HÌNH ẢNH


ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH


Lịch GoogleLIÊN KẾT WEB

THỐNG KÊ

 HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TUẦN
Từ 23 tháng 3 năm 2015 đến 28 tháng 3 năm 2015
 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 28
 

 THỨ NGÀY

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ HAI

23 - 3


Các đơn vị chuẩn bi các nội dung kiểm tra chuyên môn của  theo kế hoạch của S.GD-ĐT
Thời gian kiểm tra từ 30/3 đến 3/4 năm 2015 - Công văn trên website của sở GD-ĐT

THỨ BA

 24 - 3

Tập huấn PP dạy học tích hợp tiết kiệm năng lượng tại trưởng Tiểu học Tân Bình - ĐX
thành phân theo các đơn vị đã đăng kí.

THỨ TƯ

 25 - 3


Tập huấn PP dạy học tích hợp tiết kiệm năng lượng tại trưởng Tiểu học Tân Bình - ĐX
thành phân theo các đơn vị đã đăng kí.

THỨ NĂM

 26 - 3


Tải kế hoạch hoạt động tháng 4/2015  - Trang công văn, số tt 42

Các trường báo cáo theo yêu cầu trong kế hoạch kiểm tra của Sở GD-ĐT, gửi theo địa chỉ quangtrung272@gmail.com

THỨ SÁU

 27 - 3


THỨ BẢY

28 - 3 
THÔNG BÁO