ชุด สตบ.สตบ.อำเภอจุน 8 ธันวาคม 2012ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของชุดรักษาความสงบเรียบร้อย

ประจำหมู่บ้าน ( ชรบ.) อำเภอจุน
 

  ------------------------------------------------------------


                    ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านหรือ(ชรบ.) หมายถึงคนในชุมชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ  ทุกวัยและทุกสุถานะ ชนชั้น  ที่มีความสนใจและเสียสละเวลาในการป้องกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองในด้านต่างๆ เช่นอาชญากรรม   ยาเสพติดการลักเล็กขโมยน้อย โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและได้ผ่านกระบวนการฝึกจากค่ายฝึกอบรมจากชุดครูฝึกในอำเภอหรือจังหวัดนั้นๆ     เป็นผู้ให้ความรู้ ให้แนวคิด  และอาจเรียนเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน เช่น  ทางปกครอง  ตำรวจ  ทหาร ครู  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรรับเชิญจากที่ต่างที่ทางคณะผู้จัดการอบรมเห็นสมควรเพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้และที่ได้จากการฝึกฝนไปปรับใช้ในการรักษาความสงบในหมู่บ้านหรือชุมชนต่อไปร่วมฝึก  ผู้ที่จะมาเป็นครูฝึก อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่ปัญหาในเรื่องอาชญากรรมและยาเสพติด ทางอำเภอจุน โดยการนำของนายพงษ์พัฒน์  พงษ์เจริญ นายอำเภอจุน  พ.ต.อ.วิชัย  รูปเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอจุน จึงได้เสนอแนวคิดให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดขึ้น และได้มอบหมายให้ที

งานครูฝึกจากชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.อ.จุนทำการฝึกชุด ชรบ.ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2542 ณ บ้านลอ  ต.ลอ อ.จุน  จว.พะเยา กลุ่มเป้าหมายคือราษฏรบ้านลอ จำนวน 65 คน และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ (ปปส.) นายสำเริง   ภูมิโคกรักษ์ และทีมงานเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนงบประมาณในการอบรม จำนวน 2 วัน 1คืน  โดยทีมครูฝึกประกอบด้วย ร.ต.ต.ยุทธกร   ธรรมวงค์  รอง สวป.สภ.อ.จุน ฯ มีลูกชุดประกอบด้วย ด.ต.สายัณห์  ทองกันทา ด.ต.นรินทร์  ขวัญภิรมย์  ด.ต.สมคิด   ดอกแก้ว  ส.ต.ท.สาคร  ขำภูเขียว  ส.ต.ท.สมบัติ  ปวงมาลัย    ส.ต.ท.พิเชษฐ์   ใจสีธิ  ส.ต.ท.สุชาติ   สมณะ  ส.ต.ต.อุดร  สมศรี   ส.ต.ต.ปรีชา  สีไม้  และเจ้าหน้าที่พัฒนากร,และ อส.จากอำเภอจุน 2 นาย ร่วมทำการฝึก ในการฝึกได้รับการอนุเคราะห์สถานที่และการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจาก  นายมนัส  เวียงลอ  ซึ่งเป็น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลอ ม.1 ต.ลอ  อ.จุน ฯต่อมาได้ตั้งคณะทำงานภาคประชาชนขึ้นเป็นองค์กรคือ  เครือข่ายร่วมใจภักดิ์ ราษฏร์-รัฐ รวมพลังต้านภัยาเสพติด

                    อำเภอจุน โดยมีนายมนัส  เวียงลอ  เป็นประธานเครือข่าย ฯ วัตถุประสงค์ในการตั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอจุน โดยมีภาครัฐ( อำเภอ สภ.อ.)เป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน หางบประมาณต่างๆจากภาครัฐ และภาคประชาชนที่อยากจะร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งบ้านลอ  ม.1  ต.ลอ  อ.จุนฯเป็นหม่บ้านอันดับแรกที่เป็นหมู่บ้านเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  และได้ทำการขยายหมู่บ้านเครือข่ายคือบ้านใหม่กาญจนา  ม.14  ต.จุน ฯ บ้านสันป่าก้าว  ม.3  ต.ห้วยข้าวก่ำ  อ.จุนฯ  เมื่อ พ.ศ.2543-2547 และได้ขยายหมู่บ้านอีก 31 หมู่บ้านในปัจจุบัน (2551) ในปัจจุบันอำเภอจุน มีชุดชรบ.ครบทุกหมู่บ้าน (86  หมู่บ้าน) มีจำนวน  3,972  นาย เครื่องแบบได้รับการสนับสนุนจาก นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ สส.พะเยาเขต 2

รายชื่อครูฝึก ชรบ.ของศูนย์ฝึก ชรบ.อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

 

     1. พันตำรวจโท ไสว  ขำภูเขียว          สารวัตรปกครองป้องกันฯ               ผู้อำนวยการฝึกอบรม

     2. ดาบตำรวจ สายัณห์  ทองกันทา         ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     3. ดาบตำรวจ ประจวบ  ไข่แก้ว           ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     4. ดาบตำรวจ ประจวบ   สารทอง         ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     5. ดาบตำรวจ สมบัติ  ปวงมาลัย           ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     6. ดาบตำรวจ สาคร  ขำภูเขียว            ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     7. ดาบตำรวจ เพชรชาย  กาติ๊บ           ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     8. ดาบตำรวจ พิเชษฐ  ใจสีธิ             ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

     9. ดาบตำรวจ อดิเรก   มะโนแก้ว         ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

    10. ดาบตำรวจ นพพร  เดชบุญ            ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

    11. จ่าสิบตำรวจ ลำนอง  ปัญญางาม        ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

    12. สิบตำรวจเอก จรัล  บุญปั๋น            ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ    คณะวิทยากรครูฝึก

 
 
 

 

Comments