HÌNH ẢNH


ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH


Lịch GoogleLIÊN KẾT WEB

THỐNG KÊ

 HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TUẦN
Từ 27 tháng 4 năm 2015 đến 02 tháng 5 năm 2015
 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 33
 

 THỨ NGÀY

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ HAI

27 - 4


KIỂM TRA CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙ NHO

(Thành phần đoàn theo quyết định của UBND huyện)

THỨ BA

 28 - 4


NGHỈ LỄ
(Từ 28/4 đến 2/5/2015)

THỨ TƯ

 29 - 4THỨ NĂM

 30 - 4

THỨ SÁU

 01 - 5

THỨ BẢY

02 - 5 
THÔNG BÁO