โครงงาน เรื่องการขายข้าวออนไลน์

 


                                                                                                                                                            สมาชิกในกลุ่ม

นาย ไกรวิชญ์ แซ่ท่อ 534265018

นาย จิรายุ จันสิน  534265019     

            สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่3      

        ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้คนทั่วไปได้ให้ความสำคัญในด้านของข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็ได้มาจากหลายๆแหล่งซึ่งแหล่งข้อมูลหนึ่งที่บุคคลโดยทั่วไปให้ความสนใจนั้นก็คือ  อินเตอร์เน็ต(Internet)   ซึ่งในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก      ในทุกหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การดำเนินธุรกิจในการจัดซื้อสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของทางร้าน  อีกทั้งสินค้ายังไม่แพร่หลาย  ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักกับทางร้านมากนัก จึงมองเห็นความสำคัญในการจัดทำเว็บไซต์ ซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นช่องทางในการขายสินค้า เพราะอินเตอร์เน็ตนับว่ายังมีอัตราการเติบโตมาก ผู้ใช้งานก็เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) กลายเป็นบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่น้อยคนนัก จะไม่รู้จักและรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ต่างต้องการเข้าถึงการตอบสนองต่อผู้ใช้งานมาก

ขึ้น ไม่เป็นแค่เพียงการแสดงขอความเอกสารที่ไม่ซับซ้อนดูน่าเบื่อ  เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีการซื้อขายสั่งจองผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกซื้อเปรียบเทียบราคาสินค้า มีการสั่งซื้อสินค้าได้และมีเงื่อนไขการชำระเงิน

ระบบ ซื้อขายออนไลน์ เป็นช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดซื้อสินค้าและมีการจำหน่าย สินค้าโดยผู้ประกอบการต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยจะตองทาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือการขยายสาขาของธุรกิจ โดยผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เข้าถึงกลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันได้

 

        ปัญหา

เนื่องจากทางร้านมีเฉพาะกลุ่มลูกค้าเพียงแค่บางส่วน  ผู้ประกอบการจึงต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น  โดยจะต้องทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือการขยายสาขาของธุรกิจ  แต่ในการขยายสาขาของธุรกิจ  ต้องอาศัยเงินลงทุนที่สูง และขาดทะเลที่ตั้งที่เหมาะสม ประกอบกับทางร้านขาดพนักงานในการที่จะดูแลระบบ การจัดการสินค้าก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายกิจการ ซึ่งจะยากต่อการดำเนินธุรกิจภายในอนาคต จึงได้มีการพัฒนา เว็บไซต์ สำหรับการ ซื้อ-ขาย สินค้าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และเพิ่มความ รวดเร็วในการทำการซื้อสินค้า

 

        วัตถุประสงค์ของโครงงาน                                    

                    1. เพื่อขยายช่องทางในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเ

                    2. เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า

                    3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงรายการสินค้าและรายการสั่งซื้อสินค้าผ่าน อินเตอร์เน็ต

                    4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาสินค้าต่างๆ และแสดงภาพสินค้าในกรณีลูกค้าใหม่นึกภาพสินค้าไม่ออก

      

         ขอบเขต

                    1.สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการขายสินค้าได้

                    2.สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้าได้หากเลยกำหนดระยะเวลาการแจ้งโอนเงิน

                    3.สามารถตรวจสอบการแจ้งโอนเงินของลูกค้าได้

                    4.บันทึกข้อมูลการขายได้

 

    เครื่องมือที่ใช้

        ฮาร์ดแวร์

                1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 1 ชุด

                2. เครื่องพิมพ์ (printer)

        ซอฟต์แวร์

        1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional

                2. โปรแกรม Microsoft Visual Studio.NET สำหรับพัฒนาระบบ

                3. โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 สำหรับเป็นฐานข้อมูล

                4. โปรแกรม Microsoft Word 2007 สำหรับจัดทำรายงาน

                5. โปรแกรม Microsoft Visio 2007 สำหรับการออกแบบระบบการทำงาน

                6. โปรแกรม Microsoft Internet Explorer 8.0 สำหรับใช้ในการทดสอบโปรแกรม

 

    ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และไม่ยุ่งยากในการรักษาเอกสาร

2.เพิ่มช่องทางในการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า

3.ไม่ต้องจ้างพนักงาน และเช่าพื้นที่ขายสินค

4.สร้างความเป็นระบบระเบียบให้กับงาน เนื่องจากการจัดเก็บสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา ไม่ต้องใช้กระดาษให้สิ้นเปลือง การค้นหาข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วĉ
oueng jung,
30 ก.ย. 2555 22:57
ĉ
Job3PM.doc
(137k)
oueng jung,
30 ก.ย. 2555 23:00
ĉ
Job4PM.doc
(101k)
oueng jung,
30 ก.ย. 2555 23:01
Comments