90*

 Thai Canal!?:คลองไทย

คลองไทยกับกระบวนทัศน์ ตอนที่ 1 : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 18 พ.ค. 2011

Title: คลองไทยกับกระบวนทัศน์ ตอนที่1 การแสดงความคิตเห็นร่วมของคณะอนุกรรมาธิ การหลังฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม

 สืบเนื่องจากการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เชิญตัวแทนจากภาครัฐ

และภาคเอกชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "โครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) กับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ"

 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ห้อง306 ชั้น3 ตึกรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต  

 คลองไทยกับกระบวนทัศน์ ตอนที่ 2/2   อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 18 พ.ค. 2011
*******************************************
 ความรู้ของคนไทยกับคลองไทย : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 18 เม.ย. 2011
การบรรยายตอนที่ 1 จัดโดยสโมสรโรตารีสำโรง คุณสุชัย ล้อมงคลกิจ นายกสโมสรโรตารีสำโรง บรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมลเรื่อง
 "โครงการคลองไทยมีผลต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติอย่างไร?" ณ โรงแรมรอเย็ลปริ๊นเซส วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2550
 
คลองไทยกับปัญหา3จังหวัดภาคใต้ : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 18 เม.ย. 2011

การบรรยายตอนที่ 2 จัดโดยสโมสรโรตารีสำโรง คุณสุชัย ล้อมงคลกิจ นายกสโมสรโรตารีสำโรง

บรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมลเรื่อง "โครงการคลองไทยมีผลต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติอย่างไร?"

 ณ โรงแรมรอเย็ลปริ๊นเซส วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2550