ศูนย์รายงานผล
https://sites.google.com/site/icontrolcentre/home
ควบคุมงานก่อสร้าง
https://sites.google.com/site/technicaldataservice/


https://sites.google.com/site/materialcommittee/home


https://sites.google.com/site/doceenergy/home

https://sites.google.com/site/civildirector/solarfarmลงทะเบียนใช้งาน
https://sites.google.com/site/technicaldataservice/registration
(เชิญลงทะเบียน)


ออกแบบ และพัฒนาระบบ
โดย
นาวาอากาศตรีสมภูมิ  สุนทรา

ศูนย์บริหารสัญญา
https://sites.google.com/site/icontractcentre/content