Home‎ > ‎

High Spirits - Nederlands

De Prelude:


Al millennia leeft de Mensheid in de illusie dat God één of ander wezen is buiten zichzelf. Een oude man met baard die in de hemel zit, oordelend neerkijkt op de mens, straft en aanbeden/gesmeekt moet worden. Niets is minder waar…

Deze visie van de mens op God kwam voort uit een ‘experiment’. Tienduizenden jaren geleden werd de Aarde/Mensheid onder een sluier geplaatst, een sluier die de illusie wekte dat God en Mens gescheiden waren. Daar de mens zowel bestaat uit het fysieke/materiële, ofwel het mannelijke principe van God, als het spirituele/etherische, ofwel vrouwelijke principe van God, werden deze beide aspecten aldus ook van elkaar gescheiden. God is licht en donker, mannelijk en vrouwelijk (neutraal, sekseloos)...alles wat wij in ons dragen.

het ego werd oorspronkelijk ontworpen om 'jou' van 'mij' te kunnen onderscheiden, aangezien God één is. Om het spel van verschillende persoonlijkheden op deze Aarde adequaat te kunnen spelen was het nodig deze 'tool' te installeren. Alhoewel we separate wezens lijken te zijn, zijn we binnenin allemaal dezelfde ene God. Alle wezens zijn verschillende aspecten van dezelfde ENE God, enkel opererend op verschillende frequenties om maximale en meerdere ervaringen te verzekeren.

Onder de sluier begon het ego te denken dat het alles was wat er was en begon zo luid te schreeuwen, in overlevings-modus, dat de innere stem van God nauwelijks meer gehoord kon worden. De mens vergat dat hij God was en verloor zichzelf in het spel van 'goed' en 'fout', 'winnaars' & 'verliezers'. Ze hadden hun houvast verloren en voelden zich bang, verlaten en alleen. Daar ze dachten dat ze gescheiden waren van God, scheidden ze automatisch al het andere ook. De wereld werd een reflectie van hoe de mens zich binnenin voelde, afgescheiden...en dat maakte dat ze hun in pijn uithaalden naar alles in de 'buitenwereld'...naar de andere Goden/mensen om hen heen. Terwijl de ware schat, de heilige graal zo je wil, al die tijd gewoon vanbinnen gevonden kon worden...als ze alleen maar in staat waren de stem van het ego-pijnlichaam te sussen, hun angsten te overwinnen, het re-actieve gedrag te stoppen en te luisteren naar de innerlijke stem.

Tot dit experiment werd collectief besloten omdat het Goddelijke geen ander verlangen heeft, geen andere missie, dan zichzelf te ervaren. Dit verlangen dreef de Bron tot contemplatie en uiteindelijk tot het creëren van werelden, die allemaal variabele reflecties/uitdrukkingen van hemzelf zijn. Om zichzelf in ware diepte te kunnen ervaren drukt God/de Bron zich uit in vorm/het materiële. Door de Universa heen bestaat God in vele vormen. De menselijke vorm is degene met het meeste potentieel tot zelf-exploratie. De menselijke vorm is o.a. door zijn unieke DNA in staat tot het dragen van ongelimiteerd potentieel en licht, in Gods gelijkenis. Dit was Gods intentie. De Aarde is geen school maar een plek tot ongelimiteerd ervaren en uitdrukken van het Hogere Zelf/de Essentie. De Aarde is een toneel, een set, één van de velen onder de creaties van Al-Wat-Is. Wij zijn allen hier voor Zelf-realisatie/-expressie, om onszelf uit te drukken in het materiële. Onze natuurlijke staat van zijn is overvloed, eenheid, vreugde, harmonie en liefde (=hoge vibraties).

Toen de Aarde intentioneel onder de sluier werd geplaatst ‘scheidde’ het materiële zich van het spirituele…aldus de menselijke uitdrukking/ego scheidde zich van de God binnenin, het mannelijke  scheidde zich van het vrouwelijke, het uiterlijke (=materie) van het innerlijke (=Geest). De wereld van harmonie, balans, inter-connectiviteit en eenheid verdween als Avalon in de nevel, Adam en Eva werden uit het paradijs 'verdreven', De broedermoord, het bloedvergieten van medemensen begon, onschuld en het paradijs verloren. (Feitelijk zijn vele van deze oude verhalen gebaseerd op deze gebeurtenissen die rond bleven zwerven in het collectief menselijk geheugen, echter jammerlijk vervormd)

In feite heeft in de gehele creatie niets ook maar in de verste verte te maken met de trieste doem-verhalen en samenzweringstheorieën zoals ze de ronde deden/doen. Zo ook het planetaire ascentie-proces: het is een zo puur, liefdevol en goedbedoeld geschenk als maar mogelijk is. En terwijl de Aarde de geascendeerde Aarde-ster wordt, zo ook komen de hogere vibraties die de Aarde en mensheid aldus via het proces vrij zetten/creëren ten goede aan de gehele creatie, aan alle werelden. Alle werelden en rijken stijgen met de Aarde mee, zowel de lagere als de hogere. het voorziet iedereen van nieuwe verse energieën die voorheen niet ter herschikking stonden. Alleen Aarde & mens kunnen dat voor elkaar krijgen.

Alles is vibratie en energie. het materiële bestaat uit niks anders dan samengeperst licht/energie dat op verschillende manieren gerangschikt is. Creatie komt tot stand door tonen/kleuren/vibraties. hoe lager de vibratie des te 'dichter' de energie-structuur.

De mens vergat dat hij ook God was, verloor zich in het materiële en werd zijn slaaf, hij vergat dat hijzelf verantwoordelijk was voor de schepping van zijn eigen realiteit en werd als een verloren scheepje de speelbal van de woeste golven (ego-pijnlichaam/re-actviteit). De westerse/mannelijke wereld van (re)actie, materieel gewin en puur verstandelijk analytisch denken en functioneren (=Linkerhersenhelft/zon) scheidde van de oosterse/vrouwelijke wereld van spirituele, intuïtieve en koesterende waarden (=Rechterhersenhelft/maan). De masculiene energieën representeren de buitenwereld/uitdrukking, de feminiene energieën drukken de binnenwereld uit. De actie-held werd de norm. (Let wel ik spreek in deze niet persé van mannen maar van mannelijke energieën).

De illusie ontstond dat men altijd hard moest werken, vechten, controle houden en bezig zijn om doelen te bereiken. Zo ook kreeg de mechanische creatie van materie de overhand. Creatie en manifestatie dmv gedachte/intentie raakte in de vergetelheid. Eeuwenlang werd zo het vrouwelijke principe onderdrukt. (Maria werd een hoer en Eva en Lillith kregen de schuld van de rest) Het menselijk hart was diep gewond door deze scheiding. Angst en pijn (=lage vibraties) vierden hoogtij…en gevoelens van gebrek en gemis (=lage vibraties) leidden tot allerlei menselijke dwalingen. Dit was goed noch fout…het was gewoon. Een natuurlijk gevolg van het experiment. Men reageerde zijn innerlijke ongemak af op de buitenwereld. 

De wereld zoals hij er nu uitzag was een duidelijk voorbeeld van wat er gebeurt als de mannelijke energie de overhand krijgt zonder het nodige  vrouwelijke tegenwicht. Teveel zon verschroeid het land. (Water en lucht zijn vrouwelijk, vuur en aarde zijn mannelijk). het beest van het ego is niet gemakkelijk verslagen.

De mens plaatste alles buiten zichzelf; wantrouwde zijn eigen intuïtie en vertrouwde alleen nog op dat wat gezien kon worden met het blote oog. Hij begrensde zichzelf, zijn wereld en zijn potentieel en verloor zich in een eindeloze keten van reactiviteit op omstandigheden van buitenaf. Zo gaf ze al haar energie en kracht weg aan de materiële ‘buitenwereld’. Er was nooit een hel of duivel, behalve de mens zelf. De mens was zoekende naar de God en verlossing die al die tijd gewoon binnenin te vinden waren. Landen scheidden zich, er werden grenzen gecreëerd en bevochten, reagerend vanuit gevoelens van angst en tekort. Rassen onder-scheidden zich, man en vrouw raakten in disharmonie. Omdat we zijn en ervaren wat we denken, sloeg deze totale disharmonie (=lage vibratie) zich op in de cellen v/h lichaam en resulteerde o.a. in ziekte, handicap en misbruik van seksuele energie. Ziekte leidde tot wantrouwen v/h Perfecte Goddelijke Lichaam. Angst leidde tot oordeel en eindeloze wetten en regels die alle uniekheid onderdrukte en waarin de mens zichzelf gevangen hield. Men is zo vrij als men zich toelaat te zijn.

God (=wij) wilde deze ervaring...We besloten tot het verkennen... "Wat zou er gebeuren indien de mensheid zou worden 'gescheiden' van zijn goddelijke essentie?" vroegen we onszelf. - Daarbij, God heeft nog een vage herinnering aan het zelf voortvloeien uit/deel uitmaken van een groter collectief. De scheiding van mens en God, zoals hier op genoemd, kon nuttig zijn om God te helpen herinneren hoe zich te herenigen met deze andere aspecten van zichzelf, op dezelfde manier als alle mensen individuele unieke aspecten/uitdrukkingen zijn van de ene God of de Bron. Allemaal zijn ze unieke waardevolle Gods-deeltjes-.

In deze toestand kon de Bron optimaal de eigenschappen van zijn licht en donker onderzoeken en evolueren dmv het contrast. De mens had altijd de mogelijkheid hier bovenuit te stijgen enkel door het te willen. Van te voren werd bepaald dat dit experiment van scheiding, dualiteit en polarisatie een einde zou hebben. De Maya- kalender is een oude indicator van deze overeenkomst. Na de afgesproken periode zouden Mensheid en Aarde teruggroeien naar zijn natuurlijke staat van vrede, eenheid en harmonie in alle dingen. Vele oude spirituele/religieuze praktijken getuigen nog van deze kennis…door de eeuwen heen werd deze informatie echter aangepast aan de dan heersende tendens en verminkt, dit resulteerde in een hoop onnodig ritueel en vele spirituele misvattingen die nog steeds hoogtij vieren. De oude verhalen over het bevechten van de draak, de eeuwenoude ‘strijd’ tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, Aartsengel Michael die Lucifer verslaat enz., zijn herinneringen aan de overeenkomst die gesloten werd…Deze strijd tussen duister en licht verhaald feitelijk van de overwinning v/h licht v/d Goddelijke Liefde over het duistere beest v/h Ego-pijnlichaam, de overwinning van lage vibraties van angst en gebrek simpelweg door steeds hogere keuzes voor het Zelf te maken, ongeacht wat de uiterlijke omstandigheden lijken te dicteren. Keuzes vanuit innerlijk vertrouwen en liefde ipv gevoelens van angst en gebrek, niet voor materieel gewin maar vanuit het hart, om de Goddelijke Essentie vreugdevol uit te drukken. Zo worden buiten- en binnenwereld met elkaar verenigd en een hogere vibratie/bewustzijn toegelaten.

De 'Aartsengel Michael' is ook niet een enkelvoudige persoon of individu in die zin, maar een collectief bewustzijn, de Michael-matrix of het Rijk/de wereld van de Michael, met als 'taak' , of beter gezegd de blauwdruk, het 'bestuur' en het toezicht op de Goddelijke Energieën in alle werelden. Deze informatie werd ook vervormd door de tijd. De zogenaamde "Engelen"-rijken zijn min of meer 'centrales' waar verschillende energieën samenkomen/met elkaar verbonden worden.

De Bijbel spreekt over gevallen engelen en allerlei andere mis-interpretaties...Maar de gevallen engel is in werkelijkheid de mensheid die daalde in bewustzijn...en al zijn hogere vermogens verloor. De mens viel van een bestaan in eenheid en balans met alle dingen en levensvormen, in hun natuurlijke God-staat, tot de deplorabele staat vandaag de dag. En de mens heeft sindsdien heimwee.

Ascentie is het totale ontstijgen van polarisatie en re-activiteit, het neutraliseren v/h ego-pijnlichaam en het terug vertrouwen op de innerlijke stem die de stem van God is. Ascentie is het verenigen/harmoniseren van de masculiene en feminiene velden in onszelf en onze buitenwereld; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel (Fysiek en mentaal zijn mannelijk, emotioneel en spiritueel zijn vrouwelijk. Alle velden overlappen elkaar en zijn dus kwantum. Er is licht in het donker en donker in het licht. Mannelijk in het vrouwelijk en vrouwelijk in het mannelijk). Zoals binnen, zo buiten, Zoals boven, zo beneden. Dit resulteert in een staat van los-zijn en co-creatie met geest, waar de intuïtie de gedachte/actie aanvoert en dus het vrouwelijke gevoelsmatige en mannelijke verstandelijke principe als één functioneren. Vanuit dit evenwicht kan men alles creëren/realiseren/manifesteren. De hogere multi-dimensionele capaciteiten, zoals bv. telepathie e.d. komen weer beschikbaar. Men arriveert in het hier en nu, de relatie tot Tijd verandert. Lineair wordt cyclisch. Heden, verleden en toekomst versmelten.

 –Daarbij: dekt men een licht tijdelijk af, zoals bij een eclips bv., keert het licht des te sterker terug eens de sluier weer wordt weggetrokken. En daar alles één is, resoneert dat wat op de Aarde gebeurt doorheen heel de kosmos. Het Nieuwe Licht wat op de Aarde dmv de Ascentie gecreëerd wordt, komt ten goede aan al Gods creaties doorheen het hele universum.. Dit is een collectief gebeuren…zoals alles dat is. Ook de vreugdevolle eenwording/reconnectie met andere kosmische volkeren, levend op andere frequenties, staat de Mensheid nog tevoren –

Hoewel dit misschien een moeilijk concept is om te accepteren voor velen: Alle mensen op deze aarde, in welke situatie zij zich ook bevinden​​, hebben ervoor gekozen te zijn waar ze zijn en te ervaren wat ze ervaren. Ze kozen en kiezen voor die specifieke ervaring. Ze zijn vrij om andere keuzes te maken op elk verkozen moment en kunnen hun perspectief op alles veranderen wanneer ze maar willen.

Mensen die vrezen zijn de oorzaak van de manifestatie van al hun angsten...zij maken hun angst bewaarheid.

Dit is de planeet van de vrije wil, de vrije keuze. Mensen zijn vrij om hun perspectief op dingen te kiezen en de ervaring die ze erdoor rijker zullen worden. Deze aarde is ontworpen als een wereld van vrije, vreugdevolle ervaring en creatie. Dus als de menselijke goden willen lijden ... dan zij het zo. Vraag en het wordt gegeven. We weten allemaal inmiddels dat gedachten/intenties dingen creëren. Gedachten zijn trillingen die we uit zenden in het universum/het Goddelijke, ze zijn energieën die andere energieën aantrekken, zoals materie. Donkere angstige gedachten zijn net zo creatief als lichte en vreugdevolle. We hebben de vrije keuze welke we willen ervaren. Deze planeet is niet, en was ook nooit, een school of wereld van leren, maar een wereld van vrije ervaring, expressie en expansie ... je kunt zo hoog reiken en vliegen als je jezelf toestaat. Wij zijn zo vrij als we onszelf toestaan te zijn.

Dit is de tijd van de Apocalyps/Armageddon. (Apocalyps=Grieks en betekent ‘het lichten v/d sluier’). Hoewel het nu op Aarde chaotisch lijkt met natuurrampen en strijd…niets is wat het lijkt…al het verborgene komt nu aan de oppervlakte. Al wat niet in lijn is met eenheid, het hoogste goed van het individu én het collectief wordt nu hervormd. Deze ‘chaos’ dient om een Nieuwe Orde te scheppen gebaseerd op de Nieuwe Energie van eenheid en non-reactiviteit Het menselijk bewustzijn en de Aarde waren altijd al verbonden, ze vormen 1 matrix.

Strijders v/h Licht, zoals ikzelf, zijn voorgegaan om de Aarde (o.a. Haar energie-/leylijnen) dmv Goddelijke Intentie/Wil te reinigen van oude energieën/codering en nu tot steun te zijn. Jezus gaf het startsignaal ruim 2000 jaar geleden. Mede door deze liefdevolle inzet v/e klein groepje zielen wereldwijd is de vibratie/het elektromagnetisch veld v/d Aarde en het menselijk bewustzijn ‘omgepoold’ tot een Hogere Orde. Een nieuw spel begint: evolutie dmv contrast en oorzaak-en-gevolg-denken maakt nu plaats voor expansie door eenheids-bewustzijn, de mens in eenheid met God en alle dingen. De mens definieert het materiële, het materiële definieert niet de mens. Gedachten/intenties creëren de wereld om ons heen. Wat je vibreert/uitstraalt trek je aan. ‘Vraag en het wordt gegeven’. Wij zijn in alles om ons heen, wij hebben het gecreëerd. De Goddelijke Mens als oorzaak en gevolg...

Na 2012 zal de oude wereld van angst en gebrek haar basis hebben verloren vanwege alle voorbereidende werkzaamheden achter de schermen gedurende vele jaren, en de Nieuwe Aarde en de mensheid zal oprijzen terwijl de oude wereld langzaam wegvalt. Het grondwerk zal dan zijn afgerond...Eens de sluier volledig is gelicht door de Licht Strijders op deze planeet, is de Waarheid gekend en de oude wereld van de scheiding en polarisatie zal ophouden te zijn. Het volledige overgangsproces duurt nog wel enkele jaren.

Systemen worden zo voorzichtig mogelijk getransformeerd, maar er zal desondanks chaos en onrust zijn. Mensen neigen meestal niet tot veranderen bijleren, tenzij de boodschap wordt gebracht op een manier die ze niet kunnen missen of negeren ... door onder druk gezet en / of geschokt te worden, oftewel: Contrast. Mensen hebben de neiging om krampachtig vast te houden aan alles alsof hun leven ervan afhangt...omdat ze denken dat dit inderdaad zo is...dit is echter een incorrecte en limiterende manier van zijn. Ook de dood is niets om te vrezen, het is slechts een transitie, een overgang naar een andere staat van zijn...en ... niemand verlaat deze aarde voor zijn tijd. Alles is altijd in perfecte goddelijke orde.


De energetische imbalans is de reden dat mensen allerlei ziektes en kwalen bij zich dragen, zowel fysiek als maatschappelijk (de mensheid weet diep in zijn hart dat de manier waarop ze leeft niet in overeenstemming is met wie ze is, met de God binnenin...en deze frictie veroorzaakt ziekte).

God moet creëren...vanuit het Hart. Gods essentie is liefde en vreugde. Vreugdevolle liefdevolle creatie voor het hoogste goed van het Zelf en het Geheel. De menselijke goden vergaten dit gewoon. Men zou denken dat de mens inmiddels zou hebben geleerd dat als een evenwicht op de aarde, bvb in de natuur, wordt verstoord, dit een groot aantal andere innig verweven systemen beinvloedt. De enige oorzaak tot imbalans in dit perfecte organisme genaamd Aarde, en het perfecte organisme genaamd het menselijk lichaam, is de goddelijke mens.

De Aarde is momenteel in transitie, groeiend naar eenheid. De velden die millennia lang waren gescheiden, geest en materie, mannelijk en vrouwelijk, innerlijk en uiterlijk, boven en onder, worden nu weer samen gevoegd. Mensen zien overal om hen heen veranderingen gebeuren. Systemen brokkelen af, chaos en gewelddadige weerspatronen naast aardbevingen en vulkaan uitbarstingen. Het wordt allemaal toegeschreven aan de opwarming van de aarde en de vervuiling ... en hoewel dit zeker ook een factor is, ligt de ware oorzaak in het stijgen in/van vibratie en bewustzijn...de Aarde en het menselijk bewustzijn waren altijd al met elkaar verbonden...ze groeien nu samen naar een andere vibratie/thema. De Licht Strijdersexpansie stuurt schokgolven door de wereld. De Licht Strijders reinigen en herschikken de Aardse energie-netwerken/lijnen . De hele blauwdruk, het hele sjabloon van de Aarde en de mensheid wordt momenteel bewerkt en teruggebracht in de oorspronkelijke pure toestand. Dus schudt de aarde, en ze gromt en huilt ... zoals de Lichtstrijders met haar.

Het oude sterft terwijl het nieuwe tot leven komt...als een feniks uit de as...

Alles is altijd in perfecte goddelijke orde. Bepaalde duistere ervaringen moeten worden gemaakt, ze zijn nodig om het individu te ondersteunen in zijn ontwikkeling, zodat hij/zij kan worden wie ze moet zijn voor deze wereld. Om de rol op zich te nemen die zij zelf van plan waren hier te spelen. Het spel van contrast om te evolueren. In de Nieuwe Energie is dat alles verdwenen en vervangen door expansie en creatie vanuit de ervaring van eenheid en balans. Een heel andere manier van zijn die ook wel wordt aangeduid als Christus-of Crystal bewustzijn. Dit is wat er gebeurt in de wereld op dit moment. Mensen en systemen worden gedwongen tot veranderen, omdat de vibratie verandert ... Niets wat verborgen en onwaar is kan zo blijven ... de sluier wordt opgeheven en alle duisternis komt aan de oppervlakte om gezien en losgelaten te worden...
zoals een schijnwerper elke duistere hoek in het volle licht zet, zo dwingt de stijgende vibratie alle duisternis en pijn naar de oppervlakte...waar het getransformeerd kan worden...geheeld.

Het collectieve menselijke hart wordt weer bijeen gevoegd, het mannelijke en het vrouwelijke, het licht en de duisternis weer in evenwicht. De 2 hersenhelften worden weer samengevoegd en functioneren als één door de re-connectie van de pijnappelklier en de hypofyse. De Grote Reunie. Het heilig huwelijk tussen vrouwelijk en mannelijk, geest en materie. Eens deze velden/hersenhelften opnieuw aaneengesloten zijn en al het giftige residu uit het celsysteem is gewist, is het pad vrij voor de geleidelijke en volledige activering van het slapende DNA. Dit zal de nieuwe/oude hogere multi- en interdimensionale vermogens weer nieuw leven inblazen, de mens zal weer beschikking krijgen over zijn telepathische vermogens o.a....enz.

De komende jaren zullen vele op oude energie-gebaseerde systemen vallen. De wereld wordt momenteel veel contrast aangeboden ... de mogelijkheid om betere en hogere keuzes te maken voor het individu en het collectief. Voor het hoogste goed van ALLE betrokkenen. Er zullen geen kleine minderheden meer de massa manipuleren en de Aarde regeren. De oude energieën van angst en gebrek worden nu wereldwijd aan de oppervlakte gedwongen ... er is geen plaats meer is voor hen, hun ruimte wordt steeds kleiner en kleiner door de werkzaamheden van de Licht Strijders ... Oude duale funderingen waarop hele samenlevingen werden gebouwd worden nu opgeruimd, ze worden eronderuit gerukt en zal geen andere keuze zijn dan ze terug op te bouwen in eenheid ... de weg van de zuiverheid en vrede.

In de nieuwe energie draagt iedereen de verantwoordelijkheid voor zichzelf als soevereine wezens. Hulp wordt gegeven (en vrij geaccepteerd) wanneer gevraagd...of wordt vrijelijk afgewezen zonder gedoe ... niemand wordt boos omdat ze weten dat ze God zijn en sowieso okay, ongeacht wat een ander wel of niet doet. ... en men is vrij om nee te zeggen als iets niet resoneert zonder gekwetste gevoelens. Niemand legt zijn last op een ander ... want er zullen geen lasten te dragen zijn. Men zal weten dat er voor elk probleem ook al een oplossing is. Lasten kunnen worden afgeworpen in een zucht. De verwijten en het parasiteren op elkaar zal ophouden te bestaan. Niemand zal meer anderen vertellen wat te doen of hoe te zijn. Men kan ja of nee zeggen of van gedachten veranderen en niemand wordt boos. Er zullen in totaal openheid, eerlijkheid en transparantie heersen. In feite...de eenheid, schoonheid en liefde zal worden gezien in alle dingen. Alle aspecten zullen worden geïntegreerd, niets of niemand zal alleen worden gelaten of buiten gesloten. Als men leert te vertrouwen op de innerlijke stem, in het Zelf, dan stijgt het zelf-vertrouwen tot heerlijke hoogten...en dan is er nooit iemand die wat van je af kan nemen...nooit meer.

Mensen zullen leren zichzelf op de eerste plek te zetten en elk individu aan zijn soevereiniteit over te laten. Natuurlijk kunnen we elkaar helpen als dat gevraagd wordt en we de ruimte/mogelijkheid hebben om dat te doen. Men kan niet gieten uit een lege kan. Eerst en vooral moet men zijn eigen beker vullen tot het punt van overlopen, pas dan heeft men de overvloed, energie en middelen om een ander te ondersteunen. We moeten eerst voor onszelf het beste zijn wat we kunnen zijn. Er is gewoon geen reden voor zelfopoffering....Dit wat men millennia lang heeft geleerd, dat men zich hoort op te offeren voor een ander ...Dit is gewoon niet de waarheid! ... En zoals men duidelijk kan zien, het gieten uit lege kannen leidt alleen maar tot meer lege kannen ... de wereld van de gebrek en tekort loopt nu vanzelf aan de grond!

Je leven in overvloed was gegarandeerd vanaf de dag dat je geboren werd op deze planeet. Het is je geboorte-recht! Wees kalm en stil en luister naar je hart, waar de stem van God spreekt. Dit is een wereld van overvloed ... God schiep het op die manier ... en we hebben allemaal de eindeloze mogelijkheden van het Goddelijke tot onze beschikking ... alles wat we moeten doen is het creëren. Als je het kunt bedenken, dan kunt je het ook zijn/hebben.

De Nieuwe Energie is er één van vrijheid en ontvangen. Creëren is niet gebaseerd op ego-willen (als een dreindend kind: "ik wil, ik wil, ik wil!"), maar op wat komt uit het hart. De nieuwe energie is vrij van alle ritueel, technieken, dogma's, regels en lidmaatschappen. De nieuwe energie is zonder enig doel of agenda Er is niets te streven of te bereiken in de nieuwe energie, het is draait allemaal om zelfvertrouwen en zijn. Totaal vertrouwen in het Zelf. De nieuwe neutrale energie die nu deze aarde overspoeld is volledig controle-vrij. Ze is gebaseerd op liefde, onthechting/los-zijn en ontvangen, het hangt aan niets vast, maar laat alles zijn vrije loop ... Ze wordt niet beheerst door uiterlijke omstandigheden (=de illusie), maar brengt wat binnenin leeft naar buiten ...ze drukt uit in vorm wat het hart begeert en het individuele dus vibreert/uitstraalt/leeft, zodat iedereen ervan kan genieten! Het individu brengt het tot leven, door het lief te hebben en aan te trekken. Het gaat allemaal over het ontvangen zonder iets te hoeven doen in ruil! De mensheid zal leren hoe weer vrijelijk te ontvangen en gewoon dankjewel te zeggen zonder verdere wroeging. Er zijn geen verantwoordelijkheden te nemen of doelen te bereiken. Het gaat vooral over genieten en geheel vrij zijn en vrij laten in vreugde en dankbaarheid...het uit- en beleven van alle vreugden...

Ascentie voegt extra dimensies toe aan het leven op de planeet Aarde. In plaats van dingen als goed of fout te bestempelen, zijn er nu eindeloze variaties mogelijk...en vele werelden om mee uit te wisselen. De mensheid kan zich ontdoen van al haar zelfopgelegde, beperkende ideeën/gedachten en de onbeperkte mogelijkheden omarmen die haar tot beschikking staan. Er zullen geen punten meer te scoren zijn, geen gekwetste ego in de weg, of doelen in de verre toekomst te bereiken. Er zullen  uiteindelijk geen verplichtingen, agenda's of tijdschema's meer zijn. De tijd zal anders verlopen of zelf helemaal ophouden te bestaan terwijl de mens verlangzaamd en het beste uit elke eeuwige nu-moment haalt. De rat-race zal tot een einde komen.

De Mens
heid, na de Grote Schoonmaak, zal weer vrije en volledige toegang verkrijgen tot al zijn Hogere Vermogens, zoals telepathie etc.

De Mens zal ophouden voor de toekomst te leven en het NU volledig omarmen. Er zal geen verafgoding/idolisatie meer plaatsvinden of het volgen van iets of iemand...enkel de innerlijke stem zal nog gevolgd worden, de mens zal verliefd worden op zichzelf en zijn eigen grootsheid ervaren en zien, zowel als die van de ander...als gelijken ... Eindelijk zal de mens het zelfvertrouwen hebben om dit te doen, en men zal niet meer zo onzeker en bang zijn dat alles in handen van een ander wordt gegeven en willoos de 'leider' of het recht v/d 'sterkste' wordt gevolgd. Niet langer zal de mens zich op offeren voor een ander uit valse geloofsovertuigingen, maar elk individu zal de ander aan zijn spel overlaten in de wetenschap dat allen God zijn en verantwoordelijk voor zichzelf...en perfect capabel elke uitdaging aan te kunnen.

S
chuld zal ophouden te bestaan. Wanneer de mensheid het midden-punt binnenin bereikt zal ze haar eigen grootsheid omarmen ... en dus de grootheid in elk individu... Ieder mens zal worden geëerd en gerespecteerd voor het unieke stukje van de puzzel wat ze te bieden hebben...hun geschenk aan het geheel. Niemand zal zich minder voelen dan een ander en proberen een ander neer te halen vanwege de gevoelens van ontoereikendheid en minderwaardigheid die zijzelf bezitten, want iedereen zal zich bewust zijn van zijn eigen uniekheid en zijn eigen belangrijkheid en bijdrage aan het geheel ... en de mens zal van zichzelf houden en zichzelf bevallen. De mensheid zal eindelijk in vrede en liefde leven met zichzelf!

Sommigen zijn hier om brood te bakken, anderen zijn hier om de wereld te onderwijzen of kunst of muziek te maken...iedereen is even 'belangrijk' en geliefd. We zijn allemaal vitale organen van het ene lichaam. Elk individu zou dankbaar moeten zijn dat een ander te bieden heeft wat hij/zij zelf niet is/bezit.

Er zal eindeloze vrede heersen ... binnenin en buitenom. Het paradijs hersteld.

De overgang van de oude energie naar de nieuwe energie was/is een zeer lange en moeizame reis ... maar uiteindelijk, met het nieuwe begin, zeker de moeite waard. Het kan chaotische en bruut lijken in de buitenwereld momenteel, maar dit zijn groeipijnen ... en alles is altijd in Perfecte Goddelijke Orde.

Het Bijbelse verhaal over de uittocht uit Egypte is in feite veel ouder dan de joodse cultuur die het op papier te zette, en het was nooit een feitelijke gebeurtenis maar een parabel uit de oudheid, die van de aanstaande Ascentie/Apocalyps verhaalde...

Dit is de tijd van de Grote Verschuiving, de Apocalyps of Armageddon
, en dit betekend niet enkel een einde voor deze wereld, maar tevens een transformatie en vreugdevol nieuw begin ... De Aarde en mensheid zullen uit de cocon herrijzen als volledig gevleugelde goddelijke vlinders, wegvliegende ​​in een mooie nieuwe dag.

Deze Ascensie van de Aarde heeft zeer weinig te maken met de New Age arena en zijn volgelingen...noch met enige andere spirituele praktijken/stromingen die tot nu toe bekend waren en beoefend werden op deze aarde...In feite, diegenen die zich voor het grootste deel van hun leven hebben bewogen in de New Age en Spirituele arena, zijn degenen die de meeste spirituele illusies/misvattingen los te laten hebben. De spirituele arena is overladen met oude overtuigingen en dogma's...net als de niet-spirituele arena overigens. Alles wat werd aangenomen en geaccepteerd als waarheid tot nu toe moet worden losgelaten.

Je bent diep geliefd en geëerd doorheen heel het universum


                           Schrijf je in voor het (gratis) ontvangen van nieuwe berichten op High Spirits via e-mail

De Nieuwe Manier

posted Sep 7, 2011, 4:51 AM by Ilse Chronicles

Nieuwsbrief "Kronieken van Ilse", 6 September 2011

De Nieuwe Manier...


Overlast van de buren

Dit is een veel voorkomend 'probleem' wat mij regelmatig voorgelegd wordt: 'Wat moet ik aan met mijn asociale buren?'. Één vraagstelster had b.v .een dilemma t.o.v. haar buurman, die een stel jachthonden bezat en deze niet alleen respectloos behandelde, maar die ook een heleboel kabaal produceerden en dus veel lawaaioverlast veroorzaakten voor de hele buurt. Zo ook een schrijver die met het probleem kampte dat zijn alcohol-verslaafde buurman zowat dagelijks drinkgelagen in zijn huis onderhield, in het gezelschap van zijn evenzo alcohol-lievende maatjes, onder het genot van snoeiharde 'muziek'. Uiteraard is men grootgebracht met het idee 'assertief' te moeten wezen. Zo heeft men het geleerd. M.a.w.: meteen de koe bij de horens vatten en ófwel direct naar de buren gaan en het probleem aankaarten (Soms werkt dit ook), ofwel meteen politie en dierenbescherming erop afsturen. (wat niet zelden ontaard in jarenlange burenruzies. De media smult ervan en heeft er zelfs TV-programma's over ontwikkeld. Het is koren op hun molentje.)

Dit waren de 'oplossingen' in de oude energie.
Zie High Spirits.

De oplossingen in de Nieuwe Energie liggen veel eenvoudiger en vooral veel dichter bij huis.
Zie Kronieken.

Waar de oude energie zich naar buiten richt en vervalt in ongecontroleerd reactief gedrag (=ego), die altijd een oorzaak buiten zichzelf zoekt en een schuldige aan moet wijzen, keert de Nieuwe Energie zich naar binnen, naar de God-kracht binnenin en vraagt deze gewoon om een oplossing. Zie Creëren met Geest.

"God, breng mij de best mogelijke oplossing voor dit dilemma, zowel voor mijzelf als voor alle betrokken partijen." Zo simpel.

Ikzelf heb het meegemaakt dat, middenin de hel van mijn ascentie-proces  (Zie A bit of my personal ascension story. Eng.), compleet uitgeput en mijn zenuwen tot het uiterste gespannen, ik een nieuwe onderbuurvrouw kreeg. Een alleenstaande moeder met een peuter van 2, een jongetje. Een schattig ventje.

Ik woon in een gerenoveerd oud Tirools boerenhuis en dus zijn alle vloeren nog van hout. Nodeloos te vermelden dat alle geluid van beneden bij mij doorklonk alsof er een kudde olifanten rondhopste in mijn appartment. Zoals kleine jongetjes nu eenmaal zijn, hield ook dit kereltje, een echt wildebrasje, ervan om veel te stoeien, rond te rennen en te stampen onder luid vreugde-gekraai. (Hoogst irritant wanneer je aan het ascenderen bent en elke geur, smaak en elk geluid 1000x zo hard binnenkomt als 'normaal'. Alle zintuigen liggen blank tijdens ascentie daar ze gezuiverd en aangescherpt worden tot hun oorspronkelijke staat. Zie Ascension pointers & symptoms. Eng.). Bovendien wekte hij zijn moeder elke ochtend om 5 uur met een vrolijk luidkeels "HAALLOOOO!"...en als ze dan niet heel snel wakker werd en opstond kon dat "hallo" een hele tijd doorgaan, elke 15 seconden herhaald. (Tot mijn grote wanhoop)

Moeders haar slaapkamer lag precies onder de mijne...je snapt het al. Moeder-zijnde is dit allemaal vast heel vertederend om mee te maken met het eigen kroost, maar eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat ik toen, niet-moeder-zijnde, wel eens wat minder mooie gedachten had ten aanzien van dit kind....(zoals "val dood, rottige muppet!" of "zak lekker in de stront, akelige pokkepeuter!", om er maar een paar te noemen.) Ik kon het er gewoon allemaal nét effe niet bij hebben. Door ascentie voelde ik me sowieso al zwaar overbelast. Desondanks, verdraagzaam en geduldig als ik ben (ik hou nu eenmaal niet van geklaag en gemopper, ook niet van mezelf), dacht ik nu toch écht dat ik het niet meer trok allemaal. Ik vreesde dat ik eensdaags gewoon gruwelijk zou ontploffen en de buurvrouw dan de volle lading zou krijgen. Ik vond dat God best weer een knap lullige streek met me had uitgehaald. Alsof het allemaal nog niet zwaar genoeg was! Het was een Test.

Ik had de buurvrouw al eens op beleefde wijze kleine hints gegeven dat het verschil met de vorige buurvrouw best wel groot was, en er een stuk meer lawaai was gekomen met die kleine druktemaker erbij. (De vorige buurvrouw werkte in de horeca en was meestal niet eens thuis. Wanneer haar vriend er in de weekends was, waren de oerwoudgeluiden die hij uitstootte tijdens de sex nog te overzien. In tandem met de sexgeluiden van de bovenbuurman met zijn nieuwe vriendin (een ritmisch piepend en bonkend bed) was het soms op het randje...maar het was altijd snel voorbij ;D). Één keer heb ik het zelfs zover gebracht dat ik per-ongeluk-expres een zwaar voorwerp op de grond liet vallen, of een paar keer flink op en neer sprong om beneden duidelijk te maken dat er boven ook nog iemand woonde (Jaja, ouders zullen nu algemeen meewarig (of verontwaardigt) hun hoofd schudden ter verdediging van hun kinderen en denken:"Onverdraagzaam mens, kinderen spelen nu eenmaal." Kan zijn, wist ik toen ook, maar dat loste mijn probleem niet op). De hints kwamen niet echt binnen. Op één wanhopig ogenblik viel ik letterlijk op mijn knieën en 'bad': "ik zit hier heel dit loeizware #*@&-ascentie-proces te volbrengen voor de wereld, ik trek dit niet meer. Breng me a.u.b de best mogelijke oplossing voor alle betrokken partijen...en doe het turbo please!"

Wat gebeurde er? De buurvrouw kreeg een vriendje. Een tijdje kreeg ik zijn oorverdovende gesnurk er gratis bij, maar binnen enkele maanden verhuisden ze naar een groter huis waarin ze konden samenwonen. Liefde kwam en loste mijn probleem op. (Inmiddels zijn ze alweer uit elkaar heb ik vernomen, maar het diende zijn doel, zowel voor mij als voor henzelf.) Nu heb ik een hele rustige jongeman onder me wonen die meestal uithuizig is, aan het werk of vrienden buitenshuis ontmoetend. Halleluja!

Geest had me er dus op slimme wijze toe gebracht me (in mijn vertwijfeling) tot de God binnenin te keren...Het was een goede test en een zinvolle ervaring. Typisch ascentie-bootcamp.

Jezus zei het al: "Vraag en het wordt gegeven, klop en er zal worden opengedaan, zoekt en gij zult vinden..."

Er is geen 'probleem' zo groot of er is ook een oplossing voor. Dat is de Goddelijke balans der dingen.

En dat is hoe ik leef. Zonder verzekeringen, zonder baan, zonder vangnetten van enige soort of vorm.
De God binnenin is genoeg, die zorgt dat ik in elk moment altijd precies van alles voorzien wordt wat ik nodig heb (ook als erom gaat me in situaties te brengen die tot inzicht en hoger bewust-zijn dwingen).

Ik hoef het alleen maar te vragen, vanuit mijn hart...                                                                               

Snoepje v/d Dag:

"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it." (Problemen worden niet opgelost vanuit hetzelfde bewustzijn dat ze veroorzaakte)
 ~ Albert Einstein ~Tot de volgende keer!

Met alle liefs,

Ilse

Wereld-transformerende gebeurtenissen uit het verleden

posted Apr 27, 2011, 2:54 AM by Ilse Chronicles   [ updated Apr 28, 2011, 6:42 AM ]

Laat me beginnen met een zeer belangrijke gebeurtenis van de jaren tachtig:

(Er waren er natuurlijk veel meer, elk decennium en/of eeuw had zijn eigen significante transformerende gebeurtenissen, maar ik zal me beperken tot het beschrijven van enkele in het recente verleden... zodat men de algemene bedoeling achter dit alles kan begrijpen)

De jaren tachtig was de tijd waarin
het wereldwijde ascensieproces serieus van start ging. Het was de tijd waarin achter de schermen, op zielsniveau, definitief werd besloten en overeengekomen dat in plaats van planetaire vernietiging, wat ook een optie/potentieel was, de algemene ascentie zou plaatsvinden. Dit was altijd al het optionele droom-scenario/potentieel geweest...Maar, zoals met de gehele schepping het geval is: God heeft geen voorbestemd plan en alles is mogelijk, niets is ooit in steen gebeiteld.

Dus welke gebeurtenis was zo belangrijk in de jaren tachtig?

In 1985 viel de Muur in Duitsland. (Ik herinner het me nog goed omdat veel mensen vanuit Nederland en heel Europa, naar Berlijn reisden om te helpen bij het neerhalen van de muur en ze brac
hten een stuk muur terug als souvenir). Daarna introduceerde president Gorbatsjov van de Sovjet-Unie zijn Glasnost en Perestrojka en was het slechts een kwestie van tijd voordat het ijzeren gordijn viel en de koude oorlog eindigde. Hoe dan ook, het waren gebeurtenissen die nauwgezet gevolgd en gevierd werden over de hele wereld. Iedereen voelde zich erbij betrokken. Een groot deel van het menselijk collectief bewustzijn in die dagen was gericht op deze gebeurtenissen.

En dat is waar het allemaal om draait: De collectieve focus van de menselijke compassie en vreugde gericht op een bepaalde gebeurtenis.

Maar de val van de muur
had nog een andere betekenis.

Kijkend naar de kaart van de wereld zou je kunnen zeggen dat Duitsland fungeert als het 'brein' van de wereld. Berlijn in scheiding zou dus kunnen worden gezien als de scheiding van hypofyse en pijnappelklier.

Zoals ergens
op deze website beschreven, ascentie is de hereniging met het God-Zelf...oftwel de Geest, die het etherische deel van de mens is. Het etherische/geestelijke kan ook worden aangeduid als de innerlijke wereld/de Hemel/het spirituele, corresponderend met het oostelijk halfrond van de aarde (en de rechter- of vrouwelijke kant van de menselijke hersenen). Het westelijk halfrond kan gezien worden als de mannelijke kant, het materiële /fysieke/uiterlijke wereld/de Aarde (de linkerkant van de hersenen).

Met de hereniging van Duitsland werden aldus
het oostelijk en westelijk halfrond, dus de pijnappelklier en hypofyse weer met elkaar gefuseerd/samengevoegd ('als binnen, zo buiten' op zijn best).

Deze gebeurtenis gaf niet alleen de klaroenstoot voor de grote veranderingen op planeet Aarde (=de officiële grote aanvang van de ascentie van planeet Aarde, die nu een feit was en niet langer louter een potentieel), maar het daadwerkelijke gebeurtenis zelf genereerde een zeer hoog niveau van mededogen en vreugde over de gehele wereld. En er is geen energie zo transformerend op de aarde als compassie. De energie van Mededogen, evenals de energie van elke andere gebeurtenis en persoon op de aarde, wordt opgeslagen in de cellen/netwerken van de Aarde, ze slaat deze op in haar geheugen.

Mededogen is een zeer transformerende energie...het opent harten en zorgt voor eenheid. Compassie uitgeoefend op zo'n grote (wereld) schaal kent zijn gelijke niet... het
verandert het wereld-toneel/de aarde-energie voor altijd. Dus met de gebeurtenissen in Duitsland veranderde de hele wereld (Alle gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden op een of andere manier. Men kan nooit van tevoren zeggen wat voor sneeuwbaleffect het ene ding kan hebben op een ander, zelfs al is het nog zo klein ... het kan grote veranderingen/kenteringen veroorzaken - het zogenaamde 'vlinder effect'-).

Een andere belangrijke gebeurtenis op het wereldtoneel was de vrijlating van Nelson Mandela uit zijn
decennia lange gevangenschap, en het einde van de apartheid in Zuid-Afrika. Dit officiële einde van de eeuwenoude scheiding tussen de rassen, die honderden jaren terugging, daterend uit het tijdperk van de slavernij, was een ander voorbeeld van een compassie- en vreugde-opwekkend gebeuren...en een evenement van weer bijeen brengen wat gescheiden was.

(En denk geen minuut dat al die mensen die deelnamen aan deze enorme omverwerpende, transformerende evenementen, van politici en soldaten/politie tot gewone burgers, daar louter toevallig aanwezig waren. Nee, op zielsniveau waren ze zich zeer bewust van hun rol en de grotere invloed die ze op de wereld zou hebben. Deze zielen hebben
het grondwerk voor de globale ascentie verricht...de energie van compassie moest de energie van de aarde zodanig veranderen dat de Lichtstrijders vervolgens met hun werk van start konden, het via hun lichaam omzetten van de mondiale energieën. Natuurlijk werden deze evenementen  ook 'gestuurd' van 'bovenaf', waar onze families-in-geeste assisteerden om de hemelse/kosmische en astrologische/planetaire energieën te dirigeren, en de verdere ontplooiing van gebeurtenissen te ondersteunen. Hun liefdevolle intentie begeleidde ons de hele weg...en nog steeds uiteraard. De hele kosmos is erg opgewonden en enthousiast over de ascentie van planeet Aarde omdat met het stijgen van de vibratie/het bewustzijn op de planeet Aarde, alle werelden doorheen de hele cosmos gebaat zijn. Het creëert een rimpeling-effect, zoals een steen die in het water terechtkomt een rimpeling doet uitwaaieren, zo resoneert wat op Aarde gebeurt doorheen de hele schepping...Deze gigantische gebeurtenis verandert de energie van al-wat-is voor altijd. Dat is één van de functies van de mensheid en Moeder Aarde: het transformeren/omzetten van energieën via materie).

Ik kan je bijna horen denken: "Hoe zit het met de wereldoorlogen ... wat deden die?" Nou, ze had niets te maken met de voorbereidende gebeurtenissen zoals ik ze hierboven besc
hreef. In die dagen was de planetaire ascensie nog geen feit maar slechts een mogelijkheid/optie...En de wereldoorlogen waren niets anders dan het resultaat van een heleboel zeer oude EGO-pijnlichaam creaties. Het Joodse volk droomde van een eigen land...en de energie van vervolging zij zelf in leven hielden/houden, door hun religieuze praktijken die veel te maken hebben met het herdenken/herbeleven van oude evenementen waar hun mensen werden vervolgd e.d... resulteerde uiteindelijk in het verkrijgen van hun eigen land ... tegen een hoge prijs. Waar jij je op focust, dat komt tot leven. Dat waaraan jij aandacht geeft, waarin je het zwaartepunt van je gedachten legt wordt realiteit...Dus als een collectief van mensen/een hele stam hun focus gericht houdt op traumatiserende gebeurtenissen uit het verleden, dan houdt het die energieën in stand en brengt het die gebeurtenissen weer tot leven, tot realiteit. Het was gewoon een gevolg/combinatie van bepaalde energieën die in het spel kwamen. Hitler was het idool wat zijn volk vereerde in die tijd. ze adoreerden hem, denkende dat hij ze uit een economisch slechte situatie zou redden...Hadden ze hem niet al die macht gegeven, zou hij niks zijn geweest. Ze gaven hun kracht weg aan 'de redder'.

Een andere belangrijke gebeurtenis in het meer recente verleden was 9/11 in 2001 natuurlijk ... Ook dat genereerde een enorme golf van de wereldwijde compassie...en veranderde de wereld voorgoed. Nu, je zou kunnen zeggen: "Ja, het gegenereerde tevens nóg meer angst en paranoia" en dat is absoluut correct...Maar bepaalde duisternis en angst moet eerst worden geactiveerd en aan de oppervlakte gebrac
ht, zodat mensen het contrast kunnen zien/ervaren om zich dan af te kunnen vragen: "Is dit hoe wij willen leven en onze samenleving vormgeven?" Normaal gesproken moet het eerst veel donkerder worden voordat mensen bewust voor het licht kiezen. Mensen hebben de neiging om niets te willen veranderen en krampachtig vast te houden aan het oude welbekende. Tenzij de druk zo hoog opgevoerd wordt dat ze gewoon geen keuze meer hebben en gedwongen zijn een hogere manier voor zichzelf en het globale collectief te kiezen. Op een gegeven moment zegt men: "Nooit meer! We gaan de dingen hier drastisch veranderen."

Zonder president George W. Bush
had er geen president Obama kunnen zijn, de eerste zwarte president van de VS ... (en zeer jong, levendig en idealistisch zou ik zo zeggen). George Bush bereidde het pad voor Barack Obama, die de totale tegenpool is van zijn voorganger...dat is hoe energie werkt....En Obama houdt zijn land in een meer kalme, bedachtzame, vreedzame balans tijdens deze jaren van overgang naar de Nieuwe Energie...Dit is wat hij hier kwam doen op dit moment, het is zijn unieke rol om te spelen.

Na de Tweede Wereldoorlog, ergens in de jaren zestig, kwamen de Europese landen samen en besloten Europa te verenigen
(Europese Unie) en een eenheids-munt in te voeren voor al deze landen gezamenlijk. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze samen één sterk geheel vormen maar voorkomt ook dat ze ooit nog oorlog met elkaar voeren. Daarbij noopt het hen ook voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen. Men zou kunnen zeggen dat de Europese Unie momenteel in zwaar water verkeerd, en dat zou correct zijn ... maar het dient achter de schermen allemaal om uiteindelijk de oude systemen om te zetten in iets veel geschikters en eerlijker/rechtvaardiger voor alle landen en mensen. In de tussentijd zullen ze elkaar ondersteunen in de transformatie. Veel Europese landen hebben momenteel behoefte aan financiële steun, en hun buren voorzien hen (onder bepaald protest, omdat ze zich niet bewust zijn van de diepe impact van wat ze doen) van de nodige ondersteuning. Dit dient ook om uiteindelijk de kloof tussen 'arme' en 'rijke' landen te dichten en de grote verschillen recht te trekken.

De gebeurtenissen in de verzekerings- en financiële wereld die plaatsvonden in de VS, en die de wereldwijde economische 'crisis' van 2007 veroorzaakten en nog steeds doorwerken, zullen ertoe dienen onware, oneerlijke en verborgen systemen te
hervormen tot iets met veel meer integriteit. Alles wat verborgen en oneerlijk was wordt nu aan de oppervlakte gebracht en omgezet/hervormd. Dat is het thema van deze tijd.

Meer transformerende gebeurtenissen:

De Indische Oceaan-tsunami van 2004. Met een magnitude van tussen de 9.1 en 9.3 de 3e grootste aardbeving ooit geregistreerd op een seismograaf. Deze aardbeving had de langste duur van breken ooit waargenomen, tussen 8,3 en 10 minuten. Aardbevingen zoals deze dienen ertoe om oude energie vanuit
het diepste van de Aarde vrij te zetten/los te laten. De zo ontstane vrije ruimte werd direct gevuld met de nieuwe energie van compassie en liefde aldus gegenereerd over de hele wereld, zo de oude energie vervangend die voorheen dezelfde ruimte bezette. Deze kan nu nooit meer terugkomen, zijn plek is nu voor altijd ingenomen. Mensen van over de hele wereld waren op vakantie in die gebieden in die tijd, dus het beïnvloedde de hele wereld.

(Het licht heeft de duisternis nodig om zichzelf in evenwicht te
houden...Slechts een fractie duisternis is nodig om een ​​heleboel licht in evenwicht te houden, omdat de duisternis veel 'dichter' en dus veel 'zwaarder' is. Zoals met 'negatieve' dromen 's nachts; deze dienen slechts om de ziel in evenwicht brengen met al het 'positieve' licht wat het draagt...Dromen dienen ook om de energie te regelen/organiseren binnenin het systeem. Energieën waarmee je klaar bent worden meer naar de achtergrond verplaatst, terwijl anderen waarmee men bezig is of aan de slag wil meer naar voren gehaald worden. Het is als de defragmentatie van een harde schijf).

De aardbeving in Haïti, januari 2010, diende ertoe een ​​heleboel zeer oude, zeer oude en donkere energieën aan de oppervlakte te brengen en los/open te breken, het was van een significante omvang. Ook dit genereerde een enorme golf van collectief mededogen vauit de hele wereld. Transformerende energieën overal rondom! (En nogmaals: er zijn geen ongelukken of toevalligheden. Alle mensen die betrokken waren bij die aardbeving waren exact op
hun plaats, waar ze, op zielsniveau hadden besloten/verkozen te zijn. Het was hun dienst/gift aan de wereld...zodat de mensheid compassie kan ervaren en voelen op een dergelijke diep niveau dat zij transformeert).

Daarbij, een aantal van de aardbevingsgebieden beschikken over een zeer bijzondere energie/functie voor de aarde, ze zijn belangrijke spelers in die zin dat zij, door waar zij zich bevinden, onderdeel zijn van
het balanceren van de Aarde energieën. Er zijn vele Lichtstrijders die leven in zulke gebieden, zodat wanneer een ramp plaatsvindt, de schade binnen bepaalde grenzen wordt gehouden (Ja, deze aard-schokkende gebeurtenissen zijn potentieel nóg destructiever). Lichtstrijders dienen soms ook om bepaalde dichtbevolkte gebieden relatief rustig te houden, in de zin van geomagnetische activiteit e.d., als een soort van fopspeen met kalmerende werking :).

De zeer recente zeebeving en tsunami in Japan, 11 Maart 2011, diende niet enkel tot
het generen van internationaal meevoelen, maar ook voor een aantal andere belangrijke gebeurtenissen. De keten van gebeurtenissen die leidden tot het volledig uit controle raken van de kerncentrales in Japan, bracht mensen tot een heroverweging van kernenergie. Duitsland, die slechts enkele maanden voorafgaand aan deze verwoestende gebeurtenissen, onder luid protest had besloten zijn oude reactoren open te houden (deze waren allang bestemd voor sluiting, omdat zij nog uit de 60-er jaren stamden en enkele van de eerste, dus oudste, centrales waren) voor het bedrijfsleven, maakte nu een volledige draai in de andere richting. Terwijl het drama met de Japanse kerncentrales zich ontvouwde, stegen in Duitsland de protesten tegen kernenergie. Deze waren al goed op gang sinds de beslissing werd genomen om de centrales open te houden, en nu groeiden ze verder. Tenslotte werd erkent dat, ongeacht hoeveel back-up systemen aanwezig zijn, kernenergie een kracht is die veel groter is dan ooit veilig kan worden gecontroleerd door de mens, en dat het gewoon een te groot risico voor mens en natuur is om zich aan bloot te stellen. Duitsland is nu helemaal voor de volledige afschaffing van kerncentrales. Ze heeft niet eens kernenergie nodig om in hun eigen behoefte aan elektriciteit te voorzien , maar gebruikt kernenergie gewoon als exportproduct. Ze voert elektriciteit uit naar haar buurlanden vanuit puur winstoogmerk. Duitsland is een voorbeeld aan het stellen voor het radicaal snel uitstijgen uit kernenergie en het investeren in meer duurzame vormen van energiewinning. De oudste kerncentrales werden meteen stante pede stilgelegd, en de debatten zijn in volle gang om te bepalen wanneer en hoe de andere paar honderd centrales moeten worden gesloten. Duitsland heeft meteen ook een bijeenkomst met alle andere Europese landen geregeld en ze zijn het er allemaal over eens om voor eens en altijd af te rekenen met het kernenergie probleem. Iets wat de gruwelijke gebeurtenissen zoals ze zich voordeden in 1986 in Tsjernobyl niet teweeg konden brengen (en het is zeer zeker geen toeval dat deze gebeurtenis nu exact 25 jaar geleden is en daarbij stilgestaan wordt).

En laten we niet de relatief 'kleinere' evenementen
vergeten, zoals de Christchurch aardbeving(en) in Nieuw-Zeeland ... en de Chileense aardbevingen niet te vergeten...en de overstromingen, stormen, regens en andere 'natuurlijke' rampen die gebeur(d)en in Australië en over de gehele de wereld, als onderdeel van de enorme radicale reiniging van oude energieën...enz.

Aardbevingen dienen ook om de Aarde
haar rotatie te veranderen in snelheid en ook om de manier van draaien om haar as te wijzigen, haar te kantelen (en zo de situering van de polen te veranderen)...Een andere rotatie betekent een andere tijdlijn, het anders verlopen van tijd, onder andere. Het smelten van de ijskappen leidt er ook toe dat grote massa's water/gewicht worden herschikt over de hele wereld. Dat op zijn beurt verandert de manier waarop de aarde zichzelf handhaaft (dit is eigenlijk een water- of afkoelingsperiode ipv een opwarming, waarin er veel sneeuw, regen een hagel vallen enz...Deze afkoelingsperiode wijzigt de globale golfstroom door het overstromen van bepaalde gebieden en het droogleggen van andere. Tevens dient dit tot het opnieuw aanvullen van de aarde haar natuurlijke reserves, zoals het leven in zee bijvoorbeeld. het zorgt ervoor dat bepaalde cruciale soorten zich weer kunnen vermeerderen/herstellen...Alles hangt met alles samen, alle vormen van leven van groot tot klein...Nieuwe soorten ontstaan ​​en oude sterven uit...wat geschikt is voor de Nieuwe Aarde en een nieuwe manier van het leven...De aarde heeft dit al tal van keren eerder gedaan...van thema gewisseld en haar toneel/setting aangepast aan een nieuw spel)

De recente olieramp in de Golf van Mexico (2010) zou een mooie gelegenheid
zijn geweest om van olie af te zien ​​als de pijler van de samenleving, maar men was daar nog niet klaar voor, daar zal nog meer inzet worden vereist. Mensen zijn daar nog niet aanbelandt maar zullen er in de toekomst toe gebracht worden. Het diende tevens om een ​​groot en machtig bedrijf, zoals BP op haar grondvesten te doen schudden. het raakte haar in haar (financiële) kern. Meer grote bedrijven zullen volgen. Alles wat niet in lijn is met het hoogste goed van het individu en het collectief, stort ofwel in en valt compleet uiteen of wordt omgezet, indien ze de mogelijkheid zien dit te doen.

Een andere?

Oktober 2010 schreef ik dit:

De laatste 2 nachten ben ik de hele nacht wakker geweest, kijkend naar de redding van de 33 mijnwerkers in Chili...
Om 5:11 u. mijn tijd, 00:11 u. Chileense tijd, kwam de eerste mijnwerker
vanuit de diepte weer aan de oppervlakte, na 69 dagen doorgebracht te hebben in de donkere, vochtige, warme schoot van moeder aarde...een herrijzenis tot leven...

Hun levens zijn voor altijd veranderd door deze ervaring (zoals ons leven en onze ziel ook voor eeuwig zijn veranderd na de lange donkere nacht van ascentie).

De capsule die hen omhoog bracht door een zeer smalle buis draagt echt de energie van het geboortekanaal. De capsule is genaamd Fenix ​​/ Phoenix...zoas in de herrijzenis vanuit de as/wedergeboorte....De hele wereld keek toe en de energieën van eenheid en (familie)-reünie die dit evenement uitademde brachten tranen in mijn ogen ...

De inzichten die ik verkreeg door dit evenement zijn zo geweldig dat ik ze gewoon moest delen...Het is geen toeval dat het aantal mijnwerkers 33 was....(zie The 11:11 , 10-10-10 = 3, 11-11-11 = 33 en 12-12-12/21-12-12 = 333 )...Zoals we inmiddels allemaal wel weten, is 3 is een zeer belangrijk getal in Ascentie...(33 is het getal van Christus Licht/bewustzijn).

De Fenix deed ze uit de as herrijzen, uit de baarmoeder
te voorschijn komen...En na 33 uur hadden alle mijnwerkers en reddingswerkers de oppervlakte bereikt. Deze 33 mijnwerkers hebben op zielsniveau ertoe gedient de wereld, en degenen onder ons die klaar zijn, te voorzien van energieën van eenheid, reünie...en wedergeboorte...(na wederopstijging naar het licht).

Dit hele evenement ademt en verbreidt de energieën van (her) geboorte,
herrijzenis, liefde, eenheid en (re-)unie. Hoe prachtig mooi! Die mijnwerkers hun herrijzenis is onze herrijzenis...hun wedergeboorte is onze wedergeboorte...
Niets dat gebeurt staat ooit alleen en op zichzelf ..... Alles is verbonden. Alles is Één! (Zoals binnen, zo buiten)
(En het is ook geen toeval dat deze vibraties/energieën
in dat exacte geografische gebied werden gegenereerd).

Ik ben zo dankbaar dat deze andere aspecten van onszelf ons in deze energieën voorzien...Wat een liefdevolle gift! Hoe ongelooflijk mooi...en perfecte...Wat een glorieus geschenk aan de wereld!
Voor velen van ons is het proces van ascensie voorbij...en nieuw leven dient zich aan...

Hoe dan ook...dit was gewoon te mooi om voor mezelf te houden en niet te delen...en ik was te opgewonden en geroerd om het binnen te kunnen houden...
Ik hoop dat jullie er net zo van genoten
hebben als ik ......
Misión Cumplida!


Dus...misschien...hopelijk...kan de informatie zoals hierboven beschreven ertoe dienen een ​​ander licht werpen op bepaalde gebeurtenissen van verwoestende of diep schokkende proporties. Niets is ooit wat het lijkt...en alles en iedereen schept/creëert en dient samen en elkaar...als één geheel. Zo chaotisch als dingen soms lijken, ze zijn in feite
helemaal niet chaotisch...maar in perfecte goddelijke orde... zoals altijd.

PS: De aanstaande bruiloft van de Britse kroonprins William en Kate Middleton op 29 april 2011, vestigt ook de wereldwijde aandacht van het collectieve bewustzijn op zich. Hoewel sommigen enkel druk bezig zijn deze situatie aan te grijpen om kritiek te uiten en dergelijke, de meeste mensen zijn gewoon geïnteresseerd in de liefde en de schoonheid van dit evenement en willen
het gewoon meevoelen en -vieren. Het is een vreugdevol gebeuren voor deze 2 jonge mensen, die in een koninklijke ervaring leven, om de energieën van frisheid, jong bloed, liefde en vernieuwing aan de wereld aan te bieden en met haar te delen...Ze brengen de energie van liefde, eenheid en verandering in...Voor jonge paar zelf als ook op mondiaal niveau...Heb je gezien hoe gelukkig en opgewonden deze Britten dit evenement vieren, als één volk? Het verbroederd en...Ze houden daar wel van een feestje!...En dit feestje in het bijzonder verenigt hen! De hele wereld viert mee deze dag...Het is een soortement van leuk om eens een ​​groot feest te hebben naast alle zwaarte van de ascensie-veranderingen toch?

Genesis & Bijbel beeldspraak

posted Apr 16, 2011, 1:46 PM by Ilse Chronicles   [ updated Apr 18, 2011, 10:05 AM ]

Deze onderstaande links leiden naar 2 artikelen in het Engels die afkomstig zijn van een voormalig Engelstalig blog wat ik een tijdje aanhield. Deze artikelen bevatten nog steeds relevante informatie maar zijn voor nu in ieder geval teveel werk om te vertalen. Misschien is het merkbaar dat de woorden en het taalgebruik, de toon van deze beide artikelen iets anders is. Dit komt omdat deze artikelen geschreven zijn tijdens mijn ascentie-proces en ik sindsdien alweer mijlen verder geëvolueerd ben, naar een nog hogere vibratie. De ruige kantjes zijn nu weg gepolijst. Niettemin wilde ik deze informatie niet onthouden.

Genesis

Bible Talk

1-3 of 3