Phổ Hiền Bồ Tát

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Samantabhadra Danh hiệu ngài là đại hạnh Phổ Hiền có chổ gọi ngài là Biến Cát có nghĩa mang sự lành phổ cập khắp nơi. Ngài là một vị đại Bồ Tát trong Phật giáo tu thành đạo đã vô số kiếp về trước nhân vì bi nguyện mà thị hiện làm Bồ tát độ chúng sanh. Ngài phương tiện hiện nhiều thân hình để độ chúng sanh.


Ngài có lời nguyền bất cứ đức Phật nào ra đời ngài cũng hiện thân làm đệ tử đặng ủng hộ Phật và giúp tuyên dương chánh pháp. Trong kinh Pháp hoa nói rằng: “Nếu người nào trì tụng kinh này khi đi đứng nằm ngồi tôi đều cởi voi sáu ngà cùng với chư đại Bồ tát thường ở bên mình mà hộ vệ người đó không cho kẻ ác hảm hại, mãi cho đến khi người ấy thành tựu sự tu hành. Ngài có mười lời nguyện và cũng để khuyến khích mọi người tu hành theo gọi là Phỗ Hiền thập nguyện mười điều nguyện này có giải rộng ở phẫm bất tư nghì giải thoát cảnh giới Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm. Trong nhiều Chùa thường thờ đức Phổ Hiền bên hữu Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi trên lưng voi sáu ngà. Còn Văn thù Sư Lợi Bồ tát thì thờ bên tả. Hoa Nghiêm kinh gọi tượng thờ ba vị ấy là hoa Nghiêm Tam Thánh. Phật là Chánh Giác, Phổ Hiền là Hạnh đức, còn Văn Thù là Trí tuệ. Có ý nghĩa là nếu tu hạnh đức và có trí tuệ thì sẽ thành chánh giác.(Phật)

Comments