ยินดีต้อนรับ

 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 
"งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคนค่ะ"
google site นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักสูตรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

1) ความนำของหลักสูตร  (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561))

    1.1 วิสัยทัศน์

    1.2 หลักการ

    1.3 จุดหมาย

    1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

    1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

3) คำอธิบายรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

    3.1 ภาษาไทย

    3.2 คณิตศาสตร์

    3.3 วิทยาศาสตร์

    3.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    3.5 สุขศึกษาและพลศึกษา

    3.6 ศิลปะ

    3.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    3.8 ภาษาต่างประเทศ

    3.9 IS

    3.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4) เกณฑ์การจบหลักสูตร

5) โครงสร้างเวลาเรียนนักเรียน

6) การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

        ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักสูตรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ได้ค่ะ