื่องมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ฯลฯ

5. เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว เครื่องตรวจแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดควัน เครื่องตรวจ วัดเสียง เครื่องตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

6. วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ การลงโทษจำคุก การพัก ใช้ใบอนุญาตขับรถ การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

    ความสำคัญของกฎหมายจราจร

เหตุผลที่ต้องมีกฎหมายจราจรมาใช้บังคับ ก็เพื่อให้เกิดความสะดวก (รถไม่ติดขัด) และปลอดภัย (ไม่เกิดอุบัติเหตุ) นั่นเอง กฎหมายจราจรนั้นมีหลายมาตรา บางมาตราก็บัญญัติขึ้น เพื่อความสะดวก บางมาตราก็บัญญัติขึ้นเพื่อความปลอดภัย และมีความสำคัญดังนี้

1.ทำให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร

2.ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจราจร

3.ใช้เป็นหลักตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

และถ้าจะต้องเลือกระหว่างความสะดวกกับความปลอดภัย ความปลอดภัยต้องมาก่อน หมายความว่า ท่านอาจจะ ต้องยอมเสียเวลาบ้างเพื่อความปลอดภัย

***ข้อควรจำ ***

****การขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด***

*** จุดมุ่งหมายของกฎหมายจราจร คือ เพื่อ ความสะดวกและปลอดภัย ครับ *** ศูนย์สอนขับรถยนต์