92*

คลองไทยกับกองทัพอากาศ

คลองไทยกับกองทัพอากาศ : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 14 ม.ค. 2011

การบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเรื่อง "โครงการขุดคลองไทยกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ"
ผู้บรรยาย.รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา) วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550
คลองไทยเข้าสภา : โหลดโดย thaicanal เมื่อ 16 ม.ค. 2011

ณ วันนี้บนเส้นทาง ทางการเมืองของโครงการ ขุดคลองไทย ได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในแนวทางของรัฐธรรมนูญไทยอย่างสมบูรณ์

ต่อแต่นี้ไปประชาชนคนไทยสามารถ ติดตาม สอบถาม รัฐบาลได้แล้วว่า โครงการขุดคลองไทยก้าวหน้าไปถึงไหน At the present moment,

Thai Canal Project incurs graciously and politically in harmony withThai Constitution. From now on every thai citizen

should be able to make any inquiry to Thai Govenrment for the project progression ?

วิสัยทัศน์สภาหอการค้าต่อคลองไทย :อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 16 ม.ค. 2011

ตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสมกิจ อนันตเมฆ กรรมการรองเลขาธิ การสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมาธิการ

สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เชิญตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ"โครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) กับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ"

เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ห้อง306 ชั้น3

 

คลองไทย กับสว.จังหวัดปทุมธานี : 

อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 6 ก.ย. 2011

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ได้เสนอแนวทางและหลักในการแก้ใขปัญหา ต่อการพัฒนาประเทศ ในที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 กับรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้ง โดยเสนอเรื่อง ปัญหาแกสราคาสูงและขาดแคลน การสร้างการเมืองสีขาว และได้เสนอให้รัฐบาลสร้างคลองไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

 
คลองไทยกับข้อเสีย : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 19 เม.ย. 2011

การบรรยายตอนที่ 3 จัดโดยสโมสรโรตารีสำโรง คุณสุชัย ล้อมงคลกิจ นายกสโมสรโรตารีสำโรง บรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมลเรื่อง "โครงการคลองไทยมีผลต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติอย่างไร?" ณ โรงแรมรอเย็ลปริ๊นเซส วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2550

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิสัยทัศน์สภาพัฒ(ศสช.)ต่อคลองไทย : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 17 ม.ค. 2011

ตัวแทนสำนังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริ­โภค ได้เชิญตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ"โครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) กับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ" เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ห้อง306 ชั้น3