ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย( ม.ค.60)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่9 ปี 2560

posted 2 Feb 2017, 20:21 by Ple Unchana   [ updated 2 Feb 2017, 20:51 ]

แนะแนวการสอบเข้าม.1
วันเสาร์ที่ 4ก.พ.11:00 น. หรือ 13:00 น.


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  จักรนรินทร์  ศิลสว่าง
อัันดับที่ 2 กิตติพศ ตันตระกูล
อัันดับที่ 3 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร

ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin(ต.ค.59 )

posted 3 Nov 2016, 04:30 by Ple Unchana   [ updated 2 Feb 2017, 20:22 ]

คณิตBasic เต็ม 15 คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin เต็ม 80 คะแนน

ผ่านที่65 คะแนน 

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 สุรพงษ์ กันเงิน ซา 7
2 จตุรพร จันทน์เทศ ต้น 7
3 ชลลธีร์ ดนัยวรานนท์ นิว 8
4 สิรินทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 2
5 ชนันทร เลื่อนศักดิ์ ต้า  
6 พิชญา เลิศฤทธา ใบเฟิร์น 12
7 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 9
8 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์  
9 ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ โอม 9
10 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 4
11 กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 7
12 กัญญลักษณ์ เพียรวิบูลย์กิจ ทับทิม 9
13 สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 9
14 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 10
15 คณิศร กานต์วรัญญู ไบร์ท 7
16 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 11
17 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 4
18 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 10


อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 สุรพงษ์ กันเงิน ซา 19
2 จตุรพร จันทน์เทศ ต้น 60
3 ชลลธีร์ ดนัยวรานนท์ นิว 75
4 สิรินทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 59
5 ชนันทร เลื่อนศักดิ์ ต้า  
6 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 70
7 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 74
8 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 52
9 กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 75
10 สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 66
11 วิรดา เข็มทอง ชิชา 72
12 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 63
13 มัทนา สกุลเต็ม มัท 79
14 คณิศร กานต์วรัญญู ไบร์ท 79
15 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ  
16 อัญชณียา พึ่งโสภา พรีม 72
17 ญานิกา อนุแก่นทราย มายด์ 57
18 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 79
19 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 62
20 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 75

ผลสอบประถม 4-5-6 เทอม1ปี59

posted 27 Sep 2016, 01:00 by Ple Unchana   [ updated 2 Feb 2017, 20:23 ]


ป.4
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 18 23 23 25 22 111
กุลปริยา จิตรักษ์ เบต้า 17 23 24 23 22 109
จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 22 22 22 20 20 106
ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 20 18 22 22 19 101
ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 8 21 17 27 21 94
ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 10 18 15 24 20 87
อริยา บัวชุม หยก 17 13.5 20 16 20 86.5
ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนท์ 14 15.5 15 22 19 85.5
ณัฏฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 4 18 16 27 20 85
ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 17 17 13 17 18 82
พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 11 15.5 14 19 22 81.5
ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 16 14.5 16 19 15 80.5
ชญาณิชา ใจร่มเย็น ไอซ์ 12 11 16 19 21 79
ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 16 13 15 19 15 78
กันย์สินี กิตติสุขตระกูล แตงกวา 13 11.5 18 18 17 77.5
ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 18 9.5 17 15 18 77.5
อริสา เลิศกรุณา บัว 10 10 22 16 18 76
ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 12 16.5 15 15 17 75.5
นันทนิช สระศรี เนย 13 11 22 12 15 73
ธันยพร หงศ์ศุภางค์พันธ์ เกรซ 14 8 13 17 20 72
เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 16 10.5 15 10 19 70.5
ธมนวรรณ สาวสุดชาติ อิน 9 15 13 14 14 65
ภรภัทร ปล้องมาก ปีใหม่ 14 9 10 16 15 64
วริศณี ชุตินธโร กิมจู 14 7.5 12 17 13 63.5
ชุติมา แซ่เฮ้ง เป้   13.5 14 20 16 63.5
ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 12 4.5 21 14 9 60.5
กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 11 10 7 20 10 58
ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 18 11 8 12 9 58
จิรภัทร ศรีเจริญ ออร์แกน 9 11.5 8 15 10 53.5
สุพิชญนันทน์ เชื้อสมุทร โบว์ 7 4.5 11 15 15 52.5
พุฒิพงศ์ เมืองเกษม ฟิล์ม 10 6 12 11 13 52
พิพัฒน์ เลิศเกียรติศิริพร ไอซ์ 11 7.5 9 11 9 47.5
อัครพงศ์ หินอ่อน อิษฏ์ 6 4 7 9 13 39
ชลชนก แก้วสายทอง ชีส            
ณิชนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม            
น้ำทิพย์ องค์ทอง ลูกน้ำ            
คุณานนท์ สมจิต เวียร์            
ธนภณ ศิริเรือง สุขโข            

ป.5
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 23 23.5 26 28 28 128.5
สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 22 26 28 24 27 127
ชญาณิน ช่างปราณีต ตู้เซฟ 22 24 28 25 26 125
ธัญพร วัชรเสมากุล เอม 18 26 28 27 25 124
ศศิธร ไล้เลิศ มุก 18 14.5 30 30 30 122.5
ปัญฑิกา ผลลาภ แอ๊น 28 22.5 24 26 21 121.5
สริตา อภิชาตบุตร ครีม 25 26 23 24 23 121
พรรณวสา ศรีสังสรณ์ ปุ่น 24 28 27 21 20 120
ณัฐณิชาช์ ริ้วงาม ใบป่าน 16 27 30 28 19 120
โชติกา นุชอนงค์ ตานอย 18 20 29 24 29 120
ณฐวรรณ ชอุ่มกฤษ อี๊ฟ 28 19.5 27 23 22 119.5
อชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อชิ 25 21 28 23 22 119
อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 26 13 29 27 24 119
กุลนันท์ ยางสูง เอิน 22 24.5 27 20 25 118.5
อมลรดา สุวรรณเกษร สเกล 22 21 28 20 27 118
ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 22 20 26 24 24 116
อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 17 20 25 28 23 113
วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป 24 11 28 25 25 113
ภูริสา นิทัศนานันท์ ริสา 18 22.5 26 22 24 112.5
จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 16 24 24 25 23 112
โศจิรัตน์ วิศิษฏศักดาเดช แก้วมังกร 21 22 26 23 19 111
ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 21 20 23 23 23 110
พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 22 24 20 25 19 110
ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 19 26 24 23 18 110
เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 12 8.5 29 29 30 108.5
จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 25 19.5 22 20 22 108.5
อัยลดา เข็มราช อัย 17 16 25 25 24 107
ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 16 18 24 24 24 106
ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 21 14 21 25 25 106
เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 21 17.5 26 21 19 104.5
อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 22 16.5 29 18 19 104.5
สิริกร เอี่ยมเชน วิว 18 19 23 22 22 104
คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 21 18 23 22 19 103
คุณัชญ์ ทรงศรี อาร์ต 16 18 23 26 19 102
พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 20 9.5 25 21 26 101.5
พชรวัฒน์ สถาปนาวัตร วัฒน์ 12 20.5 25 23 20 100.5
นริศา แก้วสว่าง พลอย 16 20 24 19 21 100
เพ็ญพิศุทธิ์ อินทรเสมา ตอง 19 19 26 20 16 100
ชาญณรงค์ จีนตุ้ม ออย 16 15.5 22 24 22 99.5
สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 14 20 24 19 21 98
ฐานิดา แสงทอง พิม 19 16.5 24 20 18 97.5
พนิตา บำรุงชน พีม 11 18.5 23 21 24 97.5
จิรสิน ตันเจริญ บู 16 15 22 19 22 94
นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 16 14.5 23 20 20 93.5
ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 12 14 25 24 17 92
พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 17 11.5 21 21 21 91.5
วรมนต์ สารทอง อิ๊งค์ 14 18 21 20 18 91
ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรนด์ 9 21 25 18 17 90
ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 11 20 23 19 17 90
เพ็ญหทัย อินทรเสมา ตาล 16 17 22 19 16 90
ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 10 13 26 21 18 88
พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 15 14.5 25 17 16 87.5
ธนัช พิกุลทอง ทีม 20 9.5 23 18 17 87.5
ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 14 13 26 17 17 87
ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 14 12 21 17 20 84
สมาธิการ อินแหยม ต้นกล้า 18 11 20 18 17 84
พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 13 16 17 19 19 84
ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 15 11.5 19 18 20 83.5
ศุภิสรา หมื่นศรี อิงค์ 14 13 17 19 20 83
ภัทรกร สรรเสริญ อั้ม 13 10 21 18 20 82
อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 17 5 26 16 16 80
ชญานันท์ ปรีดางกูร เดสิเบล 13 15 15 16 16 75
กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 9 8 18 21 17 73
ภัณฑิรา อยู่ยอด ตอง 11 5 18 20 18 72
กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 10 7 20 14 21 72
นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 15 5 20 18 13 71
นันท์นภัส พังสอาด ครีม 9 14 18 14 15 70
เกวลี ชะเกตุ ปลื้ม 12 6.5 19 12 20 69.5
สิทธิโชค เริ่มเสริมสุข นัต 13 7 16 17 15 68
ธนาธิป คนยัง กัส 10 9.5 19 17 12 67.5
ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 10 7 17 13 14 61
ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 13 11.5 10 9 10 53.5
ปริยากร พูลยม อุ๋มอิ๋ม 10 2 17 11 11 51
วีรภัทร ทองชมภูนุช เกม 7 9 10 12 12 50
ธนิดา กำแพงแก้ว ไตเติ้ล            
วรชิต เศรษฐศิรวิโรจน์ ต้า            
ธณัทยพร นพณาวันท์ ฟิวส์            
ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง            

เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการทำให้คะแนนน้องป.6หายไปในบางรายวิชา 
ผู้ปกครองสามารถดูผลสอบได้ที่ตัวข้อสอบซึ่งทางโรงเรียนได้แจกคืนกลับไปแล้ว
 และสามารถโทร.แจ้งซีไอซี เพื่อบันทึกผลการสอบให้ใหม่ และจัดลำดับให้น้องใหม่ค่ะ

ป.6
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 29 24 28 28 23 132
กฤษณพัฒน์ พ่วงรักษ์ บุ๋น 27 23 27 23 19 119
ณัฐชญา ภักตร์เขียว ต้นหอม 22 23 27 24 22 118
สิริพร สนองสินธ์ พร 18 24 27 21 22 112
กิตติพศ ตันตระกูล ปอนด์ 29 24 24 16 19 112
รัชพล ติดญาติ อ่ำ 18 20 24 23 24 109
กุลชลี สิริแสงสว่าง น้ำ 23 15 25 28 18 109
ณภัทร หงษ์สวัสดิ์ เอิ๊ก 24 22 26 17 19 108
นันท์นภัส เปรมปรีสุข ปริม 16 21 25 21 23 106
อธิศ ปิ่นนุช จ็อบ 18 17 24 19 25 103
กัญญลักษณ์ เพียรวิบูลย์กิจ ทับทิม 16 16 25 22 24 103
ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 19 17 27 24 15 102
วารุณี บูรณะนันทสิริ ใบเตย 18 24 26 21 13 102
กมลชนก เรืองศรี นิว 22 20 22 20 17 101
สโรชา จำดวง มิว 21 17 23 17 22 100
เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 18 19 27 19 16 99
พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 16 11 26 23 23 99
รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม 20 18 24 21 16 99
ภัทรกร สรรเสริญ บิว 19 23 26 19 12 99
ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 21 13 21 22 21 98
ชยุต ตั้งนาวาดี ยุต 20 14 27 17 20 98
วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 12 24 20 21 20 97
ฐิติพร ศรีทะลุ วุ้น   26 25 24 22 97
นพปภา ทองรื่น แพร 25 16 20 18 18 97
มังกร ชุณห์วิจิตรา มังกร 16 15 26 18 22 97
กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 11 21 24 18 22 96
ทัตพิชา กลิ่นหวล ลูกน้ำ 17 22 22 19 15 95
วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ   19 30 23 23 95
พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 19 18 23 19 16 95
ภูดิส เนียมเพชร ปุณ 9 17 27 19 23 95
พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 15 8 26 24 21 94
ศิริประภัส กิมปี อิม   19 27 25 23 94
ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ อ้อม 23 13 23 15 20 94
อรณัชชา ทวีวงษ์ การ์ตูน 16 17 23 20 18 94
พัชรดา นิลมาก ดาว 14 15 24 22 18 93
นันท์นภัส ปลีฟัก ส้มโอ 22 14 22 16 19 93
สุทิรา วงศ์สุวัฒน์ สาว   18 29 25 20 92
กันต์เสฏฐ์ วิจิตรการโกศล ไทม์ 17 19 24 17 15 92
ธนภรณ์ แก้วยอด บอส 16 20 19 21 16 92
หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 16 13 21 20 21 91
วิชิตา จันทนะโสต ต้นข้าว 18 22 17 21 13 91
กันต์รพี ทองนำ กาย 11 17 22 22 19 91
สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 14 19 21 16 21 91
ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 18 19 22 19 13 91
วาทิวุธ ยาวิชัย แก๊ก 13 19 20 18 20 90
สิทธิศักดิ์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ต้นไม้ 12 18 24 18 18 90
ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ โอม 14 22 22 16 14 88
สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 15 14 22 20 17 88
สุภัสสรา เข้มแข็งปรีชานนท์ แอ๊นท์ 11 22 24 16 15 88
พีรวุฒิ อุ่นเกษม พี 15 15 24 21 13 88
ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 8 11 21 23 24 87
รพีวิชญ สรรพคุณ ใบหม่อน 13 14 25 18 17 87
พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง   18 26 21 21 86
ชลธิศ ชะตารุ่ง บีม 14 19 19 16 18 86
ปุญญ์ คุ้มมี ปุญญ์   18 21 24 22 85
ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล โฟกัส 19 9 20 19 18 85
ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 15 17 20 19 13 84
ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว   19 22 23 20 84
ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี   17 27 19 21 84
ณัฐกัญจน์ ไทยทอง เหรียญ 17 12 24 18 13 84
กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 16 10 24 13 21 84
ณัฐวรรณ วรรณโภคิน ครีม 14 11 22 18 18 83
ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 8 19 25 14 16 82
วรรณภรณ์ ตุ้มระหงษ์ แพร 16 12 20 19 15 82
พิมพ์ชนก กล้าวิกย์การ นโม 11 17 19 19 16 82
ศศิวิมล คมวิทยาการ เบล 11 16 19 20 16 82
ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 15 14 21 17 14 81
ธนพร มณีมาตร เบล 10 18 19 18 16 81
วนิดา ศรีเหรา ออม 11 18 22 14 15 80
สุชานันท์ สระศรี อีฟ   16 24 18 22 80
ศิวารินทร์ เภาเกิด พลอย 15 15 19 16 15 80
ภูริชญา ศิริบุญญารัศมิ์ อายส์ 16 12 21 15 16 80
รตน อินทรเสมา ตั้ม 15 11 23 18 13 80
จิรภิญญา บุญมีประเสริฐ เครป   20 21 19 19 79
ชาลิสา มุขโต พลอย 15 12 19 18 15 79
ณัฐวรพจน์ ลิ้มวัฒนะ มน 15 12 23 15 14 79
จิรธิดา คงเหมาะ มิ้นท์ 11 10 19 24 15 79
ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร   10 25 22 21 78
จิดาภา สีเพชร มายด์   16 25 18 19 78
พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 11 13 17 22 15 78
ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์   22 19 19 18 78
โชติณัช โสภาแปง มะปิง 13 18 19 11 16 77
ธนภูมิ วังมะนาว ภูมิ 15 13 23 12 14 77
นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 13 11 18 18 17 77
ณัฐพงศ์ เพียรไพโรจน์ บูม 12 12 21 16 16 77
เจษฎา โกสุเต้า หมู 18 11 20 15 13 77
พิพัฒน์ มหันต์สุคนธ์ พัฒน์   14 25 23 14 76
สิพรกาญจน์ จักร์แก้ว ปิ๊ง   13 21 23 18 75
ชญานิฎฐ์ อร่ามยิ่ง นมเนย 11 11 20 19 13 74
อุดมพร ออกกิจวัตร หยก   18 22 19 15 74
ปาณัท สิงห์โสดา เมม   16 22 20 16 74
ณัฐณิชา ชุตินธโร โดนัท 11 12 23 15 13 74
อัญชนียา พึ่งโสภา พรีม 12 11 17 17 16 73
เปมิกา แทนสูงเนิน เนย   19 22 19 12 72
ชนาธิษณ์ วิริยะกิจเกษตร ดรีม 12 11 21 17 11 72
สุชาดา กุลรักษา กิ่ง 11 8 15 18 20 72
ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 15 8 21 16 11 71
ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ   20 18 15 18 71
ณัฐวดี พุฒหอมรื่น เบล   14 21 20 15 70
ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 11 11 16 17 15 70
ธนกร ปานนาค กร 10 15 18 12 15 70
ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 9 13 17 21 10 70
พุทธิ แก้วพินิจ ต้นกล้า   9 24 20 16 69
ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 13 8 22 12 14 69
ภูริ ห้องริ้ว ภูริ 13 12 17 15 12 69
พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจันทร์   12 20 18 18 68
สุภิญญา สร้อยแสง เมย์ 13 15 15 12 13 68
ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 14 16 13 12 12 67
เขมิกา ประยูรหงษ์ แม็ท 12 9 17 15 14 67
อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 15 11 20 14 7 67
กันตา ชนะศิลศรีโยธิน ชมพู่ 13 10 17 13 13 66
ทรงวุฒิ ไชยภูมิสกุล ก้อง 8 11 16 13 15 63
สุพรรษา งามอักษร แพร 15 9 17 9 12 62
สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 14 9 16 11 11 61
ภากร เปลี่ยนศรี คิม 10 7 17 14 13 61
ภูริชญา กีรติวิทยาภรณ์ เอย 11 9 20 8 13 61
ธีรนัย พุ่มแก้ว นาย 4 11 27 13 6 61
ธันย์ชนก ศรีคง มิว   10 20 14 14 58
กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน   9 22 12 15 58
ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 4 7 21 17 8 57
ณัฐชนน เตาวโรดม มาร์ค 9 6 16 14 12 57
สวิตต์ ศรีโคตรฤทธิ์ ไตเติ้ล 14 8 12 10 12 56
ปิติภูมิ ทิมจำลอง เซฟ 6 7 22 10 7 52
ธนกกฤต แดงมณี นิค 8 8 15 10 11 52
กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย   10 11 15 12 48
กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน            
ณัฏธวัชพล ศรสังวรณ์ บุ๋ย            
วิวิธชัย ถาวรขจรศิริ ดิว            

ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin คณิตพิชิตโจทย์2

posted 13 Sep 2016, 21:21 by Ple Unchana   [ updated 13 Sep 2016, 21:22 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน เต็ม 80
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 
ผ่านที่ 8 คะแนน เต็ม 20 น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม15
1 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 3
2 ศุวพร จันทรโคตร น้ำข้าว 2
3 ณัฐชฎา วัสสา น้อยหน่า 5
4 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 9
5 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 8
6 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 7
7 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 8
8 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 1
9 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 0
10 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 6
11 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 5
12 นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 8
13 สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 1
14 สุภิญญา สร้อยแสง เมย์  
15 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 9
16 ชัยยุทธ ตั้งนาวาดี ยุทธ 8
17 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 1
18 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 9
19 ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์ 10
20 รพีวิชญ สรรพคุณ ใบหม่อน 10
21 ธนกกฤต แดงมณี นิค 2
22 เบจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 9
23 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 9
24 นนธิกาน บุญช่วย นน 2
25 ภาคิน กฤษณะเศรณีย์ โลตัส  
26 วราลี พุ่มฉายา เกว 12
27 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ็ท 11
28 ภัคจีรา ฐิติวัฒนกนก กิ๊ฟท์  
29 ชญานิษฐ์ เดชะปัญญา ซันหวา 5
30 ปาริฉัตต์ พ่วงกระทุ่ม ปาย 11


อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are Thear is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน               0
2 ศุวพร จันทรโคตร น้ำข้าว 9 6 0 6 6 5 3 35
3 ณัฐชฎา วัสสา น้อยหน่า 20 8 9 4 7 7 5 60
4 ชลชนก แก้วสายทอง ชีส 17 9 10 10 10 7 6 69
5 น้ำทิพย์ องค์ทอง ลูกน้ำ 11 8 10 10 2 6 5 52
6 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 17 9 7 10 10 10 7 70
7 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 20 9 7 10 2 6 8 62
8 ธนัช พิกุลทอง ทีม 16 8 9 3 7 8 7 58
9 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 13 9 10 8 1 10 8 59
10 ภัทรกร สรรเสริญ อั้ม 17 9 6 4 2 7 7 52
11 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 20 9 9 10 10 10 5 73
12 นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 20 10 10 10 10 10 7 77
13 สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 11 8 9 3 7 8 5 51
14 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 19 10 10 9 10 10 9 77
15 ชัยยุทธ ตั้งนาวาดี ยุทธ 15 9 10 10 4 7 5 60
16 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 20 8 7 9 7 5 7 63
17 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 17 10 10 5 10 6 4 62
18 เจษฎา โกสุเต้า หมู 16 10 9 10 1 9 7 62
19 ภูริ ห้องริ้ว ภูริ 0 5 6 4 8 5 0 28
20 ธนกกฤต แดงมณี นิค 9 9 8 4 3 7 6 46
21 เบจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 20 10 10 10 7 7 7 71
22 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 20 10 10 10 10 10 9 79
23 พัฒน์นรี ศิริรัตน์ประภา ปู๊นๆ 20 10 9 10 10 10 6 75
24 นนธิกาน บุญช่วย นน 0 7 5 4 5 5 2 28
25 ชญานิษฐ์

เดชะปัญญา ซันหวา 15 9 9 3 6 9 3 54

คณิตพิชิตโจทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 2
2 ชยพล ชัมพูนทะ ไอซ์ 8
3 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 11
4 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 7
5 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 6
6 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 0
7 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 2
8 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 8
9 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 2
10 ศิริประภัส กิมปี อิม 15
11 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 0
12 ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล โฟกัส 8
13 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 4
14 ณิชากร เจิดสกุล เฟรนด์ 7
15 ศิวพร ธาตุทวี เพียงพอ 6
16 จันทกานต์ สาธุการ แพง 0
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 0
18 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร นิ้ง 14
19 บงกช คงนิรัติศัย ใบหม่อน 4
20 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 4
21 ภูริธรรม สวัสดิวิชัย ตี้ 12

( เม.ย.59) คณิตพิชิตโจทย์1

posted 14 Jun 2016, 21:25 by Ple Unchana   [ updated 14 Jun 2016, 21:29 ]


คณิตพิชิตโจทย์ 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  เต็ม20
1 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 12
2 นันท์นภัส เปรมปรีสุข ปริม 8
3 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 10
4 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 5
5 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 5
6 พสุวรรษ ตั้งตงนุช ต้นกล้า 11
7 หทัยรัตน์ ร่าเริง เนเน่  
8 สโรชา จำดวง มิว 12
9 พนิตา ขาวสอาด บุ๋มบิ๋ม 18
10 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 6
11 ภูเบศ ศรีวัฒนา ริว 20

( เม.ย.59)ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 27 Apr 2016, 19:24 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:29 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
คณิต Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 5
2 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 8
3 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 10
4 จิรภัทร กองแก้ว พูม 10
5 สุกฤษฏิ์ อินทร์รอด เอิร์ธ 2
6 วนิดา ศรีเหรา ออม 8
7 อัญชณียา พึ่งโสภา พรีม 7
8 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 4
9 วิภาพร ประทุม วิว 8
10 สุพรรษา งามอักษร แพร 3
11 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 6
12 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 10
13 กัลยกร ปั้นตะกั่ว นิปปอน 12
14 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกมส์ 4
15 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 7
16 ปุณยาพร แพท่าไม้ ปุณ 7
17 พัฒน์นรี ศิรรัตน์ประภา ปู๊นปู๊น 7
18 วาทิวุธ ยาวิชัย แก๊ก 9
19 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 12
20 กัญชพร พรมดี เฟรช 7
21 เดชพันธ์ สินพนมรัตน์ บูม 8
22 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 8

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronounรวม
1 พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 16 8 6 10 10 9 7 66
2 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 19 7 9 10 9 9 6 69
3 สโรชา จำดวง มิว 20 10 10 10 10 10 10 80
4 จิรภัทร กองแก้ว พูม 18 10 9 10 8 8 4 67
5 สุกฤษฏิ์ อินทร์รอด เอิร์ธ 10 8 7 10 3 9 5 52
6 วนิดา ศรีเหรา ออม 20 9 9 4 10 9 8 69
7 ถาปนา นุตรักษ์ แสนคุ้ม 20 9 10 10 10 10 9 78
8 ธราเทพ ธิบดี ไปร์               58
9 กษิติ สูตะบุตร กอไผ่ 14 9 8 10 9 8 6 64
10 วิภาพร ประทุม วิว 15 9 7 10 9 10 9 69
11 สุพรรษา งามอักษร แพร 17 7 9 6 9 8 6 62
12 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 17 9 1 9 9 10 7 62
13 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 19 8 8 10 7 9 7 68
14 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 20 9 10 10 10 10 10 79
15 กัลยกร ปั้นตะกั่ว นิปปอน 20 10 10 10 10 10 10 80
16 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกมส์ 0 2 2 6 5 2 0 17
17 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 19 9 3 8 8 8 9 64
18 กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน 11 8 10 7 6 7 7 56
19 ศิโรธร ชูขจร ฟ้าใส 19 9 10 10 10 8 9 75

( ก.พ.59)ผลสอบประถม4-5

posted 9 Mar 2016, 21:15 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:29 ]


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 29 27 27 24 23 130
2 สิริพร สนองสินธุ์ พร 24 24 26 30 23 127
3 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 22 25 26 26 23 122
4 กุลชลี สิริแสงสว่าง น้ำ 24 23 27 28 20 122
5 รัชพล ติดญาติ อ่ำ 24 19 27 22 28 120
6 พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง 24 25 22 22 26 119
7 กันต์รพี ทองนำ กาย 15 22 28 24 26 115
8 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 20 29 27 20 19 115
9 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 20 20 27 23 23 113
10 นภัสวรรณ นาคเอี่ยม น้ำผึ้ง 20 21 28 21 22 112
11 ณภัทร หงษ์สวัสดิ์ เอิ๊ก 22 25 25 20 17 109
12 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 13 19 26 27 24 109
13 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 24 23 24 19 19 109
14 พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 17 22 26 23 20 108
15 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้ง 13 27 25 23 20 108
16 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 12 24 27 23 22 108
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 24 20 26 17 20 107
18 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 18 23 23 21 22 107
19 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 21 23 25 19 18 106
20 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 25 23 24 19 15 106
21 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 11 20 25 19 30 105
22 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 15 25 24 22 19 105
23 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 25 19 20 23 18 105
24 โชติกา นุชอนงค์ ตานอย 15 21 28 17 23 104
25 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 24 21 20 21 18 104
26 ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 18 28 22 21 14 103
27 สุธางคุ์รัตน์ ติณะรัตน์ ปาล์ม 16 21 23 18 24 102
28 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 15 22 21 24 19 101
29 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 15 19 27 18 21 100
30 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 11 23 26 18 22 100
31 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 13 25 25 15 22 100
32 ภาอุษา จรรยาเมตตากุล ส้ม 20 26 24 17 12 99
33 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 15 20 23 26 14 98
34 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 17 20 23 19 19 98
35 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 14 23 24 18 19 98
36 ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 22 21 22 14 19 98
37 อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 18 23 23 13 20 97
38 ปพิชญา เอี่ยมขำ เน็ท 8 22 25 21 19 95
39 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 21 23 20 16 15 95
40 ธนวันต์ ปลื้มชัย เต้ 8 25 23 19 20 95
41 พิมพ์ชนก กล้าวิทย์การ นโม 12 22 26 17 18 95
42 ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ 21 8 23 23 19 94
43 ทินภัทร ธีระพนิดา เจียเจีย 14 22 24 17 17 94
44 ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล กัส 14 24 23 20 12 93
45 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 13 21 20 16 22 92
46 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 18 23 17 14 20 92
47 อรณัชชา ทวีวงษ์ การ์ตูน 16 16 26 17 17 92
48 กมลวรรณ สายหงษ์ทอง น้ำหวาน 10 28 18 19 17 92
49 พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 11 15 26 22 17 91
50 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี่ 11 25 23 17 15 91
51 ณัฐสิทธ์ วัฒนประดิษฐ โอม 13 21 24 15 17 90
52 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 12 18 25 18 16 89
53 ศศิวิมล คมวิทยาการ เบล 12 22 22 19 14 89
54 นิจจารีย์ กอบผดุงเกียรติ เตย 19 8 19 24 19 89
55 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 10 18 23 17 19 87
56 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 11 26 21 14 15 87
57 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 8 21 21 16 21 87
58 อมรเทพ สมประสงค์ น็อต 6 21 17 21 20 85
59 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 10 17 20 17 21 85
60 จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 21 16 21 14 13 85
61 พรหมพร เฉลิมดิษฐ จันทร์เจ้า 10 17 21 19 16 83
62 หทัยชนก จงรักษ์ วิว 14 18 20 15 16 83
63 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 14 21 21 10 17 83
64 ศศิวิมล บุหลัน ออมสิน 15 17 21 13 17 83
65 เสฎฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 17 28 15 13 10 83
66 รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม 15 18 21 12 16 82
67 ปรัชญา เกิดอินทร์ พีช 11 19 23 15 13 81
68 กานต์กสมา เหล็กอิ่ม ชีส 8 14 23 20 16 81
69 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 14 12 24 15 14 79
70 กานต์ธิดา หงษ์ศรี ฮาน่า 12 16 20 16 15 79
71 ประภัสสร ปล้องอ้วน แป้ง 10 20 18 18 13 79
72 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 9 18 24 14 13 78
73 ปิติภูมิ ทิมจำลอง เซฟ 14 13 24 12 14 77
74 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 12 16 17 21 11 77
75 จิรัชญา นิลตา เนย 16 20 20 11 10 77
76 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 13 10 22 18 13 76
77 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 15 20 14 13 12 74
78 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 10 12 18 19 15 74
79 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 18 14 16 13 13 74
80 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 9 15 20 15 15 74
81 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 8 12 25 14 14 73
82 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 11 17 23 13 9 73
83 วชิรวิสย์ ศาลา อิม 9 22 18 16 8 73
84 วิวิธชัย ถาวรขจรศิริ ดิว 10 17 19 13 12 71
85 สุประวีณ์ มาระเพ็ญ ต้นน้ำ 13 21 18 8 11 71
86 ธนัญญา เอี่ยมสอาด ธัญ 12 19 16 9 14 70
87 วราพงษ์ บุบผาสุวรรณ คุนหมิง 12 16 20 12 10 70
88 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 10 9 17 15 18 69
89 ชยิสรา วรรธนะกุลโรจน์ ติล 8 18 18 13 12 69
90 ภัทธนันท์ อ่อนแก้ว นาย 12 12 20 14 11 69
91 นัทธ์นิชา ทองศักดิ์ นิชา 8 15 20 15 10 68
92 พิมพ์พลิณี มุขตวามภัย เฟี๊ยต 9 14 14 14 17 68
93 ทรงวุฒิ ไชยภูมิสกุล ก้อง 8 12 18 16 13 67
94 รุ่งนภา ศรีนิล มาย 9 14 19 14 11 67
95 ปิยธิดา รัตนซ้อน นุ่น 7 19 17 10 13 66
96 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 9 14 14 14 13 64
97 ธนกฤต แดงมณี นิก 7 14 18 8 16 63
98 วรชิต เศรษฐจิรวิโรจน์ ต้า 7 17 13 11 14 62
99 นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 10 7 21 10 14 62
100 ฐานิดา แสงทอง พิม 8 13 16 13 9 59
101 อักษรสวรรค์ กอลเกตุ ขวัญ 10 7 14 9 17 57
102 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟล์ค 9 12 17 10 9 57
103 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 5 9 23 7 11 55
104 ภัณฑิกา อยู่ยอด ตอง 6 5 19 13 10 53
105 อาชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อาชิ     22 13 16 51
106 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 3 15 15 7 10 50
107 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 11 9 13 7 9 49
108 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 8 13 7 9 12 49
109 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 7 11 14 7 9 48
110 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 3 9 9 6 8 35
111 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน           0
112 ณภัทร แก้วดำรงค์ ตฤณ           0
113 สาริศา ติ่งบุญ ข้าวปุ้น           0
114 ธนพร มณีมาตร เบลล์           0
115 กฤตะนนท์ อยู่คง บิว           0
116 กานต์ สิทธิกัน เติ๊ด           0
117 พนิตา บำรุงชน พีม           0
118 อิทธิมนต์ แก้วเอี่ยม น้ำ           0
119 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก           0
120 อรษา สอนประสาน อุ้ม           0

(ก.พ.59)ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์2

posted 10 Feb 2016, 19:47 by Ple Unchana   [ updated 13 Sep 2016, 21:14 ]

คณิตพิชิตโจทย์2
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

  ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เต็ม20
 1 ปัณฑิกา  ผลลาภ แอ๊น 6
 2 วิชชุมนตร์  เจริญชัยนันท์ ซี 2
 3 เสฎฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 4
 4 อนัญญา  แก้วกำพร้า ใบเตย 0
 5 นาราภัทร  ปาสาณพันธ์ พลอย  2
 6 จุฑามณี  แก้วพาณิชย์ ปอปอ 11
 7 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 
 8 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 6
 9 พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 8 
 10 ภัทรพร ประชาบาล พร 9 
 11 พุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์  คิม  
 12 จีรณา จุลนารา  ฟ่อนฟาง 4
 13 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 2
 14 ธนภัทร คุ้มภัย สาม 
 15 พัชรลักษณ์ ชูวงศ์ ใบบัว 10
 16 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสะอาด กัญ 8
 17 ชนกนันท์ เอี่ยมสะอาด  ขิม 8
 18 รัชกฤศ อภิโสภณกุล บิ๊ก 10
 19 เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 7
 20 ณิชาดา จันทร์งาม แพรวา 12
 21 ภัทรพล เรืองเดช แนท 4
 22 ณภัทร ใบหม่อน 
 23 ยศภูมิ กั๊ฟ 8
 24 อภิชญา หมูเล็ก 8
 25 ณัฏฐ์นรี มะเหมี่ยว 6
 26 โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 11
  ไม่ลงชื่อ  2
  ไม่ลงชื่อ  8


(ก.พ.59)ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 7 Feb 2016, 20:14 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:25 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------


คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น คะแนน
 1

 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 8
 2

 อรษา สอนประสาน อุ้ม 1
 3

 ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 2
 4

 พชร ศรีแปลก ฟิล์ม 2
 5
 วริทธิ์ธร
 ดาโลปการ ซี 11
 6

 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 5
 7

 คณิศร รื่นเริง เบสท์ 4
 8

 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 3
 9

 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 7
 10

 คณิทธ์ มุนินทร์สาคร แอล 0
 11

 ศิระภาคย์ สิทธิชัยนันทน์ มิกซ์ 8
 12

 ธนพล ลิลา กอล์ฟ 5
 13

 ณัฏฐ์สุกัลย์ ชื่นจับจิต ข้าวจ้าว 10
 14

 จรดพรหม พิิริยะไวทย์ หงษ์หยก 10
 15 สุรัมภา สุกใส แตงกวา  5

 16

 อัครพล เปียวิเศษ ร็อค 7
 17

 ธีรนาฎ แซ่เฮ้ง พลอย 6
 18

 พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 7
 19

 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 10
 20

 บัณฑิตา เอี่ยมสุขประเสริฐ เนย 7
 21

 ระวิวรรณ โกมลเปริน แน็ต 5อังกฤษ  Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นVocabis/am/areThere is/area/ando/doeshas/havePronounรวม
1พีรวิชญ์ผลอินหอมนาย17895101858
2อรษาสอนประสานอุ้ม123610107351
3ธนัญญาเอี่ยมสะอาดธัญ1910910510467
4คณิทย์มุนินทร์สาครแอล1998888969
5ณัฏฐามาศ   อุดมสันติธรรมอิน201010101010878
6ฐานิตารัชต์ศิวพราหมณ์หยก1797101010770
7ธัญสิริศรีสุพพัตพงษ์เจน788239643
8จรดพรหมพิิริยะไวทย์หงษ์หยก1589636451
9อัครพลเปียวิเศษร็อค538887140
10พชรศรีแปลกฟิล์ม563491028
11ธนพลลิลากอล์ฟ1084446238
12บงกชคงนิรัติศัยกุลใบหม่อน179810710465
13เกาลี         แก้วเจริญสุขไอซ์687454438
14ทักษพรธนะสุคนธ์ออม1789101010872
15ระวิวรรณโกมลเปรินแน็ต19894103659
16คณิศร รื่นเริงเบสท์598576343
17อลงกรแก้วยิ่งโยชน์เต้201091097671
18ศิระภาคย์สิทธิชัยนันทน์มิกซ์17810566254
19สุรัมภาสุกใสแตงกวา1694874654
20ภูริธรรม
ตี้1189390545
21ณัฏฐ์สุกัลย์ชื่นจับจิตข้าวเจ้า209510 9465 
22ธรรศธรณ์สมบุญบ้อน1798651349


( ก.พ.59)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่8 ปี 2559

posted 5 Feb 2016, 07:36 by Ple Unchana   [ updated 7 Feb 2016, 20:12 ]

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  พิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร 
อัันดับที่ 2 ชนิกานต์ พลกำพนธ์ 
อัันดับที่ 3 เจษฎากร ผลลาภ
1-10 of 62