ผลสอบเทอม1ปี53

posted 17 Sep 2010, 22:11 by Ple Unchana   [ updated 26 Sep 2010, 08:32 ]
รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต ( 30 ) อังกฤษ (35) วิทย์ ( 30 ) ไทย ( 35 ) สังคม ( 30 ) รวม
วรรัฐ ใจแดง ณัฐ 28 30 28 29 21 136
ณัชชา    จำลอง แพร29292931 18 136 
กษิดิ์เดช ภู่ธงทอง นนท์ 26 30 29 26 19 130
อนันตวิทย์ เผือกหอม เอิร์ธ 28 30 23 30 17 128
ชาคริต นัยชิต ตี๋ 30 20 26 28 21 125
นัทธมน อุบลศักดิ์ ใบเตย 25 25 29 29 17 125
พัชรพล ปานมา บอล 27 20 27 26 24 124
บัณฑิตา ผิวทองงาม บาย 22 29 26 29 18 124
ปทมพรรณ       อนงค์ทอง โบว์ 25 21 26 28 23 123
รังสิมันต์ มนัสบุญเพิ่มพูล ไทด์ 30 28 24 22 16 120
ณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล กีตาร์ 29 23 26 26 16 120
คุณานนต์ รัชตรุ่งโรจน์กุล นนต์ 26 18 26 29 20 119
จันทิมา คำกองแก้ว โบว์ 22 23 27 26 20 118
ดนุภาพ ดุษฎีเสนีย์ บอร์น 23 17 27 29 20 116
กรพงษ์ ภูสิทธิ์สกุล ต้นกล้า 26 25 22 24 18 115
ศิวกร เชิดชูธรรม แฟ้ม 26 21 28 24 14 113
วณิชชา คุ้มนาน ออมสิน 20 23 23 24 22 112
สุธาพร จงดี โบว์ 25 22 22 25 17 111
บงกช ทวีสุวรรณไกร โรส 26 21 23 25 14 109
ศิริรัตน์ ทรงเจริญ ลูกไหน 23 22 19 25 19 108
ณธิดา จิรวัฒนานุกูล ปูเป้ 23 26 23 18 18 108
ธนัชกฤศ มังกรศักดิ์สิทธิ์ พอส 26 22 20 21 18 107
นภสร ไกรศรินท์ ปันปัน 21 20 24 25 14 104
ยุทธกร หมื่นสุนทร เข้มข้น 21 18 22 21 21 103
วันวิสาข์ บุนนาค หยง 21 21 20 23 18 103
อภิวรจรัส อุ่นมณีรัตน์ กระต่าย 22 23 21 20 16 102
กันติทัต เฟื่องอินทร์ ทัต 26 13 25 23 14 101
ดวงกมล วังนิล โบว์ 24 16 19 26 15 100
อุทุมมาศ กลั่นสี เนย 21 13 26 28 11 99
สุวิมล ตันเอี่ยม มุก 19 15 22 24 19 99
ปิยะธิดา วิจารณรงค์ ฝ้าย 21 18 18 22 19 98
กัณฐภรณ์ เกตุไพบูลย์ แนน 26 17 20 19 13 95
ปนาลี จิระพรพานิชย์ หมิว 21 15 16 29 14 95
ณัชพล ทองสามสี ท็อป 20 16 24 20 15 95
ปรียาภรณ์ กิติศัพท์ บี 19 18 17 23 16 93
สิริปรียา เปรมสุข ใบเตย 21 14 18 21 18 92
ปิยธิดา อินทรประเสริฐ ฟรอย 19 18 21 17 16 91
วิชญาพร พรเจริญ ชมพู่ 16 18 19 18 20 91
ประณต พงษ์เพ็ชร์ ปราบ 15 18 23 21 13 90
ศุภณัฐ ภูวรีต้นสกุล เจมส์ 17 22 17 17 15 88
ปฏิภาณ เทพปรียากุลกาล ฟลุ๊ค 16 15 22 20 14 87
ณัฐพล ชินภาณุวัฒน์ จ๊อบ 19 16 20 17 14 86
กฤตภาส ทับทัง ปลั๊ก 26 14 19 13 13 85
พนิตนันท์ รัตนกุสุมภ์ อาย 25 23 20   17 85
วรายุทธ ปานบุญลือ เคน 16 16 19 17 17 85
ศุภากร ธีราธินันท์ กุ่ย 16 14 20 20 14 84
เจษฎา ทับทิมศรี เอฟ 13 20 23 11 17 84
สโรชา แก้วตา พลอย 11 13 21 22 17 84
คณัสนันท์ แดงเรือง นิว 19 9 22 17 16 83
ธนภรณ์ สนุกแสน ออม 15 20 11 24 13 83
ภาวีร์ สวัสดีนาม ไอซ์ 12 13 22 19 16 82
ณัฐภัทร บูรณสิน นล 27 11 20 7 15 80
กรวรา สิริไพโรจน์ แนน 17 12 19 21 10 79
เกศศิรินทร์ พงษ์เพชร เบลล์ 13 12 20 19 14 78
กิตติพศ ชมเจริญ ดรีม 17 9 22 13 16 77
วิชุดา มินวงษ์ ป๊อป 16 11 14 16 18 75
ธนธรณ์ ฝีมือสาร ฟร๊องซ์ 10 11 20 21 13 75
ดิศรณ์ ศุภประทุม บิ๊ก 12 9 20 18 14 73
ณัฐพันธ์ บังทอง กิล 15 11 16 17 13 72
จักรกฤษณ์ เคารพ ต้น 12 14 17 11 17 71
โศจิรัตน์ เมืองช้าง ปลั๊ก 17 12 12 10 12 63
จรงณ์พัตร มณีฉาย พัตร 11 12 15 13 8 59
ณัฐยชญ์ มณฑาทิพย์ ณัฐ     19 16 15 50
ณัชชา วสุวัต อ้อ           0
โสภรัฐ เข็มทอง โอม           0
พัทธ์ธีรา โชคสะสมประเสริฐ อิงฟ้า           0
พันธมิตร บัณฑิตศักดา เซฟ           0
ชญานิศ กุลมุต ชมพู่           0
วศิน ไข่เพ็ชร เติ้ล           0
    เฉลี่ย 21 18 22 21 16  
    ต่ำสุด 10 9 11 7 8  
    สูงสุด 30 30 29 31 24  
    เต็ม 30 35 30 35 30  

คอร์สป.5เทอม1ปี53

รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต ( 30 ) อังกฤษ (35) วิทย์ ( 40 ) ไทย ( 35 ) สังคม ( 30 ) รวม
ศุภณัฐ ม่วงศิลา ออย 29 34 33 31.5 29 156.5
กัญญลักษณ์ สมพงษ์ชัยกุล เบลล์ 26 31.5 35 31.5 26 150
สิรวิชญ์ ภมร บอย 26 28.5 30 34 30 148.5
นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 28 26.5 31 34 25 144.5
สรภัทร หลีล้วน เติ๊ง 26 28.5 33 28 20 135.5
วศิน คีรีวัลย์ เจมส์ 28 27 27 27.5 24 133.5
กาญชนา ตันวิยะ ใบหม่อน 26 28.5 26 27.5 25 133
ชัยภัทร ศรีสุขเอม พีท 17 28.5 28 30 29 132.5
ธัญธนิษฐ์ นาคะเวช ฟ้า 25 28 28 23.5 25 129.5
วาสินี มณีวิหก อ๊อฟ 26 28 28 24.5 23 129.5
วรรษมน คำพันธุ์ ฟิวส์ 20 30.5 28 25 24 127.5
สุภาภัทร คิ้มอยู่ แหนม 20 19.5 25 35 27 126.5
วรภัทร ทองเหลือ ไบร์ท 16 23.5 35 27.5 22 124
ภัทรพร ประคองชาติ ต้า 22 18 28 30 19 117
ศิวิมล บุญประสิทธิพร เก้า 23 14.5 25 29.5 24 116
สิริโรจน์ มีนา รัก 19 26 27 20 23 115
ชนัญญา รัชตรุ่งโรจน์กุล นุ๊ก 21 20 27 27 20 115
สุพิชญา สว่างศรี มายด์ 14 23.5 26 25 24 112.5
สรภัส ภูวรีต้นสกุล แจ๊บ 20 26 19 19 24 108
ขวัญชัย เสนศรี แน๊ต 23 7.5 24 24.5 28 107
รามิล ภาวะไพบูลย์ ริว 14 26.5 26 20 19 105.5
ชานนท์ ปาณรงค์ พีท 15 22 27 19 21 104
พจน์วัชร์ รังสีวรรธนะ เว็บ 21 3.5 31 25.5 20 101
ธาม โสภา ป้อ 16 21 22 23.5 18 100.5
ศรกัญญา รุกข์โพธิ์ ศร 21 23 19 24 13 100
ลัฐิกา อรจันทร์ มิว 19 19.5 13 27 20 98.5
เอเมอลิณ สุทธางคกูล ออง 20 16 16 25 21 98
ศิริพงษ์ สงวนพานิช โฮลี่ 16 15 25 18 22 96
ณัฎฐกรรณ์ บังทอง หญิง 20 7 23 20.5 25 95.5
ธนพรรษ พจนารถ เฟิร์ส 16 7.5 23 27.5 21 95
ภูวดล เทพปรียากุลกาล บิ๊ก 13 14.5 21 25 21 94.5
วัตถาภรณ์ ชุนหชัย หมี 16 11.5 25 19 19 90.5
นภัสรพี สินธิ์ภมร หมีพู 15 5.5 26 25.5 18 90
วทัญญู ไชยภูมิสกุล ทัญ 15 6 21 26 22 90
ธนสิทธิ์ เข็มอนุสุข เต้ย 14 12 17 19.5 23 85.5
จุติพร นิตยธรรม นิว 10 17 18 15.5 25 85.5
จักรภัทร อิ่มอุทร เคน 17 3 16 27.5 22 85.5
พันธุ์ทิพย์ แสงสว่าง เตย 17 14.5 15 20.5 18 85
ธีรภัทร์ อิ่มอุทร โฟล๊ค 15 10 14 21 23 83
จิราพร ยั่งยืน บีม 12 10 27 14.5 18 81.5
ขวัญจิรา เมืองช้าง ปังปอนด์ 19 3 8 25 13 68
ศุภรินทร์ ซื้อประเสริฐ ภูมิ 17 4 18 10.5 13 62.5
จตุรพร อินภมร เบนซ์ 10 3 12 19 12 56
สุกัลป์ อินทะปัน ฟร๊อง 9 0 13 9.5 19 50.5
ประมุข หงษ์ทอง ก๊อก 7 2 17 7 8 41
ณภัทร ศรัทธาผล โพสท์           0
สิทธิพล สวาทห้อง โฟล์ค           0
ภูริวัจน์ อัครสุทธิพิพิธ นิค           0
    เฉลี่ย 19 17 23 24 21  
    ต่ำสุด 7 0 8 7 8  
    สูงสุด 29 28.5 35 35 30  
    เต็ม 30 35 40 35 30  


คณิตGifted

รายชื่อ ชื่อเล่น คะแนน (30)
วศิน คีรีวัลย์ เจมส์ 18
เณศรา เจียมอ่อน แพร 21
ณัฐฐาพล ศรนิล พล 9
ธีรภัทร เฟื่องกวินสมบัติ จีน 14
ชาคริต นัยชิต ตี๋ 19
สุพรรณิการ์ อรัญญาวัฒน์ สมายล์ 21
ปิยธิดา อินทรประเสริฐ ฟรอย 17


คณิตพิชิตโจทย์2

รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม ( 10 )
พนิตนันท์ รัตนกุสุมภ์ อาย 4
กษิดิ์เดช ภู่ธงทอง นนท์ 4
ศิรปวีณ เชื้อสมุทร บิว 4
ณัฐฐาพล ศรนิล พล 4
วันวิสาข์ บุนนาค หยง 4
ปิยธิดา อินทรประเสริฐ ฟรอย 4
ศิริรัตน์ ทรงเจริญ ลูกไหน 4
วศิน คีรีวัลย์ เจมส์ 3
เอกชัย เดชะ เก่ง 3
กรรณ์ชนก วีระธรรม ปอ 3
กรพงษ์ ภูสิทธิ์สกุล ต้นกล้า 2
นัทธมน อุบลศักดิ์ ใบเตย 1
    มุก  


คณิตBasic

รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม ( 15 )
ศิวกร เชิดชูธรรม แฟ้ม 12
คุณานนต์ รัชตรุ่งโรจน์กุล นนต์ 11
สรภัส ภูวรีต้นสกุล แจ๊บ 10
ศุภณัฐ ภูวรีต้นสกุล เจมส์ 9
ศิรนนท์ ขณะฤกษ์ พลู 9
นัทธ์หทัย มณฑา แพร 8
นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 7
สรภัทร หลีล้วน เติ้ง 6
ปฏิภาณ เทพปรียากุลกาล ฟลุ๊ค 6
ณัชพล ทองสามสี ท็อป 6
กัณฐภรณ์ เกตุไพบูลย์ แนน 6
ดวงกมล วังนิล โบว์ 4
กิตติพศ ชมเจริญ ดรีม 4
อัมพุกานต์ วัฒนขจรชัยกุล การ์โต้ว์ 3
อรัชพร ซื่อตรง ฟ้า 3
อรณา เฟื่องกวินสมบัติ มีน 3
อนาวิน กอประเสริฐสุด แม็ก 3
ลัฐิกา อรจันทร์ มิว 3
สโรชา แก้วตา พลอย 2
ศุภรินทร์ ซื้อประเสริฐ ภูมิ 2
ภูวดล เทพปรียากุลกาล บิ๊ก 2
ปวิตร ชุ่มมะโน เติ้ล 2
โศจิรัตน์ เมืองช้าง ปลั๊ก 1


คอร์สอังกฤษBegin

รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม ( 80 )
อัมพุกานต์ วัฒนขจรชัยกุล การ์โต้ว์ 80
นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 79
นัทธ์หทัย มณฑา แพร 79
กรรณ์ชนก วีระธรรม ปอ 79
ณัฐธรรม วัฒนขจรชัยกุล กีตาร์ 78
วิชญาพร พรเจริญ ชมพู่ 76
สุภัชชา หมื่นรักษ์ ออม 75
เพ็ญพิชชา จีนทอง รวงข้าว 74
ณัชพล ทองสามสี ท็อป 71
กิตติพศ ชมเจริญ ดรีม 66
อรัชพร ซื่อตรง ฟ้า 64
คณัสนันท์ แดงเรือง นิว 58
โศจิรัตน์ เมืองช้าง ปลั๊ก 55
ศุภรินทร์ ซื้อประเสริฐ ภูมิ 50
อรณา เฟื่องกวินสมบัติ มีน 50
พันธ์ทิพย์ แสงสว่าง ใบเตย 49
ขวัญจิรา เมืองช้าง ปังปอนด์ 40
วรพร สุดตา มีน 39
ปองคุณ บำรุงราชภักดี ภีม 39
ปวิตร ชุ่มมะโน เติ้ล 36


คอร์สม.1 วันอาทิตย์

รายชื่อ ชื่อเล่น วิทย์ ( 40 ) อังกฤษ ( 90 )  
กนิษฐา เอื้อศรี กี้ 23 55  
กฤษณะ เจริญกิตตินุกุล แบงค์ 19.5 51  
กษมา กิ่งสามี ป่าน 22.5    
กัญญาณัฐ ชมบุรี เตย 17 61  
กิตติทัต เกิดพุ่ม นุ๊ก 11    
กิตตินันท์ สวาทห้อง ฟิล์ม 23.5 41  
กิตติพงษ์ จรูญวานิชย์ ทอย 21.5 58  
คมชาญ เชื้อสกุล ไอซ์ 18.5    
จิณณวัตร เปลี่ยนสีทอง ทัด 24 48  
ชนากานต์ วงศ์วิลัย ออม 20.5    
ชนาพร วงศ์มณีประทีป แป้ง 19.5 46  
ชัชวาล เพียรสุขมณี เนคไท 20.5 75  
ตรีทเศศ เทพยสุวรรณ ปริ๊นซ์ 24.5 56  
ทินภัทร นาคนงค์ บอม 12 54  
ธันยพร คุ้มมาลัย ลูกหมี 24.5 61  
นัทธนุต สร้อยทอง แอม   58  
บุษยมาส เรืองศรี ใบหลิว 21.5    
ปภาวรินท์ ใจชาญสุขกิจ พั้นช์ 16 29  
ปรียาพร บุญสม แพรว 18 35  
ปุณณภา จิระพรพาณิชย์ ไหม 13.5 48  
พงค์ณุพจน์ พรมโสภา ณัฏฐ์ 17 69  
พรพัชรินทร์ น้อยพานิช จา 22 75  
พิมพกานต์ มุตะจิตต์ พิม 5    
ภาคภูมิ ศรีแย้ม ภูมิ 21 32  
รวิสรา นิ่มอนงค์ มิ้นท์ 17 63  
รสนันท์ อัยลา แพรว 20 24  
รัญชิดา ชำนาญคง แป้ง 18 46  
เรืองยศ ยืนยั่ง เต้ย 32.5 54  
วรัชญา เพชรคง ปริ๊นซ์ 23    
วสันต์ชัย ประกอบกิจ เต้ย 23.5 70  
ศุภวิชญ์ ทองน้อย ปลื้ม 26.5 45  
สุภัทรา อิ่มอุทร ควีน   50  
ไหมขวัญ พวงทรัพย์ เมย์ 19 63  
อนันตพงษ์ ฉายาพงษ์ ท็อป   39  
อัญเชิญ   อัน 21.5 59  
อานนท์ ตันญาศิริ ม่อน 20.5 65  
    เฉลี่ย 20 53  
    สูงสุด 26.5 75  
    ต่ำสุด 5 24  


ตอร์สม.2 วันอาทิตย์

 

รายชื่อ ชื่อเล่น วิทย์ ( 40 ) อังกฤษ ( 45 )
อนุรักษ์ นวลวิลัย บอล 26 31
กาญจนี เรืองโรจนพร ฝัน 31 21
สุภาพร ถือตรง มีน   15
ธันยพร เชื้อสง่า บีม 26 17
อริสรา กระทุ่มนัด แป้ง 33 28
รัตนา สุทธิชัยวัฒนา จูน   10
คณาชัย รัตนอำพัน บีม   20
ทิพจุฑา คิ้มอยู่ จ๋า 21 22
เบณจรงค์ คชนาวงศ์ บิว 27  
วนิดา ขอพุทธพิทักษ์ กระแต 22 22
จิรศักดิ์ วงศ์บงกชไพศาล เจ 33 24
ณัฐพร น้อยพงษ์ ต้า 31 23
ชลธาร ไชยภูมิสกุล โบว์ 30 21
พิษาชล ภูสิทธิ์สกุล ต้นน้ำ 31  
ธงชัย ภัทรวิมล เบิร์ด   21
สิทธิวัฒน์ สิงตะบุศย์ วิน   21
สิรวิชญ์ ทับชู นาย   22
จาตุภัคค์ เปลี่ยนสีทอง ภัคค์ 17 20
พรหมินทร์ อินทมาตย์ แมน   23
อลงกรณ์ เข็มอนุสร ต่อ 26 23
เกล้ากมล เรืองตระกูล เกล้า 31 20
ปาณิศรา ถาวรกุล ลูกปลา 27 24
ราชนิพนธ์ สมพงษ์ชัยกุล บุ๋น 26 24
เจนจิรา คณาวิวัฒน์ เจน 35  
    เฉลี่ย 28 22
    ต่ำสุด 17 10
    สูงสุด 33 31

 

 

 

คอร์สม.3วันอาทิตย์

 

รายชื่อ ชื่อเล่น วิทย์ ( 40 ) อังกฤษ ( 50 )
ฐิตานันท์ เพียรวัฒนผล แพรว 28 16
อัยรดา ตันญาศิริ มิว 20 20
แพรวพรรณ ตุลสุข ปริม 26 18
ปฏิภาณ แซ่อัง เบียร์ 25 12
พสิษฐ์ กระทุ่มนัด กราฟ 27  
ธนภัทร ธรรมจง บอนด์ 22  
ปฐมพร เจียวยิ้น กล้า 17 13
จารุวรรณ เอื้อศรี ไก่ 20 21
ธีรวุฒิ แก้ววิเชียร เทิบ 30 5
อริยะ ทองเหลือ บีม 19 13
เจตสุภา วัฒนสุนทร ไบร์ท 29 21
อภิรักษ์ เพ็ญสุขใจ โก้ 30 18
เขษมฤษฏ์ กังวล เขม 23 13
ปาณิสรา สีคุณ ฟ้า 13 20
ปินัทธกาญจน์ จันทรเศรษฐกุล วิว 28 15
ณัทนลิน รังสีวรรธนะ วอร์ม 23 20
ธนวรรณ สุกันโท ปาล์ม 25  
ชลนิภา เข่งขัน เจน 19 18
ภัทรดนัย แสงทนต์ บิว 27 10
กมลภพ สินธิชัยวนิชกุล ภพ 25 13
    เฉลี่ย 24 16
    สูงสุด 30 21
    ต่ำสุด 13 5

 

 

Comments