Home‎ > ‎KHÓA LỄ‎ > ‎

KHOA CÚNG TIẾP TRIỆU CHƯ HƯƠNG LINH

KHOA CÚNG TIẾP TRIỆU CHƯ HƯƠNG LINH

---------------o0o---------------

 1.     NIÊM HƯƠNG LỄ PHẬT:

 

(Tín chủ sửa soạn lễ nghi trên bàn thờ Phật và bàn thờ hương linh. Nghe chuông hiệu vân tập vào chánh điện, đứng chắp tay hướng lên bàn thờ Phật, người đại diện gia chủ đốt 1 nén hương quì dâng ngang đầu)

 

CHỦ LỄ XƯỚNG: Nam Mô Thập Phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, thùy từ lai lâm giáng phó đạo tràng chứng minh công đức. (1 tiếng chuông)

Duyên nay chư tín chủ: ……………………….. đốt nén tâm hương kiền cầu Tăng chúng thiết lập pháp đàn, sửa soạn trai diên, hành khoa chúc thực, siêu độ (bách nhật tuần lâm/) chính tiến hương linh …………………………pháp danh:…………..vãng sinh ngày…… tháng…….năm………, cùng phụ tiến chư vị nội ngoại hương linh, tốc xả mê đồ siêu sinh Tịnh Độ. Trượng thừa Phật lực gia hộ chư tín chủ:…………………………………, dương môn thân quyến Sở Nguyện Viên Thành, An Khang Cát Khánh.

Đồng tụng: Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, 1 tiếng chuông và điển lễ cắm hương trên bàn thờ Phật).

CHỦ LỄ XƯỚNG: Nhất tâm đảnh lễ Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy, 1 tiếng chuông).

BÊN HŨU XƯỚNG: Nhất tâm đảnh lễ Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đương Lai Giáo Chủ Long Hoa Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy, 1 tiếng chuông)

BÊN TẢ XƯỚNG: Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy, 3 tiếng chuông, nhịp 7 tiếng mõ)

 

2.     TIẾP TRIỆU HƯƠNG LINH:

(Rước sám chủ và gia chủ về đứng trước bàn thờ hương linh)

ĐIỂN LỄ XƯỚNG: Đại Thánh A Di Đà Phật, kính lễ Đại Thánh A Di Đà Phật.

Hiện tiền chư dương môn quyến đẳng kiền thỉnh chính tiến hương linh:……………pháp danh:…………….nguyên mệnh sinh ư………mệnh chung ư…………giáng phó đạo tràng an bảo tọa dĩ kính.

Đồng tụng theo nhịp mõ 1: Nam Mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

ĐIỂN LỄ XƯỚNG: Tín chủ đầu thành kính lạy chính tiến hương linh ……………………., và phụ tiến chư vị nội ngoại chư hương linh ….

CHỦ LỄ XƯỚNG: Đại Thánh Cứu Bạt Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 chuông)

BÊN HỮU XƯỚNG: Từ Bi Quảng Đại Diệu Nan Lường

Cứu Bạt  Minh Đồ Địa Tạng Vương

Bi Quang Chẩn Tế U Minh Giới (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

BÊN TẢ XƯỚNG: Pháp Lực Đề Tê Bát Nhã Hàng

Tiếp dẫn linh hồn nhiên Tuệ Cự

Đồng đồng phả phóng ngọc hào quang. (1 chuông, 3 mõ)

Đồng tụng: Nam Mô Dẫn Linh Hồn Bồ Tát. (3 lần, 1 chuông)

CHỦ LỄ XƯỚNG: Cửa từ rộng mở thật khôn lường

Phật độ quần sinh khắp mười phương

Cứu người chìm đắm nơi biển khổ

Vớt kể trầm luân chốn lạc đường. (1 chuông, 3 mõ)

BÊN HỮU XƯỚNG:  Sa Bà khổ não cảnh đoạn trường

Âm dương ly biệt sầu vấn vương

Luân hồi sinh tử ai nào khỏi

Trước bàn thờ con cháu nhớ thương. (1 chuông, 3 mõ)

BÊN TẢ XƯỚNG: Đức Di Đà Giáo Chủ Tây phương

Cầm tràng phan tiếp độ chư hương

Địa Tạng Đại Sư dơ tích trượng

Đưa linh giác về chốn tổ đường - qui y. (1 chuông, 3 mõ)

 

3.     QUI VONG:

ĐIỂN LỄ XƯỚNG: Nhân sinh trong cõi hữu tình,

Luân hồi sinh tử tử sinh vô thường,

Lời Phật dạy tỏ tường ghi nhớ,

Thế gian là giả tạm khổ đau,

Niết Bàn cảnh giới nhiệm mầu,

Cực Lạc An Dưỡng nên cầu hóa sinh. (1 chuông, 3 mõ)

 

BÊN HỮU XƯỚNG: Duyên nay đạo hữu:………………….đăng trình,

Muốn về Cõi Phật vãng sinh Liên Trì,

Nguyện cầu đức Phật từ bi

Ra tay tế độ hồn qui sen vàng,

Phật Di Đà tiếp dẫn sang,

Chư tôn sứ giả hai hàng tiếp nghinh. (1 chuông, 3 mõ)

 

BÊN TẢ XƯỚNG: Hỡi ơi tưởng niệm chân linh,

Sinh tiền cõi thế hiển vinh một thời,

Vô thường vận hạn tới nơi,

Nguồn vui thế sự buông xuôi lìa trần,

Giờ đây thân quyến quây quần,

Cùng nhau tưởng niệm một lần cầu siêu. (1 chuông, 3 mõ, 3 tiếng chuông)

CHỦ LỄ XƯỚNG: Duyên lành nương tựa Như Lai,

Về đây dưới chốn Phật đài qui y.

Qui Phật trí giác từ bi,

Xa cảnh địa ngục được đi lên trời. (1 tiếng chuông)

Qui Pháp giáo lý tuyệt vời,

Ra khỏi ngã quỷ về nơi an lành. (1 tiếng chuông)

Qui Tăng ngũ chúng tu hành,

Dẫn đường ra khỏi súc sinh thoát vòng. (1 tiếng chuông)

Đồng xướng: Chân linh chí thiết một lòng,

Qui kính Tam Bảo gieo trồng phước duyên

Từ nay phát nguyện tu hiền

Nương nhờ ánh đạo cửa thiền Như Lai. (1 tiếng chuông, 3 mõ, 3 chuông)

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chân linh ………………..qui Phật

Đại chúng: Qui Phật

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chân linh…………………qui Pháp

Đại chúng: Qui Pháp

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chân linh ……………qui Tăng

Đại chúng: Qui Tăng.

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chân linh qui y Phật lưỡng túc tôn,

Đại chúng: Qui y Phật lưỡng túc tôn

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chân linh qui y Pháp ly dục tôn,

Đại chúng: Qui y Pháp ly dục tôn

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chân linh qui y Tăng chúng trung tôn

Đại chúng: Qui y Tăng chúng trung tôn

CHỦ LỄ XƯỚNG: Qui y Phật kính, qui y Pháp kính, qui y Tăng

Đại chúng: Qui y Tam Bảo.

 

4.     CHÚC THỰC:

(Tín chủ đốt nhang và quỳ)

CHỦ LỄ XƯỚNG: Nay tín chủ đốt nén tâm nhang

Lễ nghi trai soạn hiến cúng dàng.

Chính tiến chân linh tuần húy nhật

Thất tổ cửu huyền khắp họ hàng. (1 chuông, 3 mõ)

BÊN HỮU XƯỚNG: Nhất tâm triệu thỉnh hồn về

Thân nương cõi tịnh, hồn qui sen vàng.

Phật Di Đà tiếp dẫn sang

Nghe câu triệu thỉnh tìm đàng về ngay. (1 chuông, 3 mõ, 1 chuông)

BÊN TẢ XƯỚNG: duyên nay tín chủ………………….kiền thỉnh chính tiến chân linh…………………vãng sinh ngày……tháng…….năm……cùng phụ tiến nội ngoại chư vị hương linh lai lâm pháp tọa thụ dụng hương đăng hoa trà quả thực. (1 chuông)

Hiện tiền dương môn tín chủ kính lạy chư vị hương linh bốn lạy.

Đồng tụng: Nén hương thơm ngát mười phương

Ngọn đèn trí tuệ soi đường chúng sinh

Hoa tươi quả tốt thơm lành,

Ly trà đạo vị cơm canh cúng dàng.

Chư linh về chốn kim quang

Trai nghi sắp sẵn lập đàn kính dâng. (1 chuông)

Nam mô bộ bộ đế, lị dà đá, lị đát đá nga đá da. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô tát đa nẫm, tam diểu tam Bồ-đề, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn-đề sa bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHỦ LỄ XƯỚNG:

* Cúng cha mẹ: Nhờ công đức cha sanh mẹ dưỡng

Khác nào như biển rộng sông sâu

Nền nhân cõi phúc là đâu

Phận con cháu phải nghĩ câu báo đền.

Nay thời tiết nhân duyên vừa đến,

Trước bàn thờ thân quyến tề quy.

Tụng kinh niệm Phật gia trì,

Nghe câu triệu thỉnh hồn về phó trai. (3 chuông, mõ nhịp 7 tiếng)

* Cúng tổ tiên: Công tổ tiên non cao biển rộng,

Đạo con cháu phải cúng phải thờ

Nén hương nghi ngút khói đưa

Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.

Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng

Chút tâm thành nhất hướng kính dâng

Trượng thừa Phật lực gia ân,

Thọ phần tiếp dẫn dự phần trai nghi.

 

* Vợ chồng cúng cho nhau:

Đốt nén hương thơm

Nhất tâm bái thỉnh

Tình như loan phụng, nghĩa tựa keo sơn

Bao tháng năm khăng khít bên nhau

Nay bỗng chốc phân chia đôi ngã.

Đau sót nhẽ kẻ đi người ở

Buồn thương thay đấy khuất đây còn.

Báo đáp chút nghĩa sắt son

Cầu Phật độ hồn sang Tịnh cảnh.

 

ĐIỂN LỄ THỈNH: Kính thỉnh chính tiến hương linh………………………. cùng phụ tiến nội ngoại chư vị hương linh thụ dụng trai nghi thanh tịnh. (1 tiếng chuông)

CHỦ LỄ XƯỚNG: Tụng pháp mầu tựa nương chư Phật

Nhờ chân ngôn bí mật tối linh

Về đây thụ hưởng đan thành

Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.

 

 Đây chén cơm thơm ngon tinh khiết

Dâng cha hiền chí thiết lòng con

Xin cha thụ hưởng như tại thế

Hiếu đạo làm con nguyện giữ tròn (3 tiếng chuông)

 

Đây ly trà đạo vị mùi thơm ngát

Dâng cha hiền khao khát lòng con.

Xin cha thụ hưởng như tại thế

Hiếu đạo làm con nguyện giữ tròn (3 tiếng chuông)

 

Tiếng chuông nhịp mõ bắt đầu,

Theo Thầy niệm thực hạt châu hóa liền.

Thần chú Khai Yết Hầu:

Án bộ bộ đế, lị dà đá, lị đát đá nga đá da. (3 lần, 1 tiếng chuông)

 

Thần chú Biến thực:

Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt ra tam bạt ra hồng.( 3 lần 1 tiếng chuông )

Thần chú Biến Thủy:

Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, Án, tô rô, tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha.(3 lần 1 tiếng chuông)

 

Thần chú Nhũ Hải:

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm án tông. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nhất tự thủy luân chơn ngôn

          Án tông tông tông tông tông. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Thần chú Cúng Dàng:

Án nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhật la hộc. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam mô phả cúng dàng Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần, 3 tiếng chuông)

 

5.     TỤNG KINH CẦU SIÊU:

 

CHỦ LỄ XƯỚNG: Chư vị hương linh thụ dụng trai diên thanh tịnh dĩ kính

Kiền thỉnh chư vị

Đăng tòa bảo điện

Thính pháp văn kinh

Tốc thoát u minh

Siêu sinh Tịnh Độ. (3 tiếng chuông)

Đồng tụng: Phật nói Kinh A Di Đà

Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp

……………………………….…..

Đều về bổn độ hóa thành hội châu.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 3 tiếng chuông)

Bát Nhã – Vãng sinh – Niệm Phật

Hồi hướng – phát nguyện tự qui.

 

6.     HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN TAM TỰ QUI:

 

Văn hồi hướng:

 

Nguyện đêm công đức trì chú tụng kinh, lễ niệm hồng danh

Hồi hướng chính tiến chân linh

Thăng hoa Phật quốc hóa sinh nhiệm mầu.

Hôm nay dương quyến cúi đầu

Lòng thành dâng lễ nguyện cầu chu viên.

Trượng thừa Phật lực vô biên,

Đa sinh phụ mẫu cửu huyền hương linh,

Nội ngoại giòng họ tông đình,

Được về Cực Lạc vãng sinh liên trì.

Nguyện cầu đức Phật từ bi,

Tế độ hết thảy hồn quy sen vàng.

Dương môn thân quyến họ hàng,

Mọi người cõi thế an khang thọ trường.

Kính lạy chư Phật mười phương,

Thùy từ gia hộ âm dương sở cầu. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

Đại chúng: Nam Mô A Di Đà Phật. (3 tiếng chuông)

Đồng tụng: Chúng con xin dốc lòng phát nguyện,

………………………………………

Xin cho con được như nguyền.

 

Tam Tự Qui:

Con về nương tựa Phật rồi,

Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh,

Đều hiểu thấu rõ rành đạo cả,

Lòng Bồ-đề mở rộng từ nay. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

 

Con về nương tựa Pháp rồi,

Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh,

Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận,

Trí tuệ như biển lớn khôn lường. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

 

Con về nương tựa Tăng rồi,

Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh,

Tu sửa hết việc mình việc chúng,

Không hề còn chút chướng ngại chi. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

 

Cúi xin chư Phật, Thánh Hiền,

Con xin đem hết mọi duyên phúc lành,

Cầu cho con với muôn loài,

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.

(Vái 1 vái rồi mọi người lần lượt lui ra)

 

Comments