TCVN về tiếng ồn cho phép

TCVN về tiếng ồn

NGHỊ ĐỊNH của Chính Phủ Số 06/CP, ngày 20 Tháng 1 năm 1995

Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động  Về An Toàn Lao động, Vệ sinh lao động

(Trích Điều 4.- Nơi làm việc có nhiều yếu tố độc hại  (theo Điều 97 của Bộ Luật lao động)  được quy định như sau:

1. Phải kiểm tra đo lường các yếu tố độc hại ít nhất mỗi năm một lần;

2. Khi thấy có hiện tượng bất thường thì phải kiểm tra và có biện pháp xử lý ngay;

3. Lập hồ sơ lưu giữ và theo dõi đúng quy định. )

 

Tiêu chuẩn tiếng ồn đang hiện hành

- TCVN 3985 : 1999     (Âm học mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc)   

                        (Trích)

       3.  Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc: 

      3.1  Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc được đánh giá bằng mức áp suất âm tương đương (sau đây gọi là mức âm) tại mọi vị trí làm việc, trong suốt ca lao động (8h), đo theo đặc tính A, không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quơc15 dBA .  

      3.2 Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá: 

                        4 giờ, mức âm cho phép là 90 dBA ;

                        2 giờ, mức âm cho phép là 95 dBA ;

                       1 giờ, mức âm cho phép là 100 dBA ;

                        30 phút, mức âm cho phép là 105 dBA ;

                       15 phút, mức âm cho phép là 110 dBA ;

                          Và mức cực đại không quá 115 dBA ;

      Thời gian làm việc còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với mức âm dưới 80dBA..

- TCVN 5964:2008 (Đo & Đánh giá tiếng ồn MT)

- TCVN 8018:2008 (Âm học. Quy trình thiết  kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở)

- TCVN 3733/2002/BYT, ngày 10/10/2002

      (Trích: phần XII. TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN theo  3733/2002/BYT)

     Như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định mức tiếng ồn cho phép tại các vị trí làm việc trong môi trường lao động của các xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan chịu ảnh hưởng của tiếng ồn.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cơ sở sử dụng lao động.

3. Tiêu chuẩn trích dẫn

Các mức cho phép trong tiêu chuẩn này tương đương với TCVN 3985 - 1999.

4. Mức cho phép

4.1. Mức âm liên tục hoặc mức tương đương Leq dBA tại nơi làm việc không quá 85 dBA trong 8 giờ.

4.2. Nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm 1/2, mức ồn cho phép tăng thêm 5 dB.

Tiếp xúc 4 giờ tăng thêm 5 dB mức cho phép là 90 dBA

2 giờ                     -                               95dBA

1 giờ                      -                              100 dBA

30 phút                 -                              105 dBA

15 phút                 -                              110 dBA

< 15 phút             -                               115 dBA

          Mức cực đại không quá 115 dBA.

Thời gian lao động còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80 dBA.

4.3. Mức áp suất âm cho phép đối với tiếng ồn xung thấp hơn 5 dB so với các giá trị nêu trong mục 4.1, 4.2.

4.4. Để đạt được năng suất làm việc tại các vị trí lao động khác nhau cần đảm bảo mức áp âm tại đó không vượt quá giá trị trong bảng dưới đây.

Bảng 1: Mức áp suất âm tại các vị trí lao động

Vị trí lao động

Mức âm hoặc mức âm tương đương không quá dBA

Mức âm dB ở các dải ốc ta với tần số trung bình nhân (Hz) không vượt quá (dB)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Chỗ làm việc của công nhân, vùng có công nhân làm việc trong các phân xưởng và trong nhà máy

85

99

92

86

83

80

78

76

74

2. Buồng theo dõi và điều khiển từ xa không có thông tin bằng điện thoại, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm các phòng thiết bị máy tính có nguồn ồn.

80

94

87

82

78

75

73

71

70

3. Buồng theo dõi và điều khiển từ xa có thông tin bằng điện thoại, phòng điều phối, phòng lắp máy chính xác, đánh máy chữ.

70

87

79

72

68

65

63

61

59

4. Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê.

65

83

74

68

63

60

57

55

54

5. Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm

55

75

66

59

54

50

47

45

43

 

 

Quy định của WHO


Năm 2001 là năm thứ 6 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lấy ngày 25/4 làm ngày "Quốc tế phòng chống tiếng ồn". Đây là lần đầu tiên nước ta chính thức tham gia phong trào này.
Theo khuyến cáo của WHO, ngưỡng tiếng ồn cho phép là:

           - Môi trường nghỉ ngơi, độ ồn thường xuyên (âm nền) không quá 40 dB.
           - Môi trường sinh hoạt, âm nền không quá 60 dB
           - Môi trường sản xuất, âm nền không quá 80 dB. Nếu độ ồn cao hơn, thời gian tiếp xúc phải giảm.

Biện pháp phòng tránh

1. Trong lao động
Nếu phải làm việc nơi có tiếng ồn cao, cần đeo nút bảo vệ tai. Đây là biện pháp thích hợp với khí hậu nóng, lao động phải thay đổi tư thế, đi lại. Ưu điểm của nó là giảm được từ 20-29 dB, rẻ và dễ kiếm. Khi mới đeo có cảm giác khó chịu nhưng sau vài ngày sẽ quen. Lúc đầu có thể chỉ đeo 2, 3 giờ sau quen sẽ tăng dần.

Comments