การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

จุดประสงค์รายวิชา

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

          2. เพื่อให้มีสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงาน

          3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

          4. เพื่อให้มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

          5. เพื่อให้มีสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

          6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

สมรรถนะประจำวิชา

          1. เข้าใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

          2. เลือกอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง

          3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์เตือนภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

          4. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสาย ไฟฟ้า การต่อสายแบบต่างๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การติดตั้งระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัส 20104-2005

Comments