ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย(60/02/พ.ย.) ผลสอบต.ค.60อังกฤษBegin/Gifted คณิตBasic พิชิตโจทย์

posted 1 Nov 2017, 22:19 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:35 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน
a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน 
>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ
>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถขอทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม10คะแนน
> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ
>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ Gifted

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronouns รวม/80
1 กชกร วงศ์จรัสเกษม ฝ้าย 20 10 10 10 10 10 9 79
2 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 19 9 10 10 10 10 10 78
3 เขมจิรา วิเศษศักดาชัย นานา 18 9 10 10 10 10 10 77
3 ปภาวี พิบูลรัตนพันธ์ ใบเฟิร์น 19 9 10 10 10 10 9 77
5 บุญญาภา อังศุจินดา พาว 18 9 10 10 10 10 9 76
5 สิริภัสสร สกลนิมิตร ต้นหลิว 18 9 10 10 10 10 9 76
7 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 17 9 10 10 10 10 8 74
8 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 16 9 10 9 10 10 9 73
9 ธนณัฏฐ์ ปุสสวงษ์ ปลื้ม 18 10 9 10 10 9 5 71
10 แพรวา เนตรนิรมล อิน 19 10 9 10 10 1 7 66
11 พรพรรณ ทัศน์สุวรรณ เนย 20 10 7 5 10 9 4 65
12 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 14 10 9 10 0 10 9 62
13 พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว เทียนหอม 19 9 9 5 10 1 7 60
14 เมลดา สินเจริญ กีต้า 20 10 7 5 10 1 5 58
15 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 16 10 8 8 7 0 4 53
16 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 17 9 9 5 4 4 4 52
17 ณัฐกิตต์ แซ่ลิ้ม ออกัส 19 7 9 1 3 6 3 48
18 ศิวกร กวยทอง ไอซ์ 16 4 10 7 4 3 3 47
19 ปิยะสินีย์ จารุศิริวรรณกุล ฟินนิช 13 10 3 3 10 1 4 44


คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม15
1 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 13
2 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 10
2 ธนณัฏฐ์ ปุสสวงษ์ ปลื้ม 10
4 จิรสิน ตันเจริญ บู 9
4 กชกร วงศ์จรัสเกษม ฝ้าย 9
4 เขมจิรา วิเศษศักดาชัย นานา 9
7 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 7
7 ปิยะสินีย์ จารุศิริวรรณกุล ฟินนิช 7
9 ชนิตพล ฤทธิเพชรอัมพร เหนือ 6
9 บุญญาภา อังศุจินดา พาว 6
9 ณัฐกิตต์ แซ่ลิ้ม ออกัส 6
12 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 5
12 พรพรรณ ทัศน์สุวรรณ เนย 5
12 ปภาวี พิบูลรัตนพันธ์ ใบเฟิร์น 5
15 เมลดา สินเจริญ กีต้า 4
15 ศิวกร กวยทอง ไอซ์ 4
15 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 4
18 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 3
19 โชติกา คำมหา ข้าวฟ่าง 2

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม10
1 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 9
2 ปรานต์ จันทร์ทวี นะโม 8
3 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 7
3 สุวิจักษณ์ เพ็ชรแสง อาร์ท 7
5 ศุภณัฐ เอกอัครรุ่งโรจน์ เฟม 6
5 สิริภัสสร สกลนิมิตร ต้นหลิว 6
5 พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว เทียนหอม 6
8 วีรินทร์ มารักธรรม ออม 5.5
9 ธนภณ ธรรมรงค์ เอ 5
9 ธันยพร กำลังพัฒนา เฟย์ 5
11 นฤมล ราชสิงห์โห ใบตอง 4.5
12 ปภังกร กลิ่นบัวแย้ม บีม 3
13 ธีระชา ศรีทอง ปันปัน 2.5
14 อนภัทร์  จันทร์งาม ภูมิ 2
15 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 1

อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม30
1 ศุภณัฐ เอกอัครรุ่งโรจน์ เฟม 24
1 ภคพร นิติธารากุล น้ำ 24
1 นัสวรรณ รุ่งฤทธิเดช พาย 24
4 ชนิตพล ฤทธิเพชรอัมพร เหนือ 23
5 ปภังกร กลิ่นบัวแย้ม บีม 22
5 ปรานต์ จันทร์ทวี นะโม 22
7 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 21
8 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 20
8 ณภัทร ชาญนำสิน ภัทร 20
10 ธีระชา ศรีทอง ปันปัน 19
10 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 19
12 ธันยพร กำลังพัฒนา เฟย์ 18

(60/18/ก.ย.)ผลสอบเทอม1 ปี60 ประถม4-6

posted 18 Sep 2017, 03:55 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:35 ]

คะแนนเต็มรายวิชา 30 คะแนน รวม 150 คะแนน


ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 แพรวา เนตรนิรมล อิน 26 14 22 22 21 105
2 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 21 20 14 27 20 102
3 วริศรา ธรรมวิจิตร ไหม 17 17.5 20 24 21 99.5
4 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 19 19 14 21 20 93
5 อภิวิชญ์ แข่งขัน โอโซณ 18 20.5 17 21 15 91.5
6 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 20 20 12 24 15 91
7 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ 21 21 16 20 13 91
8 ปองธรรม กลั่นวารี อิง 20 15.5 16 14 22 87.5
9 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 14 16 14 25 16 85
10 พัชรดา วังบุญคง แป้ง 15 17 15 18 20 85
11 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 8 14.5 18 22 22 84.5
12 นันทพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 24 12.5 9 21 14 80.5
13 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 17 13.5 18 16 16 80.5
14 มนต์ธัช สูริประเสริฐ หมิง 15 16 16 16 15 78
15 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 13 12.5 13 17 22 77.5
16 นภาดา วังมะนาว เพลง 11 13 17 13 22 76
17 ณัชชา พิณเกษมจิต ลูกอินทร์ 15 18 9 22 12 76
18 ธัญชนก คำแสง นาปี 12 14.5 12 21 16 75.5
19 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 14 12.5 17 16 15 74.5
20 ศิวกร ทองยอด นิว 19 7 14 19 15 74
21 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 13 12 15 18 14 72
22 ณัฐวีร์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 12 13 11 18 17 71
23 จิณณพัต สืบมี อร 11 16 8 20 14 69
24 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 10 9.5 14 16 16 65.5
25 กชพรรณ ศรศิริ เนสเล่ 9 13 14 13 16 65
26 ณิชชา ภัทรโชคชัย อลิส 13 13.5 7 17 14 64.5
27 เขมนันท์ ปี่บัว การ์ฟิลด์ 8 5 15 17 19 64
28 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 8 8.5 16 12 19 63.5
29 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 13 8.5 11 17 14 63.5
30 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 13 11.5 10 11 14 59.5
31 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 14 7 12 10 15 58
32 ทัศนวรรณ ถิ่นประชา แพนเค้ก 7 3 11 20 17 58
33 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 16 8.5 9 14 8 55.5
34 ณัฐมน สันธิศิริ ไหม 5 8 15 12 15 55
35 รัตนชัย เกตุกุญชร ต้นสัก 15 4 9 12 12 52
36 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 10 7.5 7 13 12 49.5
37 อัครพัชร์ ศิวพราหมณ์ โอม 10 7.5 7 8 15 47.5
38 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 11 3 8 11 12 45
39 พรรษกร อุ่นภักดิ์ เกมส์ 5 2 4 4 11 26
40 กิตติศักดิ์ กิจเรืองโรจน์ บอส ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 28 25.5 24 27 26 130.5
2 ธัญกร สุขพูล ขิม 26 20 24 25 23 118
3 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 20 21.5 25 22 24 112.5
4 พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 22 25 20 23 22 112
5 ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 16 23 24 25 23 111
6 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 20 26 20 21 24 111
7 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 22 18 23 26 22 111
8 ภาวิตา จันทบุตร ฟ้าใส 20 25 22 21 22 110
9 ปกป้อง ยิ้มละมัย ป้อง 15 23 22 25 22 107
10 ณิขนันทน์ ลิขิตพาณิชย์พงศ์ ซอล 22 14 24 24 23 107
11 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 24 19.5 21 20 22 106.5
12 ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 26 15 16 23 26 106
13 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบส 21 19 20 23 23 106
14 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 14 20.5 21 22 26 103.5
15 ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนซ์ 20 24 17 23 19 103
16 ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 14 22 19 26 21 102
17 ปทิตตา มูรพันธุ์ บูน่า 22 17 22 17 20 98
18 ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 23 19 16 21 18 97
19 กัญญ์ภาส์ภรณ์ มกรพันธ์ ณิชชา 17 21 16 20 23 97
20 ธีรัช พัฒนา น้ำพุ 24 14 18 19 22 97
21 นวพร ทับทิมหิน แอมมี่ 23 14 21 22 17 97
22 หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 21 12 21 19 24 97
23 ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 21 10 22 22 21 96
24 ธิษณรรษฏ์ฐา อาสนะเวศ ต้นหลิว 19 13.5 23 19 21 95.5
25 ธนพร เล็กบำรุง เอมมี่ 18 16.5 16 21 23 94.5
26 จิณัสจ์ฏา ศรียวง ไอซ์ 18 15.5 23 20 18 94.5
27 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 14 21 18 21 20 94
28 ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 22 15 17 19 21 94
29 ณัชชา เชื้อจันทึก เอมมี่ 20 18 17 14 25 94
30 นันทนิช สระศรี เนย 24 12 22 16 20 94
31 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 17 12.5 21 22 20 92.5
32 วชิรวิทย์ อารมย์ปลื้ม บาส 23 15 19 17 17 91
33 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 18 25 16 21 10 90
34 พิชาภา อินทะแพทย์ บิวตี้ 16 16.5 18 18 21 89.5
35 อชิรญา กล่อมพุ่ม ป่าน 24 13 13 22 17 89
36 ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 15 18 15 21 19 88
37 ฐนน เปล่งภู ณณ 22 14 17 17 15 85
38 ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ 24 14 20 15 11 84
39 สุชานันท์ ทีตี้ พรีม 22 10 18 15 18 83
40 จิรภัทร จันทธรรม มูมู่ 23 14 18 15 13 83
41 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 20 19.5 17 13 12 81.5
42 เปมิกา ลิขิตหัตถศิลป์ ไดมอน 18 12.5 18 13 19 80.5
43 ธนัชชา อินคล้าย กิ๊ฟ 13 15.5 15 18 19 80.5
44 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 13 14 13 21 18 79
45 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 23 12.5 20 13 10 78.5
46 ณัฎฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 20 7.5 13 19 19 78.5
47 วัชรธร ตาปะสี มอส 14 8 18 15 23 78
48 วรินญา ตาปะสี มิ้น 15 4 20 18 21 78
49 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 14 13 12 18 19 76
50 สมัชญา นามดอกไม้ โดนัท 10 13.5 16 16 19 74.5
51 ภัทรพล ศรีสุวรรณ ก้อง 19 12 12 16 15 74
52 วริศณี ชุตินธโร กิมจู 15 14 11 16 18 74
53 ธนกร บุญทอง ปลื้ม 11 10.5 21 9 21 72.5
54 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 12 14 11 18 12 67
55 ทินภัทร โซวเซ็ง ฟิวส์ 19 10 10 12 15 66
56 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 10 8 15 11 19 63
57 พิชนันท์ หงษ์ศรี ยูนิค 11 8.5 18 7 18 62.5
58 กนกพร ทองประเสริฐ น้อยหน่า 17 9 14 8 8 56
59 อัครพงษ์ หินอ่อน อิษฐ์ 5 4.5 9 11 19 48.5
60 กุญช์ชญา สกุลชุณหวัติ กุล 6 4.5 13 12 12 47.5
61 ณัฏฐาวรัญญ์ วงศาโรจน์ พั้นช์ 7 5 11 9 13 45
62 สิริราช แสงเพ็ชร ฟิล์ม 14 4 12 9 5 44
63 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม ขาดสอบ
64 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม ขาดสอบ
65 วันชัย ใจเสือกุล ไก๊ล ขาดสอบ
66 นิชา รัตนวิลัย ปัดแก้ว ขาดสอบ


*อังกฤษ และสังคม  ได้ปรับคะแนนให้มีคะแนนเต็ม 30 เท่ากับวิชาอื่นๆค่ะ

ป.6
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ศิรวิทย์ โพธิ์ขีด โมเดล 26 30.00 28 28 26.67 138.67
2 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 30 24.86 23 28 26.67 132.52
3 นัสวรรณ รุ่งฤทธิเดช พาย 27 27.43 25 24 22.67 126.10
4 กุลนันท์ ยางสูง เอิน 28 24.00 24 25 23.33 124.33
5 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 30 24.86 19 26 20.00 119.86
6 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 29 24.86 19 22 23.33 118.19
7 ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 17 25.71 26 26 22.67 117.38
8 ธัญสรณ์ เฉลี่ยสมบูรณ์ นาเดียร์ 30 24.86 18 23 19.33 115.19
9 สุภสรณ์ เผื่อนอารีย์ ลมเหนือ 27 20.57 22 23 20.00 112.57
10 เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 27 19.71 20 26 18.67 111.38
11 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 18 26.57 22 24 19.33 109.90
12 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 25 20.57 22 23 19.33 109.90
14 ชวพร เจิดสกุล หยก 26 18.00 17 24 24.00 109.00
13 ปรานต์ จันทวี นะโม 22 24.00 23 23 16.67 108.67
15 ภูธเรศ สังข์มีชัย ภู 23 22.29 21 26 16.00 108.29
16 ปภังกร กลิ่นบัวแย้ม บีม 23 22.29 21 26 16.00 108.29
18 วิรัลยุพา สาลีวัฒนผล ฟอร์บส์ 27 21.43 19 20 20.00 107.43
17 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 24 25.71 17 21 19.33 107.05
19 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 23 21.43 20 22 20.00 106.43
20 พนิตา บำรุงชน พีม 23 17.14 22 20 23.33 105.48
21 นนวัฒน์ พงศ์สุวรรณ นนท์ 20 20.57 22 20 22.67 105.24
22 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 24 19.71 15 25 20.67 104.38
23 ไวภพ จำปารัตน์ ไปร์ท 21 21.43 15 23 22.67 103.10
24 ชยพล มาลัย เฮงเฮง 25 19.71 17 22 18.67 102.38
25 คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 26 23.14 17 20 16.00 102.14
26 ณัฏฐนันท์ จึงขจรเกียรติ แอนฟิลด์ 25 20.57 17 22 17.33 101.90
27 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 25 24.86 16 20 16.00 101.86
28 กมลนัทธ์ ร้อยทา นัด 25 19.71 15 20 22.00 101.71
29 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 20 20.57 17 21 22.00 100.57
30 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 20 21.43 16 23 20.00 100.43
31 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 24 17.14 18 23 18.00 100.14
32 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 28 21.43 15 22 13.33 99.76
33 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม 24 17.14 15 21 22.00 99.14
34 นริศา แก้วสว่าง พลอย 12 18.86 19 21 27.00 97.86
35 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 22 9.43 22 24 20.00 97.43
36 วชิรวิทย์ ลำมูล โตโต้ 22 17.14 17 20 20.67 96.81
37 ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 25 14.57 19 18 19.33 95.90
38 ณัฐสิณี น้ำใคล ฝ้าย 20 15.43 18 22 20.00 95.43
39 สมาธิกร อินแหยม ต้นกล้า 24 18.00 17 18 18.00 95.00
40 อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 14 21.43 14 21 24.00 94.43
41 ตรีทิพ ศุภบูรณ์ มิว 24 16.29 15 20 18.67 93.95
42 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 20 18.00 18 21 16.67 93.67
43 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 24 18.00 20 18 13.33 93.33
44 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 25 14.57 15 22 16.00 92.57
45 ภูเบศ ลิมปนวัสส์ ภู 25 17.14 19 14 16.00 91.14
46 ชัชชญา สุสุทธิ ปรางค์ 22 21.43 15 14 18.67 91.10
47 ณัฐกานต์ พรมพุทธวิไล ดรีม 18 13.71 18 22 19.33 91.05
48 ชาญณรงค์ จีนตุ้ม ออย 22 14.57 20 19 15.33 90.90
49 พงศธร แผนคู้ ป๋อ 16 19.71 19 20 16.00 90.71
50 ปานรพีกานดา ภูแช่มโชติ ป่าน 19 13.71 22 21 14.00 89.71
51 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 19 15.43 20 19 16.00 89.43
52 อนภัทร์ จันทร์งาม ภูมิ 22 14.57 14 18 20.67 89.24
53 ธาม มั่นคง ธาม 22 15.43 14 19 18.67 89.10
54 ณิชชา โสภาคภักค์ มิ้น 21 19.71 15 20 13.33 89.05
55 ไปรยา เจริญพานิช ปาย 21 15.43 16 23 13.33 88.76
56 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 23 21.43 17 17 10.00 88.43
57 ปิติ ศรีสงคราม แป้ม 22 18.00 12 17 19.33 88.33
58 มนัสวี ทนนานนท์ มุก 19 10.29 20 26 12.67 87.95
59 ภุชงค์ ศิลปนาวา มีน 18 17.14 11 23 18.67 87.81
60 จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 21 24.00 16 16 10.00 87.00
61 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 14 17.14 16 22 17.33 86.48
62 สิรินทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 21 18.86 15 18 13.33 86.19
63 บัณฑิตา เคร่งวิรัตน์ ใบเตย 22 17.14 15 21 11.00 86.14
64 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 21 13.71 21 17 13.33 86.05
65 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 19 18.00 14 21 14.00 86.00
66 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 20 12.86 18 17 18.00 85.86
67 ชญานิน ช่างปราณีต ตู้เซฟ 22 23.14 18 14 8.67 85.81
68 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 18 12.86 12 23 19.33 85.19
69 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 23 19.71 17 15 10.00 84.71
70 ศุภิสรา หมื่นศรี อิงค์ 21 10.29 18 19 14.67 82.95
71 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 24 17.14 17 14 8.67 80.81
72 กานต์รวี เอี่ยมสำอางค์ ไอซ์ 17 12.86 20 19 10.00 78.86
73 ณัฐวีร์ บุญยินดี วี 14 8.57 25 16 15.00 78.57
74 จิรสิน ตันเจริญ บู 15 14.57 15 21 12.67 78.24
75 วีรนุช สิงห์โตทอง ใบบัว 17 11.14 14 24 12.00 78.14
76 ศิศุ โกมลหิรัญ เหนือ 20 18.00 10 20 10.00 78.00
77 เอกธนา ศรีเมือง ซันเดย์ 17 20.57 14 16 10.00 77.57
78 รุ่งโรจน์ ประทีปชัย โน้ต 17 12.00 12 17 18.67 76.67
79 ปวริศร์ จิรชัยสกุล อาร์ม 10 15.43 19 22 10.00 76.43
80 ศรินทิพย์ สรวยศรีเมือง ออย 16 12.86 14 19 14.00 75.86
81 ณวิภา เสาธง พรีม 10 17.14 15 20 13.33 75.48
82 คมสัน ไพรวัลย์ ต้นน้ำ 17 10.29 12 22 14.00 75.29
83 ธราดญ พรหมชัย โอ๊ต 18 18.00 10 15 12.67 73.67
84 ภัทรกร สรรสเริญ อั้ม 15 10.29 13 19 15.33 72.62
85 ธราเทพ ศรีคงอยู่ ภูมิ 11 11.14 13 21 16.00 72.14
86 ณัชพล ปานเจริญ บี 10 15.43 11 17 18.00 71.43
87 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 19 8.57 15 14 14.00 70.57
88 นวลศิริ รอดวงค์ เตย 18 13.71 9 19 10.67 70.38
89 กรณิศ สามา น้ำ 16 16.29 8 18 12.00 70.29
90 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 11 15.43 9 12 22.67 70.10
91 ปริยาภัทร สาดะระ นีม 17 12.00 11 18 11.00 69.00
92 ปภาวี พิบูลรัตนพันธ์ ใบเฟิร์น 15 12.86 15 16 10.00 68.86
93 มณธกรานต์ ศุกระศร มิว 17 14.57 11 18 8.00 68.57
94 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 20 12.00 10 15 11.33 68.33
95 ประภาพร ชูเชิด มิ้ง 12 12.00 11 19 14.00 68.00
96 สิรภพ ขาวสะอาด โฟน 9 12.00 16 20 10.67 67.67
97 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 16 12.00 11 18 8.00 65.00
98 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 13 14.57 7 14 16.00 64.57
99 ปราณปริยา ทองเสือ กอหญ้า 17 14.57 8 15 10.00 64.57
100 สุชัญญา จงดี เพลง 11 11.14 9 18 13.33 62.48
101 พรพรรณ หงษ์ทอง เตย 16 10.29 10 13 10.00 59.29
102 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 6 12.00 9 21 8.67 56.67
103 ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 13 9.43 15 8 10.67 56.10
104 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 12 8.57 6 14 14.67 55.24
105 คณาธิป ตั้งตรัยรัตนกุล เจ 14 8.57 8 14 9.33 53.90
106 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ ขาดสอบ          
107 ชญานันท์ ปรีดางกูร เดซิเบล ขาดสอบ          
108 อิสรีย์ อรรฆภัทรโฆษิตา สตางค์ ขาดสอบ          
109 พิชญ์ ทองช่วย ชิน ขาดสอบ          
110 ก้องภพ ขำขม แบงค์ ขาดสอบ          
111 วรรณภัทร นิลยาภรณ์ แพทตี้ ขาดสอบ          
112 ณัฐณิชา วังวิเศษ เฟ ขาดสอบ          
113 วรัทสิริกุล แตงนวน ซินเซียร์ ขาดสอบ          
114 กาญจนธัช อาทรสิริรัตน์ ฟ้าใส ขาดสอบ          
115 สรนันท์ เทียมพิบูลย์ หวาน ขาดสอบ          (60/12/ก.ย.)ผลทดสอบคอร์ส อังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์

posted 12 Sep 2017, 04:32 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:36 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน 
>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ
>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม20คะแนน
> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ
>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

อังกฤษ  Begin  ( อังคาร  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronouns รวม
1 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 18 5 10 9 9 5 10 66
2 อนันตญา ตั้งบัณฑิต โฟกัส 17 9 10 10 7 9 9 71
3 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 17 8 9 3 9 5 5 56
4 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 16 8 10 10 0 1 6 51
5 กาญจน์ปาณัสม์ แสนเสนาะ เมเน่ห์ 18 9 6 0 7 9 8 57
6 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 19 10 10 8 10 10 10 77
7 พิชนันท์ หงษ์ศรี ยูนิค 11 2 10 7 6 4 7 47
8 อัครพงษ์ หินอ่อน อิษฐ์ 12 1 5 5 4 3 0 30
9 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 20 10 10 9 10 7 7 73
10 กรณิศ สามา น้ำ 20 9 1 4 8 10 9 61
11 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 19 10 9 10 10 10 10 78
12 อุมาพร เทืองผล อุ๊ 1 3 10 3 6 6 1 30
13 ธันยธรณ์ สุธานันท์ ธัน 19 5 7 6 8 9 2 56
14 กมลชนก ศรีสุวรรณ ลิตเติ้ล               0
15 ชัยวัฒน์ ช้างขำ ไมค์               0
16 ธาม มั่นคง ธาม 18 7 10 3 6 6 5 55
17 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 19 8 10 10 1 9 8 65
18 วรรณภัทร นิลยาภรณ์ แพทตี้               0
19 ณัฐณิชา วังวิเศษ เฟ               0
20 ณวิภา เสาธง พรีม 20 9 8 6 5 7 8 63
21 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 20 9 7 4 6 5 5 56
22 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 19 10 10 9 10 10 10 78
23 อรรถพล ชาตรีจันทร์สกุล บุ๊ก               0


คณิตศาสตร์  Basic  ( พุธ  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนนเต็ม15
1 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 7
2 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 0
3 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 5
4 กาญจน์ปาณัสม์ แสนเสนาะ เมเน่ห์ 6
5 ปิยาอร เวทยานนท์ นาน่า 4
6 อัครพงษ์ หินอ่อน อิษฐ์ 1
7 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 4
8 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 8
9 กรณิศ สามา น้ำ 6
10 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 4
11 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี 7
12 ปรานต์ จันทวี นะโม 11
13 อุมาพร เทืองผล อุ๊ 1
14 ธันยธรณ์ สุธานันท์ ธัน 3
15 กมลชนก ศรีสุวรรณ ลิตเติ้ล  
16 ชัยวัฒน์ ช้างขำ ไมค์  
17 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 8
18 ธาม มั่นคง ธาม 7
19 กมลลักษณ์ คงขาว มะปราง 10
20 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 10
21 วรรณภัทร นิลยาภรณ์ แพทตี้  
22 ณัฐณิชา วังวิเศษ เฟ  
23 เอกภพ จันทโรจนีย์ โอ๊ค 7
24 ธีระชา ศรีทอง ปัน 6
25 ศศิธร พระยูรวงษ์ โอกิม 6
26 ณิชชา โสภาคภักค์ มิ้นท์ 8
27 ศุภณัฐ เอกอัครรุ่งโรจน์ เฟม  

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2  ( พฤหัส  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนน
เต็ม20
1 กัญชพร พรมดี เฟรช 4
2 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 12
3 วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป  
4 ปุณยาพร แพท่าไม้ ปุณ 10
5 เบญจวรรณ ภายภิภพ เฟิร์น 0.5
6 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 6
7 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน 7.5
8 บัณพร พรหมเดชะ แองจี้ 4
9 บัณฑิตา เคร่งวิรัตน์ ใบเตย 6
10 ชนาธิษฐ์ เลิศวัฒนาชัย พีม 4

คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin (มี.ค.60)

posted 3 Apr 2017, 23:47 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:41 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 บุญวีร์ จรมา มุก 0 2 0 0 0 2 0 4
2 กฤตภาส เดชโชติวิศาล เปรม 0 3 5 6 7 3 3 27
3 นันธิตา ผ่องแผ้ว ฟ้าใส 2 2 0 0 0 0 2 6
4 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 20 9 6 10 10 9 10 74
5 นวพร ดนัยวรานนท์ เนม 12 4 3 0 0 7 2 28
6 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 8 7 9 4 0 9 8 45
7 สุภัคสินี ถาวรไกรวงศ์ แอนนี่ 12 10 10 9 10 9 8 68
8 อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์               0
9 ธนธรณ์ ประสาทศรี จูเนียร์ 6 2 4 5 8 1 2 28
10 โสรญา นาคนิคาม นีน 5 8 9 5 4 0 1 32
11 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 19 10 9 9 10 10 8 75
12 ธนกร บุญทอง ปลื้ม 12 6 10 3 8 7 5 51
13 ณัฐฐาพร อุ่ยเจริญ มิ้นท์ 20 6 9 3 10 9 6 63
14 สิริวิมล ฮวดรักษาสัตย์ ใบปอ 20 9 8 8 10 9 8 72
15 กมลนัทธ์ ร้อยทา นัท               0
16 ปิติ ศรีสงคราม แป้ม 18 10 10 10 10 10 6 74
17 ฐิติชญา โรจน์จินตกานต์ ใบปอ 20 10 10 10 10 9 7 76
18 ภิรัญญา วรรณศิริไมตรี พิม 20 9 6 10 10 9 10 74
19 วชิรวิทญ์ ลีลาเลิศ เปรม 20 8 4 10 6 9 7 64
20 กฤติน บุญช่วย โฟล์ค 13 7 1 9 7 4 3 44
21 นันทภัทร แพรทอง เฟิร์ท 20 10 10 10 10 10 10 80
22 ธิติ สิริวัฒน์ บิล 18 10 10 10 10 10 10 78
23 ภูเบศ ศรีตระกูล หยวน 18 9 8 10 9 10 9 73
24 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก 20 9 8 6 10 10 8 71

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ
1 บุญวีร์ จรมา มุก 1
2 นันธิตา ผ่องแผ้ว ฟ้าใส 1
3 ปิยภัทร เจริญไชยนันท์ เซน 11
4 นวพร ดนัยวรานนท์ เนม 0
5 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 4
6 สุภัคสินี ถาวรไกรวงศ์ แอนนี่ 2
7 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 11
8 โสรญา นาคนิคาม นีน 4
9 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 2
10 ธนกร บุญทอง ปลื้ม 5
11 ณัฐฐาพร อุ่ยเจริญ มิ้นท์ 3
12 สิริวิมล ฮวดรักษาสัตย์ ใบปอ 11
13 พรพรรณ หงษ์ทอง เตย 0
14 ปิติ ศรีสงคราม แป้ม 15
15 ภิรัญญา วรรณศิริไมตรี พิม 9
16 วชิรวิทญ์ ลีลาเลิศ เปรม 12
17 กฤติน บุญช่วย โฟล์ค 2
18 ธิติ สิริวัฒน์ บิล 11
19 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก 10
20 ธนธรณ์ ประสาทศรี จูเนียร์ 2

คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin คณิตพิชิตโจทย์(ก.พ.60)

posted 23 Feb 2017, 22:51 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:41 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 เต็ม 20 คะแนน
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2  
( พฤหัส  17.30 - 19.00 ) (ศุกร์ 17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ธีรภัทร สุวรรณวนิช ยอร์ช ขาดสอบ
2 จิเรห์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ บรีม 20
3 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 12
4 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 10
5 เกตน์สิรี พลจันทร์ โบนัส 10
6 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 9
7 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ็ท 8
8 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 8
9 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 8
10 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 7
11 พิชญภัค ตติยะวรนันท์ แก้ม 7
12 อธิศ ปิ่นนุช จ็อบ 4
13 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 4
14 วศินี จันทร์กระจ่าง จุนเจือ 4
15 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 4
16 รพีวิชญ์ สรรพคุณ ใบหม่อน 4
17 ภัคจีรา ฐิติวัฒนกนก กิ๊ฟท์ 4
18 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 4
19 ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์ 4
20 เบญจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 4
21 กัลยกร ปั่นตะกั่ว นิปปอน 4
22 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 3
23 ชนาธิษณ์ วิริยะกิจเกษตร ดรีม 3
24 สิริพร สนองสินธ์ พร 2
25 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 2
26 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 2
27 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 2
28 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 0
29 กฤตภาส กลกิจ ดอย 0
30 สริตา อภิชาตบุตร ครีม  
31 ศศิธร ไล้เลิศ มุก  
32 ศรัณยา นาคสิงห์ นุ่น  
33 พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ กรรณ  
34 ณฐวรรณ ชอุ่มกฤษ อี๊ฟ  
35 จิดาภา สีเพชร มายด์  
36 กฤตพจน์ เอิ้อประเสริฐ นีโอ  

คณิตศาสตร์  Basic  
( พุธ  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ภูริ ห้องริ้ว ภูริ ขาดสอบ
2 สุกัญญา แก้วสอาด กัญ ขาดสอบ
3 ภูดิส เนียมเพชร ปูรณ์ 13
4 ปวีณา เหมือนมุข โม 12
5 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 11
6 สุวพิชญ์ บุญมี จุ้ย 9
7 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 9
8 ลิสา เหรียญพุก ใบหยก 9
9 ณิชกานต์ ใจคำ ตะวัน 9
10 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 8
11 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 7
12 จิดาภา หยู หยง 7
13 นิธิกิตติ์ มีกัน เบส 7
14 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 6
15 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 6
16 สิรภพ ผูกพัน บูม 6
17 พุฒิพงศ์ ฮวดเจริญ เฮง 6
18 บุณยานุช ยนปลัดยศ วิว 6
19 ยุพารัตน์ กู้ทรัพย์ ตอง 6
20 นวลปรางค์ โฉมเกรย เกาลัด 5
21 ปิยาพัชร จันทร์ทอง ใบเตย 4
22 ศิชล บุญเกิด ฟ้า 2
23 กุลฑิรา สร้อยระย้า น้ำตาล 2
24 ภาวิณี ประทุมศรีขจร จ๋า 0

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 กฤตพจน์ เอิ้อประเสริฐ นีโอ 20 9 10 10 10 9 9 77
2 เกตน์สิรี พลจันทร์ โบนัส 20 9 10 10 10 9 7 75
3 สุวพิชญ์ บุญมี จุ้ย 15 9 10 10 10 10 9 73
4 ณิชกานต์ ใจคำ ตะวัน 20 9 7 10 8 9 9 72
5 นวลปรางค์ โฉมเกรย เกาลัด 20 9 8 10 5 7 6 65
6 นิธิกิตติ์ มีกัน เบส 20 10 7 7 4 7 4 59
7 อินทิรา หยู หญิง 9 7 9 3 7 10 7 52
8 ปวีณา เหมือนมุข โม 16 4 7 8 5 7 4 51
9 ศิชล บุญเกิด ฟ้า 15 6 10 5 8 4 2 50
10 ภาวิณี ประทุมศรีขจร จ๋า 9 7 9 7 6 8 4 50
11 กุลฑิรา สร้อยระย้า น้ำตาล 12 8 8 5 8 5 4 50
12 ชมพูนุท นาคเทียน วุ้นเส้น 14 7 1 10 4 7 5 48
13 กานต์รวี เอี่ยมสำอางค์ ไอซ์ 5 7 7 6 8 7 5 45
14 สิรภพ ผูกพัน บูม 7 5 8 6 4 6 3 39
15 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 8 9 5 4 4 6 2 38
16 ปิยาพัชร จันทร์ทอง ใบเตย 6 3 7 6 8 6 2 38
17 พุฒิพงศ์ ฮวดเจริญ เฮง 8 5 8 2 5 8 2 38
18 ยุพารัตน์ กู้ทรัพย์ ตอง 4 6 3 7 3 4 2 29

ผลสอบป.4-ป.5 เทอม2

posted 23 Feb 2017, 15:20 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:24 ]

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต(30) วิทย์(30) อังกฤษ(40) ไทย(30) สังคม(30) รวม(160)
1 พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 27 25 34 18 22 126
2 ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 22 23 36 20 24 125
3 ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 20 20 14 26 28 108
4 กุลปริยา จิตรักษ์ เบต้า 17 22 28 19 15 101
5 ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 14 18 27 18 22 99
6 กัญชพร พรมดี เฟรช 17 22 24 20 15 98
7 ณิชนันท์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 16 13 33 20 15 97
8 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 19 17 31 17 10 94
9 สิรภพ ทองแดง เพชร 19 16 28 14 12 89
10 ชุติมา แซ่เฮ้ง เป้ 10 13 28 21 15 87
11 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 13 16 30 18 10 87
12 ธัญสิริ สุขานันท์ ออมสิน 21 16 26 12 12 87
13 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 12 25 24 13 12 86
14 ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 8 15 24 18 18 83
15 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 20 13 24 13 13 83
16 กันย์สินี กิตติสุขตระกูล แตงกวา 16 17 22 15 13 83
17 กัญญ์ภาส์ภรณ์ มกรพันธ์ ณัชชา 9 11 26 16 20 82
18 ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนท์ 10 12 31 15 14 82
19 ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 4 15 31 15 16 81
20 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 11 19 24 12 13 79
21 นันทนิช สระศรี เนย 12 13 24 18 10 77
22 ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 6 18 18 12 20 74
23 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 5 20 22 13 13 73
24 ศิรวิทย์ บุญนิต แบงค์ 12 15 21 11 14 73
25 ปวิชญา ใจแสน มีนา 10 16 24 14 9 73
26 อินทิรา หยู หญิง 18 18 10 15 10 71
27 ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 7 20 15 11 16 69
28 วัชรธร ตาปะสี มอส 7 16 10 17 17 67
29 จิรภัทร ศรีเจริญ ออร์แกน 13 13 14 8 19 67
30 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 12 8 23 12 12 67
31 พรรณิภา บัวหลวง ใบพลู 9 13 19 14 10 65
32 วรินญา ตาปะสี มิ้นท์ 10 14 4 18 15 61
33 ณัชชา นิตยสุวรรณ มายด์ 9 10 12 13 17 61
34 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 9 11 14 10 13 57
35 ภรภัทร ปล้องมาก ปีใหม่ 10 14 10 11 6 51
36 วริศณี ชุตินธโร กิมจู 7 8 15 10 10 50
37 อริยา บัวชุม หยก           0
38 ปารณัท ผึ่งผาย ปลื้ม           0
39 ณัฏฐ์ชญา สุระสาย โบนัส           0
ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต(30) วิทย์(30) อังกฤษ(40) ไทย(30) สังคม(30) รวม(160)
1 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 28 28 36 30 30 152
2 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 26 29 34 28 29 146
3 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 27 29 35 27 28 146
4 วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป 26 30 33 26 25 140
5 กุลนันท์ ยางสูง เอิน 25 26 34 25 27 137
6 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 25 29 32 26 24 136
7 โชติกา นุชอนงค์ ตะนอย 23 27 34 22 28 134
8 พรรณวสา ศรีสังสรณ์ ปุ่น 25 27 35 20 27 134
9 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 19 25 35 25 28 132
10 ธัญสรณ์ เฉลี่ยสมบูรณ์ นาเดียร์ 25 27 31 22 25 130
11 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 19 26 35 22 27 129
12 ปัญฑิกา ผลลาภ แอ๊น 27 26 30 22 24 129
13 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 22 24 31 24 27 128
14 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 27 25 30 24 19 125
15 ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 23 26 30 21 25 125
16 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 12 24 37 24 27 124
17 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 23 24 29 24 24 124
18 สิริกร เอี่ยมเชน จิว 13 28 32 23 27 123
19 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 20 21 38 23 21 123
20 คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 26 22 37 21 17 123
21 อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 20 26 30 22 24 122
22 จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 27 27 30 18 20 122
23 ธัญพร วัชรเสมากุล เอมมี่ 18 27 35 21 20 121
24 อัยลดา เข็มราช อัย 17 26 33 22 23 121
25 อชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อชิ 25 24 28 20 24 121
26 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 22 27 29 21 21 120
27 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 23 26 34 17 20 120
28 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 18 25 37 21 18 119
29 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 22 21 29 20 25 117
30 เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 18 24 29 22 23 116
31 จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 23 23 32 16 22 116
32 ฐานิดา แสงทอง พิม 18 24 29 21 23 115
33 ปุณณ์ทวี วงศ์ศรีชา สตางค์ 18 20 31 21 23 113
34 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 22 25 25 18 22 112
35 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 22 21 36 17 15 111
36 นภสร อุ่ณเรือน เดียร์ 18 22 28 22 21 111
37 พนิตา บำรุงชน พีม 12 23 35 18 22 110
38 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 26 24 25 18 16 109
39 พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว เทียนหอม 17 25 20 24 23 109
40 สุกัญญา โสภา เนย 20 26 20 19 23 108
41 ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 21 24 23 18 22 108
42 นริสา แก้วสว่าง พลอย 14 27 26 18 23 108
43 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 20 25 24 22 16 107
44 ศิรประภา มหัทธนะประดิษฐ์ ฟ้า 20 24 25 21 16 106
45 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 12 22 31 21 18 104
46 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม 22 19 30 17 16 104
47 ภูริสา นิทัศนานันท์ ริสา 19 19 32 17 16 103
48 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 19 24 29 14 17 103
49 พชรวัฒน์ สถาปนาวัตร วัฒน์ 17 19 27 22 16 101
50 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 15 23 28 20 15 101
51 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 21 22 21 17 19 100
52 ศุภิสรา หมื่นศรี อิง 14 24 23 15 23 99
53 ชวพร เจิดสกุล หยก 24 22 19 17 17 99
54 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 17 21 28 13 20 99
55 เอกธนา ศรีเมือง ซัน 17 25 25 15 17 99
56 ใบบุญ ทิตภิญโญ เอเชีย 17 19 24 20 18 98
57 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 17 22 17 20 21 97
58 อรษา สอนประสาน อุ้ม 20 23 21 17 16 97
59 คุณัชญ์ ทรงศรี อาร์ต 17 17 27 21 14 96
60 บัณฑิตา เคร่งวิรัตน์ เตย 18 22 23 18 15 96
61 สิโนทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 12 24 25 17 18 96
62 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 14 21 23 18 17 93
63 กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 20 20 26 13 13 92
65 นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 19 24 17 13 18 91
65 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 17 24 17 13 19 90
66 ศิริจรรยา สัมฤทธิ์นรพงศ์ แพท 20 14 21 17 17 89
67 กานต์รวี เอี่ยมสำอางค์ ไอซ์ 14 23 18 12 17 84
68 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 12 24 23 10 15 84
69 ชิติพัทธ์ พรจารุกิตติ์ ภูมิ 12 19 16 12 20 79
70 พัทธรนันท์ เทียมพันธ์พงศ์ ดรีม 12 14 22 15 12 75
71 ยศพนธ์ จันทสร เพชร 5 23 19 9 18 74
72 ปริยากร พูลยม อุ๋มอิ๋ม 11 22 15 11 14 73
73 ภูริชญา วรรณศิริไมตรี พิม 10 16 23 18 6 73
74 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 11 17 16 10 16 70
75 คณาธิป ตั้งตรัยรัตนกุล เจ 7 15 11 13 11 57
76 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 9 15 9 9 13 55
77 จิรสิน ตันเจริญ บู           0
78 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกม           0

(60/4/ก.พ.)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่9 ปี 2560

posted 2 Feb 2017, 20:21 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:34 ]

แนะแนวการสอบเข้าม.1
วันเสาร์ที่ 4ก.พ.11:00 น. หรือ 13:00 น.


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  จักรนรินทร์  ศิลสว่าง
อัันดับที่ 2 กิตติพศ ตันตระกูล
อัันดับที่ 3 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร

ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin(ต.ค.59 )

posted 3 Nov 2016, 04:30 by Ple Unchana   [ updated 2 Feb 2017, 20:22 ]

คณิตBasic เต็ม 15 คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin เต็ม 80 คะแนน

ผ่านที่65 คะแนน 

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 สุรพงษ์ กันเงิน ซา 7
2 จตุรพร จันทน์เทศ ต้น 7
3 ชลลธีร์ ดนัยวรานนท์ นิว 8
4 สิรินทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 2
5 ชนันทร เลื่อนศักดิ์ ต้า  
6 พิชญา เลิศฤทธา ใบเฟิร์น 12
7 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 9
8 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์  
9 ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ โอม 9
10 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 4
11 กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 7
12 กัญญลักษณ์ เพียรวิบูลย์กิจ ทับทิม 9
13 สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 9
14 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 10
15 คณิศร กานต์วรัญญู ไบร์ท 7
16 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 11
17 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 4
18 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 10


อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 สุรพงษ์ กันเงิน ซา 19
2 จตุรพร จันทน์เทศ ต้น 60
3 ชลลธีร์ ดนัยวรานนท์ นิว 75
4 สิรินทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 59
5 ชนันทร เลื่อนศักดิ์ ต้า  
6 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 70
7 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 74
8 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 52
9 กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 75
10 สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 66
11 วิรดา เข็มทอง ชิชา 72
12 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 63
13 มัทนา สกุลเต็ม มัท 79
14 คณิศร กานต์วรัญญู ไบร์ท 79
15 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ  
16 อัญชณียา พึ่งโสภา พรีม 72
17 ญานิกา อนุแก่นทราย มายด์ 57
18 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 79
19 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 62
20 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 75

ผลสอบประถม 4-5-6 เทอม1ปี59

posted 27 Sep 2016, 01:00 by Ple Unchana   [ updated 2 Feb 2017, 20:23 ]


ป.4
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 18 23 23 25 22 111
กุลปริยา จิตรักษ์ เบต้า 17 23 24 23 22 109
จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 22 22 22 20 20 106
ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 20 18 22 22 19 101
ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 8 21 17 27 21 94
ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 10 18 15 24 20 87
อริยา บัวชุม หยก 17 13.5 20 16 20 86.5
ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนท์ 14 15.5 15 22 19 85.5
ณัฏฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 4 18 16 27 20 85
ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 17 17 13 17 18 82
พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 11 15.5 14 19 22 81.5
ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 16 14.5 16 19 15 80.5
ชญาณิชา ใจร่มเย็น ไอซ์ 12 11 16 19 21 79
ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 16 13 15 19 15 78
กันย์สินี กิตติสุขตระกูล แตงกวา 13 11.5 18 18 17 77.5
ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 18 9.5 17 15 18 77.5
อริสา เลิศกรุณา บัว 10 10 22 16 18 76
ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 12 16.5 15 15 17 75.5
นันทนิช สระศรี เนย 13 11 22 12 15 73
ธันยพร หงศ์ศุภางค์พันธ์ เกรซ 14 8 13 17 20 72
เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 16 10.5 15 10 19 70.5
ธมนวรรณ สาวสุดชาติ อิน 9 15 13 14 14 65
ภรภัทร ปล้องมาก ปีใหม่ 14 9 10 16 15 64
วริศณี ชุตินธโร กิมจู 14 7.5 12 17 13 63.5
ชุติมา แซ่เฮ้ง เป้   13.5 14 20 16 63.5
ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 12 4.5 21 14 9 60.5
กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 11 10 7 20 10 58
ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 18 11 8 12 9 58
จิรภัทร ศรีเจริญ ออร์แกน 9 11.5 8 15 10 53.5
สุพิชญนันทน์ เชื้อสมุทร โบว์ 7 4.5 11 15 15 52.5
พุฒิพงศ์ เมืองเกษม ฟิล์ม 10 6 12 11 13 52
พิพัฒน์ เลิศเกียรติศิริพร ไอซ์ 11 7.5 9 11 9 47.5
อัครพงศ์ หินอ่อน อิษฏ์ 6 4 7 9 13 39
ชลชนก แก้วสายทอง ชีส            
ณิชนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม            
น้ำทิพย์ องค์ทอง ลูกน้ำ            
คุณานนท์ สมจิต เวียร์            
ธนภณ ศิริเรือง สุขโข            

ป.5
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 23 23.5 26 28 28 128.5
สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 22 26 28 24 27 127
ชญาณิน ช่างปราณีต ตู้เซฟ 22 24 28 25 26 125
ธัญพร วัชรเสมากุล เอม 18 26 28 27 25 124
ศศิธร ไล้เลิศ มุก 18 14.5 30 30 30 122.5
ปัญฑิกา ผลลาภ แอ๊น 28 22.5 24 26 21 121.5
สริตา อภิชาตบุตร ครีม 25 26 23 24 23 121
พรรณวสา ศรีสังสรณ์ ปุ่น 24 28 27 21 20 120
ณัฐณิชาช์ ริ้วงาม ใบป่าน 16 27 30 28 19 120
โชติกา นุชอนงค์ ตานอย 18 20 29 24 29 120
ณฐวรรณ ชอุ่มกฤษ อี๊ฟ 28 19.5 27 23 22 119.5
อชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อชิ 25 21 28 23 22 119
อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 26 13 29 27 24 119
กุลนันท์ ยางสูง เอิน 22 24.5 27 20 25 118.5
อมลรดา สุวรรณเกษร สเกล 22 21 28 20 27 118
ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 22 20 26 24 24 116
อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 17 20 25 28 23 113
วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป 24 11 28 25 25 113
ภูริสา นิทัศนานันท์ ริสา 18 22.5 26 22 24 112.5
จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 16 24 24 25 23 112
โศจิรัตน์ วิศิษฏศักดาเดช แก้วมังกร 21 22 26 23 19 111
ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 21 20 23 23 23 110
พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 22 24 20 25 19 110
ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 19 26 24 23 18 110
เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 12 8.5 29 29 30 108.5
จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 25 19.5 22 20 22 108.5
อัยลดา เข็มราช อัย 17 16 25 25 24 107
ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 16 18 24 24 24 106
ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 21 14 21 25 25 106
เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 21 17.5 26 21 19 104.5
อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 22 16.5 29 18 19 104.5
สิริกร เอี่ยมเชน วิว 18 19 23 22 22 104
คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 21 18 23 22 19 103
คุณัชญ์ ทรงศรี อาร์ต 16 18 23 26 19 102
พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 20 9.5 25 21 26 101.5
พชรวัฒน์ สถาปนาวัตร วัฒน์ 12 20.5 25 23 20 100.5
นริศา แก้วสว่าง พลอย 16 20 24 19 21 100
เพ็ญพิศุทธิ์ อินทรเสมา ตอง 19 19 26 20 16 100
ชาญณรงค์ จีนตุ้ม ออย 16 15.5 22 24 22 99.5
สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 14 20 24 19 21 98
ฐานิดา แสงทอง พิม 19 16.5 24 20 18 97.5
พนิตา บำรุงชน พีม 11 18.5 23 21 24 97.5
จิรสิน ตันเจริญ บู 16 15 22 19 22 94
นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 16 14.5 23 20 20 93.5
ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 12 14 25 24 17 92
พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 17 11.5 21 21 21 91.5
วรมนต์ สารทอง อิ๊งค์ 14 18 21 20 18 91
ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรนด์ 9 21 25 18 17 90
ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 11 20 23 19 17 90
เพ็ญหทัย อินทรเสมา ตาล 16 17 22 19 16 90
ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 10 13 26 21 18 88
พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 15 14.5 25 17 16 87.5
ธนัช พิกุลทอง ทีม 20 9.5 23 18 17 87.5
ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 14 13 26 17 17 87
ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 14 12 21 17 20 84
สมาธิการ อินแหยม ต้นกล้า 18 11 20 18 17 84
พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 13 16 17 19 19 84
ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 15 11.5 19 18 20 83.5
ศุภิสรา หมื่นศรี อิงค์ 14 13 17 19 20 83
ภัทรกร สรรเสริญ อั้ม 13 10 21 18 20 82
อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 17 5 26 16 16 80
ชญานันท์ ปรีดางกูร เดสิเบล 13 15 15 16 16 75
กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 9 8 18 21 17 73
ภัณฑิรา อยู่ยอด ตอง 11 5 18 20 18 72
กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 10 7 20 14 21 72
นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 15 5 20 18 13 71
นันท์นภัส พังสอาด ครีม 9 14 18 14 15 70
เกวลี ชะเกตุ ปลื้ม 12 6.5 19 12 20 69.5
สิทธิโชค เริ่มเสริมสุข นัต 13 7 16 17 15 68
ธนาธิป คนยัง กัส 10 9.5 19 17 12 67.5
ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 10 7 17 13 14 61
ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 13 11.5 10 9 10 53.5
ปริยากร พูลยม อุ๋มอิ๋ม 10 2 17 11 11 51
วีรภัทร ทองชมภูนุช เกม 7 9 10 12 12 50
ธนิดา กำแพงแก้ว ไตเติ้ล            
วรชิต เศรษฐศิรวิโรจน์ ต้า            
ธณัทยพร นพณาวันท์ ฟิวส์            
ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง            

เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการทำให้คะแนนน้องป.6หายไปในบางรายวิชา 
ผู้ปกครองสามารถดูผลสอบได้ที่ตัวข้อสอบซึ่งทางโรงเรียนได้แจกคืนกลับไปแล้ว
 และสามารถโทร.แจ้งซีไอซี เพื่อบันทึกผลการสอบให้ใหม่ และจัดลำดับให้น้องใหม่ค่ะ

ป.6
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 29 24 28 28 23 132
กฤษณพัฒน์ พ่วงรักษ์ บุ๋น 27 23 27 23 19 119
ณัฐชญา ภักตร์เขียว ต้นหอม 22 23 27 24 22 118
สิริพร สนองสินธ์ พร 18 24 27 21 22 112
กิตติพศ ตันตระกูล ปอนด์ 29 24 24 16 19 112
รัชพล ติดญาติ อ่ำ 18 20 24 23 24 109
กุลชลี สิริแสงสว่าง น้ำ 23 15 25 28 18 109
ณภัทร หงษ์สวัสดิ์ เอิ๊ก 24 22 26 17 19 108
นันท์นภัส เปรมปรีสุข ปริม 16 21 25 21 23 106
อธิศ ปิ่นนุช จ็อบ 18 17 24 19 25 103
กัญญลักษณ์ เพียรวิบูลย์กิจ ทับทิม 16 16 25 22 24 103
ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 19 17 27 24 15 102
วารุณี บูรณะนันทสิริ ใบเตย 18 24 26 21 13 102
กมลชนก เรืองศรี นิว 22 20 22 20 17 101
สโรชา จำดวง มิว 21 17 23 17 22 100
เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 18 19 27 19 16 99
พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 16 11 26 23 23 99
รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม 20 18 24 21 16 99
ภัทรกร สรรเสริญ บิว 19 23 26 19 12 99
ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 21 13 21 22 21 98
ชยุต ตั้งนาวาดี ยุต 20 14 27 17 20 98
วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 12 24 20 21 20 97
ฐิติพร ศรีทะลุ วุ้น   26 25 24 22 97
นพปภา ทองรื่น แพร 25 16 20 18 18 97
มังกร ชุณห์วิจิตรา มังกร 16 15 26 18 22 97
กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 11 21 24 18 22 96
ทัตพิชา กลิ่นหวล ลูกน้ำ 17 22 22 19 15 95
วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ   19 30 23 23 95
พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 19 18 23 19 16 95
ภูดิส เนียมเพชร ปุณ 9 17 27 19 23 95
พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 15 8 26 24 21 94
ศิริประภัส กิมปี อิม   19 27 25 23 94
ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ อ้อม 23 13 23 15 20 94
อรณัชชา ทวีวงษ์ การ์ตูน 16 17 23 20 18 94
พัชรดา นิลมาก ดาว 14 15 24 22 18 93
นันท์นภัส ปลีฟัก ส้มโอ 22 14 22 16 19 93
สุทิรา วงศ์สุวัฒน์ สาว   18 29 25 20 92
กันต์เสฏฐ์ วิจิตรการโกศล ไทม์ 17 19 24 17 15 92
ธนภรณ์ แก้วยอด บอส 16 20 19 21 16 92
หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 16 13 21 20 21 91
วิชิตา จันทนะโสต ต้นข้าว 18 22 17 21 13 91
กันต์รพี ทองนำ กาย 11 17 22 22 19 91
สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 14 19 21 16 21 91
ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 18 19 22 19 13 91
วาทิวุธ ยาวิชัย แก๊ก 13 19 20 18 20 90
สิทธิศักดิ์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ต้นไม้ 12 18 24 18 18 90
ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ โอม 14 22 22 16 14 88
สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 15 14 22 20 17 88
สุภัสสรา เข้มแข็งปรีชานนท์ แอ๊นท์ 11 22 24 16 15 88
พีรวุฒิ อุ่นเกษม พี 15 15 24 21 13 88
ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 8 11 21 23 24 87
รพีวิชญ สรรพคุณ ใบหม่อน 13 14 25 18 17 87
พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง   18 26 21 21 86
ชลธิศ ชะตารุ่ง บีม 14 19 19 16 18 86
ปุญญ์ คุ้มมี ปุญญ์   18 21 24 22 85
ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล โฟกัส 19 9 20 19 18 85
ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 15 17 20 19 13 84
ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว   19 22 23 20 84
ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี   17 27 19 21 84
ณัฐกัญจน์ ไทยทอง เหรียญ 17 12 24 18 13 84
กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 16 10 24 13 21 84
ณัฐวรรณ วรรณโภคิน ครีม 14 11 22 18 18 83
ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 8 19 25 14 16 82
วรรณภรณ์ ตุ้มระหงษ์ แพร 16 12 20 19 15 82
พิมพ์ชนก กล้าวิกย์การ นโม 11 17 19 19 16 82
ศศิวิมล คมวิทยาการ เบล 11 16 19 20 16 82
ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 15 14 21 17 14 81
ธนพร มณีมาตร เบล 10 18 19 18 16 81
วนิดา ศรีเหรา ออม 11 18 22 14 15 80
สุชานันท์ สระศรี อีฟ   16 24 18 22 80
ศิวารินทร์ เภาเกิด พลอย 15 15 19 16 15 80
ภูริชญา ศิริบุญญารัศมิ์ อายส์ 16 12 21 15 16 80
รตน อินทรเสมา ตั้ม 15 11 23 18 13 80
จิรภิญญา บุญมีประเสริฐ เครป   20 21 19 19 79
ชาลิสา มุขโต พลอย 15 12 19 18 15 79
ณัฐวรพจน์ ลิ้มวัฒนะ มน 15 12 23 15 14 79
จิรธิดา คงเหมาะ มิ้นท์ 11 10 19 24 15 79
ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร   10 25 22 21 78
จิดาภา สีเพชร มายด์   16 25 18 19 78
พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 11 13 17 22 15 78
ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์   22 19 19 18 78
โชติณัช โสภาแปง มะปิง 13 18 19 11 16 77
ธนภูมิ วังมะนาว ภูมิ 15 13 23 12 14 77
นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 13 11 18 18 17 77
ณัฐพงศ์ เพียรไพโรจน์ บูม 12 12 21 16 16 77
เจษฎา โกสุเต้า หมู 18 11 20 15 13 77
พิพัฒน์ มหันต์สุคนธ์ พัฒน์   14 25 23 14 76
สิพรกาญจน์ จักร์แก้ว ปิ๊ง   13 21 23 18 75
ชญานิฎฐ์ อร่ามยิ่ง นมเนย 11 11 20 19 13 74
อุดมพร ออกกิจวัตร หยก   18 22 19 15 74
ปาณัท สิงห์โสดา เมม   16 22 20 16 74
ณัฐณิชา ชุตินธโร โดนัท 11 12 23 15 13 74
อัญชนียา พึ่งโสภา พรีม 12 11 17 17 16 73
เปมิกา แทนสูงเนิน เนย   19 22 19 12 72
ชนาธิษณ์ วิริยะกิจเกษตร ดรีม 12 11 21 17 11 72
สุชาดา กุลรักษา กิ่ง 11 8 15 18 20 72
ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 15 8 21 16 11 71
ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ   20 18 15 18 71
ณัฐวดี พุฒหอมรื่น เบล   14 21 20 15 70
ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 11 11 16 17 15 70
ธนกร ปานนาค กร 10 15 18 12 15 70
ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 9 13 17 21 10 70
พุทธิ แก้วพินิจ ต้นกล้า   9 24 20 16 69
ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 13 8 22 12 14 69
ภูริ ห้องริ้ว ภูริ 13 12 17 15 12 69
พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจันทร์   12 20 18 18 68
สุภิญญา สร้อยแสง เมย์ 13 15 15 12 13 68
ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 14 16 13 12 12 67
เขมิกา ประยูรหงษ์ แม็ท 12 9 17 15 14 67
อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 15 11 20 14 7 67
กันตา ชนะศิลศรีโยธิน ชมพู่ 13 10 17 13 13 66
ทรงวุฒิ ไชยภูมิสกุล ก้อง 8 11 16 13 15 63
สุพรรษา งามอักษร แพร 15 9 17 9 12 62
สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 14 9 16 11 11 61
ภากร เปลี่ยนศรี คิม 10 7 17 14 13 61
ภูริชญา กีรติวิทยาภรณ์ เอย 11 9 20 8 13 61
ธีรนัย พุ่มแก้ว นาย 4 11 27 13 6 61
ธันย์ชนก ศรีคง มิว   10 20 14 14 58
กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน   9 22 12 15 58
ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 4 7 21 17 8 57
ณัฐชนน เตาวโรดม มาร์ค 9 6 16 14 12 57
สวิตต์ ศรีโคตรฤทธิ์ ไตเติ้ล 14 8 12 10 12 56
ปิติภูมิ ทิมจำลอง เซฟ 6 7 22 10 7 52
ธนกกฤต แดงมณี นิค 8 8 15 10 11 52
กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย   10 11 15 12 48
กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน            
ณัฏธวัชพล ศรสังวรณ์ บุ๋ย            
วิวิธชัย ถาวรขจรศิริ ดิว            

ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin คณิตพิชิตโจทย์2(ก.ย.59)

posted 13 Sep 2016, 21:21 by Ple Unchana   [ updated 1 Nov 2017, 22:44 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน เต็ม 80
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 
ผ่านที่ 8 คะแนน เต็ม 20 น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม15
1 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 3
2 ศุวพร จันทรโคตร น้ำข้าว 2
3 ณัฐชฎา วัสสา น้อยหน่า 5
4 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 9
5 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 8
6 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 7
7 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 8
8 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 1
9 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 0
10 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 6
11 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 5
12 นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 8
13 สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 1
14 สุภิญญา สร้อยแสง เมย์  
15 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 9
16 ชัยยุทธ ตั้งนาวาดี ยุทธ 8
17 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 1
18 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 9
19 ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์ 10
20 รพีวิชญ สรรพคุณ ใบหม่อน 10
21 ธนกกฤต แดงมณี นิค 2
22 เบจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 9
23 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 9
24 นนธิกาน บุญช่วย นน 2
25 ภาคิน กฤษณะเศรณีย์ โลตัส  
26 วราลี พุ่มฉายา เกว 12
27 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ็ท 11
28 ภัคจีรา ฐิติวัฒนกนก กิ๊ฟท์  
29 ชญานิษฐ์ เดชะปัญญา ซันหวา 5
30 ปาริฉัตต์ พ่วงกระทุ่ม ปาย 11


อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are Thear is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน               0
2 ศุวพร จันทรโคตร น้ำข้าว 9 6 0 6 6 5 3 35
3 ณัฐชฎา วัสสา น้อยหน่า 20 8 9 4 7 7 5 60
4 ชลชนก แก้วสายทอง ชีส 17 9 10 10 10 7 6 69
5 น้ำทิพย์ องค์ทอง ลูกน้ำ 11 8 10 10 2 6 5 52
6 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 17 9 7 10 10 10 7 70
7 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 20 9 7 10 2 6 8 62
8 ธนัช พิกุลทอง ทีม 16 8 9 3 7 8 7 58
9 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 13 9 10 8 1 10 8 59
10 ภัทรกร สรรเสริญ อั้ม 17 9 6 4 2 7 7 52
11 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 20 9 9 10 10 10 5 73
12 นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 20 10 10 10 10 10 7 77
13 สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 11 8 9 3 7 8 5 51
14 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 19 10 10 9 10 10 9 77
15 ชัยยุทธ ตั้งนาวาดี ยุทธ 15 9 10 10 4 7 5 60
16 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 20 8 7 9 7 5 7 63
17 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 17 10 10 5 10 6 4 62
18 เจษฎา โกสุเต้า หมู 16 10 9 10 1 9 7 62
19 ภูริ ห้องริ้ว ภูริ 0 5 6 4 8 5 0 28
20 ธนกกฤต แดงมณี นิค 9 9 8 4 3 7 6 46
21 เบจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 20 10 10 10 7 7 7 71
22 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 20 10 10 10 10 10 9 79
23 พัฒน์นรี ศิริรัตน์ประภา ปู๊นๆ 20 10 9 10 10 10 6 75
24 นนธิกาน บุญช่วย นน 0 7 5 4 5 5 2 28
25 ชญานิษฐ์

เดชะปัญญา ซันหวา 15 9 9 3 6 9 3 54

คณิตพิชิตโจทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 2
2 ชยพล ชัมพูนทะ ไอซ์ 8
3 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 11
4 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 7
5 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 6
6 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 0
7 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 2
8 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 8
9 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 2
10 ศิริประภัส กิมปี อิม 15
11 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 0
12 ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล โฟกัส 8
13 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 4
14 ณิชากร เจิดสกุล เฟรนด์ 7
15 ศิวพร ธาตุทวี เพียงพอ 6
16 จันทกานต์ สาธุการ แพง 0
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 0
18 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร นิ้ง 14
19 บงกช คงนิรัติศัย ใบหม่อน 4
20 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 4
21 ภูริธรรม สวัสดิวิชัย ตี้ 12

1-10 of 68