Chủ giảng:

Sa Môn  Thích Giác Liêm

Chùa Đà La Ni, Việt Nam

 
 
ĐÂU LÀ MINH SƯ ?

TÁNH BIẾT xưa nay vốn 
      Minh Sư
THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN ở 
      nơi Người
Mê thời Dính Mắc Duyên 
      Trần khổ
Học Tu Niệm PHẬT, SỐNG 
      Vui Tươi.

(Pháp Kệ  219)

5 CON SỐ

Một là TÁNH BIẾT chính Ta
Hai là Thân Thể Ngôi Nhà 
      Năm Căn
Ba là Trần Cảnh lăng xăng
Bốn là Bộ Nhớ Ý Căn Pháp Trần
Năm là Chọn Pháp Chánh Nhân
Học Tu Niệm PHẬT Chứng Phần
      Nam Mô.

Pháp Lý 5 CON SỐ ...
TRONG TA CÓ A DI ĐÀ

Lời Nói, Việc Làm đã đi qua
Còn chăng Bộ Nhớ ở Thân Ta
Duyên Sanh, Duyên Diệt còn AI đó ?
Giác Ngộ !  Ô hay ... A DI ĐÀ !
Nam Mô A DI ĐÀ !
Nam Mô A DI ĐÀ !

(Pháp Kệ  140)

Videos