ยินดีต้อนรับ

 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 
google site นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักสูตรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 

1) ส่วนนำของหลักสูตร 

    1.1 วิสัยทัศน์

    1.2 หลักการ

    1.3 จุดหมาย

    1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

    1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

3) คำอธิบายรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

    3.1 ภาษาไทย

    3.2 คณิตศาสตร์

    3.3 วิทยาศาสตร์

    3.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    3.5 สุขศึกษาและพลศึกษา

    3.6 ศิลปะ

    3.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    3.8 ภาษาต่างประเทศ

    3.9 IS

    3.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4) เกณฑ์การจบหลักสูตร

5) โครงสร้างเวลาเรียนนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2560

        ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักสูตรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ได้ค่ะ