Service-การให้บริการ

รูปแบบการให้บริการ   :   

ให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย, รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากรคดีทรัพย์สินทางปัญญา  คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีสิทธิมนุษยชน  ฯลฯ, รับเจรจาปัญหาต่าง ๆ แทน, รับดำเนินการบังคับคดีภายหลังศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด, รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นพนักงานตำรวจ ชั้นอัยการ หรือชั้นศาล, รับดำเนินการวิเคราะห์ เจรจาและตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ, ให้คำปรึกษาและแนะนำการจดทะเบียนและการขอและต่ออายุใบ อนุญาตต่าง ๆ, ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองลายมือชื่อในเอกสารนิติกรรม  สัญญาต่าง ๆ ฯลฯ


ขอบเขตของการให้บริการ

1)   ด้านที่ปรึกษากฎหมาย
                      1.1 ให้คำปรึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญา   เช่น   สัญญาเช่า   สัญญาซื้อขาย   สัญญาแฟรนไซส์ (อนุญาตสิทธิให้ใช้เครื่องหมายการค้า) สัญญาร่วมทุน   เป็นต้น   

      1.2 ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายขององค์กร เช่น ปัญหาเกี่ยวการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น

     1.3 ให้บริการทางด้านการแก้ไขปัญหานิติบุคคล การติดต่อเจ้าพนักงานของรัฐอันเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบริษัท ใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว  และการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

2)  งานบริการด้านจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัท - ห้างหุ้นส่วนจำกัด

   • จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้าต่าง ๆ )
   • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด,
   • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด,
   • ขอหนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน
   •  ขอและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
   •  จดทะเบียนและ/หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
   •  จัดทำหนังสือโอนหุ้นบริษัท
   • ขอใบอนุญาตร้านคาราโอเกะ
   • ขอใบอนุญาตธุรกิจร้านอาหาร
   • ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)

                3)  การบริการเกี่ยวกับคนต่างด้าว

   • การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   • การต่ออายุวีซ่า

4)  การบริการเกี่ยวกับจดทะเบียนโรงเรียนเอกชน

   • จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
   • แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน

5)  การบริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

   • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
   • จดทะเบียนลิขสิทธิ์
   • จดทะเบียนสิทธิบัตร

          6) ด้านการติดต่อและจดทะเบียนกรมที่ดิน

   • ให้คำปรึกษาจดทะเบียนซื้อขาย/เปลี่ยนแปลงทางที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   •  ตัวแทนในการจดทะเบียนสิทธิต่าง ๆ (จัดเตรียมเอกสารและประสานงานเจ้าหน้าที่)

                7) ดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง
                                 1)  ขั้นตอนการบอกกล่าวทวงถาม (Notice)
                                 2)  ขั้นตอนการดำเนินฟ้องร้อง ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแพ่ง จนมีคำพิพากษาและบังคับคดี เช่น

   • คดีบัตรเครดิต
   • คดีกู้ยืมเงิน
   • คดีจำนองและบังคับจำนอง
   • คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช็ค)
   • คดีเกี่ยวกับที่ดิน
   • คดีมรดก (เช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น)
   • คดีละเมิด
   • คดีเพิกถอนนิติกรรมสัญญา
   • คดีรถชน
   • คดีสัญญาค้ำประกัน
   • คดีตามหนังสือหรือสัญญารับสภาพหนี้
   • คดีเกี่ยวกับการซื้อขาย
   • ฯลฯ

                8)  คดีอาญาทั่วไป  

                     เช่น คดีอาญาความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดการจากการใช้เช็ค , ยักยอก, ฉ้อโกง เป็นต้น

                9) ดำเนินคดีแรงงาน

                                1) การดำเนินฟ้องร้อง ต่อสู้ยื่นคำให้การเกี่ยวกับคดีพิพาทแรงงาน
                                2)  คดีเรียกเงิน ค่าชดเชย ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม สินจ้างการบอกกล่าวล่วงหน้า

วิธีการให้บริการด้านกฎหมาย

 • บริการปรึกษากฎหมาย รายเดือน
 • บริการปรึกษากฎหมายรายครั้ง
การให้บริการตามโครงการและเรื่องที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม
Comments