Class Portal‎ > ‎Standard 6‎ > ‎

Class 6M

12-08-09
吴老师:请完成科学模拟试卷5和6
 
曾老师:1字辨做完
              2华语作业做完
              3华语模拟试卷7和8
 
13-08-09
造句 - (pg37) 1. 潦倒 2.累赘       3. (pg38)  履行     4. (pg42) 颠簸
 
听写(18-8-09 1. pg 30 灿烂(同/反)   2. pg 38 擅长(同/反)
                         3. pg 38 犹豫 (同/反) 4. pg 42 勇敢(同/反)
                         5. pg46 没落(同)        6.有趣 X 乏味
 
默写(20-08-09)学习——1. 唉!真是的。。。。。。
                                       2. 一扇门隔开。。。。。。
ċ
IMG_0013.jpg
(1917k)
Chung Hwa P SJKC,
Aug 13, 2009, 7:46 PM
ċ
eng.doc
(4014k)
Chung Hwa P SJKC,
Aug 13, 2009, 7:09 PM
ĉ
Chung Hwa P SJKC,
Aug 13, 2009, 8:01 PM
ĉ
Chung Hwa P SJKC,
Sep 4, 2009, 7:38 PM
ĉ
Chung Hwa P SJKC,
Aug 30, 2009, 8:19 AM
ĉ
Chung Hwa P SJKC,
Aug 26, 2009, 7:33 AM
ĉ
Chung Hwa P SJKC,
Aug 25, 2009, 11:18 PM
ĉ
Chung Hwa P SJKC,
Sep 5, 2009, 2:39 AM
Comments