ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย(ก.พ.59)ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 7 Feb 2016, 20:14 by Ple Unchana   [ updated 7 Feb 2016, 21:08 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------


คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น คะแนน
 1

 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 8
 2

 อรษา สอนประสาน อุ้ม 1
 3

 ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 2
 4

 พชร ศรีแปลก ฟิล์ม 2
 5
 วริทธิ์ธร
 ดาโลปการ ซี 11
 6

 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 5
 7

 คณิศร รื่นเริง เบสท์ 4
 8

 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 3
 9

 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 7
 10

 คณิทธ์ มุนินทร์สาคร แอล 0
 11

 ศิระภาคย์ สิทธิชัยนันทน์ มิกซ์ 8
 12

 ธนพล ลิลา กอล์ฟ 5
 13

 ณัฏฐ์สุกัลย์ ชื่นจับจิต ข้าวจ้าว 10
 14

 จรดพรหม พิิริยะไวทย์ หงษ์หยก 10
 15 สุรัมภา สุกใส แตงกวา  5

 16

 อัครพล เปียวิเศษ ร็อค 7
 17

 ธีรนาฎ แซ่เฮ้ง พลอย 6
 18

 พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 7
 19

 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 10
 20

 บัณฑิตา เอี่ยมสุขประเสริฐ เนย 7
 21

 ระวิวรรณ โกมลเปริน แน็ต 5อังกฤษ  Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นVocabis/am/areThere is/area/ando/doeshas/havePronounรวม
1พีรวิชญ์ผลอินหอมนาย17895101858
2อรษาสอนประสานอุ้ม123610107351
3ธนัญญาเอี่ยมสะอาดธัญ1910910510467
4คณิทย์มุนินทร์สาครแอล1998888969
5ณัฏฐามาศ   อุดมสันติธรรมอิน201010101010878
6ฐานิตารัชต์ศิวพราหมณ์หยก1797101010770
7ธัญสิริศรีสุพพัตพงษ์เจน788239643
8จรดพรหมพิิริยะไวทย์หงษ์หยก1589636451
9อัครพลเปียวิเศษร็อค538887140
10พชรศรีแปลกฟิล์ม563491028
11ธนพลลิลากอล์ฟ1084446238
12บงกชคงนิรัติศัยกุลใบหม่อน179810710465
13เกาลี         แก้วเจริญสุขไอซ์687454438
14ทักษพรธนะสุคนธ์ออม1789101010872
15ระวิวรรณโกมลเปรินแน็ต19894103659
16คณิศร รื่นเริงเบสท์598576343
17อลงกรแก้วยิ่งโยชน์เต้201091097671
18ศิระภาคย์สิทธิชัยนันทน์มิกซ์17810566254
19สุรัมภาสุกใสแตงกวา1694874654
20ภูริธรรม
ตี้1189390545
21ณัฏฐ์สุกัลย์ชื่นจับจิตข้าวเจ้า209510 9465 
22ธรรศธรณ์สมบุญบ้อน1798651349


( ก.พ.59)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่8 ปี 2559

posted 5 Feb 2016, 07:36 by Ple Unchana   [ updated 7 Feb 2016, 20:12 ]

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  พิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร 
อัันดับที่ 2 ชนิกานต์ พลกำพนธ์ 
อัันดับที่ 3 เจษฎากร ผลลาภ
(ต.ค.58)ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 18 Oct 2015, 08:20 by Ple Unchana   [ updated 7 Feb 2016, 20:12 ]

คณิตพิชิตโจทย์1
น้องๆที่ลงพิชิตโจทย์1ได้ สามารถลงเรียนพิชิตโจทย์2ได้ทุกคน
สำหรับน้องป.6ที่ได้คะแนนผ่านที่ 10 คะแนน สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ 
----------------------------------------------------------------------
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 20 คะแนน
1 สุภัสรา คุ้มสืบสาย พั้นซ์ 18
2 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 16
3 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น เนติ 20
4 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 6
5 ณพล ธีระวัฒนวิศิษฎ์ เฟิร์ส 4.5
6 ภัทรกร ลิ้มดำเนิน อั้ม 16
7 เสฎฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 14
8 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 8
9 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 12.5
10 สุพิชชา วิเศษเจริญ แบมแบม 16
11 ภัทรียา มาคะสิริ ฟิล์ม 9.75
12 ศราณช เจียมอ่อน พี 11
13 กฤษฏิ์ นาคใหญ่ ลิ้งค์ 4
14 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 7
15 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 9
16 ณัฎฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 8.75
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 16
18 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 8.5
19 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 7.75
20 ฐานิตารัชต์ ศิวพราหมณ์ หยก 8
21 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 8
22 ณรันพัชร จิรัฏฐ์ชัยกุล มุก 10
23 ธนภัทร คุ้มภัย สาม 15.75
24 เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 10.75
25 โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 12
26 วิสุทธิพร หรสิทธิ์ กาย 10
27 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 3คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนน
1 ณัฐธิดา พระเวก อีฟ 9
2 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 1
3 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 9
4 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 8
5 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 10
6 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 9
7 สิริพร สนองพันธุ์ พร 11
8 กมลภพ หลำแนะ ไอซ์ 6
9 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 3
10 พุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ คิม 12
11 พงศ์เพชร กิตติคมกุล สตางค์ 3
12 พงศธร กิตติคมกุล แสตมป์ 8
13 เขษมศักดิ์ พิณนุวัตร ปั๊บ 4
14 มินตรา สังฆะบุรี ก้อนมิ้นท์ 10
15 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 9
16 ณัฐธีรา เกิดแจ่ม ปาล์มมี่ 9
17 ชิโนรส นาคสวาท แอน 2
18 นิรวิทธิ์ เลิศเรืองศรีกุล โทธิ์ 8
19 รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 5
20 ณัฐพร แก้วคำ ครีม 12
21 สัณหณัฐ สมร โบนัส 6อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronoun รวม
1 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 20 10 10 10 10 8 9 77
2 ณัฐธิดา พระเวก อีฟ 20 8 9 10 9 8 10 74
3 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 4 5 8 4 8 8 4 41
4 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 20 10 10 10 9 9 10 78
5 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 19 10 9 10 0 10 10 68
6 กมลภพ หลำแนะ ไอซ์ 9 9 4 10 10 9 3 54
7 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 4 5 9 3 3 6 0 30
8 พงศ์เพชร กิตติคมกุล สตางค์ 11 6 9 4 0 4 0 34
9 พงศธร กิตติคมกุล แสตมป์ 18 10 10 10 10 0 7 65
10 เขษมศักดิ์ พิณนุวัตร ปั๊บ 19 3 7 6 7 3 4 49
11 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 17 9 10 10 8 8 7 69
12 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 20 9 10 9 10 10 6 74
13 มินตรา สังฆะบุรี ก้อนมิ้นท์ 19 9 7 10 5 8 6 64
14 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 20 9 10 10 10 10 8 77
15 ณัฐธีรา เกิดแจ่ม ปาล์มมี่ 18 9 10 9 10 10 8 74
16 ชิโนรส นาคสวาท แวน 12 7 6 4 6 5 2 42
17 นิรวิทธิ์ เลิศเรืองศรีกุล วิทธิ์ 15 9 10 4 3 8 4 53
18 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 14 8 10 3 8 6 7 56
19 รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 17 8 10 10 9 10 8 72
20 ณัฐพร แก้วคำ ครีม 20 9 10 10 3 8 9 69
21 สัณหณัฐ สมร โบนัส 7 8 9 5 7 8 6 50

ผลสอบประถม 4-6 เทอม1ปี58

posted 16 Sep 2015, 14:21 by Ple Unchana   [ updated 18 Oct 2015, 08:29 ]

ระดับชั้นประถม4
คะแนนสูงสุด 28 27.38 28 29 23 113.88
คะแนน
ต่ำสุด
9 5.25 8 12 6 53.25
ค่าเฉลี่ย 18.87 17.64 19.03 19.65 15.32 90.51
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ภาอุษา จรรยาเมตตากุล ส้ม 26 25.88 23 23 16 113.88
2 ปวริศา อรุณคีรีโรจน์ อันตา 26 25.88 20 23 19 113.88
3 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 25 23.25 21 24 20 113.25
4 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน 23 20.25 28 22 20 113.25
5 อาชิรญาณ์ โสนุช ชิชา 20 22.13 24 28 18 112.13
6 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 21 19.13 25 29 18 112.13
7 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 25 22.50 22 22 20 111.50
8 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 25 25.88 20 29 11 110.88
9 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้ง 23 27.38 17 25 18 110.38
10 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 19 19.50 23 24 16 101.50
11 อาชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อาชิ 22 14.25 24 17 23 100.25
12 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 22 22.88 17 20 18 99.88
13 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 28 8.63 25 20 16 97.63
14 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 15 23.63 22 17 19 96.63
15 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 21 21.38 22 17 13 94.38
16 ปาณิสรา เข็มทอง พั๊นซ์ 22 21.38 18 20 13 94.38
17 อมรเทพ สมประสงค์ น็อต 15 17.25 22 24 16 94.25
18 ณัฐนันท์ วงษ์สุวรรณ นัท 15 18.00 20 22 16 91.00
19 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 20 16.50 20 21 13 90.50
20 ธนัญญา เอี่ยมสอาด ธัญ 20 15.75 17 15 22 89.75
21 ธนเดช ไชยทวีลาภ หนาว 19 13.88 15 19 16 82.88
22 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 16 21.38 12 15 11 75.38
23 สุประวีณ์ มาระเพ็ญ ต้นน้ำ 10 24.00 16 19 6 75.00
24 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 20 6.38 15 19 13 73.38
25 ธีรภัทร์ คะเลรัมย์ ธีร์ 17 6.38 16 13 16 68.38
26 กฤติน ชื่นบาน ภูมิ 13 15.00 19 14 7 68.00
27 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 11 8.25 17 14 15 65.25
28 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 11 15.00 8 14 15 63.00
29 กิตติธัช คำเมือง เปรม 16 8.25 12 15 10 61.25
30 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 9 11.63 14 13 11 58.63
31 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 10 5.25 16 12 10 53.25
32 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม ขาดสอบ          
33 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ ขาดสอบ          
34 รมณียา เนียมศิริ สุพรีม ขาดสอบ          
35 มธุรดา ชลศฤงคาร พีท ขาดสอบ          

ระดับชั้นประถม5
คะแนนสูงสุด 28 28.50 29 27 27 135.25
คะแนน
ต่ำสุด
8 3 16 10 11 57.5
ค่าเฉลี่ย 20.98 18.21 23.75 19.18 18.75 100.87
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 28 26.25 28 26 27 135.25
2 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 26 27.00 27 27 22 129.00
3 นภัสวรรณ นาคเอี่ยม น้ำผึ้ง 26 25.50 28 24 23 126.50
4 จักรินทร์ ปรีเปรม เจมส์ 25 27.00 27 22 24 125.00
5 กมลชนก เรืองศรี นิว 28 24.00 27 27 19 125.00
6 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 22 24.00 27 25 25 123.00
7 ณัฏฐณิชา คำเที่ยง จาจา 26 28.50 25 24 19 122.50
8 พฤศจิ์ ม่วงงาม แอ๊ม 21 25.50 27 24 25 122.50
9 ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 27 24.75 29 22 17 119.75
10 สิริพร สนองสินธุ์ พร 22 27.00 26 24 19 118.00
11 พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 23 26.25 25 21 22 117.25
12 อธิศ ปิ่นนุช จ๊อบ 22 21.38 24 26 23 116.38
13 ธนภัทร กลิ่นศรีทอง ออม 28 19.13 27 21 21 116.13
14 ธนภัทร รังสิมันต์ กิมไซ 24 22.13 26 24 19 115.13
15 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 24 22.88 26 19 23 114.88
16 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 22 21.75 29 23 19 114.75
17 กันต์รพี ทองนำ กาย 21 26.25 26 23 18 114.25
18 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 26 26.63 26 20 15 113.63
19 พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง 28 13.50 29 21 22 113.50
20 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 24 20.25 23 22 23 112.25
21 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 19 24.00 27 16 24 110.00
22 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 20 22.13 27 18 22 109.13
23 พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 21 24.38 26 18 19 108.38
24 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 25 24.00 18 20 21 108.00
25 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 16 18.38 23 26 23 106.38
26 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 22 21.00 21 20 22 106.00
27 ธนศร ทิพางค์กุล เอเชีย 26 19.13 24 17 19 105.13
28 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 26 17.63 24 18 19 104.63
29 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 22 20.63 27 18 16 103.63
30 พิสิษฐ์ จันทร์ณุมาศ จัมโบ้ 24 12.75 23 19 24 102.75
31 สุชัญญา หยดหยาด สุ 23 10.88 21 22 25 101.88
32 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 24 17.25 26 16 18 101.25
33 ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 20 20.63 21 19 19 99.63
34 พัชญา สุวรรณเขต อีฟ 17 17.63 27 19 18 98.63
35 ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ โอม 18 15.75 29 19 16 97.75
36 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 26 11.25 23 18 19 97.25
37 รตน อินทรเสมา ตั้ม 20 15.75 26 18 17 96.75
38 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 14 17.63 24 22 17 94.63
39 ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ 22 21.38 22 18 11 94.38
40 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 26 12.75 21 18 16 93.75
41 หทัยชนก จงรักษ์ น้ำวิว 20 21.38 20 12 20 93.38
42 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 20 13.88 18 19 22 92.88
43 ณัฎฐกรณ์ ปลีฟัก เก็ต 16 14.25 22 20 17 89.25
44 พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 13 18.00 20 21 17 89.00
45 ธนพร มณีมาตร เบลล์ 15 18.00 23 15 18 89.00
46 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 19 9.75 26 18 16 88.75
47 ปณิดา นิมวชิรวัฒนา เหมยรี่ 25 11.63 16 18 18 88.63
48 กัญญาณัฐ ดวงอาทิตย์ ปุ๋ม 19 8.25 24 16 20 87.25
49 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 19 17.25 20 14 16 86.25
50 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 20 12.75 21 15 17 85.75
51 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 18 12.38 22 15 18 85.38
52 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 20 13.50 18 18 14 83.50
53 ธีรพัฒน์ พีรพันธุ์ พี 20 13.50 20 15 12 80.50
54 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 12 11.25 27 17 12 79.25
55 กฤตะนนท์ อยู่คง บิว 17 11.63 18 15 11 72.63
56 วรากร ทับทิมทอง ธันวา 17 11.25 21 10 13 72.25
57 ภาณุพงษ์ ธรรมาชัยมงคล โดเรม่อน 14 3.00 21 13 18 69.00
58 ณภัทร แก้วดำรงค์ ตฤณ 14 7.13 21 12 14 68.13
59 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟล์ค 8 11.63 17 12 11 59.63
60 ธาดา ทองคำ ฮัท 9 7.50 18 12 11 57.50
61 ภูดิศ พุ่มเจริญ บิ๊ก ขาดสอบ          
62 ก้องกิดากร คำเปลว ออกัส ขาดสอบ          
53 ชุติพงศ์ ธรรมรัตน์วัฒนา โฟล์ค ขาดสอบ          
64 รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม ขาดสอบ          
65 นธสม อุทัยลาภทอง บัตเตอร์ ขาดสอบ          
66 มทินา ศรีภินันท์ ต้นข้าว ขาดสอบ          
67 ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม ขาดสอบ          
68 สุธีกานต์ สุวรรณไมตรี อั้ม ขาดสอบ          

ระดับชั้นประถม6
คะแนนสูงสุด 30 28.29 30 30 27 132.71
คะแนน
ต่ำสุด
8 3.43 14 10 6 61.00
ค่าเฉลี่ย 20.88 16.83 22.10 17.82 16.51 94.14
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 25.71 28 27 22 132.71
2 จุฑาวรรณ ขจายแสง กุ๊กกิ๊ก 30 28.29 30 23 21 132.29
3 อินทุอร ศิริถาวร แนท 28 20.57 27 30 26 131.57
4 อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 28 23.14 28 26 21 126.14
5 ธัญวุฒิ ทิมฤกษ์ อิ๊งค์ 29 24.86 24 22 22 121.86
6 ปริญญาพร แสงทอง แพร 25 25.71 24 26 21 121.71
7 ศวัสกร คงธนธีระ อองฟอง 25 22.29 26 21 26 120.29
8 พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ ใบบัว 28 23.14 25 23 20 119.14
9 ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 24 24.00 28 23 20 119.00
10 ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 21.43 25 24 20 117.43
11 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 28 22.29 28 19 19 116.29
12 กวินทิพย์ แย้มสรวล แอ้ม 29 18.86 23 22 22 114.86
13 สุพิชชา วิเศษเจริญ แบมแบม 24 22.29 26 25 16 113.29
14 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 27 18.00 28 22 18 113.00
15 ชนิสา สืบนิพนธ์ บับเบิ้ล 29 22.29 23 24 14 112.29
16 รัชกฤศ อภิโสภณกุล บิ๊ก 27 20.57 23 19 22 111.57
17 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 27 18.00 26 21 19 111.00
18 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 24 18.86 25 26 17 110.86
19 พิชญ์สินี กาญจนประดิษฐ์ เอเธนส์ 28 20.57 23 20 19 110.57
20 วณิชยา เจรจาปรีดี เอ๋ย 26 21.43 25 19 17 108.43
21 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 20 22.29 19 24 23 108.29
22 ชโนชา ใหลตระกูล ใบเตย 23 26.57 25 15 18 107.57
23 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 26 21.43 24 22 14 107.43
24 ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 26 16.29 25 19 21 107.29
25 ณัฐธร กอวิเศษชัย ฟิวส์ 19 17.14 25 24 22 107.14
26 น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 22 17.14 25 21 22 107.14
27 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 28 14.57 25 22 17 106.57
28 ศรัณย์พร แพรทอง ออย 26 23.14 25 20 12 106.14
29 มูฮัมหมัดชาฟีอี รัตนะ ดาอี 24 11.14 26 22 23 106.14
30 ชมพูนุช จริตพันธ์ พิ้งกี้ 20 21.43 26 20 18 105.43
31 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 23 23.14 18 21 20 105.14
32 รณกร กระจ่างดวง จูเนียร์ 25 17.14 28 18 17 105.14
33 พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 21 24.00 20 22 18 105.00
34 ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 25 21.43 23 18 17 104.43
35 ชานันท์ ธนกุลนานนท์ อินเตอร์ 22 21.43 23 17 21 104.43
36 สมิตา สะไบทอง ใบหม่อน 24 20.57 23 20 16 103.57
37 ชนม์ชนก ครุธไทย ข้าวฟ่าง 26 15.43 23 19 20 103.43
38 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 27 22.29 26 18 10 103.29
39 พิชญาภัค ลี้กิมฮุย เครป 28 16.29 21 20 17 102.29
40 จิราพร เกษมสุข โฟกัส 22 24.86 24 22 9 101.86
41 นันทรา ศิริวงศ์พรหม แนน 26 20.57 20 19 16 101.57
42 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 29 15.43 24 17 16 101.43
43 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์ โฟกัส 22 15.43 23 14 27 101.43
44 วิชชากร อินทร์ทวี อั้ม 29 22.29 19 18 12 100.29
45 ณัฐยาน์ ทองแสงจันทร์ เอิร์น 18 18.86 25 22 16 99.86
46 ณรันพัชร จิรัฏฐ์ชัยกุล ไข่มุก 21 18.86 23 16 20 98.86
47 ทีปกร เย็นจิตต์ โฟล์ค 22 13.71 26 18 19 98.71
48 พิชญา ปัญญะหงษ์ ฟ้าใส 20 21.43 23 19 15 98.43
49 ศิธิกุล ศรีสมชัย เนย 22 15.43 26 18 17 98.43
50 ธนพร ชวดคำ มุก 27 22.29 17 20 12 98.29
51 ณิชา วัฒนาพงษากุล ภีม 16 17.14 23 22 20 98.14
52 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 22 18.86 20 19 18 97.86
53 ชนิกานต์ ขำเลิศ เชลซี 20 18.86 21 22 16 97.86
54 ชนิสรา ติมนาค แก้ม 15 20.57 20 17 25 97.57
55 กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 26 20.57 22 17 12 97.57
56 ศุภกร ประกิตเตชะกุล ภู 26 15.43 26 14 16 97.43
57 วิสุทธิพร หรสิทธิ์ กาย 19 22.29 23 16 17 97.29
58 พุฒิพงษ์ เศรษฐบรมศักดิ์ คิม 18 18.86 23 18 19 96.86
59 พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 19 18.86 26 16 17 96.86
60 ธนัชชัย ม่วงชุม เฟิสร์ 22 13.71 25 16 20 96.71
61 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 21 15.43 26 20 14 96.43
62 ภูริภัคร ใจซื่อ ภูผา 19 19.71 26 16 15 95.71
63 ปณิตา ชนะบวรบุตร หง 23 19.71 23 17 13 95.71
64 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 17 14.57 27 22 15 95.57
65 อลงกรณ์ แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 19 16.29 20 22 18 95.29
66 พงศธร สังข์ศรี โจ๊ก 20 16.29 22 20 17 95.29
67 ภทรพร ประชาบาล พร 22 18.00 20 19 16 95.00
68 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 19 18.00 22 16 20 95.00
69 ณิธาดา จันทร์งาม แพรวา 27 18.86 18 13 18 94.86
70 ภภัสสร รัตนารามิก พลอย 19 19.71 19 19 18 94.71
71 อริสรา แย้มสกุล ไอซ์ 23 16.29 19 19 15 92.29
72 กัญญาวีร์ อินทวงศ์ พิว 24 16.29 16 21 15 92.29
73 ศกร ทองอ่อน เท็น 18 13.71 22 17 21 91.71
74 พงศภัค นิธิกิจโอฬาร บีม 27 9.43 24 15 16 91.43
75 สุพรรณิกา สุทธางคกูล อุ้ม 23 17.14 20 16 15 91.14
76 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 18 22.29 22 18 10 90.29
77 รัชภูมิ ฤทธิ์คุมพล ไน้ซ์ 16 18.86 24 14 17 89.86
78 ภัทรกร เข็มแดง กร 22 11.14 21 19 16 89.14
79 จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 22 17.14 19 15 15 88.14
80 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 17 18.86 21 18 13 87.86
81 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 22 17.14 22 15 11 87.14
82 เบญญาภา สวนเพลง เบญ 15 16.29 20 18 17 86.29
83 ภัทรภร ลิ้มดำเนิน อั้ม 21 11.14 19 19 16 86.14
84 ชยพัทย์ มณีพันธ์ นน 21 12.00 22 16 15 86.00
85 ศุภวรรณ บุญประสพ เอย 15 16.29 16 19 19 85.29
86 ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 24 18.86 20 12 10 84.86
87 ญาณิสา ช้างแก้ว วุ้น 19 18.86 18 15 14 84.86
88 อริยา ศรีวิลัย เกียร์ 22 12.86 21 13 16 84.86
89 ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ โชกุน 20 14.57 20 16 14 84.57
90 ณัฐนิชา น้อยพงษ์ ใบตอง 16 15.43 21 17 15 84.43
91 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 19 17.14 16 14 18 84.14
92 อเนชา หนูพรม เน 17 12.00 21 16 18 84.00
93 ชัยย์ธนินทร์ เฮงคราวิทย์ นินท์ 14 19.71 23 16 11 83.71
94 พิพากษา วงวงค์ ไอซ์ 19 3.43 23 20 18 83.43
95 ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 18 15.43 19 14 16 82.43
96 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 14 12.00 17 20 19 82.00
97 บุณยนุช ห่างไกลพุ่ม นุช 19 13.71 21 12 16 81.71
98 รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 17 10.29 21 15 18 81.29
99 พลภัทร ทองหน้าศาล แซน 15 10.29 21 18 17 81.29
100 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 21 10.29 23 15 12 81.29
101 วิภาดา สุขเฟื่อง ฟิล์ม 16 12.86 23 14 15 80.86
102 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 18 13.71 23 10 16 80.71
103 ชฎาพร ธนะชัยศรี ขิม 16 13.71 20 14 17 80.71
104 ชนาธร เกียรติสูงส่ง เนย 20 16.29 17 16 11 80.29
105 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 21 13.71 17 10 18 79.71
106 การัณญภาส สังข์สุวรรณ ยีน 19 8.57 23 13 16 79.57
107 สุเมย์สิรี สุขมาก ลูกหว้า 13 10.29 22 13 21 79.29
108 รชตวรรณ เกษารัตน์ ไข่มุก 8 18.00 22 18 13 79.00
109 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 21 13.71 17 11 15 77.71
110 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 16 13.71 21 15 12 77.71
111 อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 20 7.71 15 14 21 77.71
112 ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 16 14.57 19 19 9 77.57
113 จุฑารัตน์ ครองสุขศิริชัย จูน 14 6.00 25 16 16 77.00
114 พงศธร สาคะระ นอต 17 11.14 23 14 11 76.14
115 ณัฐนัย สร้อยนาค อั้ม 11 15.43 20 14 15 75.43
116 พีระวัชร์ เกิดพุฒ จิมมี่ 19 18.00 19 11 8 75.00
117 ชนมน จันทร์อำพล ปลั๊ก 11 12.00 18 16 17 74.00
118 ศุภวัช เสือแผ้ว อาร์ม 15 12.00 19 14 14 74.00
119 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 24 8.57 15 15 11 73.57
120 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 15 17.14 21 12 8 73.14
121 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส 13 6.86 22 15 16 72.86
122 ศาณิตร์ เทือนทา แชมป์ 18 9.43 25 13 6 71.43
123 สงกรานต์ ทำสะอาด การ 16 12.86 15 12 15 70.86
124 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 15 11.14 22 13 9 70.14
125 นิรวิทธ์ เลิศเรืองศุภกุล วิทธ์ 16 12.00 15 16 11 70.00
126 สัณหณัฐ สมร โบนัส 9 7.71 26 11 15 68.71
127 โกญจนาท แขวงโสภา เฟิร์ส 12 12.86 14 15 11 64.86
128 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย 9 10.29 17 14 14 64.29
129 เจนณรงค์ ธรรมาชัยมงคล เจ 12 6.00 17 11 15 61.00
130 รัตนาภรณ์ รอดแสง อ๋อม ขาดสอบ          
131 ธณกร กิตติวัฒน์ น้อยหน่า ขาดสอบ          
132 สุพิสาส์ ดีพันธุ์ อาย ขาดสอบ          
133 ธนกร อรชร เจฟ ขาดสอบ          
134 แทนไท สุกเกลี้ยง ใจกล้า ขาดสอบ          
135 บูรพา ศิริสมบูรณ์ ตะวัน ขาดสอบ          
136 ภคินทร์ สมศรี กล้า ขาดสอบ          

( ก.ย.58)ผลสอบ อังกฤษBegin คณิตBasic คณิตพิชิตโจทย์

posted 3 Sep 2015, 00:16 by Ple Unchana   [ updated 6 Sep 2015, 19:24 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 เต็ม 20 คะแนน
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น รวม Vocab is/am/are There
is/are
a/an do/does has/have pronoun
1 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 77 20 9 10 10 10 10 8
2 ธีรภัทร์ คะเลรัมย์ ธีร์ 33 4 4 7 6 2 9 1
3 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 57 11 9 9 6 9 9 4
4 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 78 19 10 10 9 10 10 10
5 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 14 0 0 0 7 1 3 3
6 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 63 10 9 10 9 10 9 6
7 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 75 20 9 10 10 9 10 7
8 ศิริวดี ดีเงินทอง ดร๊าฟ 24 0 2 0 5 6 8 3
9 ธนภัทร กำจรเกียรติกุล โฟล์ค                
10 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 47 15 8 9 4 5 3 3
11 พงศธร สาคะระ น็อต 56 15 8 7 9 7 7 3
12 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส                
13 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 66 14 9 10 10 10 10 3
14 ชิษณุพงศ์ ชุ่มชัยรัตน์ อัฟกา 71 20 10 9 10 8 7 7
15 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 77 20 10 10 8 10 9 10
16 การัณญภาส สังข์สุวรรณ ยีน                
17 ภคินทร์ สมศรี กล้า 32 9 2 5 5 8 0 3
18 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 55 10 9 5 5 10 10 6
19 ปรียาภรณ์ อรชุน ป่าน 75 19 10 9 10 8 10 9
20 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์                  
21 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 32 4 9 0 4 8 5 2
22 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย                
23 ณัฐนัย สร้อยนาค อั้ม 50 16 7 9 5 5 4 4
24 ธาดา ทองคำ ฮัท 46 13 6 8 5 3 7 4
25 พนิตา บำรุงชน พีม 56 10 9 7 5 10 9 6
26 นิติพัฒน์ บำรุงชน พัฒน์ 61 11 9 9 8 10 10 4
28 รตน อินทรเสมา ตั้ม 54 9 9 9 10 6 5 6

คณิตศาสตร์  Basic
(เต็ม 15 คะแนน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 7
2 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 6
3 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 2
4 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 8
5 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 8
6 ศิริวดี ดีเงินทอง ดร๊าฟ 0
7 ศวัสกร คงธนธีระ อองฟอง 9
8 ภัณฑิตา สวัสดี ไข่มุก 6
9 พลกฤต พุทธวิถี เต้  
10 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 4
11 ธนภัทร กำจรเกียรติกุล โฟล์ค  
12 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 5
13 ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 8
14 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 9
15 พงศธร สาคะระ นอต 0
16 สงกรานต์ ทำสะอาด การ 0
17 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส 4
18 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 8
19 ชิษณุพงศ์ ชุ่มชัยรัตน์ อัฟกา 6
20 ภคินทร์ สมศรี กล้า 4
21 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 3
22 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์   5
23 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 6
24 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย 1
25 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 4
26 ธาดา ทองคำ ฮัท 3
27 พนิตา บำรุงชน พีม 5
28 นิติพัฒน์ บำรุงชน พัฒน์ 5
29 ดนุเดช ครุฑอินทร์ แดนนี่ 7
30 วณิชยา เจรจาปรีดี เอ๋ย 11
คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2 (เต็ม 20 คะแนน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊นท์ 3
2 ปวริศา อรุณคีรีโรจน์ อันตา 4
3 ภัคภณ ถาวรชัยโชค เจ้าสัว 4
4 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 2
5 วรพิน กิจประชา โฟล์ค  
6 ณฐกร มาสุข ทิม 4
7 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 6
8 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 10
9 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 6
10 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 5
11 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 3
12 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 4
13 มูฮัมหมัดซาฟีอี รัตนะ ดาอี 7
14 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 12
15 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 5
16 ปรียาภรณ์ อรชุน ป่าน 6
17 กัญญาวีร์ อินทวงศ์ พิว 8
18 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 5
19 สุชานันท์ อุ่นหมั่นกิจ น้ำขิง 0
20 โมไนย รู้หลัก เธนส์เธนส์ 0
21 ปณิตา ชนะบวรบุตร หงส์ 8
22 มองการณ์ สายบุญศรี เฮ 10
23 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 3
24 นิจสิรี คนงาน นิจ 10
25 พงศภัค นิธิกิจโอฬาร บีม 18
26 ภทรพร ประชาบาล พร 6

ผลสอบคณิตbasic อังกฤษbegin มี.ค.58

posted 9 May 2015, 00:32 by Ple Unchana

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
There is/are 10 a/an 10 do/does
10
has/have
10
pronoun
10
รวม
80
1 วาสิตา แย้มขยาย เซ้นท์ 18 9 0 9 10 9 4 59
2 ภูดิศ ปัสสาคำ ก้อนดิน 20 10 10 10 7 9 8 74
3 ทอฝัน บุญเซียง ผักหวาน 18 9 10 10 5 0 5 57
4 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 0 0 0 0 0 0 1 1
5 นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง 16 8 9 10 7 7 5 62
6 ธนพล รอตยันต์ นนท์ 13 9 5 4 7 9 3 50
7 อเนชา หนูพรม เน 7 9 5 5 6 9 5 46
8 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 14 9 8 10 10 10 5 66
9 ณัฏฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 19 8 9 10 10 9 6 71
10 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 20 9 10 9 10 10 8 76
11 ลักศิตานนท์ ทับภูเดช โนวา 12 4 9 3 6 5 2 41
12 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟค 12 10 10 8 8 9 3 60
13 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 17 10 10 10 10 10 6 73
14 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 19 10 10 10 10 10 9 78
15 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 18 10 10 10 10 10 6 74
16 ภัสดา เครือชะเอม ป่าน 19 8 9 7 10 10 4 67
17 พิชามญชุ์ แก้วดวงโต เกิร์ต 15 7 7 6 9 8 3 55
18 สัณหณัฐ สมร โบนัส 5 10 5 6 8 9 1 44
19 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 19 10 10 10 10 10 7 76
20 วรายุทธ พุกผล ธัมจั๋ง 20 9 10 9 4 10 4 66
21 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 13 8 6 7 5 5 5 49
22 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 18 9 10 10 10 10 5 72
23 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 16 8 10 6 9 1 5 55
24 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 13 7 10 6 5 7 2 50
25 ชาลิสา ปานณรงค์ เฟิร์น 14 9 0 9 2 3 5 42
26 ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ โชกุน 10 8 3 9 10 4 6 50
27 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 12 8 9 5 5 2 5 46
คณิต Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  เต็ม15
1 วาสิตา แย้มขยาย เซ้นท์ 4
2 ภูดิศ ปัสสาคำ ก้อนดิน 6
3 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 2
4 นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง 3
5 ธนพล รอตยันต์ นนท์ 2
6 อเนชา หนูพรม เน 7
7 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 6
8 ณัฏฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 9
9 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 9
10 ลักศิตานนท์ ทับภูเดช โนวา 2
11 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟค 2
12 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 8
13 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 4
14 ณัฐดนัย จันทร์ทอง โดนัท 6
15 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 8
16 ภัสดา เครือชะเอม ป่าน 3
17 พิชามญชุ์ แก้วดวงโต เกิร์ต 5
18 สัณหณัฐ สมร โบนัส 0
19 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 6
20 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 5
21 วรายุทธ พุกผล ธัมจั๋ง 2
22 นิจสิรี คนงาน นิจ 11
23 ปริยาภรณ์ อรุณแจ้ง อีฟ 0
24 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 3
25 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 11
26 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 8
27 รวินันท์ แสงทนต์ แมลงปอ 3
28 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 3
29 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 3

เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์(ครั้งสุดท้ายปิดเทอมเม.ย.58)

posted 9 May 2015, 00:24 by Ple Unchana   [ updated 9 May 2015, 00:28 ]

เฉลย ดาวน์โหลดfile ด้านล่างนะคะ

ย้ำอีกครั้งสำหรับเศษส่วนนะคะ
+- ทำส่วนให้เท่ากัน
x  บนxบน ล่างxล่าง
หาร เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน(ก.พ.58)ผลสอบประถม4-5

posted 25 Feb 2015, 21:43 by Ple Unchana


คะแนนเต็ม     30 30 30 30 30 150
คะแนนเฉลี่ย    15 19 21 17 16 89
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 26 30 26 25 134
เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 28 26 27 23 134
วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 24 22 27 28 29 130
ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 24 26 28 25 26 129
ชนกนันท์ เอี่ยมสอาด ขิม 25 28 29 24 23 129
อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 21 25 25 25 28 124
พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ ใบบัว 18 27 28 24 24 121
พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 26 27 27 18 22 120
ณิชา ลีลายุทธชัย ครีมมี่ 18 24 27 25 25 119
ปริญญาพร แสงทอง แพร 23 27 25 23 20 118
น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 17 23 29 22 25 116
กมลลักษณ์ ทองแย้ม เมย์ 21 20 28 28 19 116
อินทิรา จิ๋วรักษา นุ่น 25 22 21 26 21 115
สุพิสาส์ ดีพันธุ์ อาย 23 28 24 24 16 115
เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 18 23 27 24 20 112
ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 25 23 22 20 19 109
รัชกฤช อภิโสภณกุล บิ๊ก 23 23 24 19 20 109
ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 15 20 26 28 19 108
พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 22 24 25 13 24 108
ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 25 21 24 19 18 107
จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 20 23 21 21 22 107
ภทรพร ประชาบาล พร 22 22 18 23 21 106
นันท์นภัส พุกรอด สปาย 18 18 25 23 21 105
พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 18 24 26 20 17 105
อชิรญา หินแก้ว วิว 18 19 24 19 24 104
พิชญา มัญญะหงษ์ ฟ้าใส 13 26 20 24 21 104
มูฮัมหมัดชาฟีอี รัตนะ ดาอี 18 17 24 21 23 103
ธนพร ชวดคำ มุก 18 23 23 19 19 102
กัลยรักษ์ รังคกูลนุวัฒน์ เปรม 18 23 26 17 17 101
ชยพัทธ์ มณีพันธ์ นนท์ 15 25 26 17 17 100
ภิรญา พิมพ์พิทักษ์ กั๊ตจัง 8 27 22 21 21 99
ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 15 22 21 19 22 99
ชัยย์ธนินทร์ เฮงคราวิทย์ นินท์ 18 24 23 21 13 99
อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 13 13 25 24 22 97
ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 19 20 27 16 15 97
ธนัชชัย ม่วงชุม เฟิสร์ 17 25 24 16 15 97
ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 9 21 24 22 20 96
เขมมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 16 18 23 19 20 96
โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 22 20 23 18 13 96
จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 21 21 20 16 16 94
ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 14 27 24 17 12 94
รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 9 21 25 17 21 93
อภิชญา แคล้วเครือ หมูเล็ก 15 21 20 16 20 92
พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 18 17 27 15 15 92
ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 12 15 24 21 18 90
ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 15 23 18 18 16 90
ทักษพร สุกิจญาณ บัว 7 20 21 21 20 89
กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 12 22 25 18 12 89
กษิดิ์เดช สมธรรม อิงค์ 14 12 25 18 18 87
อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 11 19 23 16 18 87
พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 11 23 25 13 15 87
แทนไท สุกเกลี้ยง ใจกล้า 16 20 20 17 14 87
ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 19 14 21 17 15 86
กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 14 14 21 19 18 86
อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 18 22 18 13 14 85
พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 12 22 19 15 16 84
ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 9 14 22 14 25 84
ณัฐนิชา เดชานนท์วรวัฒน์ อะตอม 20 10 19 15 19 83
พีรพัฒน์ เฉียบแหลม เปอร์ 9 17 22 18 16 82
มอบชนก เจนวิถีสุข ข้าวปั้น 12 24 15 15 16 82
สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 16 21 16 13 15 81
กมลชนก เรืองศรี บิว 13 21 16 20 11 81
โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 15 17 20 17 12 81
ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 10 20 18 16 16 80
จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 10 23 17 15 15 80
พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 14 18 20 21 7 80
เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 15 17 18 14 16 80
กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 11 15 19 17 17 79
ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 11 11 22 18 16 78
อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 12 13 19 20 14 78
รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 13 18 18 18 9 76
รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 9 20 21 13 13 76
ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 5 19 19 19 14 76
นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 7 14 25 13 17 76
กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 19 18 16 12 9 74
พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 9 15 22 14 13 73
ธิติธร จันทร์เพ็ญ เนม 13 7 23 13 17 73
ศุภวัช เสือแผ้ว อาร์ม 9 14 23 15 9 70
พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ กรรณ 14 12 14 14 16 70
จิตาภา พุฒวงษ์ มะปราง 5 18 12 17 17 69
ปภัสรา เชื้อประดิษฐ แตงกวา 13 12 18 14 12 69
กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 8 19 21 12 9 69
พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 11 19 21 8 9 68
ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 8 14 24 12 9 67
กิตติพัฒน์ วงค์แวววัลย์ กาย 10 9 21 13 11 64
พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 10 10 20 13 11 64
ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 10 12 15 12 14 63
ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม 5 23 9 17 8 62
สุรภา แย้มวลี ชมพู่ 6 23 12 14 7 62
ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 11 10 21 11 8 61
พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 6 16 12 16 10 60
ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 10 16 11 12 10 59
ปวริศ หมื่นวิเศษ เจมส์ 8 15 14 12 9 58
พัชญา สุวรรณเขต อีฟ 10 15 15 8 9 57
ธนพร มณีมาตร เบล 9 13 12 12 10 56
หทัยชนก จงรักษ์ น้ำวิว 11 12 15 9 8 55
ณฐภัทร ลัภโนปกรณ์ บอล 13 12 13 9 7 54
ทิพยดา มหานิล ฟ้า 9 13 12 8 9 51
นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง 8 10 12 12 6 48
ฐิติวุฒิ เล้าศศิวัฒนพงศ์ นัส 2 10 15 8 8 43
ทีปกร เย็นจิตต์ โฟล์ค 17 22       39

(ก.พ.58)ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin คณิตพิชิตโจทย์

posted 8 Feb 2015, 20:17 by Ple Unchana   [ updated 8 Feb 2015, 20:18 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2
ผ่านที่ 4 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have words รวม
1 อชิรญา หินแก้ว วิว 18 9 10 10 10 10 7 74
2 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 20 10 10 10 9 9 9 77
3 ภูริณัฐ พิมพ์พา บิว 20 9 8 4 7 9 7 64
4 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 20 10 10 10 10 10 10 80
5 สุกฤษฎิ์ มณีรัตนเลิศวานิช เพียว 12 10 9 4 8 6 6 55
6 ธนภัทร ศรีณรงค์ เอลฟ์ 18 10 8 7 6 4 4 57
7 นันธวัฒน์ ปินตากุล เพชร 20 9 8 9 9 9 4 68
8 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 18 10 9 7 10 10 6 70
9 ธิติธร จันทร์เพ็ญ เนม 2 5 6 5 9 6 4 37
10 ฐิติวุฒิ เล้าศศิวัฒนพงศ์ นัส 16 2 5 5 7 4 0 39
11 ทานตะวัน กลิ่นสุคนธ์ ตะวัน 16 6 9 10 6 6 4 57
12 พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ กรรณ 18 9 10 9 8 10 6 70
13 นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง               0
14 เมธา สมศรีธนาเดช นนท์ 20 9 6 9 10 10 8 72
15 ปัณณพร อ่วมอินทร์ เกื้อ 19 10 10 10 8 10 9 76
16 ธนพร มณีมาตร เบล 19 9 7 10 4 7 7 63
17 ณิชา พาหุพันธ์ มาย 19 8 9 10 10 10 5 71

คณิต Basic คะแนนเต็ม15
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 4
2 ภูริณัฐ พิมพ์พา บิว 9
3 สุกฤษฎิ์ มณีรัตนเลิศวานิช เพียว 2
4 ธนภัทร ศรีณรงค์ เอลฟ์ 1
5 ธมนวรรณ คุ้มประวัติ ป๊อบ 10
6 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 7
7 แพรพิไล รักษา นานา 2
8 ธิติธร จันทร์เพ็ญ เนม 0
9 ฐิติวุฒิ เล้าศศิวัฒนพงศ์ นัส 2
10 ชนิกานต์ แก้วชัยสา ใบตอง  
11 อภิชญา แคล้วเครือ หมูเล็ก 7
12 คุณานนท์ ชีวยะพันธ์ ปูน  
13 ปัณณพร อ่วมอินทร์ เกื้อ 9
14 ธนพร มณีมาตร เบล  
15 ณิชา พาหุพันธ์ มาย 3
16 เมธา สมศรีธนาเดช นนท์ 8

คณิตพิชิตโจทย์ 2 เต็ม10
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 4
2 ชาญ เจิดสกุล จอม 4
3 อัยรดา สีลาย เนย 5
4 กานต์ชุดา อินทรพยุง การ์ตูน 6
5 ฐานิตา ศรีมงคล มัดหมี่ 4
6 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 2.5
7 จารุมาศ อุดมสันติธรรม ออม 6
8 นันธวัฒน์ ปินตากุล เพชร 3
9 สิรดา พุ่มสีนิล มะปราง 4
10 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 3.5
11 เพ็ญภัทร อุ้ยเว้ง พลอย 2.5
12 วิศวินท์ โลดโดด ปั้น 9.5
13 พิมพ์ชนก ยุทธนาวี พิมพ์ 2
14 ฐานิยา คุ้มนาน ยีนส์ 2.5
15 พิมพ์พิชญะ บรรเลงจิต พีม 0
16 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 6
17 แพรพลอย ลำบุตร พลอย 1.5
18 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 1
19 ภาณุวิชญ์ อ่วมแอร่ม แบงค์  
20 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 0
21 กุลปรียา ประชาสุขสมบูรณ์ ครีม 4

( ม.ค.58)ผลสอบ cic-preเข้าม.1 ปี58

posted 27 Jan 2015, 22:14 by Ple Unchana   [ updated 27 Jan 2015, 22:15 ]

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการสอบเข้าม.1 
วันเสาร์ที่ 31ม.ค. เวลา 9:30 น. ที่CICค่ะ
กรุณานำใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆมาด้วยค่ะ


รับใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆได้ที่ CIC 
ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 13:00 น.เป็นต้นไป

ดูผลสอบผ่านหน้าจอคลิ๊กชื่อไฟล์             หรือ             ดาวน์โหลดผลสอบคลิ๊กที่ลูกศร

1-10 of 54