94*

คลองไทยกับพรรคประชาธิปัตย์
คลองไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ : อัปโหลดโดย เมื่อ 15 ม.ค. 2011

พรรคประชาธิปัตย์ รองหัวหน้าพรรค อลงกรณ์ พลบุตร ได้เชิญ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษา

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา โครงการคลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิสภาบรร ยายเรื่องความเป็นไปได้ของ

โครงการขุดคอคอดกระ กับระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ กทม.

คลองไทยกับกองทัพอากาศ อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 14 ม.ค. 2011
การบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเรื่อง "โครงการขุดคลองไทยกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ"

ผู้บรรยาย.รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา) วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 

 
สรุปผลการปฎิบัติงานคลองไทยของ ส.ว.2545 3 : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 16 ม.ค. 2011

สรุปผลการปฎิบัติงานด้วยภาพจากการดำเนินงานในการศึกษาทั้งหมด จากการลงพื้นที่จริง

ในหลายจังหวัดภาคใต้บริเวณแนวคลองไทยที่จะพิจารณาในการขุดก่อสร้­างคลอง และจากการไปศึกษาดูงาน

จากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงที่จะเป็นปร­ะโยชน์ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ขุดคลองไทยหรือคอคอกระ ของอดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาคลองไทย (คอคอดกระ)วุฒิสภา
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2550 ในการศึกษาทั้งหมดไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินพิเศษใดๆทั้งสิ้น

 
 
  • 94*คลองไทยกับพรรคประชาธิปัตย์