Tutkimusraportin rakenne

 
Tutkimuksen rakenteen voi jäsentää monella tapaa, tässä joitakin esimerkkejä

Esimerkkejä tyypillisestä raportointirakenteesta

Reaalipedagoginen toimintaprosessi -  Sosiaalipedagogisen työn sovellus koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten kokonaisvaltaisessa tutkimuksessa. Tuomo Vilppola 2007.
- melko tyypillinen tutkimusraportin rakenne: johdanto - teoreettiset luvut - tutkimusongelmien kuvaus - menetelmällisiä ratkaisuja koskeva tarkasteluosuus - tulosluvut - johtopäätökset & tutkimuksen luotettavuustarkastelu

Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi - alkoholismista toipuminen äitien kertomana. Tiina Törmä 2011.
- melko perinteinen rakenne tässäkin: johdanto - teoreettinen tarkastelu - metodisen näkökulman esittely  (narratiivinen ote) - tutkimuksen toteutuksen kuvaus - tulosluvut - johtopäätösluku & loppusanat

 
Aineistolähtöisyyttä korostava raportointirakenne

Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä. Tunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä. Katri Luukka 2007.
- deskriptiivinen, hermeneuttisen fenomenologian lähtökohdista tehty tutkimus
- pyrkimys korostaa induktiivsta, empiriasta teoriaan etenevää raportointia
- johdanto: lähtökohtien esittely - tutkimuskohteen (merkitykselliset oppimiskokemukset) kuvaaminen - menetelmälliset lähtökohdat - tulokset & tuloksiin perustuvan käsitteellistyksen kuvaaminen - pohdinta
 
Artikkeliväitöskirjoja

Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittamisen valokiilassa. Tuija Huuki 2010.
- artikkeliväitöskirja: alussa luettelo väitöskirjaan sisältyvistä artikkeleista - johdanto - teoreettinen viitekehys - tutkimusmetodit - artikkelikohtainen tarkastelu ongelmanasetteluineen, metodeineen, tuloksineen - yhteenvetävä tarkastelu

"Iso, vahva, rohkee - kaikenlaista". Maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa. Sari Manninen 2010.
- artikkeliväitöskirja: johdanto - tutkimuksen epistemologiset ja metodologiset lähtökohdat - teoreettinen viitekehys - tuloksien tarkastelua artikkeleittain - pohdintaa - osajulkaisuluettelo

Principles for design-oriented pedagogy for learning from and with museum objects. Henriikka Vartiainen 2014.
- vuoden kasvatustieteellinen väitöskirja v. 2014, väitöskirjan lähtökohtana osallistavan oppimisen tukeminen, sekä tähän liittyvät opetusmallin ja oppimisen suunnitteluperiaatteiden kehittäminen erityisesti museokontekstissa
- artikkeliväitöskirja: johdanto - kaksi teoreettista lukua design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan  ja osallistavaan oppimiseen liittyen - design-tutkimuksen metodinen tarkastelu - tulostarkastelu kolmen eri eksperimentin kautta - loppuyhteenveto, jossa mm. kehitettyjen suunnitteluperiaatteiden kokoava tarkastelu & metodologinen tarkastelu
- liitteenä erikseen artikkelit (jotka eivät tosin ole e-julkaisun liitteenä, sen sijaan luettelo artikkeleista ovat mukana myös tässä verkkoversiossa)


Mixed methdos -esimerkkejä

Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio opettajaksi opiskelevien kokemana. Anssi-Pekka
Udd 2010.
-
Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta yhdistelevä tutkimus, mixed methods -lähestymistapa:  I Teoreettinen ja metodologinen tarkastelu; teoreettiset luvut - viitekehys ja tutkimusongelmat - metodinen luku, II Kvantitatiivinen tutkimusvaihe; määrälliset tulokset tutkimusongelmiin, III Kvalitatiivinen tutkimusvaihe; laadulliset tulokset tutkimusongelmiin, IV Tutkimusvaiheiden synteesi; laadullisten ja määrällisten tulosten yhteenvetävä tarkastelu, teoretisoiva synteesi, pohdinta, luotettavuuden ja eettisyyden arviointi

 
 Esimerkkejä etnografisen tutkimuksen rakenteesta

Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Virpi Yliraudanjoki 2010.
- johdanto, jonka yhteydessä tutkimustehtävien esittely - teoreettiset luvut - metodologinen luku - etnografinen avauskertomus - muut tulosluvut - yhteenveto, luotettavuuden ja eettisten seikkojen tarkastelu, pohdinta

Oheen liitetty Leena Taivalsaaren pro gradu "Punnittua puhetta ja sanatonta sanomaa matematiikasta" (2011) käy esimerkiksi usealla tapaa. Sijoitettakoon se kuitenkin tällä kertaa tänne tutkimusraportin rakennetta käsittelevään osastoon. Tässä gradussa on sovellettu ns. "pullaleetamallia", jossa työn metodinen esittely on sijoitettu alkuun (luku 2) ja raportin loppu (luvut 3-6) kulkee lähinnä teorian ja empirian vuoropuheluna. Myös metodisesti (etnografia) tämä gradu tarjoaa yhden esimerkin.
Ċ
Juha Hakala,
14.11.2011 klo 3.42
Comments