ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนชุมชนกระนวน

โรงเรียนชุมชนกระนวน  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกระนวน”  (วัดบ้านหนองโก)

ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2472 โดยหลวงศรีครานุรักษ์ นายอำเภอน้ำพอง  เป็นผู้จัดตั้งใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีสว่างเป็นอาคาร  ดำรงกิจการด้วยเงินศึกษาพลี  มีนายอินทร์  ศรีสุระ  เป็นครูใหญ่คนแรกทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                ปี
2474  รัฐบาลได้สั่งยุบโรงเรียนประชาบาล  โรงเรียนนี้จึงถูกยุบด้วยเป็นการชั่วคราว

                ปี 2476  ได้รับคำสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่และนายสุดใจ พินิจมนตรี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   โดยอาศัยที่เดิมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแบบเดิมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามเหตุการณ์  ทั้งสายผู้สอนและสายบริหาร  ตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติเหมือนโรงเรียนประชาบาลอื่นทั่วไป

                ปี 2491 นายเหง้า อรรคษร (ครูใหญ่ขณะนั้น) พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  ได้จับจองที่ดินแปลงที่ตั้งโรงเรียนขณะนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์  11 ไร่ 17 ตารางวา เลขที่ ขก. 1675  นส.3  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกตามแบบ ป.2 ขนาด 6 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 140,000  บาท  สร้างเสร็จในปี พ.. 2500  และย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่นี่ใช้ชื่อ โรงเรียนบ้านหนองโกของการประถมศึกษา  กระทรวงมหาดไทย 
                ปี
2543  ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองโก เป็น โรงเรียนชุมชนกระนวน  เขตบริการที่รับเด็กเข้าเรียน คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่  1, 2, 6, 7, 10  และ 11 ตำบลหนองโก รวม 6 หมู่บ้าน  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  จึงทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นเหตุให้มีปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
                ปี
2520  ได้แยกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ ออกไปตั้งโรงเรียนใหม่อีกแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกห่างจากโรงเรียนเดิม 1.5 กิโลเมตร  และแบ่งวัสดุครุภัณฑ์ตามอัตราส่วน คือ 1.776/0.233 โดยถือจำนวนนักเรียนที่แยกไป 350  คน  จากนักเรียน  1,481  คน ครู 10 คน  จากครู 40 คน  ทำให้เหลือนักเรียนจำนวน 1,131 คน  ในปีนั้นซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาระหว่าง  นายบุญศรี  ผ่องใส  เป็นผู้อำนวยการ  ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทต่อโรงเรียนนี้มานานถึง 33 ปี

                ปี 2543   เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลขอนแก่น  และเป็นโรงเรียนเครือข่ายนำร่องในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
                ปี 
2546  เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 และได้รับจัดสรรงบประมาณ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ  สปช.26/105  ขนาด  2  ชั้น  4  ห้องเรียน
                ปี 2549  เป็นโรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
                ปี 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน ปฐมวัย ปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                             - เป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
                 ปี 2552  เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ NANMEEBOOKS  
                             -ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2552  ณ   จังหวัดอุบลราชธานี
                             -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันท่องอาขยาน ป.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                            -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการทำงานอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                            -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการทำงานอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                 ปี 2553  เป็นโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                            -ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นครบวงจรเขตบริการที่ 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
                            - ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
                            -ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท  Editor .1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2553  ณ   จังหวัดอุดรธานี
                            -ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท  Editor .4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันท่องอาขยาน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการทำงานอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3(แบบไทย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการทำงานอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการทำงานอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ปี 2554  ได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเหรียญทอง

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการทำงานอาหารคาว-หวาน (ประเภทเส้น)  ม.1-3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ   จังหวัดมหาสารคาม

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย  ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง  ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                     
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                -ได้รับรางวัลชมเชย  ในการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท  Editor .1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ปัจจุบันมีการบริหารจัดการอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
 เขต
4  มีบุคลากรทั้งหมด  45  คน  ข้าราชการครู  39  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 534 คน ระดับปฐมวัย  59  คน ระดับประถมศึกษา  309  คน  ระดับมัธยมศึกษา  166  คน (สถิติ วันที่  10   มิถุนายน  2554 )  โรงเรียนชุมชนกระนวน   เปิดทำการสอน  ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่ตั้ง  ขนาด   
                โรงเรียนชุมชนกระนวน ตั้งอยู่ที่ 638 หมู่ที่ 11  ถนนนิมิตรเมือง  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40170  ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ  66  กิโลเมตร 

ที่ตั้ง

                                ทิศเหนือ               จด          หมู่บ้านชัยรุ่งเรือง  หมู่ที่ 11  ต. หนองโก  อ. กระนวน

                                ทิศตะวันออก       จด          หมู่บ้านชัยรุ่งเรือง  หมู่ที่  11  ต.  หนองโก  อ. กระนวน

                                ทิศใต้                       จด          หมู่บ้านชัยรุ่งเรือง  หมู่ที่  11  ต.  หนองโก  อ. กระนวน

                                ทิศตะวันตก         จด          หมู่บ้านชัยรุ่งเรือง  หมู่ที่  11  ต.  หนองโก  อ. กระนวน

                ขนาด
                         โรงเรียนชุมชนกระนวน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  6  หมู่บ้านและเขตหมู่บ้านบริการในอำเภอและต่างอำเภอ  ต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมาก  มีพื้นที่ทั้งหมด  11  ไร่  17  ตารางวา

 ข้อมูลทั่วไป
การติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์              0-4325-1354หมายเลขโทรสาร                0-4325-1684
E-mail   -  Website           
http: //school.obec.go.th/ckn

Comments