สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
"การพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CMS"  
เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC