Materials del Departament Cientific-Tecnològic


Informació general

   Ensenyar en competències (Zabala, en castellà)
   Criteris de qualificació (i continguts de matemàtiques de 1r, 2n, 3r i 4t)
   Plantilla model per fer un treball escrit
   Recomanacions per una exposició oral

   Materials de suport pels antics projectes:
   Rendiment lluminós

Naturals:
   Treball pràctic 5 (nivell 2.1) al blog
   l'Atmosfera
   L'aigua

   Videos de ciències a internet:
   Videotèca 1r:  Mètode científic , evolució
   Videotèca 2n: Cos humà , circulatòri , digestiu
   Videotèca 3r: Duplicació ADN 

   Recursos per secundaria a internet:
   Materials de biologia i geologia: Educastur
   Recursos de secundaria a l'XTEC: NaturalsOM
   Recursos de ciències a l'XTEC: recursos/ccnn
   Recursos didàctics de naturals: cassany.cat
   Videos de la xarxa educativa de Catalunya: edu3.cat
   Videos de nutrició a tv3: tv3.cat/singulars

Matemàtiques:
   Continguts i criteris: Presentació de matemàtiques 2015-2016
   Calculadores recomanades: sèrie ES antiga, sèrie ES plus
   Sistema mètric: normativa oficial (BOE 2010)
   Calendari: curs 2015-2016.
   Agenda del quadrimestre: agenda-cat , agenda-esp

   Materials de suport de l'assignatura de matemàtiques:
   Ful d'exercicis amb naturals (+-x :)
   Full d'exercicis de fraccions amb solucions
   Full d'exercicis de Calculadora Científica

   Materials d'altres centres:
   Llibres de matemàtiques de secundaria: apuntes marea verde.org
   Materials educatius de Catalunya: xtec.cat
   Les fraccions Tema de fraccions desenvolupat per l'IES La Corredoira (Oviedo, Asturias).
   Pagina d'exercicis de sumes i restes: sumaryrestar.com
   Operacions combinades de nombres enters  Per practicar exercicis on-line.
   Unitats didàctiques ESO Exercicis on-line de molts dels temes que es treballen a ESPA

   Eines matemàtiques recomanades (utilitzables des de la web):
   Calculadora científica  (disponible a www.alcula.com)
   Calculadora clàssica  (disponible a www.calculator.org)
   Calcul amb 1000 xifres  (Apfloat, de Mikko Tommila), Ajuda i exercicis.
   Entorn de càlcul Wolfram Alpha : exemple1, exemple2
   Gràfics de funcions a la web: desmos.com

   Calculadores i altre soft gratuït a internet:
   Abac chinès (decimal), segon àbac chinès i abac japonès (o baixa't el fitxer abac).
   Calculadora multiprecisió  (Apfloat, de Mikko Tommila), Ajuda i exercicis.
   Exemples de precisió amb la calculadora de Mikko Tommila.
   Entorn de càlcul Mathway
   Gràfics de funcions a la web (multiples): graphr.org
   Gràfics de funcions a la web (derivades): graph.tk
   Gràfics de funcions en 3D a la web (runiter.com): grapher.jnlp

   Calculadores i soft interessant per baixar-se (download):
   Soft gratuït, calculadora Casio 9860 (emulador)
   Calculadora multiprecisión gratuita: bcalc 10000
   Soft gratuit de Microsoft: MS-maths
   Soft gratuït de gràfiques f(x)-viewer
   Geometria a la web: geogebra.org

Enllaços amb altres pàgines del Centre d'Adults "Camp Rodó":
   Pàgina oficial del centre: cepacamprodo.cat
   Blog del departament cientificotecnològic: cientificcamprodo.blogspot.com .

   Taller del departament cientificotecnològic a sobre sostenibilitat
   Tractament de residus: cartell del CEPA.
 
Altres enllaços d'interès:
   Materials de secundaria: apuntes marea verde.org
   Materials educatius de Catalunya: xtec.cat

   Poster del Consell de Mallorca: poster.
   Enllaç al Consell de Mallorca: Tractament de residus.
 
     

World ClocksSubpáginas (1): calculator