HÌNH ẢNH


ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH


Lịch GoogleLIÊN KẾT WEB

THỐNG KÊ

 
HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TUẦN 31
Từ  14 tháng 04 năm 2014 đến 19 tháng 04 năm 2014
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 31
 

 THỨ NGÀY

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ HAI

14 - 04

 Tải danh sách thi giải toán Internet cấp quốc gia - Trang Công văn, số tt 92

THỨ BA

15 - 04

Gửi danh sách giao lưu tiếng Việt theo địa chỉ quangtrung272@gmail.com - mẫu tại trang biểu mẫu, số tt 58

THỨ TƯ

16 - 04

                     Họp giao ban tại Hội trường UBND xã Phú Văn
    - Thành phần: Hiệu trưởng và một PHT phụ trách chính về hoạt động chuyên môn.
    - Thời gian: 8 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2014

THỨ NĂM

17 - 04

 

THỨ SÁU

18 - 04


 

THỨ BẢY

19 - 04

 

THÔNG BÁO