มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (หลักสูตรฯ2551)

มาตรฐานการเรียนรู้ (หลักสูตรฯ2551)

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีึคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพราะจะสะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในารตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 67 มาตรฐาน

ตัวชี้วัด (หลักสูตรฯ2551)

เป็นตัวระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏบัติได้ มีความเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

งานพัฒนาหลักสูตรได้รวบรวมสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้คณะคุณครูแต่ละกลุ่มสาระสามารถเข้ามาดาว์นโหลดได้ ดังแนบ….

ĉ
Chanisara Sanguanwai,
12 มิ.ย. 2560 19:22
Ċ
Chanisara Sanguanwai,
7 พ.ค. 2560 13:02
ĉ
Chanisara Sanguanwai,
12 มิ.ย. 2560 19:21
Ċ
Chanisara Sanguanwai,
7 พ.ค. 2560 13:03
ĉ
Chanisara Sanguanwai,
12 มิ.ย. 2560 19:21
Ċ
Chanisara Sanguanwai,
7 พ.ค. 2560 13:03
ĉ
Chanisara Sanguanwai,
12 มิ.ย. 2560 19:21
Ċ
Chanisara Sanguanwai,
7 พ.ค. 2560 13:03
Comments