HÌNH ẢNH


ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH


Lịch GoogleLIÊN KẾT WEB

THỐNG KÊ

 HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TUẦN
Từ 25 tháng 5 năm 2015 đến 23 tháng 5 năm 2015
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC TỔNG KẾT
 

 THỨ NGÀY

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ HAI

25 - 5


Các trường gửi báo cacos đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Biểu mẫu 17
(Tất các các mẫu báo cáo gửi theo địa chỉ quangtrung272@gmai.com)

THỨ BA

 26 - 5

  Các trường hoàn thành nhập số liệu phần mềm EQMS

Các trường gửi báo cáo hoạt động chuyên môn cả năm - Biểu mẫu 15

THỨ TƯ

 27 - 5


Các trường gửi báo cáo bỏ học cuối năm - Biểu mẫu 12 a
(Các số liệu phải đúng với số liệu trong phần mềm eqms)

Các trường tải lại mẫu  và báo cáo chất lượng cuối năm
(lớp 2 buổi) - Biểu mẫu 14C
(Do mẫu 14b của SGD bị lỗi môn mỹ thuật - các đơn vị tải lại mẫu 14c để nhập số liệu)

THỨ NĂM

 28 - 5


Các trường gửi báo cảo tổng kết - Biểu mẫu 13b

Các trường gửi báo cáo chương trình tiếng Anh - Biểu mẫu 14A

Các trường gửi báo cáo điểm kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh - Biểu mẫu 36

THỨ SÁU

 29 - 5


Các trường gủi danh sách hoàn thành chương trình tiểu học - biểu mẫu 16 (mới)

THỨ BẢY

30 - 5 
THÔNG BÁO