แผนกวิชาทางการประมง


            
  
           

 
บุคลากร
  
    
 
 
 
นาย จิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์ 
ตำแหน่งครูชำนาญการ
(หัวหน้าแผนกวิชาทางการประมง)
                

 นาง อารียา รัตน์เถลิงศักดิ์
ตำแหน่งครูชำนาณญการพิเศษ
   
          
 
 
 
นักเรียนนักศึกษา 
            
   
                                                                                                                                          

ระดับชั้น

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนนักศึกษา

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

นักศึกษา

ปวช.1/4

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ผลิตสัตว์น้ำ

5

1

6

ปฏิรูป

ปวช.2/4

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ผลิตสัตว์น้ำ

5

2

7

ปฏิรูป

ปวส.1/4

เกษตรกรรม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

5

0

5

ทวิภาคี

ปวส.2/3

ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

2

0

2

ปกติ


                                   
             
     
             
                                                                     
               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               
                                                                    
                                                                  
                                                                                                                                                                              หลักสูตรการสอน
    
    >> ระดับ ปวช.    สาขาผลิตสัตว์น้ำ
    >> ระดับ ปวส.    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป